Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Закон узвишшя потреб

В економічних системах діє закон узвишшя потреб-стей.
Закон виражає об'єктивну необхідність зростання і вдосконалення потреб з розвитком виробництва та культури.
Він визначає двосторонній процес.
- з одного боку, потреби є спонукальним мотивом творчої діяльності;
1 Див: Росія і країни світу. М., 2003. С. 113.
- з іншого - задоволена потреба веде до нового рівня по-требностей, є основою зростання потреб, розвитку виробництва і його руху не по замкнутому колу, а по спіралі.

Представлена причинно-наслідковий взаємозв'язок вимагає продуманої політики і механізмів регулювання. Їх відсутність або недооблік, часом прагнення вирішити проблему за рахунок імпорту загрожує для національної економіки.
Характерний приклад. У 60-70 рр.. XX в. потребам більшості росіян відповідали вироблені в країні холодильники, пральні машини, автомобілі та інші вітчизняні товари. Подальший розвиток призвело до трансформації споживчого попиту на більш функціональну й комфортабельну побутову техніку, автомобілі і т. д. поряд з естетикою і зручностями, що мають високі якісні параметри.
Тим часом нерозвиненість власної виробничої бази, неможливість задоволення зрослих потреб людей високоякісними функціональними товарами національного виробництва стає основою розвитку не вітчизняного, а іноземного виробництва, більш мобільно реагує на динаміку науково-технічного прогресу, зміна споживчого попиту. Реалії сьогоднішнього дня - перевагу іномарок, імпортних автоматичних пральних машин, "фірмових" телевізорів і т. д.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Закон узвишшя потреб"
 1. Запитання для самоперевірки
  закон (принцип) узвишшя потреб? 2. Перерахуйте відомі вам економічні ресурси. 3. Які наслідки випливають з поєднання безмежності потреб та обмеженості ресурсів? 4. Що дає підприємцю така властивість економічних ресурсів, як їх взаємозамінність (альтернативність)? 5. Поясніть, що демонструє крива виробничих можливостей? 6. Чим схожі і
 2. Яка характерна тенденція зміни потреб?
  Піднесенню - безмежного росту в кількісному і якісному відносинах. Ці зміни відбуваються у двох напрямах: вертикальному і горизонтальному. Піднесення потреб по вертикалі означає перехід від одного-нижчого за якістю - виду запитів до більш високого увазі. Саме так виглядає рух по вертикалі на рис. 1.3, якщо переходити до все більш високих щаблях в піраміді.
 3. Тема 2. ПОТРЕБИ ЯК ОСНОВНИЙ МОТИВ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДЕЙ
  закон узвишшя потреб), т. к. включають в себе не тільки індивідуальні потреби, а й потреби соціальних груп, трудових колективів працівників, населення і, нарешті, держави в цілому . При цьому виробництво не тільки задовольняє зростаючі потреби населення, але на основі розвитку науки і техніки пропонує нові, раніше не відомі види матеріальних благ, які за допомогою
 4. Демонстраційний ефект
  піднесення потреб людини є могутнім стимулом розвитку продуктивних сил. Виробничі потужності створюються в кінцевому підсумку для задоволення потреб людини. Взаємозв'язок між економічним зростанням і соціальним розвитком в різних підсистемах світового господарства, що знаходяться на різних стадіях економічного розвитку, не виявляється лінійно. Поширення засобів
 5. 4. Виробництво, розподіл, обмін і споживання
  піднесених людських потреб є основні матеріальні потреби, і задовольняти їх покликана і здатна тільки економіка. Водночас прогрес в економіці в чималому ступені визначається тим, яких успіхів люди досягли в інших областях своєї діяльності. Люди організують виробництво тих чи інших благ з метою задоволення своїх потреб. Розглянемо процес виробництва
 6. Поняття економічних потреб і благ
  законі (принципі) узвишшя потреб, який означає, що потреби зростають швидше виробництва благ. Багато в чому це відбувається тому, що в міру задоволення одних потреб у нас відразу виникають інші. Так, у традиційному суспільстві більшість його членів відчуває потреби насамперед у продуктах першої необхідності. Це потреби переважно в їжі, одязі, житлі,
 7. Глава 1. Економічна теорія: предмет і методологія
  закон узвишшя потреб; - проблема обмеженості ресурсів і безмежності потреб, підходи до її вирішення за допомогою графіка виробничих можливостей; - взаємозв'язок організаційно-економічних і соціально-економічних відносин, предмет економічної теорії; - функції та методологія економічної теорії; - школи економічної думки та їх представники. 1 Пол Хейне - професор
 8. Скільки є варіантів співвідношення потреб і виробництва?
  Піднесення потреб населення всіх країн. Тому важливо знати: від чого вирішальною мірою залежить рух реальної економіки по поступальному варіанту зростання виробництва і потреб? Відповідь на це питання ми знайдемо в наступному
 9. Питання до заліку
  закони. 3. Основні етапи розвитку економічної теорії. 4. Методи економічної теорії. 5. Функції економічної теорії, і її значення в формуванні економічної політики та раціональної економічної поведінки. 6. Два основні умови економічного розвитку суспільства. Закон узвишшя потреб. 7. Економічні ресурси, їх структура і відносна обмеженість. Фактори
 10. Основні терміни і поняття
  закону узвишшя потреб. 5. Що ви розумієте під обмеженістю ресурсів і безмежністю потреб? 6. Побудуйте графік виробничих можливостей і поясніть його з-тримання. 7. Розкрийте зміст організаційно-економічних і соціально-економічних відносин. 8. Охарактеризуйте предмет і функції економічної теорії. 9. Назвіть найважливіші методи економічної
 11. 1. Економічні потреби і блага
  потреби. Їх можна розділити на дві частини: духовні та матеріальні потреби. Хоча це розподіл умовно (так, важко сказати, до духовних або матеріальним потребам належить потреба людини в знаннях), однак у більшій частині воно
 12. Висновки
  закону зростаючих альтернативних витрат . З ним тісно пов'язаний закон спадної віддачі, який означає, що приріст випуску продукції стає все меншим у міру додавання нових одиниць економічного ресурсу в поєднанні з незмінним кількістю інших економічних ресурсів. 7. Економічна теорія і практика широко використовують поняття граничних (маржинальних) величин, під якими
 13. 1.3. Закономірності розвитку та поєднання потреб
  закономірність кількісно-якісного зростання. Ця закономірність була усвідомлена кілька десятиліть тому і отримала назву закону узвишшя потреб. У науковій літературі авторство на досить чітке уявлення про існування цього закону визнається за В. І. Леніним [3]. Розуміння і тлумачення закону узвишшя потреб з кількісної точки зору приводить до думки, що в
 14. Терміни і поняття
  потреби Товари та послуги (товари) Продукти першої необхідності Закон Енгеля Економічні ресурси Взаємозамінність (альтернативність) економічних ресурсів Виробничі можливості Альтернативна (вмененная) вартість (витрати) Закон зростаючих альтернативних витрат Закон спадної віддачі Економічна ефективність Ефективність за Парето (оптимум Парето)
 15. Тема 1 Потреби і ресурси суспільства. Виробництво
  потреби суспільства та їх структура. Цільова функція суспільного виробництва. Матеріальне, нематеріальне виробництво. Фактори виробництва. Обмеженість ресурсів. Проблема вибору («що, як і для кого»?). Крива виробничих можливостей. Неповне використання ресурсів. Закон заміщення, альтернативна вартість. Економічні системи та їх сутність. Традиційна, планова, ринкова і
 16. Питання до іспиту
  узвишшя потреб. Структура і відносна обмеженість економічних ресурсів. 5. Проблема економічного вибору та економічна ефективність. Кордон виробничих можливостей. Закон зростаючих поставлений витрат. 6. Власність як економічна категорія. Економічний і правовий аспекти власності. 7. Еволюція форм власності. Приватизація: необхідність,
 17. 1. Потреба і корисність
  потреби людини. Серед них можна виділити ті, з якими пов'язане саме існування людини, - потреби в їжі, одязі, житлі. Поряд з ними є інші потреби, які виникають, змінюються, зникають разом з розвитком цивілізації, духовним, економічним і технічним прогресом. Межі між цими потребами дуже рухливі. Причому один і той же благо в одних умовах
 18. 1.2.1. Виробництво і потреби: поняття потреб і їх види, поняття виробництва і його цілі.
  Потреби, можна виділити наступні види: - матеріальні (фізіологічні); - соціальні; - духовні. Первинними і входять до сфери вивчення економічної науки є матеріальні потреби. Це бажання людей мати певні товари та послуги, що доставляють їм задоволення (корисність). Матеріальні потреби поділяються на: - особисті -
 19. Основні терміни і поняття
  закон заміщення, ефективність виробництва, альтернативні витрати, закон зростаючих альтернативних витрат виробництва, основні питання економіки, економічні системи, традиційна, планова, ринкова, змішана, перехідна
© 2014-2022  epi.cc.ua