Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Д. А. Шевчук. Економічна теорія. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

1.3. Основні методи і принципи економічного аналізу

Метод - це ті прийоми та інструменти дослідження, які має методологія як самостійна наука про метод.
При вивченні економічних процесів і явищ слід говорити про два аспекти аналізу. По-перше, - це дослідження внутрішніх процесів на рівні мікроекономіки. Воно передбачає використання методу встановлення мінімуму або максимуму при визначенні граничних величин. По-друге, - аспект розгляду зовнішніх зв'язків, що характеризують взаємини агентів виробництва. Переважним тут виступає метод встановлення рівноваги як на рівні макроекономіки, так і на рівні мікроекономіки.
Зв'язок економічної теорії та методології не вичерпує ролі методу дослідження, він має свої особливі прийоми і специфіку. Перш за все це принцип йому, необхідно розглядати явища у розвитку. Дослідницький потенціал принципу історизму дуже великий, він включає порівняльний історичний метод, єдність історичного і логічного і т. д.
До числа способів і прийомів аналізу економічної дійсності відносяться індукція і дедукція, аналіз і синтез. Індукція-це процес створення теорії з набору спостережень. Вона забезпечує перехід від приватних спостережень до узагальнення. Дедукція-процес прогнозування майбутніх подій за допомогою теорії. Вона забезпечує перехід від загального до приватного. Аналіз означає вивчення предмета по частинах, тобто його окремих сторін і властивостей, з тим щоб отримані результати звести потім у ціле, зробити синтез.
Найважливішим методом економічної теорії є системний підхід, який досліджує функціональні зв'язки - прямі і зворотні залежності між змінними величинами. Його використання показало, що економічні закони і категорії носять не абсолютний, а відносний характер, що дозволяє відійти від однобічності і категоричності суджень.
Економічна теорія широко використовує математичні та статистичні методи, які дозволяють виявити кількісну сторону процесів і явищ господарського життя, їх перехід у нову якість. Особливе значення для економічної теорії має моделювання, тобто формалізований опис економічного процесу або явища, чия структура визначається об'єктивними властивостями і суб'єктивним цільовим характером дослідження. При побудові моделі застосовується метод абстракції: зберігаючи головні функціональні залежності змінних економічних величин і не враховуючи другорядні, модель відтворює спрощені економічні зв'язки, що дозволяє створювати складні теоретичні системи. Після побудови моделі необхідно перевірити, наскільки вона відповідає реальним економічним процесам. Моделі бувають статичні, в яких аналізується економічна система в певний момент часу, і динамічні, що є основою для прогнозування розвитку в майбутньому. Розрізняють також лінійні і нелінійні моделі. Відмінною рисою нелінійних моделей є складний характер зв'язків, які неможливо виразити системою лінійних рівнянь.
Крім математичних (знакових) моделей в економічній теорії використовуються графічні моделі.
Економічні принципи - це узагальнення, що містять у собі кілька неточні кількісні визначення у вигляді середніх даних або статистичних ймовірностей.
Серед економічних принципів найбільш поширеними є:
- допущення «за інших рівних умовах», що дозволяє вважати всі економічні змінні, за винятком тих, які в даний момент розглядаються, незмінними;
- принцип «витрати-вигоди», що вимагає економічно раціонального вибору з цілого ряду альтернатив;
- принцип «після цього, не означає внаслідок цього», вимагає не змішувати в аналізі кореляцію (залежність) з причинністю.
При вивченні економічних проблем часто використовують позитивний і нормативний аналіз. На основі цього розрізняють позитивну і нормативну економічну теорії. Позитивний аналіз дає можливість побачити зв'язку між реальними економічними явищами і процесами, нормативний аналіз заснований на дослідженні того, що і як має бути. Нормативне твердження зазвичай виводиться з позитивного, але об'єктивні факти не можуть довести його істинність або хибність. При нормативному аналізі виносяться оцінки - справедливо чи ні, погано чи добре, допустимо або неприпустимо.
Економічні теорії формулюються у вигляді позитивних тверджень, хоча більшість розбіжностей між економістами виникає при розгляді питань нормативного аналізу.
Таким чином, вивчення економічних проблем веде до виявлення та збору фактів, встановленню принципів, що характеризують реальну поведінку індивідів та інститутів. Виведення принципів із фактів і становить зміст економічної теорії, яка необхідна для розробки успішної економічної політики (див. схему 3).
Схема 3.
.

Зв'язок між факторами, принципами і політикою в економіці


Економічна політика - цілеспрямована система заходів держави в області суспільного виробництва, розподілу, обміну та споживання благ. Вона покликана відображати інтереси суспільства, всіх його соціальних груп, і спрямована на зміцнення національної економіки.
Великі перетворення, зміни в системі ведення господарства, управління економікою, шляхи та способи здійснення економічної політики складають зміст економічних реформ.
Реформа - спеціально організовані і на законних засадах проводяться вищими органами влади перетворення суспільних відносин (економічних, соціальних, політичних та ін.) або окремих сфер життєдіяльності держави і суспільства (фінанси, освіта, оборона і т. д.), причому йдеться про досить істотних шарах цих відносин, про важливі галузях суспільного і державного життя.
Передумовами сучасної економічної реформи в Росії можна вважати спроби трансформації централізованої планової економіки, що отримали назву «перебудови» (весна 1985
- серпень 1991 р.), коли були зроблені перші кроки в бік реальної ринкової економіки. При цьому головним завданням вважалася корінна реконструкція народного господарства на основі науково-технічного прогресу, з глибокими структурними зрушеннями в суспільному виробництві, з радикально реформою господарського механізму, здатної дати соціалізму нову якість. У розвитку сучасної економічної реформи в Росії, пов'язаної зі спробою побудови ринкової системи, можна виділити кілька етапів (див. таблицю 1)
Таблиця 1.
Етапи економічної реформи в сучасній Росії.

Етапи економічної реформи в сучасній РосіїНайглибша криза, в якій опинилася країна, безуспішність спроб перервати його протягом свідчать про неадекватність прийнятого варіанта реформ вимогам часу і умов країни і настійно ставлять питання про необхідність створення нової концепції реформування з сучасними характеристиками якості життя народу на основі формування нового технологічного способу виробництва і багатоукладної, соціально орієнтованої, динамічної ринкової економіки при значній ролі держави в регулюванні. Особливе значення в процесі вироблення нової стратегії реформи надається регіональній політиці. Це обумовлено існуванням тенденцій економічної і політичної дезінтеграції. Приклад Чечні показує, яких небезпечних меж може досягти процес суверенізації, до яких жертв серед населення і в економіці це може привести, якщо він не блокується вчасно або не наважується в рамках закону. Це доводить необхідність застосування більш ефективних інструментів реформування, прийняття виважених політичних та економічних рішень, що сприяють збереженню цілісності держави. Такі вимоги обумовлені загальним ходом економічної реформи в усіх регіонах країни. Тому в багатьох документах, що стосуються регіональної політики, говориться, що сучасна економічна реформа повинна бути спрямована на: вирівнювання економічного і соціального розвитку регіонів за всіма показниками, що визначає рівень життя населення; формування ефективних територіальних пропорцій, великих виробничих комплексів, створення умов для територіальної системи розселення ; подолання диспропорцій у розвитку народногосподарського комплексу та окремих галузей на основі скорочення сировинної сфери економіки на користь переробної сфери та сфери послуг; зміна адміністративно-територіального устрою Росії та її районування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.3. Основні методи і принципи економічного аналізу "
 1. 14. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЦІН
  методи ціноутворення. Витратні методи ціноутворення забезпечують розрахунок продажної ціни на товари та послуги за допомогою додавання до витрат або собівартості їх виробництва якоїсь конкретної величини. До ринкових методів ціноутворення відносяться: 1) метод поточної ціни; 2) метод «запечатаного конверту», або тендерного ціноутворення. До економічних методів ціноутворення відносять
 2. 25. ОТЕЧЕСТВЕННАЯЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА ШКОЛА.Л.В. КАНТОРОВИЧ: ЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
  методів економічного аналізу. В.К. Дмитрієв - один з перших економістів-математиків в Росії. Його метод обчислення повних витрат праці на виробництво продукції. Теоретичні розробки Е.Е. Слуцького. Роботи економістів-математиків в 20-30-і рр.. Російська основа методу «витрати-випуск» В. Леонтьєва. Розробка балансових методів аналізу економіки. Розробка Л. В. Канторовичем
 3. Глава 14. Макроекономічна рівновага. Споживання. Заощадження. Інвестиції
  методом дослідження стану економіки є метод рівноважного аналізу, про який ми говорили при дослідженні мікроекономіки. Цей метод цілком застосовний при аналізі категорій сукупних народно-господарських показників, тобто національного доходу, інвестицій, споживання, заощаджень, зайнятості і т.д. Важливо відзначити, що терміни теорії макроекономічної рівноваги пронизані
 4. Глава 14. Макроекономічна рівновага. Споживання. Заощадження. Інвестиції
  методом дослідження стану економіки є метод рівноважного аналізу, про який ми говорили при дослідженні мікроекономіки. Цей метод цілком застосовний при аналізі категорій сукупних народно-господарських показників, тобто національного доходу, інвестицій, споживання, заощаджень, зайнятості і т.д. Важливо відзначити, що терміни теорії макроекономічної рівноваги пронизані
 5. Про автора
  принципом Елліотта. Використовуючи свої унікальні здібності створювати комп'ютерні алгоритми для вирішення завдань і досвід на ринках, Річ зумів створити першу в світі програму для аналізу цінових дані за всіма правилами і вказівками хвильового принципу Елліотта. Використовуючи розподіл потужності декількох тисяч комп'ютерів через Інтернет для обробки даних, Рич і його команда змогли виконати
 6. 4. Техніка та принципи проектного аналізу. Вартість грошей у часі
  аналіз здійснюється на базі прийомів, які не є привілеєм проектного аналізу, а використовуються також в інших галузях теоретичної та прикладної економіки. Розглянемо деякі з цих
 7. 1.1.3. Метод економічної теорії
  основні поняття, що відображають суть досліджуваного об'єкта (товар, попит, ціна, прибуток та ін.) Економічний закон - стійкі, істотні, повторювані взаємозв'язку між економічними явищами. В економічній теорії дуже широко використовується функціональний аналіз, що лежить в основі побудови економічних моделей. З його допомогою вивчається взаємозв'язок між двома змінними
 8. 48. Предмет, метод і проблематика «Принципів економічної науки» А. Маршалла
  метод Маршалла характеризує сформульоване ним положення про те, що економічна наука - це не сукупність конкретних істин, а лише знаряддя для відкриття конкретної істини. Для методу, застосовуваного А. Маршалом в його дослідженнях, характерні ті прийоми, які використовують і інші економісти. Насамперед методи індукції та дедукції, збір та опис фактів, їх систематизація і їх пояснення.
 9. 8.2. Класифікація циклів
  методами досить складно здійснити на практиці. Тому існують чисельні методи, що дозволяють представити коливання ціни в зручному для циклічного аналізу вигляді. Велику групу становлять методи, що використовують матема-тіко-статистичний апарат (аналіз Фур'є, метод максимальної ентропії і т.д.). Іншу велику групу складають чисто візуальні методи - визначення довжини періоду "на око".
 10. 8.1. Основні принципи. Класифікація методів
  основних принципи, що дозволяють розглянути цінову модель як циклічну закономірність: підсумовування, гармонійність, синхронність і пропорційність. Принцип підсумовування (рис. 8.1) полягає в тому, що будь-яке цінове рух є сумою циклів різної довжини. Таким 126 Рис. 8.1. Принцип підсумовування: Хвиля А + Хвиля В=Хвиля С З кн.: D. Murphy "Technical Analysis of the
 11. Розділ II МІКРОЕКОНОМІКА
  основних видів доходів.==================================***
© 2014-2022  epi.cc.ua