Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Є.В. Левкина. Шпаргалка з мікроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

87. ЗНАЧЕННЯ І ВИДИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ

Складання звітності є завершальним етапом облікового процесу.
Бухгалтерська звітність являє собою систему показників, отриманих на основі даних обліку, що характеризують майнове і фінансове становище організації (підприємства) і результати її господарської діяльності за звітний період. Звітність виконує важливу функціональну роль у системі економічної інформації. Вона інтегрує інформацію всіх видів обліку (бухгалтерського, статистичного, оперативно-технічного), забезпечує зв'язок і зіставлення планових, нормативних та облікових даних, представлених у вигляді таблиць, зручних для сприйняття інформації всіма користувачами.
Бухгалтерську звітність організацій класифікують за трьома основними ознаками:
1) періодичності складання;
2) обсягом відомостей, що містяться у звітності;
3) ступеня узагальнення звітних даних.
Залежно від охоплюваного періоду діяльності організації розрізняють проміжну та річну звітність. Проміжною вважається звітність, складена на внутригодовую дату (місячна, квартальна).
Місячна і квартальна звітність складається наростаючим підсумком з початку звітного року. Звіт за підсумками за рік є річним звітом.
За обсягом містяться відомостей у звітності виділяють внутрішню і зовнішню звітність. При цьому внутрішня звітність включає інформацію про роботу якого-небудь підрозділу організації. Складання внутрішньої звітності викликається необхідністю здійснення контролю за роботою своїх структурних підрозділів. Зовнішня звітність характеризує діяльність організації в цілому і є джерелом інформації для зовнішніх користувачів. За ступенем узагальнення звітних даних розрізняють: первинні звіти, складені безпосередньо організаціями, та зведені, складені вищестоящими, або материнськими, організаціями (компаніями, фірмами) на основі первинних звітів.
Бухгалтерська звітність як джерело інформації про діяльність організації використовується для управління її економікою і прийняття необхідних заходів щодо її розвитку. Ретельне вивчення та аналіз показників звітності дають можливість виявляти недоліки в роботі і визначати шляхи їх усунення.
Узагальнена інформація про діяльність організації використовується різними зацікавленими користувачами для прийняття певних ділових рішень. Виходячи з інтересів інформаційних потреб користувачів бухгалтерської звітності їх можна розділити на: 1) внутрішніх користувачів звітності. До внутрішнім користувачам бухгалтерської звітності належать керівники організації та структурних підрозділів всіх рівнів, які за даними звітності виявляють потреби у фінансових ресурсах, оцінюють правильність і ефективність прийнятих рішень і т.д.; 2) зовнішніх користувачів звітності. До зовнішніх користувачам бухгалтерської інформації про діяльність організації відносяться ті, які знаходяться поза організації, але мають або хотіли б мати в ній фінансову зацікавленість. Серед них акціонери та потенційні інвестори, кредитори, постачальники і покупці, державні органи та ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "87. ЗНАЧЕННЯ І ВИДИ бухгалтерської звітності"
 1. Метод бухгалтерського обліку
  бухгалтерського обліку. Іншими словами, об'єктами бухгалтерського обліку, є кошти установи, джерела їх утворення та процес виконання робіт і послуг. Рис. 7.3.-Об'єкти бухгалтерського обліку Основними складовою методу бухгалтерського обліку є: документація, інвентаризація, оцінка, калькуляція, рахунки, подвійний запис, бухгалтерський баланс, звітність, контроль.
 2. Податковий період. Звітний період
  значення Москви й Санкт-Петербурга) має право не встановлювати звітний
 3. Поняття бухгалтерського обліку. Його завдання
  значенням; - контроль за своєчасним проведенням розрахунків за бюджетними коштами в межах санкціонованих витрат; - участь і контроль за проведенням інвентаризації майна і фінансових коштів. Бухгалтерський облік у медичному закладі ведеться відповідно до Інструкції з бухгалтерського обліку в бюджетних організаціях. Враховуючи законодавче регулювання,
 4. Введення
  бухгалтерського обліку та фінансової звітності, а також створення системи аудиту, спрямованої на забезпечення всіх зацікавлених користувачів необхідною і достовірною інформацією, що характеризує реальний фінансовий стан організацій. В даний час розпочався новий етап податкової реформи і розвитку системи бухгалтерського обліку та аудиту, спрямований на прискорення перетворень
 5. Питання 3. Податкові пільги
  значення для забезпечення позитивних фінансових результатів діяльності, підвищення економічної активності, вирішення соціально-економічних проблем. У діючих Положеннях з бухгалтерського обліку в Росії передбачаються наступні види прибутку, а точніше, послідовність формування нерозподіленого прибутку (збитку): 1) бухгалтерський прибуток; 2) валовий прибуток; 3) прибуток від
 6. 3.5. Види податкового контролю
  види фінансових санкцій за податкові
 7. § 14.11. Податкова відповідальність за відсутність обліку об'єктів оподаткування та ведення обліку об'єктів оподаткування з порушенням встановленого порядку, що потягли за собою приховування або заниження доходу за період
  бухгалтерського обліку та звітності самостійно. Тому можна зробити висновок про те, що відповідальність підприємства за неправильне ведення бухгалтерського обліку наступає тільки в тому випадку, коли дані порушення спричинили приховування або заниження доходу за період. Дані санкції можуть застосовуватися тільки при недоїмку, що виникла з податку на прибуток або прибуткового податку. 2.
 8. РЕЗЮМЕ
  значення для науки і практики мають статистичні показники. Сучасна система міжнародної статистики є складним механізмом, в якому одні статистичні організації розробляють статистичну методологію, програми спостереження, а інші безпосередньо здійснюють збір, обробку та публікацію статистичних даних. Різноманіття статистичних збірників, що випускаються різними
 9. Податковий період. Звітний період
  Податковим періодом з податку визнається календарний рік. Звітними періодами з податку визнаються перший квартал, півріччя і дев'ять місяців календарного року. Звітними періодами для платників податків, обчислюється щомісяця авансові платежі виходячи з фактично одержаного прибутку, визнаються місяць, два місяці, три місяці і т.д. до закінчення календарного
 10. Предмет бухгалтерського обліку
  види енергії та інше). Кошти у сфері обігу обслуговують забезпечення матеріальними ресурсами (грошові кошти в касі медичного закладу та на його розрахунковому рахунку, вартість виконаної послуги). Рис. 7.3.-Джерела господарських засобів Власні джерела господарських засобів - грошові кошти, виділені з державного бюджету та позабюджетних фондів і
 11. 3.7.5. Порядок визначення суми витрат на виробництво і реалізацію
  звітного (податкового) періоду, поділяються на: 1) прямі; 2) непрямі. До прямих витрат відносяться: матеріальні витрати, витрати на оплату праці персоналу, що у процесі виконання робіт і надання послуг, а також суми єдиного соціального податку, нарахованого на зазначені суми витрат на оплату праці. До непрямих витрат відносяться всі інші суми витрат, за
 12. 3.7.1. Поняття податкового обліку
  бухгалтерського обліку міститься недостатньо інформації для визначення податкової бази, то платник податку має право самостійно доповнювати застосовувані регістри бухгалтерського обліку додатковими реквізитами, формуючи тим самим регістри податкового обліку, або ввести самостійні регістри податкового обліку. Податковий облік здійснюється з метою формування повної та достовірної
 13. Податковий облік. Загальні положення
  види діяльності, він також зобов'язаний визначити та відобразити в обліковій політиці для цілей оподаткування принципи та порядок відображення для цілей оподаткування цих видів діяльності. Дані податкового обліку повинні відображати порядок формування суми доходів і витрат, порядок визначення частки витрат, що враховуються для цілей оподаткування в поточному податковому (звітному) періоді, суму залишку
 14. 4.2.2. Власність організацій і індивідуальних підприємців
  бухгалтерської звітності, при інвентаризації, для цілей оподаткування, при переоцінці, при виявленні шкоди, при страхуванні. Оцінка майна суб'єктом здійснюється на різних стадіях підприємницької діяльності: при передачі на баланс, при продажу, при ліквідації організації. Основні правила оцінки майна містяться в нормативно-правових актах. Так, відповідно до
 15. Питання 1. Поняття економічної статистики, її предмет і методи
  види економічної діяльності. Системний характер економічної статистики означає узгодженість між різними показниками, використовуваними для опису й аналізу різних, але взаємопов'язаних аспектів економічних явищ і процесів. У процесі отримання, обробки та аналізу статистичних даних економічна статистика використовує інструментарій загальної теорії статистики.
 16. Податкова декларація
  звітного) періоду подають податкові декларації до податкових органів за місцем свого знаходження. Податкові декларації за підсумками податкового періоду подаються платниками податків-організаціями не пізніше 31 березня року, наступного за минулим податковим періодом. Податкові декларації за підсумками звітного періоду подаються не пізніше 25 календарних днів з дня закінчення
 17. Питання 1 Економічна роль податку на додану вартість
  бухгалтерської звітності (контрольних співвідношень показників форм податкової та бухгалтерської звітності декларацій (розрахунків) з податків та інших обов'язкових платежах до бюджету); платник податків відібраний на підставі аналізу основних фінансових показників діяльності платника податків за галузевим принципом; платник податків відібраний на підставі іншої інформації, аналіз якої дозволяє
© 2014-2022  epi.cc.ua