Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Падалкіна Л.С.. Світова економіка, 2007 - перейти до змісту підручника

2.2. Міжнародні корпорації та їх роль у світовій економіці


Переваги міжнародного поділу праці, передусім заснованого на поді-ментальною і технологічної спеціалізації, не могли не використовувати великі фірми, чинні на світовому ринку. У 60-70-і рр.. XX в. з'явилися міжнародні компанії, господарська діяльність яких здійснювалася не тільки в своїй країні, а й за кордоном, куди виносилася спочатку виробнича, а потім і фінансова діяльність. Спочатку орієнтовані на пошук нових ринків і розширення збуту за кордоном, ці компанії поступово доповнювали традиційний експорт новими формами міжнародної діяльності - експортом ліцензій, торгової марки, прямими зарубіжними інвестиціями. Склалося таке поняття, як транснаціональних корпорація (ТНК).
Транснаціональні корпорації (transnational corporation) - це корпорації, головна компанія яких належить капіталу однієї країни, званої країною базування, а фі-Ліал знаходяться в інших країнах. Їх різновидом є багатонаціональні корпора-ції (multinational corporation), при цьому різниця полягає тільки в тому, що головна компанія належить капіталу двох і більше країн. Обидві ці форми засновані на здійснюваних під кон-тролем головної фірми технологічних і фінансових зв'язках між підприємствами, знаходячи-щимися в різних країнах. Їх головною якісною ознакою є інтернаціональний ха-рактер діяльності компаній.
В принципі, міжнародними можна вважати всі корпорації, що мають хоча б один зарубіжний філіал. Проте зазвичай під міжнародними корпораціями (ТНК) розуміють лише дійсно великі компанії, що роблять значний вплив на світовий ринок товарів і факторів виробництва. Як правило, до них відносяться лише ті багатонаціональні і транснаціональні корпорації, у яких річний обсяг продажів складає не менше 1 млрд. дол, від 1/5 до 1/3 загального обороту припадає на закордонні операції, частка зарубіжних активів - не менше 25% , а філії є не менше ніж в шести країнах.
Мотивами виникнення міжнародних корпорацій з'явилися розширення ринків збуту, отримання доступу до дешевих ресурсів, придбання власності за кордоном. Ключем до досягнення цих цілей були закордонні інвестиції, і, отже, головною якісною ознакою міжнародних корпорацій є процес прямого зарубіжного інвестування.
Однією з цілей міжнародної підприємницької діяльності корпорацій було забезпечення конкурентних переваг фірмі в перспективі. Досягнення цієї мети пов'язане з підвищенням якості вироблених товарів і послуг, оптимізацією внутрішньофірмових зв'язків, ефективною взаємодією з постачальниками, збутовики і покупцями. ТНК досягали економії на транспортних витратах при розвитку системи взаємних поставок, налагодженні спільної збутової мережі, обміні підрозділів корпорації всіма видами ресурсів (фінансовими, кадровими, науковими, інформаційними).
ТНК може також досягти економії і більш ефективного використання коштів за рахунок централізації і усунення дублювання управлінських функцій, більш широких можливостей використання тимчасово вільних грошових коштів своїх підрозділів, еконо-ми Академії на масштабах виробництва, диверсифікації виробництва .
У діяльності ТНК промисловий капітал усе тісніше переплітається з фінансовим і торговельним, з наукою і дослідно-конструкторськими роботами (НДДКР), активізуються процеси уніфікації та стандартизації виробництва.
На сучасному етапі, що розпочався в 80-і рр.. і триваючому по теперішній час, з'являється нова форма міжнародних корпорацій - глобальна. Якісні відмінності глобальних корпорацій полягають в тому, що вони націлені на завоювання не окремих сегментів світового ринку, а ключових позицій у всій світовій економіці. На досягнення цієї мети спрямовані НДДКР, виробництво, управління, глобальний маркетинг і післяпродажне обслуговування, система зв'язку з споживачами. Такі корпорації створили систему глобального міжнародного виробництва, розміщеного в більшості країн світу. До числа глобальних корпорацій можна віднести лише 20-30 найбільших компаній світу. Найбільш яскравим прикладом можуть служити «Кока-Кола», що розмістила своє виробництво в 190 країнах, «Ай-Бі-Ем», що має філії в 124 країнах.
Розширення масштабів поділу праці в рамках ТНК базується на кооперації про-виробничій, збутової, дослідницької і тому подібної діяльності розкиданих по різних частинах світу підрозділів компанії.
При цьому міжнародні корпорації прагнуть спеціалізувати кожне своє підприємство на найбільш раціональному виробництві окремого вузла або компонента для кінцевого складання там, де це найбільш вигідно.
Якість виробів і послуг компанії незалежно від місця виробництва повинно відпо-ствовать світовим стандартам, тому вивіз капіталу значною мірою націлюється на скорочення розриву в організації і технології виробництва в різних країнах. Технології, як правило, розробляються, передаються і використовуються в рамках власної корпоративної структури. Але для зниження ризику в конкурентній боротьбі можуть створюватися спільні науково-дослідні центри і конкретні цільові програми з іншими корпораціями, з ними може проводитися перехресне ліцензування.
Характерною рисою останнього часу є диверсифікація діяльності між-народного корпорацій. Ця тенденція простежується насамперед у виробничій діяль-ності, але, крім цього, в останнє десятиліття інтенсивно ростуть закордонні інвестиції міжнародних компаній в сферу фінансових, інформаційних, рекламних, інжинірингових та інших послуг, у розвиток науки. При цьому і в сфері нематеріального виробництва чітко обо-значена тенденція до спеціалізації: збут, інжиніринг, менеджмент, страхування, консалтинг та ін
ТНК підсилюють процес інтернаціоналізації світової економіки, активно використовують-ють МРТ і сприяють встановленню нових схем у всесвітньому поділі праці. В даний час ТНК являють собою великі промислово-фінансові об'єднання, інтернаціо-нальні за своїми інтересами та свою діяльність, активно беруть участь у процесах світової торгівлі, інвестування капіталу, обміну технологіями, виробничого і науково-технічного співробітництва, міграції робочої сили.
ТНК досягли величезних масштабів діяльності. Внутрішньокорпоративна торгівля між-ду підрозділами міжнародних корпорацій становить зараз приблизно 1/3 всієї світової торгівлі. Приблизно 70% всіх міжнародних платежів, пов'язаних з кредитами і ліцензіями, складають платежі між материнськими компаніями і їх закордонними філіями. Велика частина платежів, пов'язаних з передачею нових технологій, здійснюється всередині ТНК, в США вона становить 80%, у Великобританії - 90%.
ТНК контролюють до половини світового промислового виробництва, близько 60% зовнішньої торгівлі і приблизно 4/5 патентів і ліцензій на нову техніку, технології та ноу-хау.
Під контролем ТНК знаходяться до 90% світового ринку пшениці, кави, кукурудзи, 85% ринку міді, 80% чаю, 75% бананів і натурального каучуку. Значною мірою підконтрольні ТНК ринки металів, енергоносіїв, лісоматеріалів, озброєнь. Половина експорту США здійснюється американськими та іноземними ТНК, у Великобританії ця частка - близько 80%.
Особливо привабливими для транснаціональних корпорацій є розвиваю-щіеся країни. Ці країни найчастіше є основними одержувачами іноземних інвести-цій. Інвестиційні плани великих ТНК передбачають інвестиції в економіку тих країн, у яких не тільки дешеву сировину або робоча сила, але і хороші перспективи економічного зростання, в останні роки це найчастіше Китай та Індія. При цьому норма прибутку на прямі зарубіжні інвестиції в країнах, що розвиваються в середньому в 2 рази вище, ніж у промислово раз-кручених країнах.
У країнах ТНК захоплюють основні позиції в провідних галузях економіки. Вони втягують у сферу своєї діяльності безліч місцевих компаній, у тому числі малих і середніх. Це веде до посилення залежності національних підприємств від міжнародних корпорацій, яка все частіше складається на основі спеціалізації, кооперування, організації збуту, передачі «ноу-хау» і т. п.
Об'єктивно ТНК сприяють розвитку промисловості , змінюють структуру на-родного господарства країн, що розвиваються і тим покращують становище цих держав в МРТ і ме-ждународного економічних відносинах. Однак діяльність міжнародних корпорацій в країнах, що розвиваються має двоякі наслідки, як позитивні, так і негативні.
Позитивними наслідками для країн, що розвиваються можна вважати наступних щие:
- впровадження нових технологій і сучасного менеджменту в економіку країн, перебуваючи-дящихся на периферії світового господарства;
- створення нових робочих місць і підвищення зайнятості місцевого населення;
- «навчальний ефект», т.
е. підготовка національних робочих, технічних, інженер-них кадрів, управлінського персоналу, підвищення їх кваліфікації;
- модернізація місцевих галузей промисловості і сфери послуг, включення націо-нальних підприємств у процеси МРТ;
- більш високий рівень оплати праці та соціального забезпечення працівників, зайнятих у філіях міжнародних корпорацій.
Негативними наслідками діяльності компаній у країнах можуть стати:
- витіснення місцевого капіталу з найбільш прибуткових галузей, придушення своїм впливом місцевих фірм;
- встановлення монопольних цін;
- укриття доходів від оподаткування через систему трансфертних цін;
- забруднення навколишнього середовища в країні присутності;
- можливість здійснення впливу на економічну політику уряду країни присутності.
Намагаючись згладити негативні наслідки своєї діяльності, багато міжнародних компаній дотримуються екологічні стандарти, відмовляються від стратегії перекладу «брудних» виробництв у країни, що розвиваються, сприяють створенню в країні інфраструктури, під-вищення освіти, розвитку науки і техніки . Вони стають активними інвесторами та про-водниками досягнень НТП, готують і використовують національні інженерно-технічні кадри, вступають в партнерські відносини з місцевими фірмами.
ТНК є рушійною силою найважливіших ключових процесів сучасної світової економіки. Вони визначають динаміку, структуру, рівень конкурентоспроможності товарів і ус-луг на світовому ринку, контролюють міжнародний рух капіталу та прямих іноземних інвестицій. Завдяки своїм виробничим і фінансовим можливостям вони зосереджені-вають у своїх руках найбільш наукоємні виробництва, сприяючи технологічному розвитку виробництва. ТНК сприяють створенню міжнародного ринку праці, поширенню про-професійних знань, обміну досвідом між співробітниками корпорації з різних країн.
Загострення глобальної конкуренції міжнародних корпорацій між собою переді-пределяет в найближчому майбутньому зменшення числа ТНК з одночасним збільшенням їх ролі і потужності. Початок міжнародного регулювання діяльності транснаціонального бізнесу веде свій звіт з 70-х рр.. У цей час були створені міжнародні організації, що займаються під-просами діяльності ТНК: комісія ООН по ТНК, що займається всіма питаннями, пов'язаними з діяльністю ТНК; комітет з багатонаціональним підприємствам при Міжнародній орга-нізації праці (МОП); Комісія ООН з міжнародного торговельного права, яка, зокрема, займається врегулюванням суперечок з інвестицій.
У цей час регулювання діяльності ТНК стосується таких питань, як раз-рішення суперечок, забезпечення зайнятості та дотримання національного трудового законодательст-ва, стимули для інвестицій, політика конкуренції, захист споживачів та ін Найважливішими на зараз є домовленості в рамках Світової організації торгівлі (СОТ): Загальне угоду про торгівлю послугами (GATS) і серія так званих угод TRIPS (права інтелектуальної власності, пов'язані з торгівлею) і TRIM (заходи щодо інвестицій, пов'язаних з торгівлею).
З початку 80-х рр.. багато країн, вирішуючи завдання створення умов для довгострокового економічного зростання, зміцнення економічного потенціалу країни, поновлення виробництв-кої бази та посилення конкурентоспроможності продукції, змінили свою політику в ставлення-ванні ТНК у бік лібералізації. Це пояснюється об'єктивними процесами, що відбуваються у світовій економіці, однорідністю стоять перед усіма країнами світу задач, інтернаціоналізацією світового господарства. Країни, що розвиваються оцінили можливість вирішити багато проблем економічного розвитку за допомогою співпраці з міжнародними компаніями, оцінили роль транснаціонального бізнесу в економіці.
Якщо в період виникнення ТНК основним напрямом політики в їх відношенні були заходи обмеження та контролю, то зараз основне завдання практично всіх урядів - залучення іноземних капіталів у національну економіку. Всі країни світу прагнуть поліпшити інвестиційний клімат для іноземних інвестицій, скасовують діяли обмеженням, встановлюють державні гарантії від експропріації та націоналізації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.2. Міжнародні корпорації та їх роль у світовій економіці "
 1. Терміни і поняття
  корпорація (ТВК) Транснаціоналізація господарської життя Глобалізація Регіоналізація Міжнародна економічна інтеграція Інтеграційні об'єднання Лібералізація (дерегуляція) економіки Відкрита економіка Закрита
 2. Тест
  міжнародний поділ праці; в) виникнення фінансового капіталу; г) переростання капіталізму досконалої конкуренції в державно-монополістичний капіталізм. 4. Міжнародний поділ праці вигідно з наступних причин, крім: а) внаслідок відмінностей природно-кліматичних умов, б) в силу підвищення масштабів концентрації виробництва до світового рівня попиту, а значить
 3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
    міжнародні відносини. 1989. № 12. Хайєк Ф. Дорога до рабства / / Питання філософії. 1990. № 10-12. Хайєк Ф. Пагубна самовпевненість. М., 1992. Ебелінг Р. Роль австрійської школи в розвитку світової економічної думки XX століття / / Економіка і математичні методи. 1992. Вип. 3. Капелюшников Р. Філософія ринку Ф. Хайєка / / Світова економіка і міжнародні відносини. 1989. №
 4. Рекомендована література
    міжнародні відносини. 1989. № 12. Хайєк Ф. Дорога до рабства / / Питання філософії. 1990. № 10-12. Хайєк Ф. Пагубна самовпевненість. М., 1992. Ебелінг Р. Роль австрійської школи в розвитку світової економічної думки XX століття / / Економіка і математичні методи. 1992. Вип. 3. Капелюшников Р. Філософія ринку Ф. Хайєка / / Світова економіка і міжнародні відносини, 1989, №
 5. Глава 3. СВІТОВИЙ РИНОК І РУХ ТОВАРІВ
    міжнародних економічних відносин. Вона робить значний вплив на рівень виробництва, зайнятості, цін кожної країни, що бере участь в ній. Міжнародна тор-Гауліт розвивається стрімкими темпами: за даними Світової організації торгівлі, на ка-ждие 10% приросту світового виробництва припадають 16% зростання обсягу світової торгівлі. І історично, і логічно інтернаціоналізація
 6. РЕЗЮМЕ
    міжнародних економічних відносин характеризується їх інтенсифікацією і ростом взаємозалежності національних господарств від світового ринку. Відбуваються істотні зрушення в структурі світової торгівлі у бік підвищення частки готових виробів і зменшення питомої ваги сировини (крім нафти) і продовольства. Найбільш динамічно зростає експорт капіталу транснаціональними корпораціями, який
 7. Питання до теми
    міжнародного поділу праці (МРТ); охарактеризуйте ступінь участі в ньому підсистем і окремих країн. 3. У яких галузях насамперед виявляється ефект «економії на масштабі виробництва»? 4. Що таке міжнародна економічна інтеграція? Перерахуйте форми міжнародної економічної інтеграції. 5. Чи сприяє освіту економічних інтеграційних
 8. Глава 34. Світова торгівля
    міжнародних відносин. Значний інтерес представляє вивчення як закономірностей розвитку міжнародної торгівлі, так і теорій, що обгрунтовують принципи оптимального участі національних економік у міжнародному
 9. Основні поняття
    корпорація - Транснаціональна корпорація (ТНК) - Парадигма OLI - Власність на капітал, що інвестується - Локалізація - Интернализация - внутрикорпорационного торгівля - Трансферні ціни - Індекс транснаціоналізації - Злиття та поглинання - Стратегічні угоди та альянси - Міжнародна міграція робочої сили - Мігранти - Трудова міграція - «Витік
 10. 11.2. Міжнародні торговельні відносини
    міжнародних відносин. Для того щоб розібратися в суті світової торгівлі, необхідно вивчити закономірності розвитку останньої і знати теорії, обгрунтовують принципи участі національних економік у міжнародному
 11. Глава 2. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
    міжнародного поділу праці і подальшим його поглибленням. Міжнародний поділ праці носить об'єктивний характер, і в безпосередній-ної зв'язку з ним, як його наслідок розвиваються викликані ним економічні процеси. Насамперед це процес транснаціоналізації виробництва, що виражається в міжнародній спеціа-лізації і кооперуванні виробництва і знайшов своє втілення у створенні
 12. Питання до теми
    міжнародних економічних інститутів. 10. Які характерні риси світового економічного порядку? 11. У чому полягають принципові відмінності концепції НМЕП і
 13. Питання до заліку
    міжнародного руху капіталу? 13. Яке місце Росії на світовому ринку капіталів? 14. Що собою являє міграція робочої сили? 15. Які особливості світового ринку робочої сили? 16. Якими причинами викликано формування світового ринку робочої сили? 17. У чому полягає зміст понять: «міграція», «імміграція», «еміграція», «рееміграція»? 18. Які основні напрямки
 14. Питання до теми
    міжнародної спеціалізації промислово розвинених країн і країн? 4. Розкрийте основні форми ціноутворення компаній в обробній промисловості. 5. Якою була динаміка цін на оброблені товари в другій половині XX
 15. Глава 9 Міжнародний боргова криза
    міжнародної заборгованості 80-90-х років XX в. У попередньому розділі показано, що міжнародний кредит перетворився у всеохоплюючу сферу світової економіки, яка акумулює всі види накопичення і перерозподіляє їх між компаніями та країнами. Використання кредитних коштів стало характерним явищем у світовому господарстві на всіх рівнях. За певних умов воно призводить до порушень
© 2014-2022  epi.cc.ua