Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Побудова міжгалузевого балансу

Не вдаючись у спеціальне дослідження, зупинимося на основних аспектах міжгалузевого балансу. У ньому представлена система даних про обсяги виробництва, складі виробничих витрат і розподіл продукції в народному господарстві. Особливість шахової таблиці, у вигляді якої представлений міжгалузевий баланс, полягає в тому, що в ній суміщені дані про розподіл продукції і матеріальних витратах. Справа в тому, що продукція однієї галузі (наприклад, електроенергетики), що спрямовується в іншу галузь (наприклад, металургію), є одночасно і елементом розподілу, і елементом витрат. Подібного роду шахові таблиці потоків продукції можуть складатися і в натуральному, і у вартісному, і в натурально-вартісному вираженні.
Міжгалузевий баланс у натуральному вираженні розробляється по найважливіших видах продукції.
Натурально-вартісні баланси включають всі галузі економіки, а також найважливіші види продукції в натуральному і вартісному вираженні. У цьому випадку таблиця доповнюється фінансово-вартісним блоком.
Міжгалузевий баланс дозволяє глибоко вивчити галузеву структуру не тільки суспільного продукту, а й кінцевого продукту, використовуваного національного доходу, фонду відшкодування поточних матеріальних витрат.
Модель міжгалузевого балансу дозволяє встановити взаємопов'язані обсяги виробництва в галузях національної економіки, відповідні заздалегідь заданому кінцевому попиту.

Крім статичної моделі міжгалузевого балансу застосовується динамічна модель, в якій поряд з коефіцієнтами міжгалузевих зв'язків використовуються коефіцієнти фондовіддачі, трудомісткості та інші з урахуванням їх динаміки. Подальший розвиток моделей міжгалузевого балансу спрямоване на виявлення оптимуму (з включенням відповідних елементів) з метою визначення ефективності прийнятих рішень.
Висновки
1. Макроекономічна рівновага, що базується на пріоритеті виробництва, передбачає розчленування суспільного виробництва на I і II підрозділи. I підрозділ включає в себе всі галузі і виробництва з випуску засобів виробництва, II підрозділ - з випуску предметів споживання. У зв'язку з тим, що обидва підрозділи не можуть самостійно забезпечити власний процес виробництва, вони
змушені обмінюватися частиною створеної ними продукції. I підрозділ, звертаючись до II підрозділу за предметами споживання, пропонує йому еквівалентний за вартістю обсяг засобів виробництва. В результаті між I і II підрозділами відбувається частковий обмін зробленими ними продуктами.
2. З метою здійснення безперервного процесу відтворення (безперервного повторення в тій чи іншій формі виробництва) I і II підрозділи залишають частину вироблених кожним з них громадських продуктів для власних потреб, а іншою частиною продуктів вони обмінюються між собою.

3. Відтворення за своїм характером може бути простим (масштаб виробництва незмінний), розширеним (масштаб виробництва з року в рік збільшується), звуженим (масштаб виробництва з року в рік скорочується).
4. Збалансований розвиток національної економіки при простому відтворенні має місце в тому випадку, якщо весь додатковий продукт повністю йде виключно на споживання, а національний дохід, створений у I підрозділі, дорівнює вартості засобів виробництва, спожитих в II підрозділі.
5. Рівноважний стан національної економіки при розширеному відтворенні (коли частина додаткового продукту направляється на накопичення) досягається в тому випадку, коли вартість засобів виробництва II підрозділу з урахуванням накопичення дорівнюватиме вартості фонду споживання I підрозділу з урахуванням його збільшення.
6. Важливе значення для забезпечення пропорційного розвитку народного господарства має складання міжгалузевого балансу, що становить систему лінійних рівнянь, з метою виявлення повних витрат продукції одних галузей у виробництві продукції інших галузей. Міжгалузевий баланс дозволяє визначати обсяги виробництв
у галузях національної економіки, відповідні заданому кінцевому попиту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Побудова міжгалузевого балансу "
 1. Витоки міжгалузевого балансу
  міжгалузевого балансу. Балансові методи макроекономічної рівноваги найбільш повно були розроблені і використані в господарській практиці радянської економічної школою. Плановість ведення народного господарства зажадала розробки планових і звітних балансів. Причому існувала цілісна система балансів: натуральні (матеріальні), вартісні (грошові), трудові, баланс народного
 2. Економічне зростання в моделі міжгалузевого балансу
  міжгалузевого балансу. Теоретичні основи міжгалузевого балансу розроблялися в СРСР в роки, що передували першій п'ятирічці, проте в оформленому вигляді вперше представлені американським економістом В. Леонтьєвим. Метод аналізу міжгалузевих зв'язків за допомогою таблиць шахового типу і з залученням апарату лінійної алгебри був застосований ним у 30-х роках для вивчення американської економіки.
 3. 14. МІЖГАЛУЗЕВИЙ БАЛАНС
  міжгалузеві зв'язки, що складаються між галузями сфери бізнесу. В основі методу "витрати - випуск» лежить ідея про те, що опис економічної системи можна здійснювати шляхом редукції процесів і продуктів, тобто їх вираження через інші процеси і продукти. У нашій країні модель «витрати - випуск» і відповідна таблична (матрична) модель отримала назву моделі міжгалузевого
 4. § 3. ВИДИ МОБ
  побудова вельми скрутно. Іншим типом МОБ є статичні баланси, в яких капіталовкладення включені до складу кінцевого використання. Таким чином, статічес-\ кі МОБ складаються для одного року, а динамічні - за кілька років. 2. За обсягом використовуваної інформації МОБ поділяються: на національні (побудовані для країни в цілому); на районні (побудовані для окремих
 5. § 6. ТАБЛИЦЯ «РЕСУРСИ І ВИКОРИСТАННЯ ТОВАРІВ»
  побудови міжгалузевих моделей на перспективу з метою планування або перевірки збалансованості плану; для аналізу економіки, зокрема, для виявлення ролі окремих факторів (наприклад, залежності економіки від енергопостачання або від зміни цін на енергоносії). Схема МОБ зручна для аналізу впливу зміни цін на продукцію окремих галузей економіки, на витрати виробництва в
 6. Ключові терміни
  балансу Фінансування Корекція платіжного балансу Чисті закордонні активи Баланс руху капіталів Операції з офіційними резервами Інтервенція Платіжний баланс Криза платіжного
 7. Висновки
  побудови платіжного балансу він завжди є збалансованим. Поняття негативного чи позитивного сальдо застосовується лише до окремих його частин. Зазвичай всередині загального платіжного балансу виділяється сальдо торгового балансу, балансу поточних операцій, балансу руху капіталу і балансу офіційних розрахунків. 3. Аналіз платіжного балансу Росії за 1994-1998 рр.. дозволяє виявити ряд
 8. 13.6. Національне рахівництво: балансовий метод, метод системи національних рахунків
  міжгалузевий баланс народного господарства СРСР на 1923/1924 господарський рік. В 30-х рр.. минулого століття модель міжгалузевого балансу розробив американський учений, виходець з Росії В. Леонтьєв. У сучасній Росії проблемами міжгалузевого балансу займаються такі видатні економісти, як Аганбегян, Бєлкін, Бор, Гран-берг, Шаталін та ін Широке поширення отримала модель В.
 9. 2.4.2. Горизонтальний і вертикальний аналіз бухгалтерського балансу
  побудові одного або декількох аналітичних таблиць, у яких абсолютні балансові показники доповнюються відносними темпами зростання (зниження). Цінність результатів горизонтального аналізу істотно знижується в умовах інфляції, але ці дані можна використовувати при міжгосподарських порівняннях. Мета горизонтального аналізу полягає в тому, щоб виявити абсолютні і
 10. 2.4.3. Порівняльний аналітичний баланс
  баланс характеризує як структуру звітної бухгалтерської форми, так і динаміку окремих її показників. Він систематизує її попередні розрахунки. Всі показники порівняльного аналітичного балансу можна розбити на три групи: - статті балансу в абсолютному вираженні на початок і кінець року; - показники структури балансу на початок і кінець року, - динаміка статей балансу в
 11. ГЛАВА 8. МІЖГАЛУЗЕВИЙ БАЛАНС-ІНСТРУМЕНТ ВИВЧЕННЯ МІЖГАЛУЗЕВИХ ЗВ'ЯЗКІВ
  міжгалузевий баланс виробництва і використання товарів і послуг (МОБ). МОБ деталізує рахунки товарів і послуг, виробництва і утворення доходів, операцій з капіталом; відображає процеси, що відбуваються на нинішньому етапі розвитку економіки, дозволяє проводити системний рахунок основних показників СНР та аналіз взаємозв'язків між галузями економіки, виявляти головні економічні пропорції, вивчати
 12. 2. «Генетика» і «телеологія» в дискусіях про методи побудови господарських планів
  балансових методів. Найвищим досягненням став опублікований в 1926 р. «Баланс народного господарства Сою-СРСР за 1923/24 рік», складений під керівництвом управляю-I пі 1 про ЦСУ СРСР Павла Івановича Попова (разом з ним у розробці брали участь Л . Н. Литошенко, О.А. Квіткін, Н.О. Дубенецький, | Ф I. Дубовик та И.А, Морозова). Народногосподарський баланс li1> вивів велике враження на 19-річного
 13. Принципи побудови платіжного балансу
  побудови платіжного балансу є проведення відмінності між резидентами і нерезидентами при обліку всіх угод. Відповідно до загальноприйнятих критеріїв до резидентів відносять фізичних осіб, які мають постійне місце проживання в даній країні, підприємства та організації, створені відповідно до законодавства даної країни і знаходяться в цій країні. Крім того, резидентами є
 14. § 2. ПЕРЕДУМОВИ комбінування виробництва У ГАЛУЗЯХ ПРОМИСЛОВОСТІ
  міжгалузевої концентрації. 7. Міжгалузева інтеграція, що дозволяє створення міжгалузевого комбінування на ширшій
 15. Терміни і поняття
  баланс Резиденти Нерезиденти Чиста міжнародна інвестиційна позиція країни Поточні операції Поточний платіжний баланс (баланс за поточними операціями) Підсумковий баланс (баланс офіційних розрахунків) Міжнародна інвестиційна позиція країни Еластіціонний підхід Абсорбційний підхід Монетаристский
 16. 2.4.1. Аналіз валюти бухгалтерського балансу
  баланс служить індикатором для оцінки фінансового стану підприємства . Разом балансу носить назву валюти балансу і дає орієнтовну суму коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємства. Для загальної оцінки фінансового стану підприємства складають ущільнений баланс, у якому об'єднують у групи однорідні статті. При цьому скорочується число статей балансу, що підвищує його
 17. 6. Теорія «Міжгалузевого балансу»
  міжгалузевого балансу, що складається з чотирьох основних квадрантів, що відображають певні стадії виробничого процесу: 1) обсяги споживання на потреби виробництва - перший квандрант; 2) групування продукту в залежності від того, як він використовується - другий квандрант; 3) включення доданої вартості товару, наприклад оплати праці співробітників, податків та іншого - третій квандрант; 4)
 18. Запитання для закріплення матеріалу
  баланс, які його розділи і стандартні компоненти? Хто є резидентом і нерезидентом за російським законодавством? 3. Які критерії занесення операцій на дебет або кредит платіжного балансу? j ~ 4 ~ | Яка взаємозв'язок між рахунком поточних операцій, розташовуваним доходом країни та її заощадженнями? 5. Які операції заносяться на статтю «Доходи»? 6. Які операції проводяться
 19. 28. Поняття галузевої структури економіки
  міжгалузеві зв'язки і пропорції. Угруповання за секторами економіки, сформована в залежності від функцій, виконуваних господарськими одиницями в економічному процесі, дозволяє аналізувати процеси в області розподілу і перерозподілу доходів, фінансування інвестицій. Особливе місце в системі національних рахунків займають міжгалузеві баланси, які залежно від цілей
 20. 39.3. «ПАРАДОКС ЛЕОНТЬЄВА»
  побудовану на основі даних з економіки США за 1947 р., В. Леонтьєв довів, що в американському експорті переважали відносно більш трудомісткі товари, а в імпорті? капіталомісткі. Цей результат суперечив теорії Хекшера? Олина і тому отримав назву «парадокс Леонтьєва». Наступні дослідження підтвердили наявність цього парадоксу у повоєнний період не лише для США, але і для
© 2014-2022  epi.cc.ua