Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Єфімова. Економіка для юристів, 1999 - перейти до змісту підручника

7.4. Максимізація прибутку


Метою діяльності практично будь-якої фірми є максимізація прибутку, що представляє собою різницю між виручкою від реалізації (сукупним доходом) і витратами виробництва. І хоча фірма прагне до максимізації прибутку, цілком можлива ситуація, коли вона (у короткостроковому періоді) буде працювати, не отримуючи прибутку або зазнаючи збитків, або взагалі на деякий час припинить виробництво. Все залежить від співвідношення доходу і витрат, величина яких визначається обсягом випуску, який вибирає фірма.
Звідси найважливіше завдання фірми - знаходження, вибір оптимального обсягу виробництва. Робить це фірма, зіставляючи сукупний дохід, який може бути отриманий при різних обсягах виробництва, з відповідними цих обсягів витратами.
Накресливши на одному графіку криві сукупного доходу (TR) і сукупних витрат (ТС), можна зіставити дохід і витрати, що відповідають різним обсягам виробництва (рис. 7.8).
TR, ТС

Кількість продукції, од.
Рис. 7.8. Обсяг виробництва і результати діяльності
конкурентної фірми
Аналіз графіків показує, що при різних обсягах виробництва співвідношення між сукупними витратами і сукупним доходом різні.
1. Фірма отримує прибуток, виробляючи в обсягах, при яких сукупний дохід більше сукупних витрат. На графіку - це обсяги виробництва, розташовані між точками критичного обсягу, за межами яких фірма несе збитки (Q3 - Q5).
2. Обсяг виробництва, при якому різниця між сукупним доходом і сукупними витратами максимальна, забезпечує фірмі максимальний прибуток (Q4).
3. Виробництво в обсягах, при яких сукупні витрати більше сукупного доходу, приносить фірмі збитки (0 - Q3). Фірма буде працювати, отримуючи збитки, якщо ці збитки менше витрат, які вона мала б, припинивши виробництво (постійні витрати).
Взагалі, якщо фірма покриває всі свої змінні витрати і хоча б частину постійних, вона повинна виробляти. Обсяг виробництва, при якому перевищення сукупних витрат над сукупним доходом мінімально, означає отримання фірмою мінімальних збитків.
4. Обсяг виробництва, при якому сукупні витрати дорівнюють сукупному доходу, не приносить фірмі ні прибутку, ні збитків, тобто має місце нульова прибуток (Q3, Q5).
5. Якщо при певному обсязі випуску збитки фірми дорівнюють постійним витратам (FC), то фірмі байдуже виробляти чи ні, оскільки припиняючи виробництво, вона все одно несе постійні витрати (Q2).
6. Обсяг виробництва, при якому збитки більше постійних витрат, свідчить про те, що фірмі слід тимчасово припинити виробництво (закритися) (Q1). Можливі результати діяльності фірми залежно від обсягу виробництва представлені в табл. 7.3.
Таблиця 7.3
Результати діяльності фірми
в залежності від обсягу виробництва Співвідношення
доходу і витрат Результат TR> ТС
(TR - ТС) max
TC> ТR
(TC - ТR) min
TR=ТС
(-P)=FС
(-P)> FС Прибуток (Р)
Максимальна прибуток (Рmax)
Збитки (-Р)
Мінімальні збитки (-Рmin)
Нульова прибуток (Р=0)
Точка байдужості (фірмі байдуже, робити чи ні)
Припинення виробництва
Отже, результат діяльності фірми залежить від ціни продукції і обсягу виробництва, що визначає дохід і витрати виробництва як конкурентної, так і неконкурентною фірм.
Для знаходження оптимального обсягу виробництва часто використовується метод зіставлення доходу, принесеного додатковоюодиницею продукції, з приростом витрат виробництва, викликаним її випуском, тобто фірмі для визначення оптимального обсягу виробництва слід порівняти граничний дохід (MR) з граничними витратами (МС).
Фірма, яка виробляє в обсягах, при яких MR=МС, отримує максимально можливу за даних цінах прибуток. При цьому треба пам'ятати, що цікавить фірму прибуток на всю масу випуску (а не тільки на граничну одиницю). Таким чином, оптимальний обсяг виробництва - це обсяг, при якому граничні витрати виробництва (МС) і граничний дохід (MR) рівні.
Поки граничний дохід перевищує граничні витрати, фірмі слід розширювати виробництво, так як збільшивши обсяг виробництва на одиницю, фірма збільшить свій прибуток. Але як тільки граничні витрати перевищать граничний дохід, фірмі слід знизити виробництво, інакше її прибуток буде скорочуватися.
Рівність MR і МС є умовою максимізації прибутку для будь-якої фірми незалежно від ринкової структури, в якій вона функціонує (досконала чи недосконала конкуренція).
Це рівність в умовах досконалої конкуренції, коли MR=р, перетворюється в рівність:
МС=MR=р.
Зовсім конкурентна фірма досягає оптимального обсягу виробництва, максимізує прибуток, за умови, що ціна дорівнює граничним витратам (рис. 7.9).

Кількість продукції, од.
Рис. 7.9. Правило максимізації прибутку
Фірма отримує максимальний прибуток при (MR=МС); при Q1
загальна маса прибутку буде менше, ніж при Qe; при Q2 фірма понесе
збитки, так як її витрати виявляться більше її доходів
Будь-які відхилення від Qe призводять до втрат фірми або у вигляді прямих збитків при більшому обсязі виробництва, або у вигляді скорочення маси прибутку при зменшенні випуску продукції.
Рівність граничних витрат і граничного доходу - це свого роду сигнал, який інформує виробника про те, чи досягнуто оптимум виробництва або можна чекати подальшого зростання прибутку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.4. Максимізація прибутку "
 1. 3. Чистий ринкова економіка
  максимізації прибутку. Щодо мотивів людської діяльності праксиология в цілому і економічна наука у своїй спеціальній області не припускають нічого, крім того, що чинний людина прагне усунути занепокоєння. У специфічних умовах торгівлі на ринку діяльність означає купівлю-продаж. Все, що економісти стверджують щодо попиту та пропозиції, відноситься до
 2. Коментарі
  максимізація, 121, 226-230; уявні, 396-397, 512-513; монополія і, 337-338; моральність, 281, 282-284; підприємницькі, 273-286, 354, 371, 483, 499, 699сн.; психічні вигода і збиток, 273; відмінності між, 93-94; репутація та, 358; теорія, 237, 328, 329, 499, 758-759, 817; трудове законодавство і, 699сн.; управління, 290; участь у прибутках, 765; Привілеї: обмеження привілеїв,
 3. ПЛИТА ЧЕТВЕРТА: ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА
  максимізація виручки - це і є максимізація прибутку, в чому і полягає серцевина капіталізму. Сентиментальна прихильність до якої-небудь географічної частини світу не входить в цю систему., З технічного боку витрати на транспорт і комунікацію різко знизилися, а швидкість обох - експоненціально зросла. Це зробило можливою абсолютно нову систему комунікації, команди і контролю
 4. Агрегирование
  максимізація корисності. Цей агент є власником економічних ресурсів (праці, землі, капіталу і підприємницьких здібностей). Продаючи економічні ресурси, домогосподарства отримують доходи, більшу частину яких вони витрачають на споживання (споживчі витрати), а частину, що залишилася зберігають і тому виступають, по-перше, основним покупцем товарів і послуг, а по-друге,
 5. А. Мікроекономіка як частина сучасної економічної теорії
  максимізація прибутку або іншого показника його діяльності. Історичні корені мікроекономіки йдуть у праці економічної класичної школи (А. Сміт, Д. Рікардо, Ж.Б. Сей, Дж. Мілль та ін.), хоча поява мікроекономіки слід пов'язувати з неоклассикой (працями Г. Госсена, К. Менгера, А . Маршалла, Л. Вальраса, В. Парето). Узгодження господарських цілей економічних суб'єктів
 6. 3. Виручка і прибуток фірми
  максимізації прибутку. Прибуток підприємства (фірми) У курсі мікроекономіки, як правило, виходять з того, що основною метою функціонування фірми є максимізація прибутку. Таке припущення є однією з базових передумов традиційної, неокласичної теорії фірми. В умовах ринкової економіки прибуток - це головний стимул і основний показник ефективності роботи будь-якого
 7. Висновки
  максимізація прибутку. Правило максимізації прибутку свідчить, що граничні продукти всіх факторів виробництва у вартісному вираженні рівні їх цінами, або що кожен ресурс іспользуетсядо тих пір, поки його граничний продукт в грошах стане дорівнює його
 8. Терміни і поняття
  максимізації
 9. Запитання для самоперевірки
  максимізація прибутку позначає мінімізацію загальних витрат на одиницю випуску продукції (так, ні), б) якщо ціна дорівнює середнім змінним витратам, то в короткостроковому періоді фірма повинна припинити свою діяльність (так, ні); в) рівновага галузі в довгостроковому періоді встановлюється за умови, що відбувається ліквідація економічного прибутку у всіх фірм, зайнятих у галузі (так, ні);
 10. Методи і засоби ведення конкурентної боротьби монополій наступні
  максимізації прибутків не на одиницю продукції, а всього прибутку. Зростання ж цін не безмежний, він обмежений ціновою еластичністю попиту на продукцію даного підприємства (фірми). Звідси монопольна влада є величиною, зворотної еластичний-ності попиту на продукцію фірми (-). E 0), то фірма володіє монопольною владою. Чим вищий цей показник, тим більше монопольна влада. Підрахувати
© 2014-2022  epi.cc.ua