Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
Наступна »
Є. Н. Ведута. Стратегія та економічна політика держави, 2004 - перейти до змісту підручника

ВСТУП

Історія свідчить, що у світовій економіці лідируючі позиції займали, насамперед, ті країни, які були озброєні ефективної національної стратегією. Погіршення геополітичних позицій нашої країни в 90-х рр.. стало наслідком не тільки суто економічних обставин, а й результатом недооцінки стратегічних викликів з боку конкуруючих держав. Відсутність упреждающей підготовки до несприятливого розвитку подій придбало хронічний характер. Реформування російської економіки наочно показало, що сліпе наслідування типовим рекомендаціям лібералізації національної економіки зробило країну, по суті, банкрутом. Стратегія, що реалізує принцип «віддавати старі борги за допомогою нових», призвела до деградації російської економіки, яка функціонує за рахунок розпродажу сировини і зростання державного боргу, що наблизило доходи більшості громадян до фізіологічного мінімуму виживання.
Лібералізація національних економік супроводжується побудовою однополярного світу на чолі з США і розгортанням глобальної економічної кризи. Його індикаторами є зростання дефіциту платіжного балансу США, що емітують світову валюту, зростання боргів всіх держав транснаціональним корпораціям і посилюється соціальна нерівність, що веде до скорочення платоспроможного попиту на продукти першої необхідності. Тягар нестабільності найбільшою мірою несуть країни, що розвиваються, в число яких потрапили Росія і інші держави СНД, за якими все більше закріплюється роль сировинних придатків, кладовища промислових відходів світової економіки.
Згідно з прогнозами нестабільність буде тільки зростати, і смутні часи триватимуть десятиліття. Передумов для економічного зростання - немає, що, враховуючи небезпеки в екологічній сфері та розквіт організованої злочинності, викликає занепокоєння у людства на початку третього тисячоліття. У Росії, якщо не відбудеться трансформація її стратегії в національну стратегію, яка є, по суті, соціально ефективною стратегією, націленої на стійке зростання якості життя, то катастрофа буде неминучою.
Знаходячись між Сходом і Заходом, Росія ніколи не стояла на узбіччі цивілізації. Її високе значення в глобалізації визначається не стільки статусом ядерної держави, що володіє багатими природними ресурсами, як статусом держави з величезним практичним досвідом соціалістичного експерименту і з найвищим рівнем освіти, отриманої в СРСР, що дозволяє саме Росії знайти нову стратегію глобалізації, націлену на культурний прогрес.
Враховуючи значимість Росії в глобалізації та довгострокові наслідки руйнування глобальної стратегічної стабільності, нинішнє керівництво Росії приділяє особливу увагу визначенню національної стратегії для побудови нового багатополярного світу, націленого на культурний розвиток зональної та світової економічної інтеграції.
Для визначення нової стратегії Росії, націленої на культурний прогрес, потрібен відповідний рівень економічних знань в області розробки стратегії та економічної політики держави. При цьому слід мати на увазі, що закони розвитку економіки залишаються об'єктивними, а конкретний вибір державою типу стратегії, пріоритетів та механізмів її реалізації носить відбиток суб'єктивного і, отже, може сприяти або заважати успішному розвитку суспільства. Успішні дії держави залежать від ступеня точності оцінки реальної обстановки та рівня економічних знань для визначення потреб розвитку суспільства і засобів їх реалізації. При зниженні рівня економічних знань вибір стратегії держави набуває все більш суб'єктивний характер. Надалі її суб'єктивна реалізація сприймається як об'єктивна і стає вихідною у вирішенні практичних питань без наукового аналізу відповідності дій держави вимогам об'єктивних законів розвитку економіки.
В даний час проблеми стратегій та економічної політики держав висвітлюються в основному в історико-політичному аспекті. Це навчальний посібник є першим у світі з вивчення закономірностей розвитку практики стратегій та економічної політики держав, як цілісної системи формування державних пріоритетів і механізмів їх реалізації. У ньому вивчається економічний аспект трансформації типів державних стратегій в циклах «багатополярний - однополярний" світ і «інфляція-дефляція», їх взаємозв'язок із стратегіями розвитку зональної інтеграції та глобалізації, можливості використання систем національного рахівництва в розрахунках стратегічного плану.
Так як будь-яка стратегія держави передбачає формулювання його завдань на досить великий період, то в основу вивчення стратегій та економічної політики держав покладено історичний підхід.
Мета навчального посібника «Стратегія та економічна політика держави» полягає в придбанні економістами систематизованих знань про пріоритети та інструментах стратегії та економічної політики держави в залежності від фази циклічного розвитку світової спільноти і про можливості використання системи національного рахівництва для практичної реалізації стратегії держави.

З вказаної мети випливають наступні завдання навчального посібника:
- придбання економістами необхідної методологічної бази для оцінки сформованих тенденцій економічного і соціального розвитку регіонів Росії, інших країн СНД, Східної та Західної Європи, Близького і Далекого Сходу, ЄС, США, ЛАСТ, АСЕАН, АТЕС та ін;
- навчання методам виявлення можливих стратегій держав та їх регіональної інтеграції на основі аналізу нормативних документів міжнародних та державних організацій , а також програм провідних партій і рухів в галузі економічної та соціальної політики;
- отримання знань і навичок в галузі розробки антикризових економічних програм і пропозицій щодо коригування поточної економічної політики держави, організації управління економікою і фінансами з урахуванням стратегічних інтересів держави в розвитку зональної та світової інтеграції;
- формування у фахівців цілісної картини єдності всіх економічних, соціальних і фінансових процесів у державі на базі систем національного рахівництва (СНР) і придбання знань для професійних висновків станом бухгалтерського обліку та організації банківської справи з позиції поліпшення якості СНС;
- навчання творчого застосування СНС і її інтегруючого розділу - міжсекторного балансу для цілей державного регулювання економіки в залежності від обраної стратегії розвитку.
На основі вивчення навчального посібника студенти та викладачі економічних вузів, а також всі особи, які цікавляться економікою, отримають знання та навички в області оволодіння концепціями стратегії та економічної політики держави, інструментарієм їх практичної реалізації для цивілізованого розвитку національної економіки. Будемо сподіватися, що пропонований нами підручник внесе свій внесок в утвердження моральності в економічній науці, прогрес людяності в Росії і світової цивілізації.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ВСТУП "
 1. введення
  У вступі розглянуто предмет і метод загальноекономічної теорії, концепція подальшої роботи над підручником. Його не обов'язково вивчати на початку курсу, а треба повертатися до нього в міру осмислення економіки. Введення важливо, насамперед, для
 2. Як впливають податки на поведінку монополіста?
  Оскільки податок збільшує граничні витрати, їх крива МС зміститься вліво і вгору в положення МС1, як це показано на рис. 12.3. Фірма тепер буде максимізувати свій прибуток в точці перетину Р1 і Q1. Монополіст скоротить виробництво і підвищить ціну в результаті введення податку. Наскільки він підвищить ціну, можна розрахувати, використовуючи формулу (12.1). Якщо еластичність попиту, наприклад,
 3. Введення
  Введення
 4. Введення.
  Введення.
 5. Введення
  Введення
 6. Введення
  Введення
 7. ВІЙСЬКОВИЙ КОМУНІЗМ
  державна економічна політика, введена в Росії відразу після революції 1917 року. Основним завданням такої політики ставилося забезпечення жорсткого контролю за розподілом матеріальних і трудових ресурсів. Основний контролюючий орган - надзвичайна комісія з боротьби з бандитизмом (ЧК). Причини введення даної моделі економічної поведінки держави: 1) великий спад виробництва;
 8. № 154. Лютнева буржуазна революція: причини, цілі.
  Лютневої революції 1917 року, що повалила самодержавство, була викликана різким загостренням соціально-економічної та політичної кризи у зв'язку із зовнішніми поразками, господарською розрухою, продовольчою кризою. Завданнями лютневої буржуазно-демократичної революції були: 1. повалення монархії; 2. встановлення демократичної республіки; 3. ліквідація поміщицького
 9. РОЗДІЛ 1. Введення.
  РОЗДІЛ 1.
 10. Частина 1 Введення
  Частина 1
 11. Платники податків
  Платниками податків є організації та індивідуальні підприємці, що здійснюють на території муніципального району, міського округу, міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга, в яких запроваджено ЕНВД, підприємницьку діяльність, що оподатковується єдиним податком. Платники податків зобов'язані стати на облік у податкових органах за місцем здійснення зазначеної діяльності в
 12. Розділ I Введення в економіку
  Розділ I Введення в
 13. Лекція 1. Введення в історію економіки
  Лекція 1. Введення в історію
 14. Лекція 1. Введення в історію економіки
  Лекція 1. Введення в історію
 15. ЛЕВ
  грошова одиниця Болгарії, що складається з 100 стотінок. Введено в 1880
 16. Незавершене будівництво
  будівельний об'єкт, що не введений в експлуатацію, не зданий
 17. Свердловська область
  Податок введений Законом Свердловської області від 29.11.2002 р. N 43-ОЗ "Про встановлення та введення в дію транспортного податку на території Свердловської області". Податковим періодом є календарний рік. Звітні періоди не встановлені. Організації за підсумками податкового періоду сплачують податок не пізніше 15 лютого року, наступного за минулим податковим періодом. Декларація
© 2014-2020  epi.cc.ua