Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Ю. Н. Іванов. Економічна статистика, 2002 - перейти до змісту підручника

§ 4. СТАТИСТИКА ДОХОДІВ В КРАЇНАХ СНД

У країнах СНД велика частина показників доходів, передбачених у новій СНР ООН 1993 року, поки не застосовується в статистичній практиці. В основному статистичні органи публікують дані про реальних наявних грошових доходах населення. Однак методологія обчислення цього показника не узгоджена з визначеннями, прийнятими в СНР, і тому виникають складності при його використанні в ув'язці з іншими важливими показниками СНР, і насамперед ВВП і національного доходу. Як правило, обчислення реальних наявних грошових доходів населення здійснюється в країнах СНД на основі даних балансу грошових доходів населення, який є невід'ємною частиною балансу народного господарства, до недавнього часу застосовувався в СРСР та інших соціалістичних країнах для опису аналізу макроекономіки. У результаті в грошові доходи населення включаються надходження, які в СНР не розглядаються як доходи, наприклад, надходження від продажу майна, фінансових активів (обліга-. ций, ваучерів і т.д.). Так, відомо, що значна частина ваучерів і акцій приватизованих підприємств була реалізована держателями цих активів як всередині країни, так і нерезидентам. Надходження від реалізації цих активів враховуються як доходи в балансі грошових доходів і витрат населення, проте згідно концепціям СНС вони не повинні включатися ні в національний дохід, ні в наявні доходи окремих секторів економіки, тому що являють собою, як було зазначено вище, просту форму зміни активів. Крім того, слід від-мітити, що передача ваучерів в процесі приватизації розглядається згідно концепціям СНС як трансферт капіталу, відбиваний в рахунках операцій з капіталом, який не впливає на визначення поточних доходів.
Можна відзначити й інші розбіжності в методології. Наприклад, індексація заощаджень населення, вироблена відповідно до рішень уряду, відображається в балансі грошових доходів і витр-, дов населення як доходи, тоді як у СНР цей потік не включається до 4 поточний дохід, а відображається в рахунках накопичення, і зокрема в рахунку переоцінки активів. При обчисленні реальних доходів у країнах СНД, як правило, не проводиться чіткого відмінності між поточними і капітальними потоками, як це передбачено в СНС. Так, наприклад, згідно СНС трансферти капіталу відображаються в рахунку операцій з капіталом і не роблять впливу ні на національний дохід, ні на наявні доходи окремих секторів. Проте в країнах СНД при обчисленні реальних наявних грошових доходів населення деякі капітальні трансферти не виключаються, наприклад одноразові компенсації населенню з держбюджету за понесений збиток і втрати. Важливою особливістю СНС, що впливає на обчислення показників доходів, є відмінність між операціями з доходами і фінансовими інструментами. Ці операції мають різну природу і реєструються в різних рахунках системи. Наприклад, надходження від продажу облігацій, векселів та інших цінних паперів відображаються у фінансовому рахунку СНР і не впливають на показники поточних доходів. Однак це не враховується при підрахунках реальних грошових доходів населення в країнах СНД.
Заощадження населення в СНС розглядається, як було зазначено вище, як частина наявного доходу, не використана на кінцеве споживання.
У публікаціях статистичних органів СНД вони нерідко визначаються як сума таких статей:
а) накопичення заощаджень у вкладах;
б) накопичення готівки;
в) накопичення цінних паперів та іноземної валюти.
Однак при такій методології не враховується те, що, по-перше, приріст фінансових активів може бути отриманий або за рахунок прийняття фінансових зобов'язань, або в результаті зміни форми активів, і, по-друге, заощадження , що визначаються як приріст фінансових активів, не охоплюють тієї частини заощаджень, яка використовується на придбання матеріальних активів (наприклад, на покупку квартир, дач, будівництво котеджів, придбання землі, дорогих картин і т. д.). Важливим недоліком показника заощаджень, публикуемого статистичними органами країн СНД (як частини реальних наявних доходів), є те, що він не узгоджений з показниками інвестицій - одним з найважливіших макроекономічних показників СНР.
При аналізі показників доходів і заощаджень їх класифікують за типами та категоріями домашніх господарств. СНС рекомендує проводити розрахунок доходів для наступних типів домашніх господарств:
домашні господарства осіб, які працюють за наймом,
домашні господарства підприємців;
домашні господарства самозайнятих осіб (особи вільних професій, дрібні фермери і т. д.);
домашні господарства осіб, що живуть на трансферти (пенсіонери, студенти і т. д.);
домашні господарства осіб, що живуть на доходи від власності (відсотки, дивіденди).
Ця класифікація поки не застосовується в жодній з країн-учасниць СНД. Звичайно, для її впровадження в регулярну практику потрібно значний час і рішення складних проблем, пов'язаних із забезпеченням розрахунків відповідною інформацією. Однак оперування середніми показниками може ввести в оману установи державного управління, відповідальні за розробку політики в галузі розподілу доходів, оподаткування, соціальної підтримки населення.
У статистиці доходів у країнах СНД відсутні надійні показники, що характеризують загальні доходи населення, що охоплюють як грошові надходження, так і безкоштовні соціально-культурні послуги (соціальні трансферти в натуральній формі). За термінологією СНС це так званий скоригований наявний дохід. Як було зазначено вище, в умовах перехідної економіки динаміка скоригованого наявного доходу може значно відрізнятися від динаміки наявних грошових доходів.
Вищевказані недоліки статистики доходів країн СНД можна подолати шляхом послідовного застосування СНС 1993 року. Зокрема, слід розробити систему стандартних рахунків для всіх секторів економіки, і насамперед для сектора домашніх господарств, поліпшити первинне статистичне спостереження та обстеження домашніх господарств, а також широко використовувати дані податкових установ.
Для організації надійної статистики в сучасних умовах необхідно вирішити комплекс питань, пов'язаних з отриманням інформації про тіньову економіку. У цьому напрямку статистичні органи роблять тільки перші кроки. Допомога в налагодженні такого роду спостережень їм покликаний надати Міждержавний статистичний комітет СНД. У поточному році він розробив загальні принципи організації статистики тіньової економіки, узгоджені з концепціями СНР.
У ряді випадків статистичні органи країн СНД для оцінки розмірів тіньової економіки використовують так звані експертні оцінки. Такий підхід може бути визнаний прийнятним тільки на початкових етапах. При цьому важливо «пропускати» експертні оцінки тіньової економіки через систему стандартних рахунків СНС. В іншому разі оцінки ВВП і доходів можуть бути не узгоджені один з одним.
Надалі в галузі статистики необхідно вдосконалювати процес обчислення цін і їх індексів для різних аналітичних цілей, і зокрема для визначення реальних наявних доходів населення. У зв'язку з цим, на наш погляд, заслуговує на увагу ряд питань концептуального характеру, пов'язаних з вибором найбільш адекватної формули індексів, і практичні питання обчислення індексів цін для окремих груп населення. Нагадаємо, що достатньо поширена думка про те, що індекси, розраховані за формулою Ласпі-Реса, щодо занижують шукані величини, індекси, розраховані за формулою Пааще, завищують їх і що відносно точно вимірюють досліджувані процеси і явища тільки індекси Фішера. Багато статистики вважають, що індекси Фішера позбавлені ясного економічного змісту і їх не слід застосовувати в аналізі. Існує також думка про те, що формула Фішера, незважаючи на її теоретичну неясність, зручна з міркувань практичного характеру, так як при розрахунках виходить однозначний результат.
Що стосується нової СНС ООН 1993 року, то в ній пріоритет відданий формулою Фішера, хоча і зізнається, що формула Ласпейреса може бути використана в якості деякого задовільного наближення. У публікаціях статистичних органів країн СНД дані про індекси цін отримані за формулою Ласпейреса. Однак для деяких напрямів економічного аналізу корисно мати також індекси цін за формулою Паа-ше. Вони можуть використовуватися як доповнення до індексів. Ласпейреса і забезпечити основу для обчислення індексів за формулою Фішера.
Контрольні питання
1. У чому полягає концепція доходу Дж. Хікса?
2. У чому полягає відмінність ВИД від ВВП?
3. На які елементи розпадається наявний дохід домашніх господарств?
4. Чим відрізняється заощадження від приросту фінансових активів?
5. У чому полягає відмінність ВИД від показника чистого матеріального продукту, обчисленого на основі концепції БНХ?
6. Перерахуйте основні форми первинних доходів.
7. Що таке трансферт?
8. У чому відмінність концепції витрат на кінцеве споживання від концепції фактичного кінцевого споживання?
9. Що являють собою соціальні трансферти в натуральній формі?
Література
1.Студенскій П. Дохід нації. - М.: Статистика, 1968.
2. Система національних рахунків / / Вид. Секретаріату ООН. 1993.
3. СНС - інструмент макроекономічного аналізу: Учеб. посібник / / За ред. Ю.Н. Іванова. - М.: Финстатинформ, 1996.
4. Іванов Ю. Концепція доходу Дж. Хікса в системі національних рахунків і практика статистики доходів у країнах СНД / / Питання економіки. 1995. № 9.
5. Ліппе П. Економічна статистика / / Вид. Статистичного управління ФРН. 1995.
6. Доповідь про розвиток людини за 1995 рік. - Нью-Йорк, Оксфорд Юнівер-сіті Пресс. 1995.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. СТАТИСТИКА ДОХОДІВ В КРАЇНАХ СНД "
 1. § 1. ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
  статистики державного бюджету є характеристика його основних показників, що визначають зміст і спрямованість фіскальної політики. Більш конкретно завдання статистики державного бюджету полягають у тому, щоб визначити: загальну величину доходів і видатків державного бюджету, розмір перевищення витрат над доходами (дефіцит) або доходів над витратами (профіцит); структуру
 2. 3. Податкова статистика і податкова інформація: значення для економічних агентів
  статистики та податкової інформації для економічних агентів має істотне значення. Податки - один з головних інструментів держави в здійсненні економічної та соціальної політики. Вирішення означених завдань безпосередньо залежить від рівня податкових надходжень. Аналіз рівня оподаткування, тенденцій розвитку податкової бази і її складових елементів, планування та прогнозування
 3. Питання 1. Поняття економічної статистики, її предмет і методи
  статистика є однією з найбільш важливих галузей статистики як наукової діяльності та виду практичної діяльності органів державної статистики. Економічна статистика займається вивченням кількісної боку різних масових економічних явищ і процесів суспільного життя з урахуванням їх якісної сторони. Мета економічної статистики полягає в адекватній
 4. Питання 3. Розробка методології статистичного показника. Система показників економічної статистики
  статистики - це деякий упорядкований безліч взаємопов'язаних і взаємоузгоджених показників, що характеризують основні аспекти економічних процесів і явищ, а також економіку в цілому. Економічна статистика характеризується системним підходом до вивчення економічної сторони життєдіяльності суспільства, що передбачає розробку системи показників, яка охоплює основні
 5. Тема 2. Характеристика податкової статистики зарубіжних країн
  статистики зарубіжних
 6. ЛІТЕРАТУРА
  статистика, 1992. Гришаєв СП. Що потрібно знати про цінні папери. М.: ЮРИСТ, 1997. Миркин ЯМ. Цінні папери та фондовий ринок. М: Перспектива, 1995. Проблеми розвитку ринку цінних паперів в Росії / / Економіка і життя, 1995 № 35. Федеральний Закон «Про акціонерні товариства» / За ред. А. А. Ігнатенко і СІ. Мовчан. М: Інформаційно-видавничий дім «Філін», 1996. Четиркін Є.М. Фінансові
 7. Адам Сміт і радянська статистика
  статистика суспільного продукту була непорівнянна з міжнародною статистикою і, щоб проводити міждержавні зіставлення, були потрібні спеціальні перерахунки. Відповідно, величина продукту, що припадає на одного жителя країни, визначається, за Смітом, двома умовами: «по-перше, мистецтвом, умінням і кмітливістю, з якими в загальному) змінюється ... праця, і, по-друге, ставленням
 8. Завдання для самостійної роботи студентів до теми 2 «Характеристика податкової статистики зарубіжних країн»
  статистику таких країн і на прикладі кількох юрисдикцій з високими податками вкажіть граничні ставки корпоративного податку, податку на розподіл прибутку і індивідуального прибуткового податку. 3. На основі вивчення наявної літератури по заданій тематиці охарактеризуйте юрисдикції з ліберальним оподаткуванням, вкажіть їх види. Проаналізуйте наявну в матеріалах інтернет-джерел
 9. Література
  статистика, 1988. Поляк Г.Б. Фінанси місцевих Рад. - М.: Фінанси і статистика, 1991. Соляннікова С.П. Бюджети територій. - М.: Фінанси і статистика, 1993. Фінансовий менеджмент: Підручник / За ред. Г.Б. Поляка. - М.: ЮНИТИ, 1997. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. Н.В. Колчин. - М.: ЮНИТИ, 1998. Фінанси: Підручник / За ред. В.М. Родіонової - М.: Фінанси і статистика, 1994.
 10. ПЕРЕДМОВА
    статистики - одного з найбільш важливих розділів статистичної науки і виду діяльності органів державної статистики, покликаних забезпечувати урядові установи і громадськість інформацією про розвиток економіки та пов'язаних з нею соціальних процесах. Економічна статистика надає цифрову інформацію, необхідну для відповідей на багато питань, важливі для управління
 11. РЕЗЮМЕ
    статистику, бухгалтерську звітність та оперативні дані. У свою чергу з вищеназваних типів економічної інформації найбільше значення для науки і практики мають статистичні показники. Сучасна система міжнародної статистики є складним механізмом, в якому одні статистичні організації розробляють статистичну методологію, програми спостереження, а інші
 12. 2. МЕХАНІМЗ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ СТАТИСТИКИ
    статистики було покладено групою європейських статистиків, що запропонували в 1853 р. утворити Міжнародний статистичний конгрес з метою вироблення на науковій основі єдиних методів, однакових правил і програм спільних робіт. У розвиток цього міжнародного форуму було вирішено заснувати Міжнародний статистичний інститут - МСІ (InternationalStatisticalInstitute-ISI), який був створений в
 13. 2. Основні макроекономічні показники
    статистикою ряду зарубіжних країн використовується і більш ранній макроекономічний показник - валовий національний продукт (ВНП). Обидва ці показники визначаються як вартість всього обсягу кінцевого виробництва товарів і послуг в економіці за один рік (квартал, місяць). Вони підраховуються в цінах як поточних (діючих), так і постійних (якого базового року). Різниця між ВНП і ВВП
 14. Завдання для самостійного вивчення студентами особливостей функціонування податкових систем скандинавських країн
    статистику Швеції і складіть зведену таблицю із зазначенням за основними податками наступних даних: платники податків, об'єкт податку, податкові ставки, податкові пільги, частка податку в загальній сумі надходжень. 2. Вивчіть податкову систему Фінляндії і вкажіть її особливості. Розгляньте структуру податкової системи і вкажіть, які податки належать до загальнодержавних і місцевих податків.
© 2014-2022  epi.cc.ua