Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Г. Р. Вечканова, Г. С. Вечканов. Мікроекономіка, 2010 - перейти до змісту підручника

Питання 22Проізводственная функція. Загальний, середній і граничний продукт.


ВІДПОВІДЬ
ВИРОБНИЧА ФУНКЦІЯ - функція, що відображає залежність між максимальним об'ємом виробленого продукту і фізичним обсягом факторів виробництва при даному рівні технічних знань.
Оскільки обсяг виробництва залежить від обсягу використаних ресурсів, то залежність між ними може бути виражена у вигляді такої функціональної запису:
Q=f (L, К, М) ,
де Q, - максимальний обсяг продукції, виробленої при даній технології і певних факторах виробництва;
L - праця;
До - капітал;
М - матеріали;
f - функція.
Виробнича функція при даній технології має властивості, які визначають співвідношення між обсягом виробництва і кількістю використовуваних факторів. Для різних видів виробництва виробничі функції різні, проте всі вони мають загальні властивості. Можна виділити дві основні властивості.
1. Існує межа для зростання обсягу випуску, який може бути досягнутий зростанням затрат одного ресурсу за інших рівних умов. Так, у фірмі при фіксованій кількості машин і виробничих приміщень мається межа зростання випуску шляхом збільшення додаткових робочих, оскільки робітник не буде забезпечений машинами для роботи.
2. Існує певна взаємна доповнюваність (комплектарность) факторів виробництва, однак без зменшення обсягу випуску ймовірна і певна взаємозамінність даних факторів виробництва.
Так, для випуску блага можуть бути використані різні комбінації ресурсів; можна провести це благо при використанні меншого обсягу капіталу і більшого обсягу витрат праці, і навпаки. У першому випадку виробництво вважається технічно ефективним у порівнянні з другим випадком. Однак існує межа того, наскільки праця може бути замінений великим обсягом капіталу, щоб не скоротилося виробництво. З іншого боку, мається межа застосування ручної праці без використання машин.
У графічній формі кожен вид виробництва може бути представлений точкою, координати якої характеризують мінімально необхідні для випуску даного обсягу продукції ресурси, а виробнича функція - лінією ізокванти.
Розглянувши виробничу функцію фірми, перейдемо до характеристики наступних трьох важливих понять: загального (сукупного), середнього та граничного продукту.
На рис. 22.1а показана крива загального продукту (TP), який змінюється залежно від величини змінного фактора X. На кривій TP відзначені три точки: B - точка перегину; C - точка, яка належить дотичній, що збігається з лінією, що з'єднує дану точку з початком координат; D - точка максимального значення ТР. Точка А переміщається по кривій ТР. Поєднавши точку А з початком координат, отримаємо лінію OA. Опустивши перпендикуляр з точки А на вісь абсцис, отримаємо трикутник ОАМ, де tg? є відношення боку AM до ОМ, тобто вираз середнього продукту (АР).

Провівши через точку А дотичну, отримаємо кут?, Тангенс якого буде виражати граничний продукт MP. Зіставляючи трикутники LAM і ОАМ, знаходимо, що до певного моменту tg? за величиною більше tg?. Таким чином, граничний продукт (MP) більше середнього продукту (АР). У тому випадку, коли точка А збігається з точкою В, tg? приймає максимальне значення і, отже, граничний продукт (MP) досягає найбільшого обсягу. Якщо точка А збігається з точкою С, то значення середнього та граничного продукту рівні. Граничний продукт (MP), досягнувши максимального значення в точці В (рис. 226), починає скорочуватися і в точці С перетнеться з графіком середнього продукту (АР), який в цій точці досягає максимального значення. Потім і граничний, і середній продукт скорочуються, але граничний продукт зменшується випереджаючими темпами. У точці максимуму загального продукту (TP) граничний продукт MP=0.


Рис. 22.1. а) крива загального продукту (TP), б) криві середнього продукту (АР) і граничного продукту (MP)


Ми бачимо, що найбільш ефективне зміна змінного фактора X спостерігається на відрізку від точки В до точки С. Тут граничний продукт (MP), досягнувши свого максимального значення, починає зменшуватися, середній продукт (АР) ще збільшується, загальний продукт (TP) отримує найбільший приріст.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 22Проізводственная функція. Загальний, середній і граничний продукт. "
 1. Тема 15. ЗАКОН УБУТНОЇ Гранична продуктивність
  загальний обсяг виробництва. Однак, якщо ряд факторів задіяний повністю і на їх фоні збільшується лише один змінний фактор, то рано чи пізно настає момент, коли, незважаючи на збільшення змінного фактора, загальний обсяг виробництва не тільки не зростає, а навіть знижується. Закон говорить: збільшення змінного фактора при фіксованих значеннях інших і незмінності технології в
 2. 7.1. Обсяг виробництва: сукупний, середній і граничний продукт
  питання: який же з них вибрати, який варіант є економічно ефективним? Економічно ефективний спосіб виробництва заданого обсягу продукції мінімізує витрати виробництва (витрати чинників виробництва у вартісному вираженні). Припустимо, що в розглянутому нами випадку ціна одиниці праці - 150 ден. од., а капіталу - 1000 ден. од., тоді витрати на виробництво складуть
 3. Тема 7 Теорія виробництва. Витрати виробництва, доходи і прибуток фірми
  функція. Сукупний, середній і граничний продукт. Закон спадної віддачі. Економічні витрати виробництва. Внутрішні і зовнішні витрати. Витрати виробництва в короткостроковому періоді: види (загальні та середні) та їх динаміка. Поняття і значення граничних витрат. Дохід фірми: сукупний, середній, граничний. Зіставлення доходу і витрат. Визначення оптимального обсягу виробництва.
 4. Ключові терміни
  функція Короткостроковий і довгостроковий періоди Постійні і змінні фактори Крива сукупного продукту (TP) Граничний продукт (MP) Середній продукт (AP) Закон спадної віддачі Постійні, змінні і сукупні витрати Граничні витрати (MC) Середні постійні витрати (AFC) Середні змінні витрати (AVC) Середні сукупні витрати (АТС) U-образні криві
 5. Основні терміни і поняття
  функція, изокванта, сукупний, середній, граничний продукт, економічні витрати виробництва, зовнішні, внутрішні витрати, нормальна прибуток, бухгалтерський прибуток, чистий економічний прибуток, сукупні, постійні, змінні витрати виробництва на весь обсяг випуску і на одиницю продукції, сукупний , середній, граничний дохід, умова максимізації
 6. Терміни і поняття
  функція Ізокванта. Карта ізоквант Изокоста Агрегатна функція Дугласа і Солоу Теорія людських відносин Ефект масштабу: позитивний, незмінний і негативний Сукупний (77 "), середній (АР) і граничний (МР) продукти Продуктивність праці Закони спадної віддачі Закон граничної продуктивності Фірма: державна і приватна (одноосібна , товариство, акціонерне обшества);
 7. Терміни і поняття
  функція Ізокванта. Карта ізоквант Изокоста Агрегатна функція Дугласа і Солоу Теорія людських відносин Ефект масштабу: позитивний, незмінний і негативний Сукупний (77 "), середній (АР) і граничний (МР) продукти Продуктивність праці Закони спадної віддачі Закон граничної продуктивності Фірма: державна і приватна (одноосібна, товариство, акціонерне обшества);
 8. Убування граничного продукту - властивість, згідно з яким при зростанні кількості примі-няемого
  функція стає більш пологою. ВИПУСК (кількістю-Граничні витрати на ВИТРАТИ сукупні витрати НА РЕСУРСИ (ІЗДЕРХ-Il число СТВО булочок ПРОДУКТ ОБЛАДНАННЯ, НАЙМУ КІ НА ОБЛАДНАННЯ пекарня + ВИТРАТИ i. РОБОЧИХ В ЧАС) ПРАЦІ В $ РОБІТНИКІВ, В $ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ, В $) 0 0 50 30 0 30 1 50 40 30 10 40! 2 90 30 30 20 50 3120 20 30 30 60
 9. Кількість пріоб-РЕТА конкурентної максимизирующей прибуток фірмою фактора визначається точкою, в якій
  функція Граничний продукт праці Убуваючий граничний продукт Вартість граничного продукту Капітал Питання Поясніть, як виробнича функція фір-ми пов'язана з граничним продуктом праці. Поясніть, як граничний продукт праці фірми пов'язаний з вартістю граничного продукту. 3. Поясніть, як вартість граничного продукту фірми пов'язана з попитом на працю.
 10. Перший крок до розуміння такого роду рішень - поняття граничного продукту робітника.
  Функція - залежність між кількістю ресурсу, що застосовується для виробництва деякого блага, і обсягом його випуску. Граничний продукт - приріст обсягу виробництва, обумовлений використанням додаткової одиниці
 11. Д. Графічно вироб-вальних функція представлена на рис. 18.2; число працівників відзначено на горизонтальній
  функція представлена на рис. 18.2; число працівників відзначено на горизонтальній осі, а кількість виробленого продукту - на вертикальній осі. Один з Десяти принципів економічної теорії свідчить, що раціональні люди мислять у категоріях граничного аналізу (гл. 1). Дане положення - ключ до розуміння процесу прийняття фірмою рішення про необхідний їй кількістю-стве праці. У третьому стовпці
 12. Проте у більшості фірм спадання граничного про-; кта починається аж ніяк не з найму першого ж
  середніх сукупних витрат (АТС), середніх Таблиця 13.3 РІЗНІ ТИПИ ВИТРАТ: пишечной ВЕЛИКОГО БОБА середня Середня Середньо ЧИСЛО пампушок СУКУПНІ ПОСТІЙНІ ЗМІННІ ПОСТІЙНІ ЗМІННІ СУКУПНІ ГРАНИЧНІ В ЧАС) ВИТРАТИ, BS ВИТРАТИ, В $ ВИТРАТИ, В $ ВИТРАТИ, В $ ВИТРАТИ, В $ ВИТРАТИ, В $ ВИТРАТИ, В $
 13. Ключові терміни
  Функція споживання Гранична схильність до споживання (MPC) Гранична схильність до заощаджень (MPS) Функція інвестицій Сукупний попит Функція сукупного попиту Небажане або незаплановане інвестування в запаси Мультиплікатор Парадокс
 14. Терміни і поняття
  продукт Граничні витрати Позитивний і негативний ефект
 15. Змінні витрати з-змінюються відповідно до динаміки обсягу виробництва.
  Функція Граничний продукт Постійна віддача від масштабу Убування граничного продукту Постійні витрати Змінні витрати Середні сукупні витрати Середні постійні витрати Середні змінні витрати Граничні витрати Ефективний масштаб Економія від масштабу Витрати, пов'язані із збільшенням масштабу 294 Частина 5. Поведінка фірми і теорія організації Рижа
 16. Висновки
  функція характеризує залежність обсягу виробництва від використання факторів виробництва (певного їх набору). Модифікацією виробничої функції є изокванта і изокоста. Накладення графіків ізокванти і ізокости забезпечує прийняття гнучкого рішення при мінімумі витрат у виробництві. 4. Залежність приросту обсягу виробництва від збільшення використання виробничих
© 2014-2022  epi.cc.ua