Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
А. В. Довгялло. Економічна теорія, 2012 - перейти до змісту підручника

2.2 Виробництво і ресурси. Класифікація ресурсів

Джерелом будь-якого виробництва є ресурси.
Ресурси - це потенційні природні і соціальні сили, які можуть бути залучені у виробництво.
Фактори виробництва - це реально залучені в процес виробниц-ства ресурси.
Виділяють такі в і д и р е с у р с о в (факторів виробництв-ва):
1) праця - це усвідомлена, доцільна діяльність людини, тре-бующей додатки розумових і фізичних зусиль у процесі створення матеріальних благ і послуг;
2) земля - це сукупність природних ресурсів, яка включає сільськогосподарські землі, корисні копалини, водні ресурси і дру-Гії природні багатства ;
3) капітал - це вся сукупність благ, створених минулим тру-дом;
4) підприємницька здатність - це ініціативна самостоятель-ная діяльність людей, що виявляється у здатності до організації про-виробництва, умінні орієнтуватися в ринковій кон'юнктурі, здійснюва-ляемая на свій ризик і під свою майнову відповідальність.
За характером участі в процесі виробництва і способу програвання ництва виділяють основний і оборотний капітал.
Основний капітал - це матеріалізовані засоби виробництва, що функціонують протягом тривалого часу і в багатьох про-виробничих циклах, які переносять свою вартість на новостворений продукт частинами.

Оборотний капітал - це предмети праці, втілені в сировині, мате-ріалах, які цілком споживаються в одноразовому процесі виробниц-ства, протягом одного кругообігу змінюють свою натурально-речову форму і повністю переносять свою вартість на знову ство-даний продукт.
У процесі експлуатації або навіть бездіяльності основний капітал під-Вергал зносу. Розрізняють фізичний і моральний знос.
Фізичний знос - це втрата вартості основного капіталу в процес-се його використання або бездіяльності, під впливом сил природи. Физиче-ський знос має дві форми:
- фізичний знос першого виду - відбувається в результаті виробляй-тельного споживання капіталу (в процесі роботи і використання);
- фізичний знос другого виду - виникає від бездіяльності, простою, під впливом сил природи (корозія).
У результаті цих процесів елементи основного капіталу стають фізично непридатними для подальшого використання.
Моральний знос - це втрата вартості основного капіталу в резуль-Таті підвищення продуктивності праці і науково-технічного прогрес-са. Він проявляється у двох формах:
- моральний знос першого виду - виражається у втраті вартості ос-новного капіталу внаслідок підвищення продуктивності праці;
- моральний знос другого виду - це знос, пов'язаний з появою більш продуктивного і економічного обладнання в результаті науч-но-технічного прогресу.

Амортизація є процес перенесення вартості зношеного основ-ного капітал на вироблений з його допомогою продукт.
Норма амортизації - це відношення суми амортизаційних відра-лений до вартості основного капіталу, помноженої на 100%:
%,
де НА - норма амортизації,%;
Ам - величина щорічних амортизаційних відрахувань;
ОК - вартість основного капіталу.
Для прискорення оборотності капіталу використовують прискорену амортизацію, тобто норму амортизації, що дозволяє оновити засоби виробництва швидше їх фізичного терміну служби.
Всі ресурси обмежені, а потреби безмежні, отже, головне завдання полягає в тому, як найкращим способом використовувати ресурси, щоб максимально задовольнити мають у суспільстві потреби.
Розрізняють абсолютну і відносну обмеженість ресурсів. Аб-солютно обмеженість ресурсів пов'язана з недостатністю ресурсів для задоволення всіх потреб членів суспільства одночасно. Відносна обмеженість ресурсів характеризується тим, що для задоволення певних обмежених потреб ресурсів достатньо.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.2 Виробництво і ресурси. Класифікація ресурсів "
 1. Контрольні питання
  класифікація»? 2. Поясніть призначення бюджетної класифікації. 3. Охарактеризуйте бюджетну класифікацію 1991 4. Уявіть бюджетну класифікацію 1997 схемою. 5. Дайте визначення: а) класифікації доходів бюджетів РФ, б) функціональної класифікації видатків бюджетів РФ, в) економічної класифікації видатків бюджетів
 2. Бюджетна класифікація
  ресурсів, ступінь участі окремих суспільних класів та їх формування. Для витрат основними видами класифікації є наступні: міністеріальний, предметна, економічна та змішана. При міністеріальний, або відомчої, класифікації витрати групуються по міністерствах (відомствах), а потім всередині відомства (міністерства) розносяться по управлінням, відділам, секторам та іншим
 3. Контрольні питання
  класифікацію операцій сектору державного управління. 4. Які розділи включає бюджетна класифікація Російської Федерації? 5. Що таке відомча класифікація видатків федерального бюджету? У чому її
 4. 15. Природні ресурси та їх роль у світовій економіці
  виробництво в умовах якісно нового рівня розвитку науково-технічного прогресу. Важливою є класифікація за принципом вичерпності. З цієї точки зору всі ресурси діляться на вичерпні і невичерпні. Потреби в вичерпних ресурсах різко перевищують їх обсяги і швидкість їх природного заповнення, що призводить до виснаження цих ресурсів. На основі інтенсивності і
 5. Граничні витрати ресурсу
  виробництво додаткової одиниці змінного ресурсу. Динаміка або відсутність такої відносно граничних витрат ресурсу залежать від ринкової структури кожного конкретного ресурсу. Якщо ресурс закуповується на ринку досконалої конкуренції, то граничні витрати здобуває його підприємства будуть рівні ціні даного ресурсу. У зв'язку з цим крива попиту підприємства на ресурс займе
 6. Терміни і поняття
  виробництва I Економічні ресурси - Абсолютна і відносна обмеженість (рідкість) ресурсів; Проблема вибору Диктував (приховані) витрати Крива виробничих можливостей Економічна ефективність Раціональне поведінку господарських суб'єктів Оптимум Парето Основні питання економіки Традиційна, ринкова, командна і змішана економіка
 7. Терміни і поняття
  виробництва I Економічні ресурси - Абсолютна і відносна обмеженість (рідкість) ресурсів; Проблема вибору Диктував (приховані) витрати Крива виробничих можливостей Економічна ефективність Раціональне поведінку господарських суб'єктів Оптимум Парето Основні питання економіки Традиційна, ринкова, командна і змішана економіка
 8. 3.3. Функції податків
  виробництва, його структуру, інвестиційні процеси. Регулююча функція в свою чергу включає в себе: - стимулюючу - система пільг і звільнень; - дестимулюючу - збільшення митних зборів та податкової ставки на гральний бізнес; - відтворювальну - акумулювання коштів на відновлення природних ресурсів. Контрольна - зіставлення величини надходження до бюджету
 9. Питання 74. Бюджетна класифікація РФ
  ресурсами 6) податки на зовнішню торгівлю і зовнішньоекономічні операції 7) інші податки, мита і збори Неподаткові надходження: 1) доходи від майна, що перебуває у державній та муніципальній власності, або від діяльності 2) доходи від реалізації державних запасів 3) доходи від продажу землі і нематеріальних активів 4) надходження капітальних трансфертів з
 10. Економічні та бухгалтерські витрати
  виробництва, що включають нормальну або середню прибуток , являють собою економічні витрати. Економічними чи нижчі витрати в сучасній теорії вважають витрати фірми, здійснені в умовах прийняття найкращого господарського рішення щодо використання ресурсів. Це той ідеал, до якого фірма повинна прагнути. Безумовно, реальна картина формування загальних (валових)
 11. Економічні та бухгалтерські витрати
  виробництва, що включають нормальну або середній прибуток, являють собою економічні витрати. Економічними чи нижчі витрати в сучасній теорії вважають витрати фірми, здійснені в умовах прийняття найкращого господарського рішення щодо використання ресурсів. Це той ідеал, до якого фірма повинна прагнути. Безумовно, реальна картина формування загальних (валових)
 12. Взаємодоповнюючі ресурси
  виробництва призведе до зниження (підвищення) попиту на інший
 13. Обмеження в нарощуванні ресурсу
  виробництва ресурсу QА. Рис. 23.3. Оптимізація використовуваного ресурсу в умовах досконалої і недосконалої конкуренції
 14. 8.2. Пофакторние розподіл доходів
  виробництва, теорія попиту на ресурси безвідносно до їх конкретного виду. Взагалі єдиного ринку ресурсів немає, існує сукупність ринків різних ресурсів, кожен з яких володіє своїми
 15. 5.1. Призначення бюджетної класифікації
  ресурсів і активно впливати на хід економічних і соціальних процесів. 2) Зіставлення планових і звітних даних, порівняння і аналіз відповідних показників дають можливість робити обгрунтовані висновки і пропозиції про формування та використання бюджетних фондів, зосередження основних грошових ресурсів на ключових напрямках економічного і соціального розвитку. 3) Деталізація,
 16. Гранична доходність ресурсу
  виробництва додаткової одиниці ресурсу. При спадної віддачі ресурсу приріст доходу скорочується. Це обумовлює більш швидке, інтенсивне зниження граничної прибутковості недосконалого конкурента в порівнянні з більш досконалим. Отже, масштаби використання підприємством ресурсів залежать від динаміки їх граничної прибутковості. Тому на графіку (рис. 23.2) лінія граничної
 17. Поняття економічних ресурсів
  виробництва товарів і послуг. По суті, це ті блага, які використовуються для виробництва інших благ. Тому їх нерідко називають виробничими ресурсами, виробничими чинниками, факторами виробництва, факторами економічного зростання. У свою чергу, інші блага називають споживчими
 18. Тема 3. РЕСУРСИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  виробництва товарів і послуг. Загальна величина ресурсів характеризує потенційні можливості розвитку економіки. Вони є вихідною ланкою в процесі виробництва благ (рис. 3.1). Рис. 3. У. Процес виробництва благ До них відносяться: - природні (природні) ресурси; - матеріальні ресурси; - людські ресурси; - фінансові ресурси у вигляді грошових коштів населення, фірм,
© 2014-2022  epi.cc.ua