Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. В. Мочерний, В. М. Некрасов, В. Н. Овчинников, В. В. Секретарюк. Економічна теорія, 2000 - перейти до змісту підручника

§ 55. Радикальні зміни в технологічному способі виробництва

Основні риси технологічного способу виробництва в кінці другого-початку третього тисячоліття. Зміст праці сучасного працівника
Основні риси технологічного способу виробництва в кінці XX - початку XXI в. Як вже зазначалося, основними елементами економічної системи є продуктивні сили, техніко-економічні, організаційно-економічні відносини, відносини економічної власності і господарський механізм.
Відповідно з трьома етапами розвитку техніки розрізняють технологічні способи виробництва, що грунтуються на ручній, машинному і автоматизованій праці. Спочатку (початок XVI - кінець XVIII ст.) Капіталістичний спосіб виробництва розвивався з використанням переважно ручної праці; з початку XIX в., Коли відбулася промислова революція, панівним став технологічний спосіб виробництва, що грунтується на машинній праці. Він проіснував до середини 50-х рр.. XX в. З розгортанням НТР переважним стає технологічний спосіб виробництва, заснований на автоматизованій праці. У середині 70-х рр.. НТР вступила в новий етап свого розвитку, пов'язаний з електронною автоматизацією матеріального виробництва й обігу, науково-технічної творчості. З цього часу в найбільш розвинених країнах Заходу все більшу роль відіграє інформація, що веде до появи нового типу суспільства - інформаційного, складовою частиною якого є інформаційна економіка. Основною формою економічного розвитку в умовах інформаційної економіки стала безпосередньо суспільна форма, діалектично заперечує товарну форму організації.
Інформаційне суспільство - найбільш розвинена фаза сучасної цивілізації, що наступила в результаті інформаційно-комп'ютерної революції, коли стали використовуватися інформаційні технології, «інтелектуальні» комп'ютери, автоматизація та роботизація всіх сфер і галузей економіки та управління; була створена єдина новітня інтегрована система зв'язку, що надає кожній людині будь-яку інформацію і знання, - обумовлює радикальні зміни в усій системі суспільних відносин, завдяки чому забезпечується найбільший прогрес і свобода особистості, можливість її самореалізації.
Вперше неминучість виникнення такої цивілізації в 40-х рр.. XX в. передбачив австралійський економіст К. Кларк. Наприкінці 50-х рр.. американський вчений Ф. Махлуп висунув ідею про появу інформаційної економіки, в якій найважливішим товаром стане інформація. У найбільш розвинених країнах світу інформаційне суспільство виникло в середині 80-х і до кінця 90-х рр.. пройшло першу стадію свого розвитку.
Інформаційна технологія, що лежить в основі цього суспільства, формується, перш за все, на інтелектуальних комп'ютерах п'ятого покоління, до яких відносяться супер-і персональні комп'ютери. У сучасних суперкомп'ютерах міститься 16 і 61 тис. паралельно діючих мікропроцесорів, що дозволяє здійснювати близько 7 млрд операцій в секунду. На початку третього тисячоліття комп'ютери будуть перевершувати людини в сотні разів за обсягом пам'яті, в мільйони разів - за швидкістю виконуваних операцій.
Елементом інформаційної технології є також сучасна технологія зв'язку. Єдина інтегрована система зв'язку об'єднує всі технічні види комунікацій - радіо, телефон, телебачення, супутниковий зв'язок, телекс, телефакс, а також всі існуючі бази даних. З вересня 1988 почала діяти система єдиної планетарної зв'язку «Іридій». Інтелектуальні комп'ютери і інтегрована система зв'язку повинні забезпечити кожному індивідууму, підприємству та організації в будь-якій країні можливість у будь-який час отримати будь-яку інформацію та знання, необхідні для їх життєдіяльності.
Створення надпотужних ЕОМ дозволяє зосередити всю наявну інформацію в їх блоках пам'яті і надавати її в розпорядження кожної людини всього за кілька хвилин. Тільки в США сьогодні щодня створюється більш 400 млн сторінок документів. Всю інформацію, яка міститься в бібліотеці
Конгресу США, бібліотеці Британського музею, Державної наукової бібліотеці в Москві та інших можна записати на надмісткі носіях, що поміститься в звичайному портфелі, а всю опубліковану інформацію, накопичену людством, можна розмістити в невеликій кімнаті. При наявності сучасних носіїв пам'яті в 2,5-4 гігабайти пошук необхідної інформації в системах, еквівалентних мільйонам томів, здійснюється протягом однієї хвилини.
В результаті цих революційних перетворень настає принципово новий етап автоматизації фізичної та розумової праці, відбувається формування працівника якісно нового типу, що в свою чергу, обумовлює важливі зміни в системі виробничих, соціальних, правових, політичних, культурних та інших відносин. За прогнозами фахівців, у XXI ст. у більшості країн світу переважна більшість працівників виконуватиме свої виробничі та службові функції будинку. У сфері виробничих відносин, або відносин економічної власності, значна частина висококваліфікованих працівників у певній мірі стає власником інформації (як нового об'єкта власності), засобів виробництва (шляхом придбання акцій і привласнення дивідендів), суб'єктом управління та ін Таким чином, зростає соціалізація власності. Як основний продукт праці інформація дає можливість за допомогою ЕОМ точно визначити витрати праці кожного працівника, внаслідок чого відбувається значне обмеження товарно-грошових відносин, зникає необхідність у грошах в їх сучасній формі.
У сфері соціальних відносин радикально змінюється структура суспільства: переважна частина працівників буде зайнята в сфері інформації та послуг. З'являються міста і села нового типу - інформаційні міста та електронні села. У сфері правових відносин зростає дезінтеграція прав власності (володіння, розпорядження та користування), посилюється вплив працівників і трудових колективів на формування законодавчої бази. У своїй сукупності такі зміни призведуть до посилення суспільної демократії, ступеня свободи особистості.
Зміст праці сучасного працівника. В умовах автоматизованого виробництва зводяться до мінімуму фізичні зусилля працівника, він виконує в основному розумову роботу, що наближає його працю до праці інженера, формує працівника нового типу - контролера і регулювальника виробництва. Виробнича діяльність працівника все більше грунтується не на практичному досвіді, а на наукових знаннях з таких предметів, як математика, фізика, хімія, різні технічні дисципліни. Сучасний працівник повинен за короткий час адаптуватися до швидко мінливих умов виробництва, вміти вести діалог комп'ютером, знати головні особливості технологічного циклу та ін Специфіка сучасного виробництва полягає в тому, що працівник повинен не тільки пристосовуватися до розвитку техніки, а й якісно перевершувати її. Комплексна автоматизація обумовлює дію тенденції подолання процесу розподілу праці на елементарні операції і заміну безпосередніх зв'язків між людиною і речовим фактором виробництва, з одного боку, і між самими людьми, їх опосередкованими зв'язками через комп'ютери або диспетчерські пункти, з іншого.
Внаслідок цих змін технологічне панування капіталу над найманою працею поступово втрачає своє значення.
З початком інформаційної революції і становленням інформаційної економіки якісні зміни відбуваються в процесі праці, у сфері трудових відносин. Зростає інформатизація праці, посилюється процес децентралізації інформаційних засобів, тобто їх розподілу по робочих місцях.
Найбільш адекватною формою організації праці в розвинених країнах Заходу стали автономні бригади, в яких використовується гнучкий графік робочого часу, встановлена відповідальність за якість продукції, здійснюється широка ротація робочих місць і т. д. Автономні бригади беруть участь в управлінні виробництвом, в роботі проектних служб, виборі форм і методів організації праці, у встановленні норм виробітку. Вони є суб'єктами обміну інформацією. Завдяки цьому послаблюється електронний тейлоризм, або «неотейлорізм».
Якісно нові риси набуває в цих умовах головна продуктивна сила. Якщо на початку XX в. знань, отриманих після закінчення навчального закладу, вистачало на все життя, то сьогодні, в кінці століття - тільки на 5-10 років.
Значний вплив на якість робочої сили надає розвиток медицини, тому, наприклад, в США на охорону здоров'я виділяється близько 14% ВНП.
Розвиток сукупного працівника в розвинених країнах визначається такими рисами, як творчі здібності, професійні якості та навички, економічне мислення, рівень підготовки до організаційної та управлінської діяльності, психофізичні якості. Від них сьогодні залежить прогрес суспільства, вдосконалення всієї системи економічних відносин, розгортання НТР, впровадження науки у виробництво. Сукупний працівник, таким чином, є не тільки об'єктом, але і суб'єктом економічних відносин.
У період становлення інформаційної економіки якісно новими рисами людини-працівника стають значно більш широкі і різнобічні, в порівнянні з базовими, знання та вміння, що пов'язано з необхідністю випереджаючого розвитку головної продуктивної сили - безпосереднього працівника; високий професіоналізм, здатність до розумової і психологічної напруги, вміння спілкуватися з іншими працівниками, в тому числі, і через технічні засоби комунікацій тощо Формування працівника нового типу породжує кризу традиційної риси трудових відносин - старанності безвідносно до змісту праці. Тепер кожен працівник, виконуючи переважно функції контролера, регулювальника, маючи відповідні знання і володіючи інтелектуальними здібностями, може виконувати об'єднані трудові функції широкого профілю, змінювати їх залежно від потреб виробництва. Закон зміни праці функціонуватиме у формі рухливості і зміни функцій індивідуального та сукупного працівника. Таким чином, зміст праці сучасного працівника визначається пізнавальної, регулятивно-контрольної, споживчої видами діяльності.
Розвиток технологічного способу виробництва, еволюція його основних рис лежить в основі змін, які відбуваються в рамках суспільного способу виробництва в цілому, його соціально-економічної форми, тобто виробничих відносин, а також господарського механізму.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 55. Радикальні зміни в технологічному способі виробництва "
 1. Глава 20. Сучасна економічна система і тенденції її розвитку на початку третього тисячоліття
  зміни у технологічному способі виробництва. Нові тенденції в еволюції власності. Основні закономірності розвитку економічної системи наприкінці XX-початку XXI ст. Мета теми - розкрити найважливіші зміни в економічній системі капіталізму до початку третього тисячоліття та основні тенденції її подальшої
 2. 3. Ціни на товари вищих порядків
  радикально нову структуру цін і не розподіляють по-новому фактори виробництва між різними галузями промисловості. Вони просто перетворять те, що отримано з минулого, приводячи це у відповідність із зміненими умовами. Яку частину вони збережуть, а яку змінять, залежить від того, наскільки змінилися вихідні дані. Економічний процес це постійна взаємодія виробництва і
 3. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
  радикально відрізняється від предмета механіки руху. Досить звернути увагу на один момент а саме, на практичну значимість в обох областях диференціальних рівнянь. Роздуми, що приводять у результаті до формулювання рівняння, необхідно носять нематематичного характер. Формулювання рівняння являє собою остаточне оформлення нашого знання; безпосередньо воно не
 4. 6. Вплив минулого на діяльність
  радикальне анулювання традиційних оцінок і рішуче спонукаючи людей піти новим шляхом до нових цілей. Доктринери можуть забути, що у всіх наших проявах ми спадкоємці наших батьків і що нашу цивілізацію, що є результатом довгої еволюції, неможливо трансформувати одним махом. Як би не була сильна схильність до нововведень, вона обмежується дією сил, які змушують людей не
 5. 6. Заробітна плата та засоби існування
  змінами купівельної спроможності грошової одиниці таким чином, щоб гарантувати найманим працівникам досягнутий рівень життя. Вони також висувають претензії з приводу умов воєнного часу і способів фінансування військових витрат. На їх думку, навіть у воєнний час ні інфляція, ні прибуткові податки не повинні надавати несприятливого впливу на реальну заробітну плату робітників
 6. 4.5. Кредитний консалтинг
  радикальні комплексні перетворення в системі управління, принципах побудови бізнесу, найкраще запросити сторонніх експертів, які привнесуть свіжі ідеї та нададуть необхідні трудові ресурси. Рішення комплексних проблем зазвичай вимагає значних трудових витрат і спеціалізованих знань. - Коли проблема носить разовий, ситуаційний характер. Якщо перед клієнтом встала
 7. відсутність складається - МАЙБУТНЄ
  радикального короткострокового індивідуалізму може підтримувати довгострокові інтереси суспільства? Як може капіталізм висувати цінності, підтримання яких потрібно йому самому, якщо він заперечує, що йому взагалі потрібно висувати які-небудь цінності? Коротше кажучи, хто представляє в сьогоденні інтереси майбутнього? Таким чином, від капіталізму буде потрібно робити те, що він робить гірше за все, -
 8. Національне багатство
    радикальної трансформації на її основі всієї структури національного багатства, приречене на деградацію. Бізнес без інформації просто неможливий. Тому інформація є фундаментальне підставу виробництв, торгової та технологічної діяльності, що забезпечує процвітання і розвиток будь-якого сучасного суспільства. Після появи сучасної інформаційної технології, заснованої на комп'ютерах,
 9. § 8. Рушійні сили і фактори економічного прогресу
    радикального перегляду структури продуктивних сил і категорії «продуктивність праці». До сучасній системі продуктивних сил, як вже зазначалося, слід поряд з речовими та особистими факторами відносити форми і методи організації виробництва, науку, використовувані людьми нові сили природи та інформацію. Ці елементи є факторами які забезпечують перетворення речовини
 10. § 9. НТР та її роль в економічному прогресі
    радикальній зміні змісту праці (опосередковано - і характеру праці), гармонійному розвитку інтелектуальних, фізичних, психічних здібностей в духовному збагаченні людини, що дає йому можливість швидко здійснювати перехід до інших видів праці; забезпечує його професійну мобільність. Таке перетворення також означає зміну шкали потреб людини, серед яких
© 2014-2022  epi.cc.ua