Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Запитання для самоперевірки

1. Що таке макроекономіка і нова макроекономіка?
2. Перерахуйте макроекономічні показники.
3. Назвіть агреговані ринки.
4. Опишіть модель економічного обороту. Виберіть правильні відповіді
5. У моделі кругообігу домогосподарства:
а) виступають суб'єктами на ринку ресурсів;
б) виступають суб'єктами на ринку продуктів;
в) виступають суб'єктами на ринку доходів;
г) вірні відповіді а) і б).
6. Макроекономічними показниками є:
а) чистий економічний добробут;
б) національне багатство країни;
в) витрати виробництва фірми;
г) валовий національний продукт;
д) наявний дохід;
е) прибуток підприємства;
ж) національний дохід.
7. Валовий національний продукт - це показник:
а) рівня цін проданих товарів і послуг;
б) загальних витрат уряду і муніципальних органів;
в) кількості товарів і послуг, вироблених приватним бізнесом;
г) ринкової вартості національного валового випуску кінцевих товарів і послуг.

8. Валовий національний продукт, виміряний за сумою доходів, включає в себе:
а) прибуток;
б) амортизаційні відрахування;
в) сировину;
г) заробітну плату;
д) ренту;
е) паливо;
ж) непрямі податки;
з) допоміжні матеріали, і) відсоток;
к) трансфертні платежі;
л) угоди з купівлі-продажу цінних паперів;
м) купівлю-продаж уживаних речей.
9. Національне багатство - це:
а) природні ресурси та культурні цінності;
б) природні ресурси та людські ресурси;
в) засоби виробництва, накопичене майно, природні ресурси, матеріальні та культурні цінності;
г) створені і накопичені культурні цінності.
10. У звітному році результати соціально-економічного розвитку країни відбилися в наступних макроекономічних показниках (у грошовому вираженні, умовні одиниці):
валовий національний продукт (ВНП) - 100;
амортизація основного капіталу - 10;
витрати домогосподарств на придбання товарів і послуг - 50;
державні закупівлі товарів і послуг - 15;
чистий експорт - (-4);
непрямі податки - 5;
трансфертні платежі - 2,5.

Визначте: чистий національний продукт; національний дохід; особистий наявний дохід.
І. Чим відрізняється чистий економічний добробут від валового внутрішнього продукту (ВВП)?
12. Дефлятор ВНП розраховується як відношення:
а) реального ВНП до номінального ВНП;
б) номінального ВВП до номінального ВВП;
в) номінального ВВП до реального ВВП;
г) номінального ВНП до реального ВНП.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання для самоперевірки "
 1. Передмова
  питань, найважливіші категорії і закони особливо виділені у вигляді визначень, витриманий принцип введення категорій, коли кожне нове поняття спирається на вже вивчені. Після основного тексту глави дано короткі висновки, список найважливіших для запам'ятовування термінів і понять, а також список питань для самоперевірки. На думку автора, це сприяє концентрації уваги учнів на головному.
 2. Запитання для самоперевірки
  1.Какова витоки економічної науки? 2. Як і коли виникла економіка як наука? 3. Назвіть перші економічні школи і першого економіста в історії економічної думки. 4. Які найважливіші напрямки в розвитку економічної науки XX сторіччя ви можете назвати? Охарактеризуйте їх. 5. Що спільного і відмінного в термінах: економіка, політична економія, економіці,
 3. Запитання для самоперевірки
  Моделювання Математичний метод Функціональний метод Графічний метод Економіко-статистичний метод Економічний експеримент Економічна модель 1. Як визначають предмет і практичну функцію економіки як науки різні економічні школи? 2. Які розділи економіки ви знаєте? Охарактеризуйте їх. 3. Що ви розумієте під теоретичної та прикладної економіками? 4. Яка
 4. Запитання для самоперевірки
  питання. 2. Які економічні системи ви знаєте? 3. Охарактеризуйте господарську діяльність, її стадії і прості елементи виробництва. 4. Що таке економічні ресурси і як вони розрізняються? 5. Що ви можете сказати про ефективність виробництва, оптимумі Па-рето? 6. Охарактеризуйте проблему вибору, які диктував (приховані) витрати і криву виробничих можливостей.
 5. Запитання для самоперевірки
  1. Перелічіть і охарактеризуйте визначення поняття «ринок». Дайте власне визначення ринку. 2. Які функції ринку ви знаєте? 3. Дайте визначення категорій «попит» і «пропозиція». Що характеризують криві попиту та пропозиції? 4. Які варіанти прояви еластичності ви знаєте? 5. Що ви можете сказати про вартість, корисності та економічної цінності? 6. Назвіть
 6. Запитання для самоперевірки
  для нього однакова (так, ні). 2. Гіпотеза про раціональне поведінці споживача полягає в тому, що: а) споживач робить тільки те, за що йому платять, б) споживач піклується не тільки про себе, але і про суспільство, в) споживач прагне до максимуму корисності при обмеженому доході; г) споживач порівнює всі варіанти вибору і зупиняється на кращому. 3. Гранична
 7. Запитання для самоперевірки
  для укладання контрактів, що забезпечують всі сторони її діяльності; в) фірма - це організаційно-економічна система, за допомогою якої здійснюються виробничі процеси по створенню товарів і послуг з метою подальшого їх продажу. 6. Студент під час канікул може заробити 500 руб. або піти на курси англійської мови. Вибравши курси англійської мови, студент склав кошторис
 8. Запитання для самоперевірки
  для оцінки різних структур ринку? 4. Що з переліченого нижче є ознакою тільки абсолютно! конкуренції: а) фірма не має ринкову владу, б) фірма максимізує прибуток; в) фірма отримує прибуток у довгостроковому періоді? 5. Монополістична конкуренція характеризується тим, що: а) фірми не можуть вільно входити і виходити з ринку, б) на ринку діє
 9. Запитання для самоперевірки
  1. Які визначення ринку праці, його види та моделі ви знаєте? 2. Охарактеризуйте особливості та функції ринку праці. 3. Які критерії лежать в основі класифікації ринку праці? 4. Опишіть механізм функціонування ринку праці та його елементи. 5. Як ви розумієте ефект доходу і ефект заміщення? 6. Як виникає рівновага на ринку праці? 7. Що таке зайнятість і які її види
 10. Запитання для самоперевірки
  1. Що ви розумієте під капіталом? Які точки зору на трактування капіталу ви знаєте? 2. Що таке кругообіг і оборот капіталу? 3. Яка структура капіталу? Яка ознака покладений в основу його поділу на основний і оборотний; грошовий, продуктивний і товарний; промисловий, торговельний і позичковий? 4. Охарактеризуйте механізм встановлення дисконту на ринку капіталу. 5. Який
© 2014-2022  epi.cc.ua