Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 77. Статистика кредиту. Система показників статистики кредиту

Кредит - це система економічних відносин з мобілізації тимчасово вільних в народному господарстві грошових коштів і використання їх в цілях відтворення.
Кредитні відносини - це форма грошових відносин, пов'язаних з наданням та поверненням позичок, організацією грошових розрахунків, емісією грошових знаків, кредитуванням інвестицій, використанням державного кредиту і т. д.
Існує три основних функції кредиту:
1) розподільна функція, яка полягає у розподілі на поворотній основі грошових коштів;
2) емісійна функція, яка полягає у створенні кредитних засобів обігу та заміщення готівкових грошей;
3) контрольна функція, яка полягає у здійсненні контролю за ефективністю діяльності економічних суб'єктів.
Виділяють кілька форм кредиту:
1) банківський кредит - це кредит, який надається банками у грошовій формі юридичною, фізичним особам і державі. Суб'єктами банківського кредиту є промислові і торгові компанії, кредитно-фінансові установи і ринок цінних паперів;
2) комерційний кредит - це кредит, який надається одним підприємством іншому підприємству в товарній формі. Основним інструментом комерційного кредиту є вексель, який оплачується через комерційний банк;
3) запозичення державою у інституційних одиниць інших секторів економіки забезпечують рух позичкового капіталу в сфері взаємин населення, господарюючих суб'єктів, з одного боку, і держави , з іншого. Дана форма кредитування є основним способом залучення вільних фінансових ресурсів державою для покриття своїх витрат. Суб'єктами державного кредиту є юридичні, фізичні особи та держава;
4) споживчий кредит - це кредит, який видається банками населенню для придбання товарів тривалого користування або для сплати послуг довготривалого характеру. Споживчий кредит є однією з форм банківського кредиту;
5) міжбанківський кредит - це кредит, який надається банками один одному, коли у них виникають вільні ресурси, а в інших їх бракує;
6) міжгосподарський кредит - це кредит, який надається різними підприємствами та організаціями один одному. Міжгосподарський кредит відрізняється від комерційного тим, що має на увазі надання коштів у позику;
7) міжнародний кредит - це одна з форм руху позичкового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин, пов'язана з наданням валютних і товарних ресурсів на умовах зворотності, терміновості і сплати відсотка.

Можна виділити кілька груп показників, які використовуються в статистиці кредиту:
1) показники залишків заборгованості за кредитами комерційних банків підприємствам, організаціям та населенню;
2) характеристика обсягу кредитних вкладень здійснюється за допомогою показників залишків заборгованості та розміру виданих та погашених позик;
3) показники розміру, складу, динаміки кредитних ресурсів і кредитних вкладень, показники взаємозв'язку кредитних вкладень з показниками обсягу виробництва, капітальних вкладень і розміром товаро-матеріальних цінностей;
4) показниками динаміки при характеристиці кредитних відносин є ланцюгові, базисні і середньорічні темпи зростання і приросту, коефіцієнти випередження, коефіцієнти еластичності;
5) аналіз структурних зрушень в кредитних ресурсах і тенденції їх подальшого розвитку проводиться на основі вивчення показників питомої ваги окремих видів кредитних ресурсів у загальному їх обсязі за кілька періодів.
Питання 78. Обсяг кредитних ресурсів. Ефективність кредиту. Статистичний аналіз оборотності кредиту
До складу кредитних ресурсів входять наступні елементи:
1) грошові резерви підприємств і організацій, що вивільняються в процесі кругообігу капіталу;
2) грошові резерви, які виступають у вигляді спеціальних фондів, а також амортизаційних відрахувань, використовувані для капіталовкладень;
3) державний грошовий резерв, що складається з поточних грошових ресурсів бюджету;
4) фонд грошових коштів, спеціально виділяється для розвитку кредитних відносин (наприклад, для довгострокового кредитування капіталовкладень);
5) грошові накопичення населення, що акумулюються банками;
6) емісія грошових знаків, здійснювана в результаті зростання обороту готівки.
У завдання статистики кредиту входить визначення обсягу ефективних ресурсів комерційних банків, які можуть бути використані як ресурси для кредитування.
Обсяг ефективних ресурсів комерційних банків визначається як різниця між сумою пасивів балансу банку (за вирахуванням вкладень в активи, які не можуть бути використані на кредитні вкладення) і залишків залучених коштів, спрямованих в фонд кредитних ресурсів, а також розміщених у ліквідні активи, що виключають їх використання для видачі позичок.
Обсяг ефективних ресурсів комерційних банків розраховується за формулою:
Кр
Е=УФ + ОСС + Д + Ор + Опр - НА - k1 * об1 - k2 * О2 - k3 * Об3 - k4 * В - k5 * п,
де Кре - ефективні кредитні ресурси;
УФ - статутний фонд ;
ОСС - залишки власних коштів банку;
Д - депозити;
Опр - залишки інших залучених коштів;
НА - ресурси, вкладені в будівлі банку та інші низьколіквідні активи;
об1 - залишки залучених коштів до запитання і строкові вклади до 30 днів;
О2 - термінові зобов'язання від 30 до 90 днів;
Об3 - термінові зобов'язання понад 90 днів;
В - залишки по валютних рахунках;
п - кошти, розміщені в ліквідні активи, що виключають їх використання для видачі позичок;
k 1 - k 5 - нормативи обов'язкових резервів.

Ефективність використання кредитних ресурсів розраховується за формулою:


де КВфi - фактичні кредитні вкладення;
Тi - період, на який видані позички ;
КВеi - ефективні кредитні ресурси.
Рівень оборотності кредиту характеризується за допомогою двох показників:
1) показника кількості оборотів, скоєних кредитом за період;
2) показника тривалості користування кредитом.
Швидкість погашення (число оборотів кредиту за календарний період) розраховується за формулою:


де ОКП - оборот кредиту з погашення;
? O - середні залишки кредиту.
Показник середнього залишку кредиту (середній залишок заборгованості за позиками) розраховується за формулою:


або є зворотним показником швидкості погашення кредиту:


Середня тривалість користування кредитом


де Д - число календарних днів у періоді.
Даний показник характеризує середнє число днів користування кредитом.
Кількість оборотів кредиту розраховується як відношення обороту позик з погашення до їх середнього залишку:


Даний показник характеризує число оборотів, здійснених короткостроковим кредитом за досліджуваний період в розрізі по клієнтурі банківського установи, галузі і т. д.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Питання 77. Статистика кредиту. Система показників статистики кредиту"
 1. § 4. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВІДСОТКА ЗА КРЕДИТ
  питання 1. У чому сенс кредитно-грошової системи як об'єкта статистичного вивчення? 2. Розкажіть про механізм використання кредитно-грошової системи в регулюванні ринкової економіки. 3. На яких категоріях і класифікаціях грунтується статистика грошового обігу? 4. На яких класифікаційних ознаках грунтується методологія вимірювання грошових агрегатів? . 5. Назвіть основні
 2. Питання 1. Поняття економічної статистики, її предмет і методи
  статистика є однією з найбільш важливих галузей статистики як наукової діяльності та виду практичної діяльності органів державної статистики. Економічна статистика займається вивченням кількісної боку різних масових економічних явищ і процесів суспільного життя з урахуванням їх якісної сторони. Мета економічної статистики полягає в адекватній
 3. Питання 3. Розробка методології статистичного показника. Система показників економічної статистики
  статистики - це деякий упорядкований безліч взаємопов'язаних і взаємоузгоджених показників, що характеризують основні аспекти економічних процесів і явищ, а також економіку в цілому. Економічна статистика характеризується системним підходом до вивчення економічної сторони життєдіяльності суспільства, що передбачає розробку системи показників, яка охоплює основні
 4. Питання 80. Статистика страхування. Статистика соціального страхування
  статистики. Страхування є одним з необхідних елементів організації виробничих відносин в будь-якому суспільстві. Об'єктами статистики страхування є: 1) страхові організації, 2) страхують об'єкти; 3) страхові випадки; 4) вся сукупність фінансових потоків, які проходять через організації системи страхування. Суб'єкт (фізична або юридична особа), який укладає
 5. Література
  статистика, 1988. Поляк Г.Б. Фінанси місцевих Рад. - М.: Фінанси і статистика, 1991. Соляннікова С.П. Бюджети територій. - М.: Фінанси і статистика, 1993. Фінансовий менеджмент: Підручник / За ред. Г.Б. Поляка. - М.: ЮНИТИ, 1997. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. Н.В. Колчин. - М.: ЮНИТИ, 1998. Фінанси: Підручник / За ред. В.М. Родіонової - М.: Фінанси і статистика, 1994.
 6. § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ грошового обігу та кредиту
  статистики грошового обігу та кредиту є кількісна характеристика масових явищ у сфері грошового обігу та кредитних відносин. Грошовий обіг - це рух грошей у внутрішньому обороті в готівковій та безготівковій формах в процесі обігу товарів, надання послуг і здійснення різних платежів. Грошовий обіг охоплює рух не тільки товарів і послуг, а й
 7. § 1. ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
  статистики державного бюджету є характеристика його основних показників, що визначають зміст і спрямованість фіскальної політики. Більш конкретно завдання статистики державного бюджету полягають у тому, щоб визначити: загальну величину доходів і видатків державного бюджету, розмір перевищення витрат над доходами (дефіцит) або доходів над витратами (профіцит); структуру
 8. § 4. ПУБЛІКАЦІЇ ЗА митної статистики зовнішньої торгівлі
  питання 1. У чому відмінність «загальної» системи обліку зовнішньої торгівлі від «спеціальної»? 2. Які показники є вихідними для формування митної статистики зовнішньої торгівлі? 3. Які товари включаються до митну статистику зовнішньої торгівлі? 4. Чи враховується в митній статистиці зовнішньої торгівлі монетарні і немонетарні золото? 5. Назвіть основні митні режими, які
 9. Питання 83. Предмет і завдання статистичного вивчення навколишнього середовища та природних ресурсів
  статистики, яка включає комплексні показники, що характеризують стан навколишнього середовища, наявність і якість природних ресурсів, взаємодія людини і навколишнього природного середовища, вплив антропогенної діяльності на стан навколишнього середовища та реакцію суспільства на наслідки цієї діяльності. До основних завдань статистики навколишнього середовища відносяться: 1) забезпечення
 10. § 1. ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ РИНКУ ПРАЦІ
  питань зайнятості, безробіття, заробітної плати та інших розділах трудової статистики. Слід зазначити, що в даний час в Росії статистика ринку праці в основному перейшла на міжнародні статистичні норми. Класифікація населення за статусом зайнятості, класифікація занять, класифікація витрат на робочу силу, які використовуються в статистичній практиці, грунтуються на
 11. ЛІТЕРАТУРА
  статистика. 1991. Регіональна економіка / За ред. Т.Г. Морозової. М.: ЮНИТИ,
 12. Питання 89. Система соціально-економічних індикаторів рівня життя населення. Показники СНС, що характеризують рівень життя
  статистики, серед яких можна виділити: 1) основні показники демографічної статистики; 2) показники стану та охорони здоров'я; 3) показники якості і структури споживаних продуктів харчування; 4) показники рівня грамотності та стану сфери освіти і культури і т. д. За допомогою даних показників здійснюється більш повний аналіз добробуту населення країни.
 13. Питання 72. Показники статистики державного бюджету
  статистикою державного бюджету використовуються абсолютні і відносні показники. До абсолютних показників статистики державного бюджету належать: 1) податки - це доходи - це обов'язкові безповоротні платежі, які надходять до бюджету. Бюджетні доходи діляться на поточні та капітальні доходи. У складі поточних доходів виділяють податкові та неподаткові надходження; 2)
 14. Питання 79. Статистика ощадної справи. Забезпеченість населення ощадними установами. Середній розмір вкладу
  статистики ощадної справи: 1) вивчення мережі ощадних установ; 2) аналіз рівня розвитку ощадної справи; 3) характеристика складу і динаміки вкладів і вкладників; 4) виявлення закономірностей в ощадному справі. Одним з основних напрямків статистики ощадної справи є аналіз забезпеченості населення ощадними установами. При цьому
 15. РЕЗЮМЕ
    питання про уніфікацію методів збору інформації, її статистичній обробці, порівнянності класифікаторів, що беруть участь у міжнародному обміні товарів і послуг, видів діяльності, одиниць виміру та
 16. Питання 63. Завдання і система показників статистики цін
    статистики в умовах ринкової економіки. До основних завдань статистики цін відносяться: 1) завдання характеристики стану ринку, яка складається у відстеженні поведінки цін як відповідної реакції на зміну економічної ситуації (емісія грошей, зміна доходів населення і т. д.), 2) завдання вивчення ціни і її динаміки як фактора рівня життя і як індикатора інфляційних процесів; 3)
 17. Питання 15. Статистика ринку праці. Класифікація занять (ОКЗ)
    статистики ринку праці виділяють такі підрозділи: 1) статистика економічно активного населення; 2) статистика зайнятості та безробіття; 3) статистика робочого часу; 4) статистика трудових конфліктів. Інформація про ринок праці є одним з найважливіших інструментів при розробці економічної і соціальної політики держави. Перехід України до ринкової економіки викликало
 18. Питання 70. Завдання статистики державного бюджету
    статистики фінансів. До складу загальнодержавних фондів грошових коштів в РФ входять: 1) державний бюджет; 2) позабюджетні фонди (пенсійний фонд, фонд зайнятості, фонд обов'язкового медичного страхування, фонд соціального страхування, фонди розвитку НДДКР та ін.) Державний бюджет - це один з найважливіших інструментів державного регулювання економіки. Структура
 19. ПЕРЕДМОВА
    питання, важливі для управління економікою і розробки економічної політики, наприклад, питання про те, в якому напрямку розвивалася економіка, в яких галузях і секторах. відбувалося зростання, наскільки ефективно використовувалися ресурси, які були темпи зростання цін і зайнятості, який вплив чинила зовнішня торгівля на вітчизняну економіку і т. д. При викладі основ економічної
© 2014-2022  epi.cc.ua