Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Регулювання доходів

Виходячи з пріоритету аналізу економіки, необхідно насамперед зупинитися на регулюванні доходів безпосередніх учасників господарської діяльності. Справа в тому, що внутрішні механізми ринкової саморегуляції і розподілу доходів не можуть бути визнані соціально задовільними. Требуется державне втручання з метою коригування системи розподілу і перерозподілу доходів у суспільстві. При цьому необхідно усвідомлювати, що регулювання доходів, відносини найму, зайнятості відносяться не тільки до сфери господарської діяльності, а й до характеристики соціального стану суспільства.
Тому соціальна політика спрямована не тільки на підвищення рівня зайнятості та доходів осіб найманої праці, поліпшення їх матеріального становища, а й забезпечення благополуччя їх сімей, благополуччя людей з вторинними доходами, на розширення можливостей розвитку особистості, отримання освіти, а також на досягнення людиною відповідного соціального статусу в суспільстві.
Політика державного регулювання доходів власників факторів виробництва далеко не замикається на їх носіях, на економічній діяльності.
Проте державне регулювання доходів має цілком самостійний аспект - розподіл доходів у суспільстві. Державна політика доходів у вирішальній мірі зумовлюється характером державної влади, її економічної, соціальної та політичної орієнтацією і залежить від складається соціально-економічної та внутрішньополітичної ситуації в країні. Тому держава, виходячи з поставлених перед ним завдань, проводить відповідну політику доходів, яка сприяла б соціально-економічної і політичної стабільності, успішному зростанню національної економіки, підвищенню добробуту всього населення або нарощуванню багатства в руках окремих національних і соціальних груп, верств суспільства.
У багатьох країнах держава виступає насамперед посередником у соціальних відносинах між працею і капіталом, найманими працівниками та роботодавцями шляхом участі в переговорах профспілок працівників і підприємців. За допомогою податкової політики і системи соціальних виплат і компенсацій держава може чинити істотний вплив на формування будь-яких номінальних і реальних доходів.
Мова йде про заробітну плату, прибутку, відсотку, ренті, а також про допомогу по безробіттю, яке виступає не чим іншим, як доходом при тимчасовій безробіттю.
Крім того держава, визначаючи мінімально допустимий рівень оплати праці, встановлюючи прожитковий мінімум, визначає тим самим нижні допустимі межі отримання доходів та соціального забезпечення населення. Разом з тим не можна закривати очі на очевидний факт - соціально-економічну та політичну функцію буржуазного держави щодо захисту майнових прав та інтересів капіталу, насамперед фінансової олігархії. Відносно ж осіб найманої праці та їх сімей проводиться політика стримування заробітної плати, скорочення соціальних виплат.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Регулювання доходів "
 1. Стаття 11. Повноваження органів регулювання природних монополій
  регулювання природних монополій вправі: приймати обов'язкові для суб'єктів природних монополій рішення про введення, про зміну або про припинення регулювання, застосуванні методів регулювання, передбачених цим Законом, в тому числі про встановлення цін
 2. Як криза змінює методи економічного регулювання в світі?
  Регулювання перестає бути монетаристським. Все більш проявляється необхідність загального господарського регулювання. Коли криза дійде до піку, з'ясується: регулювання має на час стати навіть дріб'язковим. Надалі криза породить абсолютно не стихійну і досить складно регульовану систему. З одного боку вона включатиме стимулювання попиту, з іншого - виробниче і
 3. 4. Форми державного регулювання економіки
  регулювання економіки: короткострокове антициклічне регулювання (кон'юнктурна політика) і середньострокове і довгострокове цільове регулювання (воно включає структурну політику і політику загального стимулювання економічного зростання на певну
 4. Інститути державного регулювання перехідної економіки
  регулювання. Держава відходить від безпосереднього втручання в господарську діяльність підприємств, що тягне за собою обмеження функцій і поступову ліквідацію галузевих органів управління - міністерств і відомств. Директивне планування трансформується в соціально- економічне прогнозування. Бюджетне і податкове регулювання стає прерогативою парламенту.
 5. ЛІТЕРАТУРА
  регулювання доходів населення / Роль держави у становленні та регулюванні ринкової економіки. М.: ІЕ РАН, 1997 . Нурієв Р. Ринок праці. Розподіл доходів / / Питання економіки. 1996. № 1. Яковлєв Р. Реформування оплати праці, відродження її основних функцій / / Людина і праця. 1996. № 7. Ереіберг Р. Дж., Сміт Р. С. Сучасна економіка праці. М.: Изд-во МГУ,
 6. ТЕМА 9. Роль і функції держави в перехідній економіці.
  регулювання в перехідній економіці. 4. Напрями державного регулювання в перехідній еко-номіці. 5. Інструменти державного регулювання. 6. Особливості держави перехідного періоду. 7. Державне регулювання ринку і його межі: податки, до-тації, фіксовані ціни. Програмна анотація Необхідність державного втручання в перехідну економік .
 7. Стаття 6. Методи регулювання діяльності суб'єктів природних монополій
  регулювання природних монополій можуть застосовуватися такі методи регулювання діяльності суб'єктів природних монополій ...: цінове регулювання, здійснюване за допомогою визначення (встановлення) цін (тарифів) або їх граничного рівня; визначення споживачів, які підлягають обов'язковому обслуговуванню ... з урахуванням необхідності захисту прав і законних інтересів громадян,
 8. Стаття 13. Методи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності
  регулювання (застосування імпортного та експортного митних тарифів) і нетарифного регулювання (зокрема, шляхом квотування і ліцензування) зовнішньоторговельної діяльності ... Не допускаються інші методи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності шляхом втручання і встановлення різних обмежень органами державної влади Російської
 9. Глава 17. Державне регулювання економіки
  регулювання економіки. Національний ринок і механізм встановлення рівноваги між попитом і пропозицією. Основні моделі державного регулювання економіки та їх еволюція Мета теми - розкрити сутність національного ринку і його структуру, визначити найважливіші важелі і механізм встановлення його рівноваги, а також простежити еволюцію економічної думки щодо державного
 10. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  регулювання економіки? 2. Які основні засоби державного регулювання економіки та державного економічного регулювання економіки? 3. Охарактеризуйте механізм податкового регулювання економіки. 4. Які засоби використовує державу з метою державного стимулювання науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок? 5. Дайте характеристику
 11. 3. Зовнішні ефекти і деятельностьУправленія з охорони навколишньогосередовища (EPA)
  регулювання: контролю за за-забрудненням навколишнього середовища. Ми почнемо з обо-снования економічних аргументів на користь держав-ного регулювання забруднення-окрркающейсреди. Потім ми обговоримо те, як Управління поохране окрркающей середовища (EPA) підійшло до рі-нію стоїть перед ним завдання, і завершимо Параг-раф обговоренням можливостей реформи в цій області
 12. ЛІТЕРАТУРА
  регулювання економіки / / Економіст. 1996. № 8. Швирков Ю.М. Становлення системи державного регулювання національної економіки / Всерос. науч. конф. «Державне регулювання національної економіки»: Матеріали пленарного засідання. М.: Диалог-МГУ,
 13. Контрольні питання
  регулювання економіки? 3. Які цілі і завдання державного регулювання економіки? 4. Які функції держави в ринковій економіці? 5. Що включають в себе адміністративні методи регулювання? 6. Які види економічної політики належать до державного регулювання із застосуванням економічних засобів? 7. У чому сутність прогнозування та програмування як
 14. Стаття 10. Функції органів регулювання природних монополій
  регулювання природних монополій виконують такі основні функції: формують і ведуть реєстр суб'єктів природних монополій, щодо яких здійснюється державне регулювання і контроль; визначають методи регулювання, передбачені цим законом, стосовно до конкретного суб'єкта природної монополії; контролюють в межах своєї компетенції
 15. Непряме регулювання ринку робочої сили
  регулювання даного ринку: податкова, грошово-кредитна і амортизаційна політика уряду. Крім того, чималий вплив на ринок праці надає і законодавство в галузі соціального забезпечення, трудових відносин, цивільних прав і т.п. У США, наприклад, велика частина такого роду законів була прийнята в 30-х рр.. Заходи непрямого регулювання ринку робочої сили одночасно є
 16. № 99. Сутність неоконсервативного курсу уряду Р.Рейгана і М.Тетчер
  регулювання в 70-х роках. Адміністрація Рейгана вирішила послабити державне регулювання, повернувшись до деякої міри до ринкового регулювання. Це означало насамперед скорочення податків і державних витрат, ослаблення юридичної регламентації бізнесу. Але скоротити державні витрати виявилося значно складніше, ніж податки. Тому найбільшою мірою стали
 17. 54. Регульовані ринки
  регулюванню. Зовнішнім джерелом регулювання виступає держава або уповноважені ним на це органи. Методом для регулювання є державне регулювання ринку - система методів нормативно-правового, адміністративного та економічного регулювання ринку, яка здійснюється уповноваженими державою органами. Нездатність в деяких ситуаціях ринку до саморегуляції викликає
 18. 3. Об'єкти і напрямки державного регулювання економіки
  регулювання.
© 2014-2022  epi.cc.ua