Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Теорія конкурентних переваг країни Майкла Портера


Подальший розвиток на якісно новій основі Теорія порівняльних переваг отримала в працях відомого американського економіста Майкла Портера.
На підставі аналізу великого статистичного матеріалу М. Портер створив оригінальну теорію конкурентної переваги країни. Центральне місце в його концепції займає ідея так званого національного ромба, який розкриває основні характеристики (детермінанти) економіки, що формують конкурентну макросередовище, в якій діють фірми цієї країни (рис. 34.8).


Рис. 34.8. Детермінанти конкурентної переваги країни («національний ромб»)
«Національний ромб» виявляє систему детермінантів, які, перебуваючи у взаємодії, створюють сприятливу або несприятливе середовище для реалізації потенційних конкурентних переваг країни.
Які ж ці детермінанти?
Параметри факторів являють собою матеріальні (речові) та нематеріальні умови, необхідні для формування конкурентної переваги країни в цілому та її провідних експортоорієнтованих галузей.
Розглядаючи фактори виробництва з точки зору їх впливу на конкурентні переваги країни, Портер поряд з традиційними факторами (праця, земля, капітал, підприємницькі здібності) виділяє і такі, як ресурс знань, тобто сума наукової, технічної та ринкової інформації, що впливає на конкурентоспроможність товарів і послуг, а також інфраструктуру (транспортна система, система зв'язку, поштові послуги, система охорони здоров'я, забезпеченість населення житловим фондом та ін.)
Важливе значення в теорії М. Портера приділяється діленню факторів на загальні (наприклад, мережа автомобільних доріг, персонал з вищою освітою та ін.), які створюють конкурентні переваги для широкого спектру галузей, та спеціалізовані (наприклад , персонал з вузькою спеціалізацією, база даних у певній галузі знань і т.
д.), які, як правило, застосовні в обмеженому числі галузей або навіть в одній-єдиній галузі. При цьому спеціалізовані фактори, забезпечуючи більш тривале і стійку конкурентну перевагу фірмам відповідних галузей на світовому ринку, в той же час вимагають значних і довготривалих капіталовкладень.
Стратегія фірм, їх структура і суперництво. У забезпеченні національного конкурентної переваги важливу роль відіграє фірмова структура і конкурентне середовище всередині країни, яка складається в результаті суперництва фірм. Якщо відсутній конкурентне середовище чи суперництво між фірмами, якщо стратегія фірми не орієнтована на діяльність в умовах суперництва, то на зовнішньому ринку у таких фірм конкурентної переваги зазвичай не виникає.
Параметри попиту - це, в першу чергу, ємність попиту, динаміка його розвитку, диференціація на види продукції, вимогливість покупців до якості товарів і послуг. Саме на внутрішньому ринку в умовах розвинутого попиту повинні отримувати апробацію нові вироби до виходу на світовий ринок.
Родинні і підтримуючі галузі. Наявність у національній економіці високорозвинених споріднених і підтримуючих галузей, що забезпечують фірми в експортоорієнтованих галузях необхідними матеріалами, напівфабрикатами, комплектуючими виробами, інформацією, виступає необхідною умовою створення і підтримки конкурентної переваги у світовій торгівлі для фірм відповідних галузей.
У загальній картині конкурентних переваг М. Портер відводить роль також нагоди і уряду.
Випадковими є події, які мають мало спільного з умовами розвитку економіки країни і впливати на які часто не можуть ні фірми, ні уряд. До найбільш важливих подій такого роду можна віднести нові винаходи, великі технологічні зрушення (прориви), різкі зміни цін на ресурси (наприклад, «нафтовий шок»), значні зміни на світових фінансових ринках або в обмінних курсах, сплески світового чи місцевого попиту, політичні рішення урядів, війни та інші непередбачені обставини.
Випадкові події можуть змінити позиції конкуруючих держав. Вони можуть звести нанівець переваги старих потужних конкурентів і посилити експортний потенціал інших держав.
Роль уряду у формуванні національного конкурентної переваги полягає в наданні значного впливу на всі основні детермінанти «національного ромба», причому цей вплив може бути як позитивним, так і негативним. На параметри факторів виробництва та попиту уряд впливає грошово-кредитної, податкової, митної політикою. Сам уряд у більшості країн є покупцем товарів для армії, транспорту, зв'язку, освіти, охорони здоров'я та інших галузей. Здійснюючи антимонопольне регулювання, уряд надає дію на підтримання оптимального конкурентного середовища в провідних секторах та галузях національної економіки. Нарешті, уряд у багатьох країнах сприяє розвитку споріднених і сполучених галузей, що взаємодіють з провідними експортними галузями.
Особливу увагу М. Портер звертає на те, що в багатьох гранах компанії, успішно виступаючі на світових ринках, охоплюють своєю діяльністю і визначають рівень розвитку цілого спектру галузей, так званий кластер. Відображаючи динаміку конкурентних переваг країни, кластери формуються, розширюються, але вони можуть і згортатися, і розпадатися.
Таким чином, теорія М. Портера найбільш повно відображає найважливіші фактори, що визначають конкурентні переваги тієї чи іншої країни.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Теорія конкурентних переваг країни Майкла Портера "
 1. ЗНИКНЕННЯ КЛАСИЧНИХ порівняльних переваг
  теорія порівняльної переваги була розвинена для пояснення географічного розташування галузей промисловості в дев'ятнадцятому та двадцятому століттях. У теорії порівняльної переваги Розташування виробництва залежало від двох факторів - від наявності природних ресурсів і від фактора пропорцій (відносного наявності капіталу або праці) (1). Країни з хорошим грунтом, кліматом і достатніми
 2. Поняття конкурентоспроможності фірми
  конкурентних переваг розроблена в працях А. Сміта, Д. Рікардо, Е. Хекшера, Б. Оліна та ін (см, гл. 33). Однак нові тенденції в розвитку світової економіки зажадали перегляду ортодоксальних поглядів. В останнє десятиліття найбільш значний внесок у розробку проблем конкурентоспроможності фірм внесли американські економісти І. Ансофф, М. Портер та ін Аналізуючи причини високої
 3. Висновки
  теоріях, стали свого роду відправними аксіомами для всього подальшого розвитку економічної думки в розглянутій області. 4. Стандартна модель міжнародної торгівлі, спираючись на досягнення неокласичної теорії, дозволила дати математичну і графічну інтерпретацію світового товарного обміну та його впливу на економіку окремих країн. Тим самим була створена теорія, більш глибоко і
 4. Терміни і поняття
  конкурентних переваг »М. Портера, полягає відмінність між загальними і вузькоспеціалізованими чинниками? Чому останні найбільш надійно забезпечують конкурентні переваги у світовій торгівлі тих чи інших галузей? Наведіть конкретні приклади. 8. Що перешкоджає використанню конкурентних переваг Росії для більш ефективного її участі у світовій
 5. Глосарій
  теорія, що пояснює торговий обмін між країнами диференційованої продукцією однієї галузі тим, що їм вигідно спеціалізуватися на торгівлі товарами, при створенні яких вони отримують економію на масштабі виробництва Внутрішня норма прибутковості (рентабельності) - відносний показник ефективності інвестиційного проекту Внутрігалузева конкуренція - суперництво між
 6. § 59. Інтернаціональні форми закону вартості і нерівномірності економічного розвитку
  теорія була вдосконалена спочатку шведськими економістами Є. Хекшером і Б. Оліним, пізніше - П. Самуельсоном, П. Портером, внаслідок чого її називають моделлю Хекшера - Олина - Самуельсона, а також концепцією конкурентної переваги країни П. Портера. Так, в теорії Хекшера - Оліна стверджується, що одна країна (або група країн) експортує ті товари, у виробництві яких найбільш
 7. 9.1. Світове господарство і міжнародні ТОРГІВЛЯ: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА, ДИНАМІКА
  теорія міжнародної торгівлі, заснована на поділі факторів виробництва, яка отримала назву по імені її ство-телей теорії Хекшера - Оліна. Ця теорія заснована на припущенні, що відмінності в відносних цінах пояснюються різною забезпеченістю країн факторами виробництва, і найбільш важливими її допущеннями є различ-ная фактороінтенсивності окремих товарів і різна
 8. 5. Конкуренція
  теорія цін марна для вивчення реальної дійсності, тому що вільної конкуренції ніколи не існувало або тому що, принаймні сьогодні, нічого схожого не існує. Всі ці теорії помилкові [Спростування модних доктрин недосконалою і монополістичної конкуренції cм: Хайек Ф.А. Індивідуалізм та економічний порядок. М.: Ізограф, 2000. С. 102 114.]. Вони невірно
 9. Коментарі
  теорія пізнання. У російській традиції для позначення теорії пізнання з XIX в. утвердився термін гносеологія. [5] спір про методи (Methodenstreit) полеміка з методологічних питань між австрійськими економістами (насамперед К. Менгером) і представниками нової (молодої) історичної школи (Г. Шмоллер). Почався з публікації К. Менгером Дослідження про методи суспільних наук, де він
 10. 2. Монополія і олігополія. Ринкова влада
  теорія недосконалої конкуренції »(Джоан Робінсон, 1933), де були досліджені нові умови ринку, дозволили говорити про недосконалої конкуренції. Остання передбачає функціонування на ринку однієї або декількох великих фірм, що виробляють основну масу певного товару. Вона проявляється у вигляді монополії (один продавець) і мо-нопсоніі (один покупець), коли окремий ринковий суб'єкт
© 2014-2022  epi.cc.ua