Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
О.С. Белокрилова. Теорія перехідної економіки. Навчальний посібник, 2002 - перейти до змісту підручника

5. Рівень і перспективи державної підтримки сільського господарства в перехідній економіці

.
Держава - найважливіший інститут, який впливає на аграр-ні перетворення. Ступінь державної підтримки сільського госпо-дарства Росії зараз знаходиться на рівні 1,2% бюджету. Слід зазна-тить, що в СРСР сільське господарство було виключно дотаційним, витрачаючи третину бюджету. У 1989 р. частка державних дотацій на ос-новні продукти харчування становила 80% їх роздрібної ціни.
Однак механізм фінансових взаємовідносин між державного-вом і сільськогосподарськими товаровиробниками поки ще далекий від цивілізованого. Це проявляється, перш за все, в існуванні Доті-вання тваринницької продукції на рівні первинних виробляєте-лей: за кожен кілограм реалізованого м'яса або молока на рахунки їх виробників надходять прямі виплати з бюджету - близько 1/3 ви-ручки від продажів в 1992 р. , а з урахуванням відстрочок їх виплат в середньому на 6 місяців в умовах середньомісячної інфляції в 1992р. на рівні 33% - 5-7% виручки.
Другим нецивілізованим способом держпідтримки сільського госпо-дарства Росії було субсидування подорожчання витрат сільськогоспо-дарських підприємств на засоби виробництва. Воно здійснювалося з метою пом'якшення для них наростаючого цінового диспаритету.
Розглянемо ефекти існуючої в Росії дотаційності жи-вотноводческой продукції первинним виробникам в умовах лібе-ралізації роздрібних цін і зростання обмежень попиту на ріс.42.

Рис. 42. Ефект дотацій в тваринництві
Ці процеси, як показує дослідження Є.СЄРОВА, призводять до зсуву кривої попиту D вліво вниз в положення D1. Це мало б знизити пропозицію (виробництво) до Q1, при обмеженому експорті та неможливості створення запасів в умовах довгострокового падіння поку-пательня спроможності населення. Однак виплачувана виробнику дотація зрушує пропозицію S1 у положення S2, визначаючи тим самим неіснуючий попит D2, що зменшує виробництво до рівня Q2, закупівельна ціна падає до рівня Р2, чим більше розмір субсидії, тим значніше спад закупівельної ціни, а різниця Р1-Р2 присвоювалась пере- розробляє підприємствами і використовувалася в основному на вище-ня оплати праці.
Другий вид держпідтримки сільського господарства Росії - компенсація зростання цін на засоби виробництва, які швидко наблизилися до мі-ровим (табл.9).
Таблиця 11.
Динаміка відносних цін на засоби виробництва в АПК 1992 1993 1994 Трактор 70-90л.с./зерно
Росія
США
20-34
-
67-72
243
91-135
228 Вантажний автомо-біль/зерно
Росія
США
36
195
61
208
107
198 Мінеральні удобре-нія/зерно
Росія
США
0,2
1,5
0,5
1,4
1,2
1,3 Дизельне топлі-во/зерно
Росія
США
0,7
2,2
1, 6
2,1
2,4
1,7 Бензин / зерно
Росія
США
0,9
3,5
1,8
2,8
2,7
2,4 Бензин / м'ясо ВРХ
Росія
США
0,3
0,3
0,3
0,2
0,4
0,2
Наростання диспаритету цін (відмінностей у темпах зростання цін на сільськогосподарському продукцію та промислові засоби для її виробниц-ства) обумовлено тим, що II сфера АПК використовувала ринкову свободу лише для зростання цін.
У Росії з 1994 р. від прямих виплат виробникам держава перейшла до компенсації подорожчання засобів виробництва пу-тем так званого лізингу, що представляє собою відновлення дер-жавної розподільної системи.
Таким чином, в Росії використовуються різноманітні, що довели свою неефективність форми державної підтримки АПК (схема 4).

Схема 15. Схема бюджетної підтримки сільського господарства Росії в 1992-1994рр.
Більше того, у 1997р. прийнятий закон РФ «Про державний регулиро-вання агропромислового виробництва». Він встановлює правові ос-нови економічного впливу на АПК. Завданнями цього впливу є: забезпечення продовольчої безпеки (імпорт не більше 35% споживаного продовольства), поліпшення продовольчого забезпечення населення, підтримка економічного паритету між сель-ським господарством та іншими галузями економіки. Прийняття цього закону призвело до посилення протекціонізму, зростання витрат держави на фінансування аграрного сектора.
Таким чином, основною проблемою фінансового реструктурірова-ня в аграрній сфері Росії є пошук найбільш ефективних спо-собов доведення відпускаються державою коштів на розвиток агросфе-ри до безпосередніх виробників сільськогосподарської продукції, оскільки в даний час вони осідають в посередницьких фірмах, сфері переробки та в банках. Це доводиться проведеними россий-ськими вченими дослідженнями показника PSE (producer subsidy equivalent), що має негативне значення для всіх основних сель-скохозяйственних продуктів у Росії і високо динамічного.
PSE=[(Pi + S - T) - Pw]: Pw, де
Pi - внутрішня ціна конкретного виду сільськогосподарської продукції,
S - субсидії на одиницю цієї продукції,
T - податки (включаючи акцизи),
Pw - ціна даної продукції на світовому ринку.
З одного боку, це є свідченням загальної нерозвиненості ринкової інфраструктури, закритості аграрної економіки Росії, а з іншого, показує, що аграрний сектор є одним з найбільш підтримувані в національній економіці.
У цьому зв'язку представляється раціональним від компенсації удоро-жания засобів виробництва, що використовуються в агросфері, перейти до так на-зване непрямим способів підтримки сільського господарства. У якос-стве одного з них в EС широко використовується податкове пільгування придбання селянами пального через зняття для них сидить в ціні акцизу - державної частки ціни.
Крім федеральних трансфертів сільське господарство субсидує-ся також з місцевих бюджетів.
Лібералізацію сільського господарства здійснювали багато країн, зокрема, Мексика при вступі до Північноамериканські торгові Угоді, Греція при вступі в ЄС. Але на відміну від Росії результа-ти аграрних реформ були проаналізовані багатоваріантно з визначенні-ням наслідків шокової лібералізації та поступовою.
Для виведення сільського господарства Росії з економічної кризи може бути корисний досвід реалізації аграрної політики в Європейському співтоваристві.

Інституціональною основою сільського господарства в ЄС є ча-стная власність на землю. Практично вся оброблювана земля належить сім'ям фермерів. Найбільший ефект на економіку країн ЄС, особливо на їх сільське господарство, справила загальна аграрна політика - САР.
У САР існує два типи механізмів підтримки:
1. Цінова підтримка пшениці і молока. Вона здійснюється при контролі на кордонах, оскільки ЄС підтримує ці ціни всередині Союзу на більш високому рівні, ніж ринкові ціни.
2.Непосредственно підтримка доходів селян без впливу на це-ни.
Обидва механізми управляються спеціальним фондом ЄС, діяльність якого фінансується з бюджету ЄС. Акумульовані в ньому по-шліни при русі продуктів всередині ЄС, ПДВ кожної країни в залежності від величини ВВП використовуються потім фондом для підтримки цін і доходів фермерів. Наприклад, Греція отримує кошти зі спеціального фонду ЄС у вигляді підтримки доходів фермерів. Але це зіграло негатив-ную роль у розвитку сільського господарства, оскільки протягом періоду включення, наприклад, Греції в ЄС її сільськогосподарський торговий оборот став негативним. Це означає, що натомість підтримки Греція віддала свій ринок ЄС, - вона більше імпортує з ЄС, ніж експортує не лише сільськогосподарської, але й іншої продукції.
Але політика САР вельми жорстко контролює виробництво сільськогосподарському продукції в ЄС. Члену ЄС дозволяється збільшувати виробничу квоту, якщо інші країни знижують виробництво даного продукту. Якщо виробництво в країні перевищує квоту, то держава платить штрафи. У 1996р. а Греції було вироблено 1250 тис. т бавовни, в Іспанії - 300 тис. т. Грецькі виробники бавовни, що перекрили суворі європейські квоти, були покарані тим, що їм були знижені субсидії. Фермери вимагають відшкодування втрат з бюджету. Але уряд не могло виконати їх вимоги, оскільки в разі виплати недозволених державних субсидій члени ЄС повинні заплатити штраф в подвійній сумі. ЄС покарав Грецію в 1996р. штрафом в 40 млрд. драхм за перевищення квот з виробництва бавовни, оливкового масла і тютюну.
Т.ч., порівняльний аналіз аграрної політики в Росії і ЄС поки-показують, що в Росії як і раніше використовуються неефективні, харак-терни для аграрних країн методи державної підтримки сільського господарства - субсидування витрат, в той час, як індустріально розви-ті країни здійснюють більш адресну форму підтримки - субсидує-вання доходів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Рівень і перспективи державної підтримки сільського господарства в перехідній економіці "
 1. Роздержавлення і приватизація
  рівень підприємств, заміну вертикальних господарських зв'язків горизонтальними. Роздержавлення не тягне повного відходу держави з економічної сфери. Сучасне виробництво не може успішно розвиватися без державного регулювання, яке ефективно лише в певних межах. Якщо ці межі порушуються, ефективність суспільного виробництва знижується. Сьогодні лінія на
 2. 11.2.5. Участь Росії у світовій торгівлі
  рівень кваліфікації робочої сили при її відносній дешевизні, значні обсяги накопичених основних виробничих фондів, фондів універсального обробного устаткування, що дозволяють знизити капіталомісткість технологічної модернізації виробництва. Країна має унікальні передовими розробками і технологіями в ряді секторів економіки, насамперед пов'язаних з ВПК.
 3. 1.5.3. Етапи реформи національного господарства Росії
  рівень виробництва, його організація, наявність підготовлених кадрів, з року в рік розширюється попит роблять вкладення в обробну промисловість, в послуги, навіть у сільське господарство Заходу значно більш прибутковими, ніж в реальний сектор Росії. Залишається лише розраховувати на повернення деякої частини «змушеного втікати» капіталу для вкладень у паливно-сировинні, тобто експортні, галузі для
 4. 4.1.2. Поетапна реалізація концепції економічного зростання в Росії
  рівень рентабельності по промисловості в 2 рази. Хоча коефіцієнт даного перевищення скорочується (у 1995 р. він дорівнював приблизно 2,5), але даний процес іде вкрай повільно, по-скільки банки закладають у ціну кредитів всі можливі ризики. Негативний вплив зробили також дефіцит оборотного капіталу під-приємств і платіжна криза (див. розд. 5). Щоб зупинити спад виробництва і
 5. 6.1.1. Основи російської соціальної політики
  рівень зайнятості та безра-ботіци, самозайнятість, міграція населення та її причини, міграція інтелектуалів); | показники соціальної напруженості (участь у політичних заходах, страйках, поріг безробіття, динаміка преступнос- ти, корупція і т.д.); | показники розвитку соціальної сфери (рівень бюджетної забезпеченості регіону, частка державних і комерційних структур,
 6. ТЕМА 8. Аграрні відносини і аграрна реформа в перехідній економіці
  перспективи державної підтримки сільського госпо-дарства в перехідній економіці. Висновок. Програмна анотація. Ринок земельних ресурсів і земельна рента. Нормативна ціна землі. Структура аграрних відносин та напрями їх реформування в перехідній економіці. Умови створення та особливості становлення аг -рарная ринку в РФ. Аграрна реформа: напрями, етапи, моделі.
 7. Коментарі
  рівень виробництва, розподіляли ринки збуту і т.д. ААА передбачав підйом цін на сільськогосподарські продукти і видачу з цією метою фермерам премій за скорочення посівної площі і поголів'я худоби. У 1935 р. було прийнято Закон про трудові взаємовідносини (National Labor Relations Act), що закріплював спочатку зафіксоване в п. 7а NIRA право робітників на організацію у профспілки, перший
 8. КИТАЙ
  рівень виробництва у Східній Європі почасти пов'язаний з уже сталося закриттям підприємств і збитками, супутніми економічному зростанню. У Китаї більшість таких збитків ще належить у майбутньому. Коли вони відбудуться, зростання сповільниться. Послуги при центральному плануванні НЕ цінувалися і не включалися в статистичні дані про обсяг продукції комуністичних країн (12). Внаслідок цього
 9. ЗНИКНЕННЯ КЛАСИЧНИХ порівняльних переваг
  рівень життя. Порівняно з такими видами промисловості природні ресурси були по суті чимось на зразок права народження. Людина народжувався - або не народжуються - в країні з великою кількістю природних ресурсів. Штучні інтелектуальні галузі промисловості - це не право народження. Жодна країна не отримує ці галузі без зусиль і без необхідних для їх створення інвестицій. Теорія
 10. 2. Економічна нестабільність і безробіття
    рівень зайнятості та безробіття, попит на працю і рівень реальної заробітної плати) встановлюються не на ринку праці, а визначаються розміром ефективного попиту на ринку товарів і послуг; - в основі механізму формування зайнятості лежать явища психологічного порядку: схильність до споживання, до заощадження, спонукання до інвестицій, переваги ліквідності; - головний, вирішальний фактор
© 2014-2022  epi.cc.ua