Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Падалкіна Л.С.. Світова економіка, 2007 - перейти до змісту підручника

3.1. Світовий ринок і міжнародна торгівля


Необхідність виникнення та розвитку системи відносин з міжнародного об-мену товарів і послуг обумовлена безліччю причин. Однією з них є те, що практичні скі жодна країна не має в своєму розпорядженні кількістю і набором ресурсів, необхідних для повного задоволення всієї системи потреб.
Кожна країна володіє обмеженою кількістю праці і капіталу, що дозволяє їй виробляти різні товари, що входять до складу ВВП. Якщо для виробництва окремих това-рів в країні є найкращі умови та пов'язані з ним витрати мінімальні, то це дозво-ляє їй, збільшуючи виробництво даного товару і, продаючи його іншим країнам, купувати това-ри, які неможливо провести всередині країни або виробництво яких обходиться занадто-ком дорого. Тому завжди причинами існування зовнішньоторговельних відносин, а отже, і сучасного світового ринку залишаються міжнародний поділ праці та взаємовигідного-придатність обміну.
З розвитком ринкової економіки необхідність зовнішнього ринку зростає, реалі-ція товарів за кордоном дозволяє частково вирішувати притаманні ринковій економіці суперечності між виробництвом і споживанням. Участь національних господарств у міжнародній торгівлі веде до інтенсифікації відтворювального процесу по ряду напрямків: посилюється спеціалізація, створюється можливість організації масового виробництва, підвищується ступінь завантаження устаткування, зростає ефективність впровадження нової техніки і технологій, зростає зайнятість (згідно з деякими оцінками, збільшення експорту промислових товарів, еквівалентну 1% ВВП, викликає зростання частки промислового сектора в загальній зайнятості на 0,62-0,78%).
Активну участь у міжнародній торгівлі створює умови для прискорення розвитку та структурних змін в національних господарствах. Для багатьох країн, що розвиваються зростання екс-порту став важливою складовою процесу індустріалізації і збільшення темпів економічного зростання. Це дозволяє мобілізувати і більш ефективно використовувати природні ресурси і робочу силу, тим самим сприяючи зростанню продуктивності праці і доходів. Одночасно ростуть технічний рівень і якість випущених у країні товарів. Збільшення зовнішньоторговельного обміну між національними господарствами посилює синхронізацію економічних процесів у світовому господарстві настільки, що порушення у функціонуванні економіки будь-якого великого учасника світового ринку неминуче спричиняють міжнародні наслідки аж до поширення кризових явищ на інші країни.
Таким чином, значення міжнародної торгівлі для розвитку національної еконо-міки полягає в тому, що завдяки їй:
- долаються обмеженість національної бази ресурсів і вузькість внутрішнього ринку;
- інтенсифікується відтворювальний процес в національних господарствах;
- збільшуються можливості накопичення, індустріалізації, підвищення темпів еко-тання, раціоналізації використання природних ресурсів і робочої сили, що ве- дет до зростання продуктивності праці і доходів;
- на базі збільшення експорту в країні створюються нові робочі місця;
- підвищується рівень міжнародної спеціалізації країни. Місце міжнародної торгівлі в системі міжнародних економічних відносин визначається тим, що, по-перше, вона є основою для інших форм світогосподарських зв'язків - вивозу капіталу, виробництв-кої кооперації, науково-технічного співробітництва. По-друге, розвиток міжнародної торгівлі товарами в кінцевому рахунку визначає динаміку міжнародного обміну послугами. По-третє, розвиток міжнародної торгівлі сприяє поглибленню міжнародного розділі-ня праці, інтернаціоналізації виробництва і подальшої економічної інтеграції.
Сучасний світовий ринок являє собою сферу стійких товарно-грошових відносин з обміну виробленими національними продуктами. Суб'єктами цих відносин можуть виступати держави, окремі організації та підприємства, приватні особи. Так само як всередині країни, у структурі світового ринку можна виділити ринки товарів і послуг, ринки праці, капіталу і, крім того, ринки досягнень науки і техніки. У складі останніх все більшого значення набувають інформаційні ринки. Можна виділити і окремі ринки за регіональною ознакою - європейський, азіатський, південноамериканський, далекосхідний та ін
Світовий ринок товарів робить зворотний вплив на виробництво, показуючи йому, що, скільки і для кого потрібно виробляти.
Рушійною силою світового ринку виступають посто-янние порушення його рівноваги, породжувані появою все нових товарів, а разом з ними - нових потреб світового співтовариства, нових технологічних зв'язків у сфері виробництва, нових методів конкуренції, організаційних та правових форм її упорядкування.
У перший час у міжнародному обороті переважали продукти сільського господарства, добувної промисловості та текстильні вироби. У цих умовах конкурентні позиції окремих країн та їх можливості в міжнародному поділі праці визначають природні-ми ресурсами: землею, кліматичними умовами, запасами корисних копалин. Пізніше, з переходом країн до машинного виробництва, провідну роль у світовому товарообігу стали иг-рать готові вироби. Це додало світового ринку і конкуренції небачений динамізм, так як готові вироби здатні мати безліч варіацій, число яких визначається винахідливістю виробників та їх технологічними можливостями.
Сучасний ринок поділений на ринок базових товарів і ринок готових виробів - два якісно різних рівня зі своїми, багато в чому несхожими «правилами гри». В умовах бурхливого розвитку автоматизації, електроніки, телекомунікацій, біотехнології верхній «поверх» світового ринку, в свою чергу, расслоился на три яруси: низько-, середньо-та високотехнологічні вироби.
Хоча більшість високорозвинених країн присутні на всіх ярусах світового ринку, кожна з них має свою основну нішу. Швидко розвивається верхній ярус представляє сферу запеклої конкуренції між постіндустріальними країнами, залученими в гонку нескінченних науково-технічних інновацій і не зацікавленими в появі на цьому полі нових претендентів на якусь частку цього ринку. Середній ярус - ринок середньо-і низькотехнологічних, але, як правило, трудомістких готових виробів і напівфабрикатів, на якому ведуть боротьбу більшість індустріальних країн. Число учасників цієї боротьби постійно поповнюється за рахунок розвиваються і колишніх соціалістичних країн, а сама вона стає все більш жорсткою.
Нижній «поверх» - це в основному сфера суперництва менш розвинених країн, спеціалі-зірующіхся на експорті ресурсів і трудомістких товарів. Тут теж чимало суперників, борю-трудящих за свою частку на ринку, який до того ж безперервно щодо звужується. Саме тут збувають більше половини своєї продукції поряд з африканськими і латиноамериканськими країнами пострадянські держави.
Різні яруси світового ринку відрізняються один від одного характером конкуренції. Конкурентоспроможність базових товарів (агропродукти, лісоматеріали, паливо, мінеральна сировина) визначається двома складовими: природними якостями і витратами їх виробниц-ства, зберігання і транспортування. Природні властивості ресурсів приблизно однакові у всіх регіонах світу, тому головним фактором їх конкурентоспроможності є ціна, а точніше ле-жащие в її основі витрати. Вони, в свою чергу, визначаються вартістю робочої сили і рівнем продуктивності праці, який багато в чому залежить від технічної оснащеності виробництва.
Основа конкуренції на ринку готових виробів - не стільки ціна, скільки споживчі властивості товару. Всі творіння людського розуму і рук безперервно удосконалюються: предмети виробничого споживання стають більш продуктивними, товари особистого споживання - більш зручними і надійними. Тенденції до постійного поліпшення якості готових виробів породжують у покупців очікування подальшого вдосконалення споживчих властивостей кожного такого виробу.
Аналізуючи особливості сучасного світового ринку, можна виділити наступні:
- більш швидкі темпи зростання світової торгівлі порівняно з темпами ВВП;
- зміна структури товарообігу: зростання частки продукції обробних галузей, зниження частки сировини і сировинних товарів;
- щорічне оновлення на 1/3 номенклатури продукції обробних галузей, особливо електроніки;
- збільшення частки взаємної торгівлі індустріальних країн (більше 70% світової тор-гівлі);
- збільшення частки послуг у вартості поставляється машинобудівної продукції;
- високі темпи торгівлі машинами та обладнанням на основі внутрішньогалузевих зв'язків і розширення міжнародної кооперації;
- розширення ринку наукової продукції, патентів, ліцензій, ноу-хау;
- множинність цін.

Для того щоб країна могла торгувати на світовому ринку, їй необхідно мати екс-кравці ресурси, тобто запаси конкурентоспроможних товарів і послуг, що користуються попитом на світовому ринку, валютні кошти чи інші засоби оплати імпорту , а також розвинену зовн-неторговую інфраструктуру: транспортні засоби, складські приміщення, засоби зв'язку та про-чее. Розрахунки за зовнішньоторговельними операціями провадяться банками, а страховий бізнес країни здійснює страхування перевезень і вантажів. Звичайно, при необхідності можна скористатись послугами інфраструктури інших країн, але, як правило, це дуже дорогі послуги, і каж-дая країна, задіяна на світовому ринку, прагне створити власну інфраструктуру.
Два зустрічних потоку товарів і послуг утворюють експорт та імпорт кожної країни. Екс-порт - це продаж та вивезення товарів за кордон, імпорт - купівля та ввезення товарів з-за кордону. Різниця вартісних оцінок експорту та імпорту утворює торгове сальдо, а сума цих оцінок - зовнішньоторговельний оборот.
На світовому ринку, як і на будь-якому ринку, формуються попит і пропозиція, і під-тримувати прагнення до ринкової рівноваги. Для того щоб зрозуміти, як це відбувається, розглянемо умовний приклад. Припустимо, дві країни випускають і споживають один і той же товар, але ресурси для його виробництва і потреби в ньому різні. Відповідно на внут-рішньому ринку будуть складатися різні ринкові ціни і різні умови рівноваги (рис. 3.1).


Рис. 3.1. Попит і пропозиція на світовому ринку

Рис. 3.1. Попит і пропозиція на світовому ринку
По горизонтальній осі володіємо обсяги виробництва товарів, а по вертикальній - ціни. Для країни X попит буде показаний кривої D1D1 а пропозиція - кривий S2S2. У цьому випадку внутрішнє ринкове рівновагу відображатимуть відповідно точки Еx і Еy, а рівноважні ціни - Рх, Ру. Оскільки Ру більше Рх, даний товар дешевше в країні X. Його вигідніше вироб-дить більше, ніж вимагає внутрішній попит на нього, і за вищими цінами продавати в країну Y. Країні У вигідно його купувати у країни X по будь-якими цінами нижче Ру, і країни домовляються про торгівлю даним товаром.
Рівноважна ціна, що існує на ринку країни X, говорить про те, що попит дорівнює пропозиції і надлишку пропозиції, який можна запропонувати для експорту, не існує. Збільшити обсяг пропозиції можна тільки при зростанні ціни. Тому ціна Рх служить нижньою межею, при якій експорт неможливий. У країні Y рівноважна ціна Рy також гово-рить про рівність попиту та пропозиції і про те, що в даних умовах імпорт не потрібен. Але якщо ціна знизиться, то виникає надмірний попит, який за даними цінами можна задовольнити лише за рахунок імпорту. Таким чином, ціна Рy служить верхньою межею, яка визначає обсяг імпорту в країну Y.
У цих межах встановлюється точка рівноваги, при якій надлишкове пропозицією-ня країни X одно надлишкового попиту в країні Y.
Світовий попит і світову пропозицію відповідно показані на рис. 3.1 кривими DD і SS. Таким чином, на світовому ринку завжди балансуються попит і пропозиція на екс-портіруемость та імпортовані товари, а світова ціна знаходиться між мінімальною та максимальною внутрішніми рівноважними цінами.
Світовий ринок завжди являє собою арену жорстокої конкурентної боротьби, тому втриматися на ньому значно складніше, ніж на внутрішньому ринку. Крім конкурен-ції, на становище окремих суб'єктів світового ринку впливає і зміна структури міжнародного товарообігу під впливом різних факторів.
Довготривалі структурні зрушення виникають, як правило, під впливом вимірюв-нений в умовах виробництва, насамперед під впливом науково-технічного прогресу. У сучасних умовах значно зменшилася питома вага сировинних товарів і зросла частка продукції обробної промисловості. Сучасна технологія, технічні знання та інша інформація перетворилися на специфічний товар, попит на який постійно зростає, так само як і на продукцію електротехнічної промисловості. У той же час існує ряд країн, традиційно торгують сировинними й енергетичними ресурсами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.1. Світовий ринок і міжнародна торгівля "
 1. Глава 34. Світова торгівля
  міжнародних відносин. Значний інтерес представляє вивчення як закономірностей розвитку міжнародної торгівлі, так і теорій, що обгрунтовують принципи оптимального участі національних економік у міжнародному
 2. Зміст світової торгівлі
  світова) торгівля являє собою процес купівлі -продажу товарів і послуг, здійснюваний між покупцями, продавцями і посередниками в різних країнах. Вельми часто під міжнародною торгівлею розуміють тільки торгівлю товарами. Міжнародна торгівля включає експорт і імпорт товарів, сума яких називається товарообігом, а співвідношення між ними - торговим балансом. У статистичних
 3. 3.2. Інтернаціоналізація обміну
    мування світового господарства почали складатися в сфері обміну. Від мінової торгівлі розвиток ішов до локальних міжнародних ринків. У період промислової революції відбулося переростання локальних центрів міжгалузевої торгівлі в єдиний світовий
 4. Питання для повторення
    світовій торгівлі? 3. Яка структура міжнародної торгівлі? 4. У чому сутність теорій міжнародної торгівлі. 5. Що являє собою платіжний баланс? 6. Що являє собою торгова політика? 7. Перерахуйте основні інструменти торговельної політики. 8. Що краще: свобода торгівлі або
 5. Основні етапи у розвитку світової торгівлі та її динаміка в сучасних умовах
    світова торгівля сягає значних масштабів і набуває характеру стійких міжнародних товарно-грошових відносин на межі XVIII і XIX ст. Потужним імпульсом цього процесу послужило створення в ряді країн (Англії, Голландії та ін.) машинного виробництва, орієнтованого не тільки на внутрішній, але і на зовнішній ринок. До кінця XIX - початку XX вв. склався світової (всесвітній) ринок. У
 6. 11.2. Міжнародні торговельні відносини
    світової торгівлі, необхідно вивчити закономірності розвитку останньої і знати теорії, обгрунтовують принципи участі національних економік у міжнародному
 7. Терміни і поняття
    світове господарство, всесвітнє господарство) Міжнародні економічні відносини Світовий ринок Торгуються і неторгуємой товари Міжнародний поділ праці Інтернаціоналізація економіки Експортна квота Транснаціональна корпорація (ТВК) Транснаціоналізація господарської життя Глобалізація Регіоналізація Міжнародна економічна інтеграція Інтеграційні об'єднання
 8. Можливе розширення використання юаня в міжнародній торгівлі посідає зараз багатьох аналітиків. Китай до цього прагне. Яка перспектива тут?
    світової економіку куди важливіше чи відбудеться розширення використання юаня у внутрішній торгівлі Китаю. Внутрішній ринок Китаю некрепок і саме це основа слабкості валюти країни. Поки перспективи національного ринку КНР виглядають песимістично. Отже, у світовій торгівлі позиції китайської валюти залишаються слабкими. Але щоб щось змінилося в цій галузі, потрібні великі зміни в
 9. Ціноутворення на світовому ринку товарів. Інтернаціональні витрати і світові ціни
    світової торгівлі є наявність особливої системи цін - світових цін. В їх основі лежать інтернаціональні витрати виробництва, які тяжіють до середньосвітових затратам економічних ресурсів на створення даного виду товарів. Інтернаціональні витрати виробництва формуються під переважним впливом країн, що є головними постачальниками даних видів товарів на світовий ринок. Крім того,
 10. 11.2.2. Ціноутворення на світовому товарному ринку
    світовими цінами, що базуються на міжнародних витратах виробництва, які прагнуть до середньосвітових затратам економічних ресурсів на створення даного виду товарів. Такі витрати виробництва формуються переважно під впливом головних країн - постачальників даних видів товарів на світовий ринок. Так, рівень цін на нафту визначається угодою між країнами - учасницями ОПЕК.
 11. Г Л А В А 16 МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ
    мирование світового господарства почалося з розвитком світової торгівлі. Торгівля товарами була першою формою міжнародних економічних відносин. На домашинного стадії виробництва торгівля базувалася на відмінностях у природно-кліматичних умовах країн, їх географічному положенні, наявності тих чи інших ресурсів, носила епізодичний характер і грала невелику роль в економіці окремої країни.
 12. РЕЗЮМЕ
    світових валютних ринків. У 80-х і першій половині 90-х років обсяг операцій міжнародного валютного ринку зростав швидкими темпами. На валютних ринках відбуваються валютні операції з негайною поставкою валюти, а також різні види термінових операцій. При здійсненні операцій з валютою кредитні установи уважно стежать за валютною позицією по кожній іноземній валюті, оскільки відкрита
 13. Тема 14 Міжнародна торгівля
    світової торгівлі. Теорія зовнішньої торгівлі. Зовнішньоторговельна політика держави. Фритредерство і протекціонізм. Методи регулювання зовнішньої торгівлі. Стан зовнішньої торгівлі Росії. Закони Російської Федерації «Про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності» та «Закон Російської Федерації про митний
 14. Ізоландци приймається- ють світову ціну такою, яка вона є.
    світову ціну такою, яка вона є. Вони можуть продавати сталь по міровс; ціні і бути експортерами або купувати сталь за тією ж ціною, виступаючи імпортування-терамі. Припущення про невеликі розміри економіки не є необхідні: в аналізі вигод і втрат, які приносить міжнародна торгівля, але ізоланл-ським економістам відомо, що таке допущення значно спрощує дослід-вання. Вони
 15. Структура і основні товаропотоки світової торгівлі. Роль торгівлі послугами у міжнародному обміні
    світової торгівлі змінюється насамперед під впливом НТР і поглиблення міжнародного поділу праці. В даний час найбільше значення у світовій торгівлі має продукція обробної промисловості: на її частку припадає понад 3/4 світового товарообігу. Особливо швидко росте частка таких видів цієї продукції, як машини, обладнання та транспортні засоби, хімічні товари. Частка
 16. Глава 9. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ
    мування світової валютної
 17. Робітники були звільнені, а більша частина фабрик - закрита.
    ринок стали досить часто викликає при-сталевого інтерес політиків; нерідко уряд вводить торгові обмеження прагнучи захистити вітчизняні підприємства від конкуренції зарубіжних вироб-водіїв. Ми проаналізуємо ринок сталі в гіпотетичній країні Ізоландіі. Рівновага в відсутність торгівлі Ізоландскій ринок стали не має контактів з рештою
 18. Як ринок змінився і яким він став у XXI ст.?
    світовий ринок. Другий напрямок змін: за останнє сторіччя став стрімко розвиватися світовий ринок. Якщо за 40 років до Другої світової війни обсяг міжнародної торгівлі зріс в 2 рази, то за 50 років після війни - більш ніж у 30 разів. Третій напрям змін: на національному та міжнародному ринках змінився режим роботи ринку за часом. Якщо на сільському ринку в давнину ринкова
© 2014-2022  epi.cc.ua