Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Н.А. Кошелєв. Національна економіка.Шпаргалкі, 2009 - перейти до змісту підручника

44. Механізми державного регулювання економіки

Основними механізмами державного регулювання економіки є:
1) прямі механізми державного регулювання є найбільш поширеними з причини своєї дієвості. Основною їх формою є господарська діяльність держави, представлена державним сектором економіки, який має досить великі масштаби в економічно розвинених країнах. У його рамках держава може, наприклад, самостійно надавати кредити, брати пайову участь в компаніях, бути прямим власником господарюючого суб'єкта. Тим самим воно не тільки отримує прибуток, але і створює робочі місця, знижуючи рівень безробіття. Зазвичай держава бере під свій контроль ті галузі, які потребують значних інвестицій, наприклад, атомну енергетику, повітряний і морський транспорт. Пряме державне регулювання може бути реалізовано і у вигляді прямих інвестицій у пріоритетні галузі, за допомогою субвенцій, субсидій і дотацій. Воно зазвичай спрямоване на регулювання господарської діяльності, що істотно спотворює дію ринкових механізмів, що не завжди призводить до сприятливих наслідків.
У нього також включаються і витрати на створення і підтримку функціонального стану соціальної інфраструктури - охорони здоров'я, освіти, науки і т. д.
2) непрямі механізми державного регулювання - це такі методи впливу держави на економіку, які дозволяють досягти поставлених цілей без прямого втручання держави і спираються на основні закономірності функціонування національної економіки. Зазвичай вони спрямовані на підтримку нормального рівня зайнятості, стимулювання збільшення вивозу товарів, формування в інтересах населення стабільного ціноутворення, стійких темпів економічного зростання, перерозподіл ресурсів, стимулювання інвестиційного процесу. Основним способом досягнення поставлених цілей є фіскальна та грошово-кредитна політика. Фіскальна політика здійснюється через державний бюджет за допомогою зміни його доходної та видаткової частин. Грошово-кредитна система побудована на регулюванні та регламентації грошового обігу.

Податкова система входить до переліку основних непрямих механізмів державного регулювання економіки. З її допомогою відбувається формування бюджету - його дохідної частини. Зміна ставок податків дозволяє ефективним чином регулювати темпи і масштаби економічного зростання. Одним з видів дії податкового механізму є прискорене амортизаційне списання основного капіталу. Воно дозволяє стимулювати темпи і масштаби накопичення обсягів інфраструктурних змін. Модифікація ставки та порядку амортизаційного списання змінює норму капітальних інвестицій у розвиток виробництва. Цей механізм є дієвим для поліпшення загальної економічної кон'юнктури, трансформації інфраструктури національної економіки та стимулювання темпів науково-технічного прогресу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 44. Механізми державного регулювання економіки "
 1. Глава 17. Державне регулювання економіки
  Сутність і методи державного регулювання економіки. Національний ринок і механізм встановлення рівноваги між попитом і пропозицією. Основні моделі державного регулювання економіки та їх еволюція Мета теми - розкрити сутність національного ринку і його структуру, визначити найважливіші важелі і механізм встановлення його рівноваги, а також простежити еволюцію економічної думки
 2. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  1. Як співвідносяться між собою основні напрямки, форми і методи державного економічного регулювання економіки? 2. Які основні засоби державного регулювання економіки та державного економічного регулювання економіки? 3. Охарактеризуйте механізм податкового регулювання економіки. 4. Які засоби використовує держава з метою державного
 3. 2.2. Механізм державного регулювання економіки в умовах її реформування
  2.2. Механізм державного регулювання економіки в умовах її
 4. 1. Сутність державного регулювання економіки та його місце в господарському механізмі сучасного капіталізму
  1. Сутність державного регулювання економіки та його місце в господарському механізмі сучасної
 5. ТЕМА 9. Роль і функції держави в перехідній економіці.
  План: Введення 1. Особливості сучасної перехідної економіки. 2. Необхідність державного втручання в перехідну економіку. 3. Цілі і функції державного регулювання у перехідній економіці. 4. Напрями державного регулювання в перехідній еко-номіці. 5. Інструменти державного регулювання. 6. Особливості держави перехідного періоду.
 6. 4. Форми державного регулювання економіки
  За характером впливу на процес економічного розвитку можна виділити дві основні форми державного регулювання економіки: короткострокове антициклічне регулювання (кон'юнктурна політика) і середньострокове і довгострокове цільове регулювання (воно включає структурну політику і політику загального стимулювання економічного зростання на певну
 7. ЛІТЕРАТУРА
  Швирков Ю. М. Державне регулювання економіки / / Економіст. 1996. № 8. Швирков Ю.М. Становлення системи державного регулювання національної економіки / Всерос. науч. конф. «Державне регулювання національної економіки»: Матеріали пленарного засідання. М.: Діалог-МГУ,
 8. Стаття 13. Методи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності
  Державна зовнішньоторговельна політика здійснюється за допомогою митно-тарифного регулювання (застосування імпортного та експортного митних тарифів) і нетарифного регулювання (зокрема, шляхом квотування і ліцензування) зовнішньоторговельної діяльності ... Не допускаються інші методи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності шляхом втручання і встановлення
 9. Контрольні питання
  1. У чому виявляються недосконалості ринку? 2. Що таке державне регулювання економіки? 3. Які цілі і завдання державного регулювання економіки? 4. Які функції держави в ринковій економіці? 5. Що включають в себе адміністративні методи регулювання? 6. Які види економічної політики належать до державного регулювання із застосуванням економічних
 10. Інститути державного регулювання перехідної економіки
  У перехідній економіці відбувається трансформація інститутів державного регулювання. Держава відходить від безпосереднього втручання в господарську діяльність підприємств, що тягне за собою обмеження функцій і поступову ліквідацію галузевих органів управління - міністерств і відомств. Директивне планування трансформується в соціально-економічне прогнозування.
 11. У чому полягає державне регулювання національного господарства?
  Насамперед, важливо відзначити, що на зміну стихійного ринкового саморегулювання в західних країнах було введено державний регулятор. Він у багатьох відносинах відрізняється від колишнього регулятора і протилежний йому. Найважливішими рисами відрізняються основні принципи державного управління макроекономікою. Це такі принципи: 1. Централізація регулювання макроекономіки -
 12. Контрольні питання
  1. Як трансформувалися методи державного регулювання у країнах з розвиненою ринковою економікою в останній чверті XX в.? 2. У чому полягають сутність та основні напрямки реформи державної влади в Росії? 3. Які основні завдання державного регулювання в умовах перехідної
 13. Поняття лібералізація господарського життя
  Державне регулювання економіки протягом більшої частини XX в. посилювалося. Однак в останні півтора-два десятиліття намітилася зворотна тенденція. Націоналізація змінилася приватизацією, державний контроль над цінами слабшає, субсидування окремих галузей знижується, а діяльність транснаціональних корпорацій все менше піддається державному регулюванню.
 14. Засоби державного регулювання економіки
  Регулюючі функції держави здійснюються за допомогою адміністративних та економічних засобів. На початку перехідного періоду відбувається руйнування або трансформація системи адміністративно- командних засобів управління: скасовуються або скорочуються поставки по централізованим планам; підприємствам надається свобода у встановленні цін, виборі постачальників і покупців; ліквідується
 15. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  1. Чим обумовлена необхідність державного втручання в економіку? 2. Дайте економічне обгрунтування цілей державного регу-лювання. 3. Через які функції проявляється стабілізуюча роль держа-ви? 4. Як Ви думаєте, чим обгрунтований вибір напрямів державно-ного регулювання? 6. Які інструменти державного регулювання найбільш ефективні в перехідній
 16. Глава 9 МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА
  У попередніх розділах йшлося про необхідність державного регулювання ринкової економіки. Найбільш правильним методом державного регулювання з точки зору забезпечення свободи підприємництва вважається монетарна (грошово-кредитна) політика, що реалізується через банківську
 17. № 99. Сутність неоконсервативного курсу уряду Р.Рейгана і М.Тетчер
  . Поштовхом до неоконсервативної реформу в США послужило загострення труднощів державного регулювання у 70-х роках. Адміністрація Рейгана вирішила послабити державне регулювання, повернувшись до деякої міри до ринкового регулювання. Це означало насамперед скорочення податків і державних витрат, ослаблення юридичної регламентації бізнесу. Але скоротити державні
 18. 4. Напрями державного регулювання перехідної економіки
  . 1.Регулірованіе інвестицій як основи економічного зростання здійс-нюється через:? державні капітальні вкладення - в 1995р. були здій-ществляя в розмірах 43, 8 трлн.руб. (23% всіх інвестицій) за рахунок федерального бюджету і бюджетів суб'єктів Федерації; в 1999р. їх частка знизилася до 9%.? податкові інвестиційні пільги - здійснені перед-приятиями будь-яких форм власності
 19. 62. Модель державного регулювання
  Джон Мейнард Кейнс (1883-1946), аналізуючи капіталістичне господарство, механізм його функціонування, прийшов до висновку про те, що капіталістичній системі не властива саморегуляція, вона не здатна позбутися періодичних спадів виробництва, інфляції, безробіття, а також несправедливого розподілу доходів. Дж. Кейнс не тільки вказав на недоліки діяла системи господарства і
© 2014-2022  epi.cc.ua