Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Види науково-технічного прогресу


Винаходи та нововведення - це два аспекти раз-розвитку науково-технічних знань. Результатом винаходи є нові знання. Нововведення-це вдосконалення методів застосування сущест-чих знань. Така відмінність не носить абсолют-ного характеру для того щоб застосовувати суті ющіе знання, часто необхідні нові знання.
Самі чудові зміни в науково-техні-чеських знаннях пов'язані з великими винаходи-ми. Серед них найбільш важливим у процесі еконо-мічного зростання було відкриття способу полученіябольшего кількості енергії, чим можуть проізвестілюді, що не озброєні технікою. Для виработкіенергіі з давніх часів використовувалася сила жи-Вотня. Але нова - індустріальна - ера насту-Пает з початком виробництва енергії з помощьюмашін, що використовують як джерело енергії тверде паливо.
Історичну роль цього винаходу можноосознать, якщо подивитися на використовувану наміпродукцію або представити науково-техніческійпрогресс, який зробив можливим її виробниц-ство. На транспорті залізниці замінили жи-Вотня, а пароплави стали використовуватися замість па-РУСН судів; потім з'явилися автомобіль і само-років. У середині XIX в. телеграф зробив возможнойбиструю передачу інформації на величезні рас-стояння, потім були винайдені телефон і радіо.Радіо, телебачення і відеомагнітофон поряд свакуумнимі пилососами і посудомийними махай-нами зробили життя легше і приємніше. Все це осно-вано на доступності електрики в домашньому хо-зяйстве. Всюди використовуються штучні во-локна, пластмаси та інші синтетичні матеріа-ли. Обчислення, які всього лише кілька летназад були неможливі, тепер легко виполняютсяс допомогою комп'ютерів, заснованих на мікросхему-мах. Для того щоб ці продукти могли появітьсяна ринку, від прикладної науки знадобилося во-плотить експериментальні результати в техноло-гію масового виробництва Всі ці успіхи при накладної науки часто спиралися на досягнутий ра-неї науковий прогрес у розумінні природних про-процесів.

Розмірковуючи про винаходи, ми зазвичай сосредо-точівался увагу на промисловій продукціі.Но економічне зростання неможливе без техниче * ського прогресу в сільському господарстві. До тих пір, поки сільське господарство забезпечувало в достаточнойстепені тільки сім'ю фермера, була невозможнаиндустриализация, а значить, дохід на душу населення-ня залишався в кращому випадку постійним Але за-тим продуктивність сільського господарства різко віз-росла, і воно продовжує робити чудові успе- хи. Сам зростання продуктивності сільського госпо-дарства зобов'язаний здебільшого промислового роз-тію: заміні тварин сільськогосподарськими ма-шинами і промислового виробництва удобре-ний. Він також обумовлений появою нових відовгібрідних насіння. Один із способів вимірювання тех-ного прогресу в сільському господарстві - визна-ділити частку населення, яка має бути зайнята
в сільському господарстві, щоб нагодувати все населення м.-ня країни. У 1985 р. тільки 2% робочої сили США були зайнято в сільському господарстві, і ця частка про-продовжували зменшуватися; 150 років тому в сільському хо-зяйстве було зайнято 70% робочої сили.
ВТІЛЕННЯ ЗНАНЬ В КАПІТАЛІ: винаходу і нововведення мають найважливіше значення впроцессе економічного зростання Але, як правило, для того щоб вони вплинули на виробниц-тво, вони повинні бути втілені в капіталі-фізичному або людському. Після того як з винаходом зроблено і інженери думають над його внед-ренієм у виробництво, необхідні інвестиції знову обладнання.
Насправді деякі широко розпрощався-поранені теорії економічного зростання связиваютособие періоди ефективного розвитку з визначеними винаходами і інвестиційним бумом.XIX в. був ерою залізниць; 1920-і роки биліепохой автомобіля, радіо та інших товарів тривалого-ного користування для домашніх господарств; 1950-егоди були часом телебачення, 1970-ті роки-мікросхем і т. д. Надпровідники, які обидві-щают використання енергії без втрат, прікови-вають до себе надзвичайну увагу, прівлекаютінвестіціі і можуть стати головним ізобретеніемпоследнего десятиліття цього століття.

НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ПРАЦІ Досконалість-вання науково-технічних знань є резуль-татом не тільки винаходів, але і досвіду окремих на них працівників. Чим довше працівники делаютсвою роботу, тим краще вона у них виходить. Най-більш знаменитий приклад у цій області ізвестенкак ефект Хорндала, що отримав свою назву отшведского сталеливарного заводу, який був по-стрункий в 1835-1836 рр.., А потім протягом наступних щих 15 років функціонував майже в одних і техже умовах, ті. заводське обладнання і чисельні-ність робочої сили не змінювалися. Протягом цього періоду випуск продукції за годину праці работнікакаждий рік збільшувався приблизно на 2%. Другойізвестний приклад - це продуктивність робо-чих при збірці літаків: можна точно предска-мовити, що кількість необхідної праці для сборкісамолета даного виду з кожним наступним са-молетов значно знижується.
СИСТЕМНІ ЗАЛЕЖНОСТІ. У процесі еконо-мічного зростання одне досягнення зазвичай веде донаступного. Процитуємо професора Девіда Льон-Десаї з Гарвардського університету, опісивающегопромишленную революцію, яка почалася вконце XVIII в. в Великобританії:
_ Зміна породжує зміну ™ Дешеве запропонованого-ються вугілля стало знахідкою для чорної металургії, яка задихалася від браку палива. Тим време-ньому винахід і розповсюдження обладнання длятекстільной промисловості та інших галузей уве-лічілі попит на енергію, а значить, на вугілля та паровиедвігателі, а ці двигуни і саме обладнання імеліненаситний апетит на залізо, в свою чергу требо-вавшейся розширення виробництва вугілля і енергії ™ 10
Подібним чином можна описати розвиток авто-мобільного промисловості в цьому столітті.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Види науково-технічного прогресу "
 1. 6.2. Аналіз складу, структури і стану основних засобів
  види). Наприклад, у групі «Машини та обладнання» виділяється 8 підгруп. Серед них - вимірювальні прилади, лабораторне обладнання, обчислювальна техніка та ін Класифікація основних засобів за їх видами, подвидам добре відображає ступінь участі кожного об'єкта в процесі функціонування установи. Це є важливим моментом при проведенні аналізу основних засобів бюджетних установ.
 2. Відсутність складається - МАЙБУТНЄ
  види вважатимуть за краще не зберігати і не інвестувати, то не буде ніякого зростання - що ж, нехай так і буде. Індивідуальні рішення максимізують загальний добробут, навіть якщо вони ведуть до застійного суспільству. У теорії капіталізму передбачається, що технології самі собою з'являються, а капіталіст інвестує, щоб їх використовувати. Це подання не дивно, зважаючи історії ранньої промислової
 3. Економічне зростання
  види товарів, що виробляються в економіці, - це інвестиційні товари (виробничого призначення) і споживчі товари. КПВ відображає обмеженість ресурсів в економіці на певний період часу. Кожна точка кривої відповідає деякому поєднанню кількостей споживчих і інвестиційних товарів, яке можна зробити за допомогою наявних економічних ресурсів. Наприклад, в
 4. Переваги й витрати економічного зростання
  види ресурсів, нові ефективні технології виробничих процесів, що дозволяють збільшити і урізноманітнити виробництво товарів і послуг, підвищити якість життя. Однак сам по собі економічне зростання не здатний вирішити багато економічних, соціальні, екологічні та інші проблеми. Більше того, він має суттєві витрати, такі як: а) альтернативні витрати, тобто необхідність
 5. Види безробіття. Природний рівень безробіття
  науково-технічний прогрес. Так, з часом одні галузі застарівають і зникають (наприклад, виробництво паровозів, карет, гасових ламп і чорно-білих телевізорів), а інші з'являються (наприклад, виробництво персональних комп'ютерів, відеомагнітофонів, пейджерів і мобільних телефонів). Змінюється набір професій, потрібних в економіці. Зникли професії сажотруса, склодува, ліхтарника,
 6. Процентна ставка
  види активів (коштів), що вкладаються в господарську діяльність з метою отримання доходу. Це їх фінансовий визначення. За економічним змістом інвестиції - це витрати на створення, розширення і технічне переозброєння основного капіталу, а також на пов'язані з цим зміни оборотного капіталу. В економічній літературі розрізняють інвестиції валові та чисті. Валові інвестиції
 7. 2. Фактори економічного зростання, їх класифікація
  види сучасних машин можна назвати працезберігаючий формами технічного прогресу. Капіталосберегающій технічний прогрес - менш поширене явище. Але це лише тому, що майже всі наукові дослідження ведуться в розвинених країнах, де завдання економії праці стоїть на першому місці. Найбільш ефективні тут (з точки зору витрат) різні трудомісткі методи виробництва типу річний
 8. Основні риси світового господарства
  види нецінової конкуренції, пов'язані з ефективністю використання досягнень НТР та організаційно- управлінських заходів. Світове господарство характеризується все більш широкою і глибокою інтеграцією і
 9. Види економічних ресурсів
  науково-технічний прогрес, наука,
 10. Глосарій
  види виробничих ресурсів, монополізація і бюрократизація економіки в специфічних формах, централізоване планування як основа господарського механізму Ажіо - надбавка до ціни облігації, що утворюється внаслідок її погашення не за номінальною, а за більш високим курсом Акцизи - податки, що включаються в ціну товару і послуги Акції - цінні папери, що засвідчують володіння паєм в капіталі
© 2014-2022  epi.cc.ua