Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Структура суспільного виробництва і підприємств

Приступаючи до розгляду виробничих підприємств, їх структури, необхідно відзначити, що в кожній країні існують специфічні як структура суспільного виробництва, так і що утворюють його господарські одиниці. Проте в кожній національній економіці необхідно виділити державний і приватний сектори. Зокрема, за співвідношенням цих секторів США і Росія знаходяться на протилежних полюсах: у Росії панівним був державний сектор, в США - приватний. У Росії з розгортанням процесу роздержавлення і приватизації почав формуватися і розвиватися сектор приватного підприємництва.

Національні економіки відрізняються один від одного і за своєю галузевій структурі як в силу природно-кліматичних та економічних умов, так і в результаті різних рівнів соціально-економічного розвитку та місця різних галузей в економічній системі. При цьому галузева структура економіки виявляється і в переважному розвитку тих чи інших форм власності і господарювання. Справа в тому, що кожна галузь має специфікою відносно трудомісткості і капіталомісткості, швидкості обороту капіталу, величини початкового, або стартового капіталу, необхідного для відкриття своєї справи.

Тому залежно від сформованої галузевої структури знаходиться структура малих, середніх і великих підприємств, а від системи їх науково-технічної і виробничої спеціалізації та кооперації залежать масштаби великого, середнього і дрібного виробництва. Звичайно, ці структури тісно взаємопов'язані між собою і роблять взаємний вплив один на одного. Від них залежить і чисельність підприємств, що функціонують в національній економіці, і їх розподіл по різних галузях і сферах суспільного виробництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Структура суспільного виробництва і підприємств "
 1. Недосконалість ринкових структур та інфляція
  структур в економіці, превалювання недосконалої конкуренції на ринках є тією сприятливим середовищем, в якій легко підхоплюються і посилюються інфляційні тенденції. Монопольне становище підприємств дозволяє не тільки роздувати ціни, але й одночасно скорочувати виробництво з метою ще більшого зростання цін і підтримання їх на високому рівні. Наочною демонстрацією дії даного
 2. 27.4. Зміни в структурі пропозиції
  структурою і динамікою місцевого виробництва. Існує тісний взаємозв'язок між структурою виробництва і процесом суспільного поділу праці. У ході розвитку продуктивних сил суспільства відбувається якісна диференціація трудової діяльності людей, ведуча до відокремлення різних видів праці. Зрушення в структурі виробництва також взаємопов'язані з споживанням, спрямованістю
 3. 3. Структура відносин відокремлення та усуспільнення виробництва
  структури - найважливіша передумова для розкриття механізму взаємодії продуктивних сил і виробничих відносин. У структурі виробничих відносин необхідно розрізняти відносини, що виражають процес поділу праці й усуспільнення виробництва, і відносини, що характеризують власність. У той же час сам процес поділу праці й усуспільнення виробництва відчуває на собі
 4. 1. Ринкові структури
  структуру і виявивши взаємозв'язку між ними, перейдемо до аналізу положення підприємства і його поведінки в умовах різних ринкових структур. Під структурою ринку розуміється його характеристика з точки зору впливу як ринку на становище і поведінку окремих товаровиробників, так і окремих підприємств на стан ринку. При цьому вирішальне значення має кількість продавців і масштаби
 5. 18.5. Інституційна структура внутрішніх ринків
  структурою, а й інституціональної, організаційної структурою, характером взаємин контрагентів. Інституційна структура ринків, тобто сукупність господарюючих суб'єктів, має галузевий, розмірний і соціальний аспекти. Найбільше значення має розмірна структура, яка формується в результаті концентрації та спеціалізації виробництва. Вона характеризується певним
 6. Яким чином пов'язані між собою власність і соціальні відносини?
  Структур - економічної та соціальної. Соціальна (від лат. Socialis - суспільний) структура - мережа стійких і впорядкованих зв'язків між окремими особистостями і групами людей, об'єднаних певними суспільними (національними, політичними, професійними і ін) відносинами. Власність впливає на соціальні відносини по двох найважливіших напрямках: а) визначає
 7. 13. СТРУКТУРИЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ
  структури впливають такі фактори: - що склалася ринкова кон'юнктура; - ємність і рівень монополізації ринків; - ступінь участі країни в міжнародному поділі праці; - рівень розвитку продуктивних сил, масштаби і темпи науково-технічного прогресу; - якість природних ресурсів і стан екології. Кількісні співвідношення між макроекономічними показниками,
 8. Запитання для самоперевірки
  структура їх капіталу і характер корпоративного управління? 6. Який тип приватизованих компаній найбільшою мірою відповідає вимогам ринкової економіки? Які тенденції розвитку структури відносин власності в компаніях, викуплених працівниками підприємств? 7. Що таке реструктуризація підприємства, якими методами вона здійснюється, яка роль банків у реструктуризації
 9. 2. Структура національної економіки
  структури національної економіки: 1) домашнє господарство, подразумевающие розгляд структури національної економіки як взаємозв'язку між домашніми господарствами. Виділення цього виду структур пов'язано з тим, що домашні господарства є потужним економічним суб'єктом, що виробляють значну частину національного багатства, що впливає на характер інших взаємозв'язків, 2) соціальна структура,
 10. 1. Національний ринок
  структури до обсягу і структурі суспільних потреб у
 11. I.4.1. Структура світової економіки і національного господарства, їх сутність
  структуру світового господарства. Всесвітнє господарство являє собою складну динамічну систему, що складається з численних, найтіснішим чином пов'язаних між собою, макроекономічних елементів. Це динамічна система, що має складну функціональну і територіально-виробничу структуру, що включає галузеві та міжгалузеві ланки, регіони, комплекси, підприємства та об'єднання.
 12. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  структуру національного багатства. 4. Яка відмінність між народногосподарської, соціальною та економічною ефективністю? 5. Якими показниками вимірюється ефективність суспільного виробництва? 6. Які види праці є продуктивними? 7. Охарактеризуйте механізм перерозподілу національного доходу. 8. Що таке тіньова економіка і які конкретні форми її прояву? .
 13. 58. Соціальна структура трудової організації
  структуру. Існує кілька видів соціальних структур: виробничо-функціональна, цільова, професійно-кваліфікаційна, соціально-демографічна, суспільно-організаційна, соціально-психологічна і національна соціальні структури. Виробничо-функціональна структура трудового колективу включає в себе виробничі підрозділи підприємства: що випускають продукцію,
 14. Кінцевий суспільний продукт
  суспільний продукт за вирахуванням проміжного продукту (ПП) утворює кінцевий суспільний продукт (КОП), який призначений для задоволення потреб населення, відновлення спожитих засобів виробництва і накопичення: КОП=ВОП - ПП. З метою усунення повторного рахунку сучасна статистика використовує такий показник, як додана вартість, або вартість, яка складається
 15. Терміни і поняття
  структура основних фондів Вікова структура основних фондів Коефіцієнт вибуття основних фондів Коефіцієнт оновлення основних фондів Коефіцієнт зносу основних фондів Фондовіддача Капіталомісткість основного капіталу Амортизація основного капіталу Амортизаційні відрахування Амортизаційний фонд Прискорена амортизація Матеріаломісткість Оцінка підприємства (фірми)
 16. Надлишкова додаткова вартість
  громадський рівень. Індивідуальна вартість одиниці товару стає нижче її суспільного рівня, тоді як товар продається за суспільної вартості. Надлишкова додаткова вартість є надлишок додаткової вартості понад звичайну норму, одержуваний окремими підприємцями. Підвищення індивідуальної продуктивності праці і зниження індивідуальної вартості товару може мати
 17. Сектор дрібних і середніх підприємств
  структурі промислового підприємництва залишається нерозвиненим середнє, сполучна ланка між дрібними і великими підприємствами, розвиток якого може послабити загальну ступінь концентрації і централізації капіталу. Дрібна промисловість в основному розвивається з торгового капіталу, а не виростає з докапіталістичних укладів і не перетворить їх. Це один з аспектів, який зумовлює
 18. Монополістична конкуренція
  структура, яка задовольняє таким умовам: 1. На ринку присутня дуже велика, але обмежена кількість суб'єктів. 2. Бар'єри входу-виходу відсутні. 3. Товар однорідний, але диференційований. 4. Інформація закрита. Відмінною рисою монополістичної конкуренції є те, що весь ринок розбитий на окремі частини (сегменти) і кожен учасник у своєму сегменті є
© 2014-2022  epi.cc.ua