Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Падалкіна Л.С.. Світова економіка, 2007 - перейти до змісту підручника

7.1. Міжнародна трудова міграція: при-чини і напряму


Процес переміщення працездатного населення з однієї країни в іншу для трудо-пристрої на більш вигідних умовах називається міжнародною трудовою міграцією. На міжнародну трудову міграцію в рамках теорії світової економіки існують різні точки зору.
Так, неокласична теорія зазначає, що міжнародне переміщення робочої сили з країни-донора в країну-реципієнт призводить до зростання добробуту приймаючої країни, так як приплив іноземних робітників вигідний підприємцям приймаючої країни. Це можна пояснити тим, що зростання пропозиції праці в приймаючій країні знижує рівень заробітної плати, що виявляється вигідним підприємцям країни-реципієнта, оскільки знижуються витрати виробництва і зростають прибутки. При цьому неокласична теорія вважає, що економічний розвиток країни, з якої їде робоча сила, залишається колишнім або, у всякому разі, не погіршується, так як відтік робітників з країни-донора знижує пропозицію праці на національному ринку праці. В результаті зменшується конкуренція на національному ринку праці за робочі місця і рівень заробітної плати зростає, тому що залишилися в країні-донорі робочі виграють.
Неокейнсианская теорія, навпаки, вважає, що економічний стан країни, з якої їде робоча сила, погіршується, особливо якщо емігрують висококваліфікований-ні працівники. У цьому зв'язку в наукових колах широко обговорювалася ідея введення податку на "витік мізків", доходи від якого пропонувалося передавати в розпорядження ООН і вико-ти на потреби соціально-економічного розвитку країн.
В останні роки пріоритет отримує теорія людського капіталу. Відповідно до цієї теорії накопичений людський потенціал є найважливішою передумовою економічного розвитку країн, тому міжнародне переміщення робочої сили з однієї країни в іншу впливає на темпи економічного зростання. При цьому основною причиною міжнародної трудової міграції є міждержавні розбіжності в оплаті праці. Як правило, робоча сила переміщується з країн з більш низьким рівнем ВВП на душу населення в країни з вищим рівнем ВВП на душу населення.
На практиці виділяють дві групи причин міжнародної трудової міграції. Найпоширеніші - це економічні причини, наприклад пошук роботи, підвищення доходів, рівня життя. Крім економічних, існує і маса інших причин: політичні, релігійні орга, расові, національні, сімейні. Всі останні причини можна об'єднати в одну групу - неекономічні причини.
До економічних причин належать:
- різний рівень економічного розвитку країн, що тягне за собою і різну оплату праці робочої сили. Природно, що робоча сила переміщується з країн з більш низьким рівнем життя в країни з більш високим рівнем життя, тобто з більш високим рівнем ВВП на душу населення;
- наявність безробіття на національному ринку праці . Існування безробіття в деяких країнах стає важливим економічним фактором, що визначає міграцію рабо-чий сили, тому завжди зростання безробіття всередині країни змушує людей шукати роботу за пре-справами її національних кордонів;
- зарубіжна діяльність транснаціональних корпорацій. Функціонування транс-національних корпорацій передбачає переміщення частини робітників до робочих місць, розта-женним за кордоном у закордонних філіях транснаціональних корпорацій.
До неекономічних причин відносять політичні, релігійні, екологічні, політичні, расові, національні, сімейні. Кожна з неекономічних причин здатна привести до великих міждержавногопереміщення робочої сили, які будуть мати ті ж еко-номічного наслідки, що і міжнародна трудова міграція, що виникла з економічних причин.
Міжнародна трудова міграція включає два зустрічних потоку: еміграцію і їм-міграцію.
Еміграція (експорт робочої сили) - виїзд працездатного населення з даної стра-ни за кордон.
Імміграція (імпорт робочої сили) - це в'їзд працездатного населення в країну з-за кордону.
Для оцінки масштабів міжнародної трудової міграції використовуються наступні статистичні показники:
- масштаби вибуття - число емігрантів, які вибули з країни за кордон з метою тру-судоустрій за певний період;
- масштаби прибуттів - число іммігрантів, що прибули в країну з метою трудоуст-ройства за певний період;
- сальдо міграції (чиста міграція) - різниця між числом прибуттів в країну і числом вибуття з країни за певний період. Сальдо міграції може бути положитель-ним, якщо кількість прибуттів перевищує число вибуття, і може бути негативним, якщо кількість прибуттів менше числа вибуття;
- валова міграція (загальна міграція) - сума числа прибуттів і вибуття в країні за певний період.
Міжнародна трудова міграція здійснюється за такими основними напрямком під-вам.
1. З країн розвинені. В індустріально розвинених країнах більше ви-сокий рівень життя, ніж у країнах, що розвиваються. А це одна з основних причин міжнародної трудової міграції. У розвинених країнах, як і в будь-яких інших країнах, є непрестижні з точки зору місцевого населення робочі місця, без яких, однак, неможливий нормальний виробничий процес. Ці місця, як правило, і займає іноземна робоча сила. Наприклад, у Франції емігранти становлять 25% всіх зайнятих у будівництві, 1/3 - в автомобілебудуванні. У Бельгії іноземна робоча сила становить половину всіх місцевих шахтарів, у Швейцарії - 40% будівельних робітників. Крім того, величезні масштаби придбала міжнародна трудова міграція з країн розвинені висококваліфікованих фахівців («витік мізків»). Цей фактор, з одного боку, негативно позначається на економічному розвитку країн, що розвиваються, а з іншого - позитивно впливає на економіку промислово розвинених країн, дозволяючи економити частину державних коштів, необхідних для підготовки фахівців високої кваліфікації.
2. Між розвиненими країнами. Міжнародна трудова міграція, існуюча в рамках промислово розвинених країн, обумовлена більшою мірою неекономічними причи-нами, ніж економічними. У цьому випадку міжнародна міграція робочої сили відбувається, наприклад, через можливість забезпечити професійне зростання, зробити кар'єру, зайняти місце в престижній фірмі в іншій країні. Особливо слід відзначити міжнародну міграцію робочої сили в рамках країн Європейського союзу. Після того як з 1 січня 1993 р. Євросоюз оголосив се-бе єдиним ринковим простором, в його межах розвивається загальний ринок робочої сили. Це означає, що жителі країн - членів ЄС можуть вільно переміщатися з країни в країну з метою працевлаштування.
3. З розвинених країн у що розвиваються. У цьому випадку кваліфіковані спеціалі-сти їдуть на роботу в країни, що розвиваються на запрошення уряду або окремих фірм.
4. Між країнами, що розвиваються. У подібному варіанті основною причиною між-народного трудової міграції стає підвищення рівня життя. Міжнародна міграція робочої сили між країнами, що розвиваються здійснюється в основному між новими інду-стріальнимі країнами Південно-Східної Азії (Південна Корея, Тайвань, Сінгапур, Гонконг) і стра-нами - експортерами нафти (ОАЕ, Катар, Оман, Саудівська Аравія, Кувейт), з одного боку, та іншими країнами, що розвиваються - з іншого.

Особливо слід сказати про міграцію робочої сили в рамках колишніх соціалістичних ських країн, а також в СНД. Свого часу колишній СРСР імпортував робочу силу з Болгарії, В'єтнаму, Північної Кореї. З розпадом СРСР і утворенням Росії до числа цих країн додалися робітники з Китаю. В даний час, за офіційними даними, в Росії трудяться 40 тис. китайців. При цьому поряд з організованим імпортом робочої сили з Китаю має місце стихійний приплив мігрантів з Китаю на територію Росії. За деякими оцінками російських фахівців, існує «небезпека колонізації» російського Далекого Сходу і Сибіру китайським населенням. В цілому, за офіційними даними, в Росії працює 283,7 тис. іноземців. Найбільша кількість іноземних працівників зайнято в будівництві - 39,3%. У промисловості, торгівлі, сільському і лісовому господарствах працюють відповідно 12,5%, 12,2% і 11,4% іноземців. Найменша кількість іноземної робочої сили зайнято в комерційної діяльності та на транспорті - 8,6% і 5,0% відповідно.
У середині 90-х рр.. активізувалася міжнародна міграція робочої сили в Росію з країн ближнього зарубіжжя. Основна причина цієї міграції економічна - робітники з цих країн їдуть до Росії на заробітки. Серед країн ближнього зарубіжжя основними експортерами ра-бочей сили до Росії є: Україна - 32% від загальної чисельності працюючих іноземців, Молдова - 4%, Білорусь - 3%. Найбільш актуальна проблема, яка виникає в області импор-та робочої сили з країн близького зарубіжжя до Росії, пов'язана з хвилею нелегальних трудящих-ся-іммігрантів, яку важко вирішувати через «прозорості» російських кордонів з країнами СНД і ліберального імміграційного законодавства. Крім міграції робочої сили з країн СНД, існує проблема біженців і вимушених переселенців. У Росії, за различ-ним оцінками, кількість біженців і вимушених переселенців з країн СНД сягає 5 млн. чоловік.
Слід відзначити і міграцію робочої сили в Росію з розвинених країн. Так, за оціню-кам, в Росії працюють 14,3% іноземців з Польщі, 10,3% - з Фінляндії, 9,6% - з Велико-британії, 8,8% - з Німеччини, 6,75% - з Франції.
Окреслені напрямки міжнародної трудової міграції змінюються зі зміною економічних умов розвитку в окремих країнах і регіонах.
Найбільше іммігрантів приїжджають в США, Канаду та Австралію, так як ВВП на душу населення в цих країнах один з найвищих у світі - 37 348 дол, 28162 дол і 29 143 дол відповідно. У США переважає частка іммігрантів з країн Азії та Ла-тінской Америки (до 88%). Однією з найбільш актуальних проблем США, як і інших країн, є проблема нелегальних іммігрантів. За оцінками американських фахівців, число нелегальних іммігрантів в США перевищує 4,5 млн. осіб, більшість з яких - робітники з Мексики.
Канада є другим великим центром міжнародної міграції робочої сили. У Канаду, як і в США, іноземні робітники мігрують з різних країн, але найбільше із країн, де більш низький рівень життя.
Після США і Канади Австралія є третьою країною, що приймає трудових мігрантів. Однак в останні роки міжнародна трудова міграція істотно ускладнена національним законодавством. В Австралії держава проводить міграційну політику, відповідно до якої в країну в першу чергу приймаються іммігранти, які здійснюють інвестиції в економіку країни.
У Західній Європі центрами імміграції є Німеччина і Франція. Основними країнами-донорами є: Туреччина, Югославія для Німеччини; Іспанія, Португалія для Фран-ції.
Широко використовує працю іноземних робітників і Азія, яка є розвиваючим-ся регіоном. Необхідність використання іноземної робочої сили виникла в 70-х рр.., Коли в умовах стрімкого зростання цін на нафту знадобилася реорганізація національних господарств в нафтовидобувних країнах Близького Сходу (Об'єднані Арабські Емірати, Сау-Довськ Аравія, Катар, Бахрейн, Оман і ін). Однак ці держави не мали в своєму розпорядженні необхідними для цього трудовими ресурсами, тому нафтовидобувні країни збільшили імпорт ра-бочей сили, і до початку 90-х рр.. іноземні робітники складали переважну більшість у Ка-тарі - 92%, ОАЕ - 90%, Кувейті - 85%, Саудівській Аравії та Бахрейні - 40%, Омані - 34%. У ка-честве головного експортера робочої сили виступав Єгипет, частка якого в загальному обсязі еміг-рантів в даному регіоні досягла 75%. Країнами-донорами для нафтовидобувних країн Ближ-нього Сходу стали також Бангладеш, Індія, Пакистан, Філіппіни.
Ще одним центром тяжіння іноземних іммігрантів в азіатському регіоні є-ються нові індустріальні країни Південно-Східної Азії (Гонконг, Сінгапур, Тайвань, Південна Корея). Внаслідок ускоряющегося економічного зростання та підвищення рівня ВВП на душу населення (28027 дол, 24480 дол, 20 000 дол, 17 908 дол відповідно) ці країни стали привабливими для іноземної робочої сили з інших країн Східної і Південно- Східної Азії.
У Латинській Америці центрами імміграції є Аргентина, Бразилія, Венесуела. У цих країнах рівень ВВП на душу населення вищий, ніж в інших країнах Латинської Америки (11 586 дол, 7767 дол, 4909 дол відповідно). У цей регіон в основному спрямовуються емігранти з інших країн Латинської Америки для роботи в сільському господарстві і на машіносборочних підприємствах - філіях великих автомобілебудівних транснаціональних корпорацій «Дженерал Моторс», «Фольксваген», «ФІАТ».
У Південній Африці основним центром міжнародної трудової міграції є ПАР - найбагатша країна африканського континенту з ВВП на душу населення 10492 дол Сю-так їдуть іммігранти з усіх інших африканських країн. Згідно з теоремою Столпера - Самуельсона в результаті розвитку зовнішньої торгівлі і вирівнювання відносних цін на товари відбувається зміна цін на фактори виробництва в різних країнах. Наприкінці 40-х рр.. П. Самуельсон довів теорему, відому як теорема про вирівнювання цін на фактори виробництва, або теорема Хекшера - Олина - Самуельсона. Відповідно до цієї теореми, при виконанні цілого ряду передумов зовнішня торгівля веде до вирівнювання цін не тільки на товари, але і на фактори виробництва. Проте в реальній дійсності в результаті дії цілого ряду протидіючих факторів (недосконалість конкуренції на світовому ринку, активного втручання держави в сферу зовнішньоторговельних відносин і т. д.) ця теоретична можливість не реалізується, і ціни на фактори виробництва в різних країнах істотно різняться.
 Розглянемо умовний приклад. Припустимо, що відбувається міграція робітників з країн з більш низьким рівнем життя (Мексики) в країну, де середній рівень реальної заробітної плати вище (США). Для спрощення припускаємо, що на ринках праці в цих країнах суще-няє досконала конкуренція, причому якість праці (рівень кваліфікації, професійної підготовки і т. п.) однаково. Якщо міграція між двома країнами заборонена, то рівновага на ринках праці в Мексиці і США буде визначатися співвідношенням попиту і внутрішньої пропозиції (точка А на рис. 7.1а і точка Е на рис. 7.16). Нехай у цьому випадку рівноважна ставка заробітної плати за працю однакової кваліфікації складе 10 дол на годину в США і 5 дол на годину в Мексиці, а кількість зайнятих - відповідно 120 і 40 млн.
 чоловік. 


 Рис. 7.1 Якщо США і Мексика знімуть всі обмеження на міграцію робочої сили, то мексиканські робочі, прагнучи отримати більшу оплату за свою працю, будуть емігрувати в США. Пропозиція праці в Мексиці буде скорочуватися (графічно це може бути зрушенням кривої пропозиції вліво в положення SMex + Smtg на рис. 7.16). При колишньому рівні попиту на працю це призведе до підвищення годинної заробітної плати. У США, навпаки, пропозиція на ринку праці буде за рахунок іммігрантів рости (зсув кривої пропозиції вправо в положення Sus + Smtg на рис. 7.1а). Зростаюча конкуренція між робітниками на ринку праці США зумовить зниження рівноважної годинної ставки заробітної плати. 
 Теоретично еміграція мексиканських робітників повинна була б продовжуватися до тих пір, поки в США рівень заробітної плати буде вище, ніж у Мексиці. Це означає, що свобод-ная міграція мала б через деякий час призвести до вирівнювання рівнів заробітної плати в двох країнах. Однак більш реалістичним буде припущення, що такого повного вирівнювання не відбудеться, оскільки переселення в іншу країну пов'язано для мігранта зі значними витратами. Тому виграш в зарплаті для мексиканських робітників повинен бути достатнім для компенсації цих витрат. 
 Припустимо, що в результаті припливу мексиканських робітників напхав ставка заробітної плати в США знизиться з 10 до 9 дол, а в Мексиці зросте з 5 до 7 дол Різниця в 2 дол в рівнях заробітної плати буде достатня, щоб 8 млн. мексиканських робітників 44 млн. - 36 млн. на рис. 7.16) воліли переїхати в США. У свою чергу, в США зниження ставки заробітної плати призводить до виникнення дефіциту на ринку робочої сили (124 млн. - 116 млн. на рис. 7.1а), який покривається за рахунок припливу мексиканських робітників. 
 Яке ж вплив міграції робочої сили на добробут в обох країнах? Воно неоднозначно. У Мексиці відтік робочих знижує конкуренцію за робочі місця і рівень заробітної плати зростає. Тому робітники, що залишилися в країні, виграють (область d на рис. 7.16). Мексиканські підприємці несуть втрати, тому що зростають їх витрати на виплату заробітної плати робітникам (область d + е + t). Таким чином, країна еміграції в результаті відтоку робочої сили несе чисті втрати (програш підприємців більше виграшу залишилися в країні робітників). Разом з тим ми повинні врахувати, що та частина мексиканських робітників, яка вирішила емігрувати до США, безперечно виграє, оскільки отримує за свою працю більш високу оплату. Однак було б неправильно обчислювати розмір їх виграшу шляхом множення кількості емігрантів на приріст заробітної плати. Номінально мексиканці одержують за свою працю в США 9 дол, але реально їх заробітна плата зросла лише до 7 дол: 9 дол, отриманих в США, рівноцінні 7 дол, отриманим в Мексиці, оскільки решта йде на покриття витрат міграції. Тому виграш емігрантів складе область е + t + g (добуток кількості емігрантів на приріст заробітної плати в країні еміграції). Якщо ми врахуємо цей виграш, тобто якщо ми будемо вважати, що мексиканські робочі виїхали за кордон тимчасово і як і раніше є громадянами Мексики, то в цьому випадку країна еміграції матиме чистий виграш (g). 
 Зворотні процеси відбуваються в приймаючій країні (США). Зростаюча конкуренція на ринку праці призводить до зниження заробітної плати, внаслідок чого американські робітники несуть втрати. Підприємцям в США, навпаки, вигідний додатковий приплив робочої сили, їх прибутки зростають, і вони отримують додатковий виграш. У цілому для США приплив іноземних робітників вигідний (виграш американських підприємців більше програшу американських робітників). 
 Таким чином, ми бачимо, що, як і у випадку з міжнародною торгівлею, вільна міжнародна міграція робочої сили з чисто економічної точки зору ділить суспільство на виграли і програли, що обумовлює неминучість державного регулювання міграційних процесів. 
 Міжнародна трудова міграція чинить позитивний і негативний вплив на соціально-економічний розвиток країн - експортерів і країн - імпортерів робочої сили. 
 Позитивні наслідки міжнародної трудової міграції для країн, експорт-рующих робочу силу: 
 - Поліпшується ситуація на національному ринку праці у зв'язку з тим, що відтік робітників у інші країни знижує конкуренцію за робочі місця на національному ринку праці, зменшує безробіття і послаблює соціальну напруженість в країні; 
 - Знижується навантаження на державний бюджет за рахунок скорочення трансфертних платежів (допомоги з безробіття, виплат по соціальному страхуванню та ін.) і економії коштів для навчання робочої сили новим професійним навичкам; 
 - Збільшуються надходження валюти в країну у зв'язку з тим, що іммігранти здійснюва-ляють грошові перекази родичам в країну, яку вони тимчасово покинули. А це призводить до збільшення доходів сімей, зростанню їх споживчих витрат та зростанню сукупного попиту, що є стимулом для розвитку виробництва в віддає країні; 
 - По закінченні трудового контракту за кордону в країну повертаються більш кваліфікованим робочі, які можуть сприяти зростанню ВНП в країні. 
 Негативні наслідки міжнародної трудової міграції для країн, експорт-рующих робочу силу: 
 - Скорочуються можливості збільшення валового внутрішнього продукту; 
 - Збільшуються витрати суспільства на підготовку кадрів, так як країна змушена го-товіть заміну виїхали фахівцям і кваліфікованим робітникам, здійснюючи інвестиції в освіту та професійну підготовку; 
 - Знижуються податкові надходження до бюджету у зв'язку з відтоком частини робочої сили, яка поїхала працювати в іншу країну. 
 Позитивні наслідки міжнародної трудової міграції для країн, імпорт-рующих робочу силу: 
 - Підвищується конкурентоспроможність вироблених країною товарів внаслідок зменшення витрат виробництва, пов'язаних з більш низькою оплатою праці іноземній рабо-чий сили; 
 - Збільшується сукупний попит на внутрішньому ринку країни за рахунок іноземних робітників, що створює додаткові стимули для розвитку виробництва в приймаючій країні; 
 - Збільшуються податкові надходження до бюджету за рахунок висококваліфікованих фахівців, так як доходи у них вище, а державні витрати на їх освіту і про-професійну підготовку не вимагаються; 
 - З'являються додаткові можливості зняти соціальну напруженість у гро-ве. Так як іноземні працівники не враховуються в соціальних програмах, з'являється мож-ливість більш повно вирішувати проблеми національних кадрів. При загрозі виникнення безра-ботіци в першу чергу звільняються іноземці, що пом'якшує напруженість у суспільстві. 
 Негативні наслідки міжнародної трудової міграції для країн, імпорт-рующих робочу силу: 
 - Погіршується ситуація на національному ринку праці у зв'язку із зростанням пропозиції ра-бочей сили і зниженням заробітної плати; 
 - Посилюються соціальна напруженість, міжнаціональна неприязнь в приймаючій країні, зокрема при занятті тих робочих місць, на які претендують місцеві працівники. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "7.1. Міжнародна трудова міграція: при-чини і напрямки"
 1. Питання для повторення
    1. Якими причинами викликано формування світового ринку робочої сили? 2. У чому полягає зміст понять: «міграція», «імміграція», «еміграція», «рееміграція»? 3. Які основні напрямки трудової міграції? 4. У чому полягають особливості міграційних процесів в Росії? 5. Які соціально-економічні наслідки трудової
 2. Тема 15 Міжнародне переміщення факторів виробництва
    Сутність, причини та форми міжнародного руху капіталу. Масштаби, динаміка і основні напрямки світової міграції капіталу. Інвестиційний клімат. Росія на світовому ринку капіталів. Закон Російської Федерації «Про іноземні інвестиції в РСФСР». Міжнародна міграція робочої сили: причини, форми, наслідки. Державне регулювання міждержавногопереміщення робочої сили. Міграція
 3. РЕЗЮМЕ
    Рухливість населення і трудових ресурсів - одна з важливих особливостей сучасних МЕВ. Країни - експортери та країни - імпортери трудових ресурсів, міжнародні організації з міграції вдосконалюють законодавство, механізм регулювання мить-раціонних процесів і потоків, керуючись принципами свободи і демократії з урахуванням національних інтересів. Міжнародна організація праці (МОП)
 4. 3. Наслідки міжнародної міграції кадрів
    Слід мати на увазі, що міжнародна міграція робочої сили (як і взагалі міграція населення) - це не тільки економічне, а й складне політичне, і соціально-економічне явище. Воно значно впливає на склад трудових ресурсів, як країн-донорів, так і приймаючих країн, створює нову ситуацію на ринках праці, привносить чимало змін (і не тільки позитивних) в соціальну і
 5. Тест
    1. Міграція трудових ресурсів це: а) в'їзд в країну громадян інших країн, б) виїзд з країни громадян інших країн; в) рух трудових ресурсів з однієї країни в іншу; г) повернення в країну раніше виїхали з неї громадян. 2. Основними напрямками міжнародної міграції робочої сили є: а) США, Канада, Росія, б) США, Західна Європа, Близький Схід, в) США, Німеччина,
 6. Глава 36. Міжнародна міграція робочої сили
    У міру глобалізації світової економіки все більш важливим фактором економічного, соціального та демографічного розвитку багатьох країн стає міжнародна міграція робочої сили і
 7. Питання до теми
    1. Чому демографічний вибух другої половини XX в. називається світовим? 2. Яку фазу демографічного розвитку переживають підсистеми світового господарства? 3. Охарактеризуйте підходи до визначення взаємодії зростання населення та економічного розвитку. 4. Розкрийте основні напрямки демографічної політики в групах країн з різним рівнем економічного
 8. 13.6. Міжнародні міграції
    Великий вплив на чисельність і склад населення країн, їх робочу силу роблять зовнішні міграції, тобто еміграції та імміграції, або відповідно виїзд працездатного населення з даної країни і в'їзд в неї. Зовнішні міграції грали і грають багатосторонню роль у розвитку людства, виступаючи формою пристосування людини до мінливих умов його існування. У результаті міжнародної
 9. Теорії міжнародної міграції
    Міжнародна міграція робочої сили - це об'єктивний процес, притаманний ринковій економіці. Він так само об'єктивний, як процес переливу капіталу між країнами, розвитку зовнішньоторговельних зв'язків, міжнародної економічної інтеграції. Трудові ресурси відповідно до ринкових законів шукають собі найбільш вигідне застосування, що дає максимальну ефективність. Існує кілька теорій,
 10. Питання для самоперевірки
    1. У чому сутність і головні причини міжнародної міграції робочої сили? 2. Яка правова база процесу міжнародної міграції робочої сили та населення? 3. Що являють собою сучасні світові міграційні потоки? 4. Які тенденції і причини еміграції з Росії? 5. Які тенденції і причини імміграції до Росії? 6. Що говорить світовий досвід про наслідки міжнародної міграції
 11. Контрольні питання і завдання
    1. Що таке міграція робочої сили? Що включає в себе це поняття? Які основні причини сучасної міграції робочої сили? 2. Охарактеризуйте основні напрямки сучасного переміщення робочої сили. 3. Які основні наслідки міграції робочої сили для країни-експортера? Як міграція робочої сили відбивається на державному бюджеті країни? 4. Як наявність іноземних робітників
 12. Основні поняття
    - Міжнародна мобільність факторів виробництва - Міжнародне переміщення факторів виробництва - Заміщуючих характер переміщення факторів виробництва - Доповнюючий характер переміщення факторів виробництва - Вирівнювання цін на фактори - Транскордонне переміщення факторів - Міжнародна мобільність капіталу - Інвестиційний клімат - Державний капітал - Позики
 13. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
    МІГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ - переміщення населення між країнами. Нелегальна міграція - незаконне межстрановое переміщення населення і робочої сили, що викликає жорстку реакцію з боку міграційних служб держави, аж до депортації. ЕМІГРАЦІЯ - виїзд громадян однієї країни в іншу країну з метою працевлаштування або зміни місця проживання і громадянства. ІММІГРАЦІЯ - в'їзд до країни громадян
 14. Висновки
    1. Міжнародна міграція робочої сили являє собою об'єктивний процес, що відображає інтернаціоналізацію господарського життя. Трудові ресурси, як і інші економічні ресурси, орієнтовані на максимально ефективне використання, в тому числі і в масштабах світової економіки. 2. Правова база сучасних міграційних процесів відображає тенденцію не тільки до економічного лібералізму і
 15. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
    1. Які основні закономірності міжнародної торгівлі в сучасних умовах? 2. Назвіть основні види міжнародної торгівлі послугами і їх особливості. 3. Охарактеризуйте основні важелі державного та? ^ Державного регулювання міжнародної торгівлі. 4. У чому полягає сутність вивозу капіталу і які його основні форми? 5. Назвіть основні закономірності та
 16. Сутність міжнародної міграції
    Міжнародна міграція робочої сили являє собою процес переміщення трудових ресурсів з однієї країни в іншу з метою працевлаштування на більш вигідних умовах, ніж в країні походження. Крім економічних мотивів процес міжнародної міграції обумовлюється також міркуваннями політичного, етнічного, культурного, сімейного та іншого характеру. Таким чином, міжнародна
 17. Трудова міграція
    . Основну роль в сучасному міжнародному русі населення грає трудова міграція. Масштаби її постійно ростуть, і в цей процес залучені практично всі країни. Міжнародна трудова міграція набула великих масштабів і стає типовим явищем соціально-економічного життя сучасного світу. Щороку емігрує 2-3 млн чоловік. У 2000 р. 830 млн чоловік проживало поза країною їх
 18. Терміни і поняття
    Міжнародна міграція робочої сили Еміграція Імміграція Міжнародні мігранти Біженці Приймаючі країни
 19. Глава 22. Міжнародні економічні відносини і їх структура
    Міжнародна торгівля? особливості її розвитку в сучасних умовах. Міжнародний рух капіталу. 'Міжнародна міграція робочої сили та міграційна політика. Міжнародна економічна інтеграція Мета теми - розкрити сутність і механізм дії основних форм міжнародних економічних відносин та особливості їх регулювання на національному та інтернаціональному
© 2014-2022  epi.cc.ua