Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
І.А. Спиридонов. Світова економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Міжнародна торгівля машинами та обладнанням: основні напрями і тенденції розвитку

Оцінюючи тенденції розвитку світового ринку машин і устаткування в 80-ті і 90-і роки, слід зазначити наступне. Для міжнародної торгівлі машинно-технічними виробами характерні більш високі темпи зростання порівняно з виробництвом. Торгівля машинами та устаткуванням розвивалася випереджаючими темпами і по відношенню до всього зовнішньоторговельному обігу провідних промислово розвинених країн. Визнаними лідерами у виробництві та експорті машин і устаткування є США, Японія, ФРН, на частку яких припадає понад 60% всього виробництва машинно-технічної продукції зазначеної групи країн. Приблизно така ж частка припадає на ці держави у світовому експорті індустріальних країн.
В даний час частка експорту у виробництві машин та обладнання провідних промислово розвинених країн становить більш 30% і має тенденцію до зростання. На розширення експорту продукції машинобудування безпосередній вплив надають подальше поглиблення міжнародного поділу праці і високі темпи НТП. На сучасному етапі жодна країна, хоч би розвиненою стосовно науки, техніки і промисловості вона не була, не в змозі забезпечити самостійно, не спираючись на досягнення інших країн в цих областях, поступального руху на всіх напрямках НТП, створювати конкурентоспроможну на світовому ринку продукцію . У цьому зв'язку взаємопроникнення господарських комплексів промислово розвинених країн, особливо в науці та машинобудуванні, призвело до розвитку найбільш прогресивних форм спеціалізації і кооперування, до об'єднання зусиль виробників у міжнародному науково-технічному і виробничому співробітництві.
Міжнародний ринок машин і устаткування характеризується переважним розвитком торгівлі товарами і машинно-технічними комплексами виробничого призначення. Торгівля машинно-технічними товарами культурно-побутового призначення розвивається повільніше, причому ця тенденція, на думку експертів, збережеться і в осяжному майбутньому.
Важливим чинником, що сприяє розвитку міжнародної торгівлі машинами та обладнанням, є різке скорочення «життєвого циклу» більшості видів машинно-технічної продукції, її штучне моральне старіння, якому часто сприяє державна політика прискореної амортизації та податкових пільг для покупців нової і новітньої продукції. Швидке створення такої продукції можливе лише на основі глибокої міжнародної науково-технічної кооперації між країнами-виробниками машин і устаткування. Таким чином, подальша інтернаціоналізація господарського життя, активно виявляється в машинобудівному комплексі, є однією з найважливіших рушійних сил у розвитку міжнародної торгівлі машинами та обладнанням.

Не менш істотний вплив на зростання світової торгівлі готовими виробами надають уряди індустріальних держав шляхом стимулювання експорту машин і устаткування. Ця діяльність включає надання значних пільг в оподаткуванні експортного виробництва, пільгових кредитів на розвиток орієнтованих на експорт виробництв, забезпечення державного страхування товарних і фінансових кредитів зарубіжним покупцям. Найчастіше мобілізуються національні та міжнародні джерела позичкового капіталу для кредитування іноземних покупців машин і устаткування за зниженими ставками з наступною компенсацією з держбюджету різниці між наданою та ринкової ставками відсотка.
Більше 80% світової торгівлі машинами та обладнанням припадає на індустріальні країни, в тому числі шляхом надання програм допомоги на пільгових умовах в обмін на імпортні преференції до товарів з країн-донорів такої допомоги.
Відбуваються в світовому виробництві та міжнародному поділі праці зрушення під впливом НТР, інтеграційних процесів і циклічних змін в світовій економіці роблять визначальний впливу на товарну структуру міжнародної торгівлі. Домінуючі позиції в ній стійко займають готові промислові вироби. У структурі світового експорту на них припадає приблизно 75%, у тому числі 37% - на машини, обладнання та транспортні засоби.
У структурі експорту розвинених країн ці показники ще вищі - 80 і 43%. В експорті країн, що розвиваються на них припадає 54 і 19% відповідно. На підставі наявних прогнозів на середньострокову перспективу в товарній структурі розвинених країн все зростаючу роль будуть грати високотехнологічні товари, в першу чергу машинобудування. На них, зокрема в експорті США, Японії, Великобританії, вже зараз припадає 1/3, а в експортних поставках Франції, ФРН, Італії - 1/5.
Економічна експансія промислово розвинених країн особливо яскраво проявляється в заохоченні з боку державних органів машинобудівних монополій, що вкладають свої капітали у створення на територіях держав, що розвиваються дочірніх фірм і філій, які на основі використання місцевих матеріалів і порівняно дешевої робочої сили виробляють з розробок материнських компаній цілком конкурентоспроможні машини та обладнання не тільки для задоволення внутрішнього попиту і заміщення імпорту, але для поставок на світові ринки.
Машинобудування Росії певною мірою є складовою частиною світового машинобудівного виробництва, при цьому склад основних постачальників машинно-технічної продукції на світовий ринок протягом уже довгого часу не зазнає істотних змін.
Він очолюється, як уже згадувалося, такими найбільшими країнами, як США, Японія, ФРН. Разом з тим слід зазначити, що в останні роки намітилася тенденція порівняно швидкого нарощування експорту машинно-технічної продукції із країн. За наявними оцінками, їх частка у світовому експорті машин і устаткування в найближчі роки підвищиться до 8-10%.
Частка Росії у світовому експорті машин і устаткування становить нині менше 1%, а в загальному обсязі російського експорту машинно-технічної продукції в промислово розвинені країни Заходу частка машин і устаткування оцінюється всього лише в 2-2, 5%. На зовнішньоекономічну діяльність машинобудівних підприємств Росії мають вирішальний вплив загальне падіння виробництва, надзвичайно низька конкурентоспроможність вітчизняних машин і устаткування на світових ринках, відсутність системи фінансування виробництва обладнання з тривалим циклом виготовлення, розрив економічних зв'язків з колишніми республіками СРСР та країнами-членами РЕВ.
Сучасна товарна структура машинно-технічного експорту Росії не відповідає співвідношенням, характерним для міжнародної торгівлі в цілому. Росія продовжує пропонувати на ринку великі металлоемкие верстати та ковальсько-пресове обладнання, а також вантажні і легкові автомобілі. Водночас промислово розвинені країни Заходу поряд з традиційними машинно-технічними виробами збільшують у своєму експорті частку наукоємної продукції електроніки і електротехніки, ЕОМ, сучасних засобів зв'язку, оргтехніки та ін
Оцінюючи розвиток зовнішньоекономічних зв'язків Росії на середньострокову перспективу, слід мати на увазі загальну економічну ситуацію в країні, особливо в машинобудуванні, а також очікувану кон'юнктуру на світових ринках. Ситуація складається таким чином, що у вказаний прогнозний період кризові явища в російському машинобудуванні повністю не будуть подолані, а отже, істотного збільшення частки експорту машин і устаткування в його загальному обсязі, по всій ймовірності, в найближчій перспективі не відбудеться.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Міжнародна торгівля машинами та обладнанням: основні напрями і тенденції розвитку "
 1. РЕЗЮМЕ
  міжнародних економічних відносин і насамперед ринок послуг, на частку якого припадає до тридцяти відсотків всього обсягу світогосподарських зв'язків. Загальним наслідком перерахованих вище тенденцій стає посилення міждержавного регулювання. Міжнародні організації і насамперед ГАТТ і СОТ, що спеціалізуються на зовнішній торгівлі і міжнародних економічних відносинах
 2. Динаміка, структура і форми організації міжнародної торгівлі
  міжнародного експорту знизилася з 3/5 до 1/3, а частка готових промислових виробів зросла до 2/3. Збільшується обмін комплектуючими виробами та запасними частинами. У сферу міжнародного обміну сьогодні включаються досягнення науково-технічної думки (торгівля ліцензіями і ноу-хау), на частку яких припадає до 10% загального обороту. Відзначається швидкий розвиток торгівлі технологічно складної
 3. Міжнародний технологічний обмін
  торгівлею устаткуванням. Характерною рисою цієї сфери є посилення технологічних обмінів між самими промисловими країнами та збільшення їх частки у цьому сегменті світових обмінів з 85% на початку 70-х років до понад 90% наприкінці 90-х років. Надходження розвинених і насамперед провідних країн від інтелектуальної власності різко зросли. В основному це було забезпечено за рахунок США, чисті
 4. Структура і основні товаропотоки світової торгівлі. Роль торгівлі послугами у міжнародному обміні
  міжнародного поділу праці. В даний час найбільше значення у світовій торгівлі має продукція обробної промисловості: на її частку припадає понад 3/4 світового товарообігу. Особливо швидко росте частка таких видів цієї продукції, як машини, обладнання та транспортні засоби, хімічні товари. Частка продовольства, сировини і мінерального палива складає приблизно 1/5 (табл.
 5. Зовнішня торгівля
  міжнародних ринках. По окремих товарах постачання з РФ займають важливе місце у внутрішньому попиті окремих країн-імпортерів. Так, поставки енергетичних товарів з країни покривають 80% потреб України, повністю - країн Балтії, понад 50% - країн Східної та Центральної Європи, до 20% - західноєвропейських країн. У ряді виробництв російські виробники мають високу
 6. Додаток 4
  машин і устаткування
 7. Перспективи розвитку зовнішньої торгівлі Росії
  торгівлі. Очевидно, що в російському експорті паливно-сировинні товари ще тривалий час залишатимуться основний позицією. Однак для Росії цілком реально поглиблення ступеня переробки сировини і на цій основі збільшення в експорті частки таких товарів, як целюлоза, хімічна продукція, добрива та ін Є можливості для стабілізації і розширення традиційного машинотехнічного
 8. Структура капіталовкладень
  машин і устаткування, а в останній - підвищення частки сучасної електронної та електрифікованої техніки. Наприкінці 90-х років вона становила до 30% по всьому господарству, що було основним зрушенням у технологічній структурі капіталовкладень в останній чверті XX століття. Висока частка машин і устаткування після циклічного спаду початку 90-х років пов'язана з оновленням капіталу не тільки в
 9. Глава 34. Світова торгівля
  міжнародних відносин. Значний інтерес представляє вивчення як закономірностей розвитку міжнародної торгівлі, так і теорій, що обгрунтовують принципи оптимального участі національних економік у міжнародному
 10. Показники міжнародної спеціалізації підсистем
  міжнародної спеціалізації застосовується система показників, серед яких часто використовуються два коефіцієнти по виробництву і по експорту. 1. Коефіцієнт спеціалізації виробництва - це частка галузі однієї країни чи групи країн у світовому випуску цієї галузі Ya Cy=, Yw де Су -
 11. 4. Альтернативні теорії міжнародної торгівлі. Теорія конкурентних переваг
  міжнародної торгівлі. Перше - це теорії, автори яких прагнуть поглибити концепції класичної школи. Причому вони концентрують свою увагу на тих аспектах, які не отримали належного висвітлення у працях їхніх попередників. Друге - теорії, автори яких виходять з необхідності критичного переосмислення сформованого традиційного підходу до аналізу міжнародної торгівлі і прагнуть
 12. Запитання для повторення
  міжнародної торгівлі? 2. Яка участь Росії у світовій торгівлі? 3. Яка структура міжнародної торгівлі? 4. У чому сутність теорій міжнародної торгівлі. 5. Що являє собою платіжний баланс? 6. Що являє собою торгова політика? 7 . Перерахуйте основні інструменти торговельної політики. 8. Що краще: свобода торгівлі або
 13. 21.3. США в міжнародних економічних відносинах
  міжнародних ринках. На їх частку припадає більша порівняно з будь-якою іншою країною частина вивозу товарів, послуг і капіталу. При цьому американської господарство не відноситься до експортно-орієнтованим. Експорт товарів порівняно з іншими країнами має невисокий питома вага в національному виробництві. Експортна квота коливається навколо показника 11% ВВП. За останні десятиліття
 14. Глава 22. Міжнародні економічні відносини і їх структура
  міжнародних економічних відносин та особливості їх регулювання на національному та інтернаціональному
 15. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  міжнародної торгівлі в сучасних умовах? 2. Назвіть основні види міжнародної торгівлі послугами і їх особливості. 3. Охарактеризуйте основні важелі державного та? ^ державного регулювання міжнародної торгівлі. 4. У чому полягає сутність вивозу капіталу і які його основні форми? 5. Назвіть основні закономірності та особливості вивозу капіталу в сучасних
 16. Висновки
  міжнародних економічних зв'язків. Саме розвиток торгівлі призвело до формування світового ринку і світового господарства. Світова торгівля дозволяє розширити виробничі можливості суспільства, більш ефективно використовувати обмежені ресурси. Зовнішня торгівля будь-якої країни характеризується такими показниками як: зовнішньоторговельний оборот, експорт, імпорт, зовнішньоторговельне сальдо, експортна,
© 2014-2022  epi.cc.ua