Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
М. А. Сажина, Г. Г. Чибриков. Економічна теорія. Підручник для вузів, 2007 - перейти до змісту підручника

§ 2. Методи вивчення економічних процесів

Економічна наука має не тільки специфічним предметом, але й особливим
методом дослідження. Слово "метод" у перекладі з грецької означає "шлях до
чого-небудь". Стосовно до економічної науці - це шлях до досягнення наукової
істини економічних процесів. Тому методи вивчення економічної науки не тільки відображають пізнані закони світу економічної реальності, а й виступають
засобом його подальшого пізнання.
Світ економічної реальності складний і заплутаний. Завдання економічної теорії
полягає в тому, щоб привести в систему хаотичний набір фактів. Економічна
теорія встановлює зв'язки між фактами, узагальнює їх і виводить на цій основі
певні закономірності.
У побудові закономірностей використовується метод узагальнень і абстракцій,
спрощує процес аналізу економічного явища. Абстракції припускають, що
всі інші явища, за винятком тих, які в даний момент аналізуються,
залишаються незмінними. Наукова абстракція означає виділення найбільш
істотних сторін досліджуваного явища і відволікання від усього другорядного і
випадкового. Таким чином, узагальнення і є абстрагування і навмисне
спрощення.
Економічна теорія - це модель, тобто спрощена картина економічної
реальності. Така модель дозволяє краще зрозуміти економіку, оскільки вона
абстрагується від непотрібних деталей дійсності. Водночас економічна
теорія будується на фактах, і тому вона реалістична.
При дослідженні функціональної і кількісної залежності економічних
явищ широко використовується математичний інструментарій.
Змінні величини,
міняють своє значення під впливом різних факторів, позначаються
стандартними літерними символами. Наприклад,
латинськими буквами Р позначається ціна, D - попит, S - пропозиція і т. д. Якщо
дві змінні величини економічного дослідження ж і у пов'язані функціональної
залежністю, то на математичній мові це означає, що у є функцією х
[у=/ (х)]. Але для економічного аналізу недостатньо показати цю
залежність, треба розкрити, яким чином вони пов'язані, тобто як змінюється у в
залежності від змін х. Найбільш наочно характер взаємин двох
величин визначає графічна форма функцій. В економічній теорії широко
використовується традиційна для математики декартова система координат,
представляє собою дві взаємно перпендикулярні осі: вісь ординат і вісь
абсцис. Залежність двох величин буде відображати крива (з відомою часткою
наближення). І чим більше вихідних даних для побудови графіка, тим точніше
крива опише характер залежності цих величин (всі інші змінні
фіксуються).
Однак зайва математизація економічної теорії може відвести дослідження в
область наукових абстракцій, далеких від реальної дійсності.
Економічна теорія виводить закони на основі двох рівнів аналізу:
мікроекономічного та макроекономічного. У процесі мікроекономічного
аналізу досліджуються конкретні економічні одиниці: окрема галузь,
конкретна фірма чи економічні показники діяльності окремої фірми.
Мікроекономічний аналіз необхідний для того, щоб розглянути специфічні

компоненти економічної системи.
Макроекономічний аналіз використовується для дослідження або економіки в цілому,
або її основних складових, які називаються агрегованими показниками
(наприклад, державний сектор, національний продукт, національний дохід).
Макроекономічний аналіз пріменяется'для характеристики загальної картини економіки
або зв'язків між окремими агрегатами. Тому макроекономічний аналіз
оперує такими величинами, як валовий обсяг продукції, валовий обсяг доходу,
загальний рівень цін і т. д.
Хоча в мікро-і макроанализе економічні явища розглядаються під різним
кутом зору, методи та інструменти дослідження одні й ті ж.
Використання мікро-та макроекономічного аналізу не означає різкого поділу
економічної теорії на окремі розділи, коли одні теми ставляться до
мікроекономіки, інші - до макроекономіки. В останні роки у важливих областях
аналізу відбувається злиття мікро-та макроекономіки. Наприклад, сучасна
безробіття - проблема не тільки макроекономічного аналізу. Для визначення її
рівня важливе значення має аналіз функціонування конкретного товарного ринку
і ринку робочої сили.
« Попередня
Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Методи вивчення економічних процесів "
Методи історико-економічного аналізу
 1. методів пізнання, застосовуваних цією наукою, пов'язана з використанням методологічного арсеналу, категоріального апарату, основних теоретичних побудов історичного та економічного знання і відображає їх взаємодію. Методи, що застосовуються при історико-економічних дослідженнях, поділяються на традиційні та новітні. У систему традиційних методів входять: 1) історичний
  4. Що ж далі?
 2. Методи і технічні при-еми, використовувані економістами, процес форму-вання ринкових цін в результаті взаімодействіяспроса і пропозиції та роль держави в сме-шанной економіці Освоївши ці основополагающіепонятія, ви можете приступати до вивчення мікро-або
  1.1. Предмет і методи макроекономіки
 3. методи дослідження. Предметом вивчення макроекономіки є функціонування національної економіки, система її внутрішніх зв'язків, що розглядаються як єдине ціле. Об'єкти дослідження в макроекономічній теорії: | макроекономічні показники (ВВП, ВНП, НД і пр.); | економічну поведінку (економічне зростання, циклічність економіки, темпи інфляції, рівень безробіття);
  5. МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
 4. методи. 1. Метод наукової абстракції - відволікання від випадкового в досліджуваних процесах і явищах і виділення в них міцного, стійкого, типового. Є одним з головних методів пізнання в економічній теорії. Застосування цього методу дозволяє сформувати поняття різних економічних категорій - логічних понять, що відображають в узагальненому вигляді суть економічних відносин. 2.
  ГЛАВА 6. ЗАКОН ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ
 5. вивченням даної глави уважно прослухайте введення до глави. Потім вивчите послідовно матеріали параграфів глави, звертаючись по мірі необхідності до об'єктів «Відеоматеріали», «Глосарій», «Персоналії». Після вивчення кожного параграфа рекомендується виконати тренувальні завдання. Особливу увагу при вивченні глави зверніть на утримання відеолекції «Встановлення ринкової ціни товару».
  ГЛАВА 9. ЗМІШАНА РИНКОВА ЕКОНОМІКА: РЕАЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО КАПІТАЛІЗМУ
 6. вивченням даної глави уважно прослухайте введення до глави. Потім вивчите послідовно матеріали параграфів глави, звертаючись по мірі необхідності до об'єктів «Відеоматеріали», «Глосарій», «Персоналії». Після вивчення кожного параграфа рекомендується виконати тренувальні завдання. Особливу увагу при вивченні глави зверніть на утримання відеолекції «Кругообіг продукту і капіталу».
  МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЯВИЩ
 7. метод має два якісно різних сенсу: метод як загальний принциповий підхід до об'єкта дослідження і метод як конкретний прийом, інструмент дослідження. Як загальний принциповий підхід: К. Маркс: «Мій діалектичний метод по своїй основі не тільки відмінний від гегелівського, але є його протилежністю. Для Гегеля процес мислення, який він перетворює під ім'ям ідеї в
  ВСТУП
 8. вивчення їх досвіду, здійснення ефективного науково-обгрунтованого реформування економіки Росії практично неможливо. Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами знаннями реформування зарубіжної і російській економіці в історичному аспекті. Курс історії економіки є обов'язковою дисципліною для студентів усіх спеціальностей. Він передбачає послідовне
  5. МЕТОДИ І ПРИЙОМИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 9. методів і прийомів. Для обробки економічної інформації користуються такими методами, як балансовий, базисний, графічний, і такими прийомами аналізу, як порівняння, угруповання, елімінування. Балансовий метод дає можливість встановити взаємозв'язок показників. В аналізі фінансово господарської діяльності використовуються різні балансові зіставлення і ув'язки. При базисному методі
  Предмет, методи економічної науки
 10. методи (метод - це шлях, спосіб). 1. Методи формальної логіки (аналіз, синтез, індукція, дедукція, порівняння і аналогія). 2. Методи матеріалістичної діалектики (базуються на основних філософських законах: закон заперечення заперечення, перехід кількісного в якісне, єдності і боротьби протилежностей). 3. Методи діалектичної логіки (сходження від абстрактного до конкретного;
  ГЛАВА 5. ЗАКОН ПРОПОЗИЦІЇ
 11. вивченням даної глави уважно прослухайте введення до глави. Потім вивчите послідовно матеріали параграфів глави, звертаючись в міру необхідності до об'єктів «Відеоматеріали», «Глосарій», «Персоналії». Після вивчення кожного параграфа рекомендується виконати тренувальні завдання. Після вивчення всіх параграфів прослухайте основні висновки по чолі. Потім перевірте свої знання з чолі,
  ГЛАВА 4. ЗАКОН ПОПИТУ
 12. вивченням даної глави уважно прослухайте введення до глави. Потім вивчите послідовно матеріали параграфів глави, звертаючись по мірі необхідності до об'єктів «Відеоматеріали», «Глосарій», «Персоналії». Після вивчення кожного параграфа рекомендується виконати тренувальні завдання. Після вивчення всіх параграфів прослухайте основні висновки по чолі. Потім перевірте свої знання з чолі,
  ГЛАВА 14. МАЛИЙ БІЗНЕС
 13. вивченням даної глави уважно прослухайте введення до глави. Потім вивчите послідовно матеріали параграфів глави, звертаючись по мірі необхідності до об'єктів «Відеоматеріали», «Глосарій», «Персоналії». Після вивчення кожного параграфа рекомендується виконати тренувальні завдання. Після вивчення всіх параграфів прослухайте основні висновки по чолі. Потім перевірте свої знання з чолі,
  ГЛАВА 11. ТЕОРІЯ СПОЖИВЧОГО ПОВЕДІНКИ
 14. вивченням даної глави уважно прослухайте введення до глави. Потім вивчите послідовно матеріали параграфів глави, звертаючись в міру необхідності до об'єктів «Відеоматеріали», «Глосарій», «Персоналії». Після вивчення кожного параграфа рекомендується виконати тренувальні завдання. Після вивчення всіх параграфів прослухайте основні висновки по чолі. Потім перевірте свої знання з чолі,
  ГЛАВА 8. ГРОШІ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
 15. вивченням даної глави уважно прослухайте введення до глави. Потім вивчите послідовно матеріали параграфів глави, звертаючись по мірі необхідності до об'єктів «Відеоматеріали», «Глосарій», «Персоналії ». Після вивчення кожного параграфа рекомендується виконати тренувальні завдання. Після вивчення всіх параграфів прослухайте основні висновки по чолі. Потім перевірте свої знання з чолі,
  ГЛАВА 10. перехідною економікою В РОСІЇ
 16. вивченням даної глави уважно прослухайте введення до глави. Потім вивчите послідовно матеріали параграфів глави, звертаючись по мірі необхідності до об'єктів «Відеоматеріали», «Глосарій», «Персоналії». Після вивчення кожного параграфа рекомендується виконати тренувальні завдання. Після вивчення всіх параграфів прослухайте основні висновки по чолі. Потім перевірте свої знання з чолі,
  ГЛАВА 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ: ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ
 17. вивченням даної глави уважно прослухайте введення до глави. Потім вивчіть послідовно матеріали параграфів глави, звертаючись по мірі необхідності до об'єктів «Відеоматеріали», «Глосарій», «Персоналії». Після вивчення кожного параграфа рекомендується виконати тренувальні завдання. Після вивчення всіх параграфів прослухайте основні висновки по чолі. Потім перевірте свої знання з чолі,
  ГЛАВА 7. ТРИ ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
 18. вивченням даної глави уважно прослухайте введення до глави. Потім вивчите послідовно матеріали параграфів глави, звертаючись по мірі необхідності до об'єктів «Відеоматеріали »,« Глосарій »,« Персоналії ». Після вивчення кожного параграфа рекомендується виконати тренувальні завдання. Після вивчення всіх параграфів прослухайте основні висновки по чолі. Потім перевірте свої знання з чолі,
  ГЛАВА 34. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ . ДЕРЖАВНИЙ БОРГ
 19. методи боротьби з ним? 3. Як ви можете визначити державний борг? З соціально-економічних позицій державний борг є тягарем для кожної країни. Чому? 4. Яким чином державний борг впливає на економіку ? 5. Чи можна уникнути бюджетного дефіциту і державного
  методы борьбы с ним? 3. Как вы можете определить государственный долг? С социально-экономических позиций государственный долг является бременем для каждой страны. Почему? 4. Каким образом государственный долг влияет на экономику? 5. Можно ли избежать бюджетного дефицита и государственного
© 2014-2022  epi.cc.ua