Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Ведута. Стратегія та економічна політика держави, 2004 - перейти до змісту підручника

1.2. Суть стратегії та економічної політики держави

До початку 20-го століття економічна політика формувалася шляхом компромісів між промисловцями та аграріями, між прихильниками посиленого протекціонізму і свободи торгівлі.
Однак цивілізовані країни все більшу увагу стали приділяти соціальній політиці - проблемам діяльності робочих спілок, картелів (трестів) і їх взаєминам, рівню життя громадян та згладжування соціальної нерівності. Найважливішим придбанням науки економічної політики стає поступове поширення у суспільстві знань про відносність користі застосування тієї чи іншої її системи, яка визначається стратегічними національними інтересами. «Ідеалом економічної політики є таке вирішення економічних питань, при якому на першому місці стоять міцні і суттєві інтереси нації» / 24, т, 79, с.263 /. Вперте слідування держав рекомендаціям якоїсь доктрини в інтересах егоїстично користуються своєю силою груп веде його до важких потрясінь.
Вітчизняна економічна думка сформулювала такі найважливіші керівні принципи економічної політики, як принцип ефективності виробництва і принцип справедливості розподілу благ і доходів.
Принцип ефективності виробництва виражається в постачанні громадян держави найбільшою кількістю продуктів при заданому обсязі витрат або, що те ж саме - у випуску заданої кількості продуктів при мінімальному обсязі витрат.
Кінцевий продукт для громадян держави або кінцевий продукт невиробничого призначення, складається з продукту для:
споживчого ринку;
розвитку соціальної інфраструктури (науки, культури, охорони здоров'я, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, пасажирського транспорту і зв'язку) та підтримання екологічної рівноваги;
змісту інституційної інфраструктури (органів державної влади і управління, грошово-кредитної та фінансової систем) і підтримки громадського порядку;
цілей оборони;
резервів на випадок стихійних обставин;
зовнішньоекономічної діяльності.
Розподіл національних ресурсів по кожному невиробничому напрямку кінцевого продукту здійснюється виходячи з державних пріоритетів.

Структуру кінцевого продукту по кожному невиробничому напрямку визначають експерти. На споживчому ринку експертами є все населення, «Голос» за запропонований продукт в рамках своїх грошових доходів. Підсумки «голосування» виражаються у цінах рівноваги, інформація з яких використовується виробниками для оптимізації структури пропозиції з метою підвищення рівня добробуту громадян. Однак і тут держава впливає на визначення структури продукту, щоб обмежити попит на нього (наприклад, акцизи на продаж горілки, тютюну і т.д.) і виробництво деяких продуктів.
Відповідно до принципу ефективності виробництва бажано використовувати національні ресурси таким чином, щоб отримати швидке зростання кінцевого продукту невиробничого призначення в оптимальній структурі, замовленої споживачами. Однак при цьому можна порушити справедливість розподілу доходів і стабільність розвитку економіки.
Принцип справедливості розподілу доходів виражається в прагненні згладити нерівність доходів громадян країни і в збільшенні доходів кожного по його вкладу в зростання ефективності виробництва.
На перший погляд, прагнення згладити нерівність доходів громадян є утопічним. Однак країна, в якій швидко збільшуються темпи економічного зростання, але при цьому одночасно збільшується нерівність доходів, неминуче йде назустріч своїй загибелі. Посилення соціальної нерівності всередині держави, сприяючи зростанню криміналізації держави, означає загрозу його внутрішньої безпеки. Тому, на думку відомого французького економіста Л. Столерю, координація зростання доходів різних громадян залежно від їх внеску в зростання ефективності виробництва, і згладжування нерівності їх доходів стає навіть не складовою частиною економічної політики держави, а її основою.
Зазвичай в сучасній економічній літературі до керівним принципам економічної політики, крім ефективності і прийнятного нерівності в розподілі доходів, відносять ще й стабільність, розуміючи під нею низькі темпи інфляції, безробіття та економічного зростання.

Дійсно, стабільність може бути порушена, якщо після швидких темпів економічного зростання («перегріву») почнеться різке їх уповільнення з подальшим кризою перевиробництва. Для гарантії стабільності потрібен не швидкий, а стійке економічне зростання, що, в свою чергу, передбачає як розвиток галузей, що визначають технічний прогрес, так і галузей, що забезпечують збалансований розвиток економіки і досягнення повної зайнятості, виходячи з динаміки структури кінцевого продукту. Зрозуміло, що при такому ході подій забезпечуватиметься і стабільність національної валюти.
Ступінь орієнтації діяльності держави на реалізацію керівних принципів економічної політики держави визначає сутність його стратегії. Повна їх реалізація означає вихід держав на соціально ефективну стратегію розвитку, яка забезпечує стійке зростання кінцевого продукту в оптимальній структурі для громадян, досягнення повної зайнятості, відсутність інфляції і справедливий розподіл доходів. Порушення хоча б одного з цих принципів означає реалізацію державою корпоративної стратегії в егоїстичних інтересах пануючого соціального шару (корпорації) за рахунок зниження рівня життя всіх інших.
Невідповідність економічної стратегії принципам ефективності виробництва і справедливості розподілу благ, як і втрата довіри до неї всередині або поза державою, є серйозним сигналом для владних структур про загрозу безпеці державі. Введення поняття економічної безпеки держави означає визнання примату економіки над політикою у забезпеченні внутрішньої і зовнішньої безпеки держави і, отже, необхідність самого серйозного його уваги до проблеми ефективного використання національних ресурсів і справедливого розподілу доходів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.2. Сутність стратегії та економічної політики держави "
 1. Є. Н. Ведута. Стратегія та економічна політика держави, 2004

 2. 29.2.2. Економічна політика
  У загальному руслі економічної стратегії можна виділити два основних типи економічної політики: політика стабілізації і політика структурної
 3. Податкова стратегія
  Податкова стратегія - податкова політика, що проводиться на перспективу, довгостроковий
 4. Запитання і завдання для самоконтролю
  1. У чому полягає сутність закону народонаселення і як він пов'язаний з законом накопичення? 2. Що таке демографічна політика держави? 3. Яке співвідношення між видами і формами зайнятості? 4. У чому сутність теорії народонаселення Т. Мальтуса і які її основні недоліки? 5. Які обгрунтовані Марксом закони зумовлюють зростання армії безробітних? 6. Які основні форми
 5. Контрольні питання
  1. Що таке гроші і які функції вони виконують? 2. Що таке грошова система і грошовий обіг? 3. Які види грошей ви знаєте? 4. Що таке електронні засоби платежу? 5. Які елементи структури грошових агрегатів? 6. Які мотиви визначають попит на гроші в кейнсіанської теорії? 7. Від яких факторів залежить пропозицію грошей? 8. Що таке коефіцієнт монетизації?
 6. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  1. Назвіть види менеджменту та дайте визначення їх сутності. 2. З яких елементів складається процес управління і які його основні функції та принципи? 3. Охарактеризуйте організаційні форми управління. 4. Розкажіть про основні методи і вимогах до управління. 5. У чому сутність економічної демократії? 6. Дайте характеристику основних ланок менеджерів. 7. У чому полягає
 7. Примірний перелік екзаменаційних питань з курсу «Макроекономіка»
  1. Предмет і основні цілі макроекономіки. 2. Методи макроекономічних досліджень. 3. Основні теоретичні концепції макроекономічного світу. 4. Макроекономічні моделі та їх види. 5. Модель кругових потоків. Макроекономічний кругообіг і відтворення економічних благ. 6. ВВП, ВНП, ВНД і сполучені показники. 7. Методи розрахунку ВВП. 8. Номінальний і реальний ВВП.
 8. ЛІТЕРАТУРА
  Абалкін Л. Економічна безпека Росії: погрози і їхнє відображення / / Питання економіки. 1994. № 12. Глазьєв СЮ. Проблеми економічної безпеки Російської Федерації. М.: Гнозис, 1995. Мільнер Б. Якість управління - важливий фактор економічної безпеки / / Вопрбси економіки. 1994. № 12. Орлов А. Загрози в соціальній сфері: їх діагностика і можливості попередження / / Вбпроси економіки.
 9. 21.5. Пріоритети економічної політики та стратегії
  21.5. Пріоритети економічної політики та
 10. Глава 8. Ринкова економіка і її еволюція
  Сутність ринкової, соціально-ринкової та змішаної економіки. Причини виникнення регульованої ринкової системи та основні функції держави. Сутність і структура господарського механізму Виникнувши кілька століть тому, ринкова економіка в своєму розвитку пройшла кілька етапів. Мета теми - на основі історичного аналізу з'ясувати сутність сучасної ринкової
 11. 29.1. Економічна стратегія і політика країн, що розвиваються в 50 - 70-і роки.
  29.1. Економічна стратегія і політика країн, що розвиваються в 50 - 70-ті
 12. 20.1. Економічна стратегія і політика західних країн в 50-60-ті роки
  20.1. Економічна стратегія і політика західних країн в 50-60-ті
 13. 29.2. Економічна стратегія і політика відкритої економіки в 80-90-ті роки
  29.2. Економічна стратегія і політика відкритої економіки в 80-90-ті
 14. Контрольні питання
  1. Охарактеризуйте структуру балансу доходів і витрат підприємства. 2. Як здійснювалася державна інвестиційна політика в РФ починаючи з 1991 р.? 3. У чому полягає інвестиційна стратегія держави на сучасному етапі? 4. Розкажіть про роль і значення бюджету розвитку в інвестиційній політиці. 5. Як здійснюється бюджетна підтримка АПК? 6. Що таке державні
 15. Основні цілі стратегії
  . Забезпечення глобального доступу до світових ринків, мінеральних ресурсах, океанам і космічного простору, підвищення рівня конкурентоспроможності та збереження лідируючих позицій у світовому господарстві - невід'ємні елементи стратегії всіх без винятку американських адміністрацій другої половини минулого століття. Досягнення цих цілей формується в рамках національної економічної
 16. Концепція
  Концепція - комплекс основоположних ідей, принципів, правил, які розкривають сутність та взаємозв'язку даного явища або системи, і дозволяють визначити систему показників, факторів і умов, що сприяють вирішенню проблеми, формування стратегії фірми, встановлення правил поведінки
 17. Тема 11 Державний бюджет та фіскальна політика держави
  Економічна теорія оподаткування. Принципи, форми оподаткування, податкова система. Податкова система Росії: проблеми і перспективи розвитку. Податкової кодекс Російської Федерації. Державний бюджет: принципи побудови, структура доходів і витрат. Бюджетний дефіцит: причини та способи регулювання. Державний борг та його вплив на економічний розвиток. Бюджетний кодекс
 18. Тема 12 Грошово-кредитна система та монетарна політика держави
  Сутність, функції, види кредиту. Сучасна банківська система. Комерційні банки та їх функції. Як банки роблять гроші. Центральний банк, його місце і роль в сучасній економіці. Банк Росії і його функції. Федеральні закони «Про банки і банківську діяльність» та «Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії)». Попит на гроші. Грошовий ринок. Теорія монетаризму. Монетарна
 19. В. Стратегія
  1. Яких основних підприємницьких, маркетингових та інноваційних стратегій дотримується (керується) регіональна адміністрація загалом і по кожному окремому напрямку діяльності? 2. Наскільки обгрунтовано застосування на даному регіональному рівні тих чи інших підприємницьких, маркетингових та інноваційних стратегій? 3. Наскільки оптимально розподілені ресурси регіональної
 20. 15. СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
  Розрізняють стратегічне, тактичне та оперативне планування політики ціноутворення. Стратегічне планування спрямоване на регулювання діяльності фірми і підтримку конкурентоспроможності вироблених товарів у відповідності з цілями і завданнями загальної стратегії фірми. Стратегічне планування являє собою процес розробки цінових стратегій на довгостроковий період. Воно
© 2014-2020  epi.cc.ua