Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Резюме


1. Виробнича функція описує всі технологи-чесання ефективні способи виробництва, показиваямаксімальний випуск, який може бути вироблена-ден при використанні заданих обсягів ресурсов.Економіческі ефективне виробництво мінімізації-рует альтернативну вартість ресурсів, використовуючи-екпортувати для виробництва будь-якого заданого випуску.
2. У короткостроковому періоді витрати змінних факто-рів можуть бути змінені, тоді як витрати постій-них факторів є фіксованими. У довгостро-
РОЧНО періоді обсяги витрат усіх факторів являють-ся змінними.
3. Прирости випуску в короткостроковому періоді могутбить отримані тільки за рахунок збільшення витрат змінних факторів (зазвичай праці та матеріалів). Кри-вая сукупного продукту (TP) праці показує об'єк-ем випуску при різних обсягах витрат праці ІПРІ заданому обсязі постійних факторів.
4. Граничний продукт (MP) праці - це надбавка квипуску, отримана за рахунок збільшення витрат праціїх 1 одиницю. Середній продукт (AP) праці - це від-носіння сукупного випуску до витрат праці. Пре-слушну продукт праці повинен розглядатися при
прийнятті рішень про наймання; середній продукт - пріпрінятіі рішень про припинення діяльності.
5. Граничний продукт праці спочатку збільшуючи-ється в міру збільшення витрат праці. Але в кінці кінців граничний продукт починає знижуватися з на-чалом дії спадної віддачі. Зростаючий отда-ча праці є результатом все увелічівающіхсяоб'емов праці, застосовуваного для роботи з тим же са-мим постійним обсягом капіталу та інших посто-янних факторів.
6. Закон спадної віддачі встановлює, що гранично-ний продукт змінного фактора виробництва бу-дет - за межами деякого обсягу випуску-знижуватися в міру збільшення витрат даного факто-ра
7.
Постійні витрати - це витрати постояннихфакторов фірми; отже, вони не залежать отуровня виробництва в короткостроковому періоді. Змінні витрати, навпаки, залежать від обсягу змінних факторів і, отже, від рівня виробництва. Сукупні витрати дорівнюють сумі постій-них і змінних витрат.
8. Граничні витрати (MC) представляють собою збіль-шення сукупних витрат, необхідних для вироб-ництва 1 додаткової одиниці випуску. Граничний ні витрати повинні використовуватися при прінятіірешеній про те, скільки виробляти.
9. Середні витрати являють собою витрати наодиницю продукції. Середні сукупні витрати (АТС) - це сукупні витрати, поділені на об'єк-ем випуску; аналогічно середні змінні издерж-ки (AVC) - це змінні витрати, поділені наоб'ем випуску Середні змінні витрати по-винні прийматися в розрахунок при ухваленні рішення опрекращеніі діяльності фірми в краткосрочномперіоде. Криві AVC та АТС є U-подібними, відображаючи зростаючу і падаючу складові кри-вої середнього продукту праці.
10. Зміни в умовах формування витрат при-водять до зсуву кривих витрат. Збільшення постій-них витрат не впливає на криву граничних з-держек, але збільшення ціни змінного фактора від-разітся на кривих AVC, АТС і MC
11. Середні сукупні або змінні витрати все-гда знижуються, коли граничні витрати нижчого за середній, і ростуть, коли граничні витрати вищесередньої. Граничні витрати дорівнюють середнім з-Держко в тому випадку, коли середні витрати досягнень-гают свого мінімального значення.
12. Крива довгострокових середніх витрат (LAC) поки-показують мінімальні середні витрати виробництва, коли всі фактори виробництва є свободноменяющіміся.
Кожній точці на кривій LAC відпо-ствует конкретний масштаб (розмір) підприємства (як сукупності видів витрат, є постійними-ними у короткостроковому періоді) зі своєю собственнойкрівой АТС
13. Крива довгострокових граничних витрат (LMC) по-показувала додаткові витрати, необхідні для про-виробництва 1 додаткової одиниці продукції, ко-ли всі фактори є вільно мінливими.
Вона знаходиться в такому ж співвідношенні з крівойLAC, як крива короткострокових граничних іздержекс кривої середніх сукупних витрат.
14. Форма кривої довгострокових середніх витрат визна-виділяється в термінах позитивної і отріцательнойекономіі від масштабу. Коли має місце економіяот масштабу, довгострокові середні витрати знижуючи-ються із збільшенням обсягу випуску; коли має ме-сто негативна економія від масштабу, крива LACявляется зростаючій. LAC горизонтальна при постійною віддачі від масштабу
15. Статистичні дані свідчать про налічііекономіі від масштабу в багатьох обрабативающіхотраслях промисловості, але вона стає що-до малозначимой при обсягах випуску, які, як правило, малі в порівнянні з розміром данногоринка в США. Відповідні криві LAC характе-ризуются як L-подібні. U-подібна крива LAC, повсей ймовірності, добре підходить для опісаніяфактіческой ситуації в багатьох галузях, виробляючи-щих послуги.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Резюме "
 1. 4. Резюме
  Попередні зауваження були необхідні, щоб пояснити, чому цей трактат поміщає економічні проблеми в широкий контекст загальної теорії людської діяльності. На нинішньому етапі розвитку економічної думки і політичних дискусій, що стосуються фундаментальних питань суспільного устрою, неможливо і далі ізолювати дослідження власне каталлактіческіх проблем. Ці проблеми
 2. Соціально-економічні наслідки інфляції
  Першими жертвами інфляції стають споживачі, яким доводиться страждати від неминучого падіння рівня життя. Зростання цін веде до зниження поточних реальних доходів населення. При будь-якій системі компенсації додаткові виплати відстають від темпів зростання цін. Скорочуються реальні цінності особистих заощаджень. Найгірше тим, хто тримає заощадження у вигляді готівки. Кожен новий виток інфляції
 3. Якщо студенти не можуть відповісти Передмова для викладача на пропоновані питання, вони
  резюме, нагадує студентам про основні положення пройденого ними матеріалу. Надалі вони виявляться дуже корисними при повторенні матеріалу до іспиту. Основні поняття. Список основних понять в кінці кожного розділу предостав-ляє студентам можливість перевірити, як вони зрозуміли нові терміни, введений-ні в главі. Питання. У кінці кожного розділу наводяться питання для повторення
 4. 2. Зміст бізнес-плану
  резюме; 2) фірма; 3) ринки і конкуренція; 4) продукція; 5) збут; 6) виробництво; 7) фінанси; 8) інвестиції; 9) додаткова інформація. Резюме. Це дуже важливий розділ, оскільки містить короткий виклад суті бізнес-плану (зовнішні інвестори зазвичай його читають в першу чергу). Включає опис нинішнього стану фірми, а також інформацію про те, яку продукцію вона має намір продавати і хто
 5. Участь консультантів у складанні бізнес-плану
  резюме і передумовам, на підставі яких будується прогноз основних показовий: реалізації, параметрів зовнішнього середовища і т.д.; - одночасно з цим містити докладні фінансові розрахунки, які дозволять аналітикам потенційного інвестора оцінити справедливість висновків розробника бізнес-плану та відповідність його загальноприйнятим стандартам; - нарешті, містити достатньо широкий спектр
 6. Терміни і поняття
  Бізнес-план Резюме бізнес-плану Консалтинг (консультування) Спеціалізовані комп'ютерні програми по складанню
 7. 1. «Ізми
  резюме у формулі laissezfaire: невмешател ьство держави в економіку, в тому числі у відносини між наймачами і робітниками; скасування обмежень зовнішньої торгівлі. Економічний лібералізм, найбільш яскраво виражений манчестерськими фабрикантами-фритредерів, сомкнулся з утилітаризмом Й. Бентама (перефразувати laissezfaire по-англійськи як leave us alone) та філософсько-політичним лібералізмом
 8. Міжнародні зіставлення
  резюме її змісту. Тлоссарій Уже в першому розділі ми звертаємо увагу студен-тів на існування спеціального економіческогоязика, що використовує знайомі слова новим длянас чином. Щоб допомогти студентам овладетьетім мовою, ми зібрали найбільш важливі ізопределеній в кінці книги, в глосарії. можливості побудови Курсан порядок глав Безпосередньо перед передмовою ми предста-вили
 9. Як вивчати економіку
  резюме соответствующейглави. Стенлі ФішерРудігер ДорнбушРічард
 10. Резюме
  е 1. Економіка вивчає, яким чином суспільства, сталки-ваясь з центральною проблемою узгодження безгра-кових бажань в споживанні товарів і послуг согранічівающімі їх випуск дефіцитними ресурсу-ми, вирішують, що, як і для кого виробляти. 2. Економісти мають справу з позитивними і норматив-ними проблемами. Позитивна економіка шукає науч-ні пояснення функціонуванню економіки, вонамає
© 2014-2022  epi.cc.ua