Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

Індустріалізація

. Для здійснення індустріалізації необхідно було реконструювати існуючі галузі, закласти основи нових капіталомістких виробництв, розширити і модернізувати промислову інфраструктуру. Тому процес індустріалізації з середини 60-х років супроводжувався переходом до експортної моделі розвитку. Роль першопрохідника на зовнішні ринки була відведена текстильної та взуттєвої промисловості. Перехід до експортно-орієнтованої моделі розвитку був пов'язаний з низькою купівельною спроможністю населення, недоліком валютних коштів. Причина даного явища полягала в тому, що при здійсненні імпортозаміщення для розвитку внутрішнього виробництва споживчих товарів щороку доводилося імпортувати значний обсяг товарів виробничого призначення. Це звужувало основу індустріалізації у формі імпортозаміщення.
Створення експортоорієнтованого виробництва здійснювалося при збереженні протекціонізму на внутрішньому ринку. Тим самим прагнули досягти позитивного сальдо по поточних операціях платіжного балансу і високих темпів зростання, які гальмувалися невеликими розмірами внутрішнього ринку. Будь розвивається країна зможе розвивати свою промисловість і підтримувати високий економічний ріст, якщо зможе експортувати трудомісткі товари на зарубіжні ринки.
На практиці тільки деякі країни, що розвиваються виявилися здатні здійснити це. Для Південної Кореї здатність пояснювалася політичними причинами: вона служила форпостом США проти соціалізму; США і Японія забезпечили необхідні ринки збуту.
У період орієнтації Південної Кореї на експорт швидко розвивалися матеріаломісткі і енергоємні галузі - чорна металургія, суднобудування, нафтохімія. Це призвело до зростання капіталомісткості приросту ВВП.

На даному етапі економічного розвитку в країні були забезпечені високі темпи зростання ВВП. У 60-ті роки середньорічний темп приросту дорівнював 7,7, в 70-ті - 9,4%. Швидкі темпи економічного зростання супроводжувалися досить високим рівнем інфляції (у 60-ті роки - в середньому 17%, в 70-ті роки - 20%).
Оновлення та розширення виробничого апарату вимагали постійного збільшення накопичення капіталу. Загальні умови в країні в 50-60-ті роки не сприяли цьому. Виконання завдань форпосту імперіалізму проти соціалізму викликало гонку озброєнь, постійне збільшення військових витрат, які перевищували 5% ВВП країни. Значну роль у створенні південно-корейської військової машини зіграли США, які до початку 80-х років надали мільярдну військову допомогу. Військові витрати відволікали заощадження на непродуктивні цілі, підігрівали інфляційні тенденції.
У цих умовах важливу роль в накопиченні капіталу, особливо на першому етапі, грали економічна допомога і залучення іноземного позичкового капіталу. Найбільшим донором були США, а також країни Західної Європи. Іноземна допомога, отримана Південною Кореєю за 1954-1962 рр.., Склала 8,1% ВВП.
При обмеженості коштів отримана допомога сприяла пом'якшенню труднощів у процесі реорганізації сільського господарства і стабілізації життя народу. Вона з'явилася важливим джерелом індустріалізації, прискорення формування нової структури економіки. Економічна допомога і позиковий капітал сприяли створенню основних виробничих галузей. В цілому іноземний капітал становив від 59,6% обсягу капіталовкладень в 1961-1965 рр.. до 30,2% - в 1971-1975 і 14,2% в 1976-1980 рр.. Тому не дивно, що в цей період капіталовкладення значно випереджали величину внутрішніх заощаджень.

Таблиця 25.2
Показники економічного розвитку Південної Кореї
в 60-70-ті роки

1960-1969 1970-1979 Приріст ВВП,% 7,7 9,4 Інфляція,% 17,0 19,8 Валові заощадження,% ВВП 14,5 22,3 Валові капіталовкладення,% ВВП 17,0 25,6 Безробіття 6, 6 4,4
І с т о ч н і до: International affairs. Vol.75, № 4. October 1999. Р. 789.
У розвитку південно-корейської економіки і залученні країни до досягнень НТП важливу роль відігравало запозичення іноземної технології. На цей шлях країна встала з початком програми індустріалізації. Як правило, закупівлі обладнання за кордоном супроводжувалися придбанням прав використання технологічних процесів. При слабкому розвитку національної науки залучення з-за кордону передової технології сприяло створенню нових виробництв, зменшення собівартості та підвищення якості продукції, що випускається. Зокрема, активний обмін в галузі науки, і техніки дозволив Південній Кореї створити основу атомної електроенергетики.
У міру підвищення рівня індустріалізації поступово збільшувалася розвиток власних НДДКР. За 1960-1980 рр.. витрати на ці цілі піднялися з 0,25 до 0,58% ВВП.
Загальноосвітня підготовка населення сильно змінилася. На початку 60-х років було введено обов'язкову початкову освіту. Робоча сила була головним чинником економічного зростання в 60-70-ті роки, їх питома вага в прирості ВВП перевищував 30,8%.
У період індустріалізації в структурі господарства відбулися істотні зрушення. Частка обробної промисловості у ВВП досягла 28%, частка сільського господарства скоротилася до 15%.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Індустріалізація "
 1. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  індустріалізації. Найбільше вони потребують підприємцях і капіталістів. Оскільки своєї безрозсудною політикою ці країни самі позбавили себе можливості і далі користуватися допомогою імпортованого іноземного капіталу, до недавніх пір прагнув туди, вони повинні розраховувати тільки на внутрішнє накопичення капіталу. Вони повинні пройти через всі етапи, через які змушена була
 2. 6. Межі прав власності і проблеми зовнішніх витрат і зовнішньої економії
  індустріалізації та транспортної інфраструктури. Ті ж самі доктрини, які штовхали і досі штовхають багато урядів на заохочення вкладень у фабрики і залізниці шляхом субсидій, дешевих кредитів, звільнення від податків і мит, діяли і при виникненні такої юридичної стану справ, при якому відповідальність таких підприємств було зменшено або формально, або
 3. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 4. Пролетарська політична економія
  індустріалізації, кооперування селянства та культурної революції, вчення про неп, питання організації та оплати праці при соціалізмі, сформулював закон узвишшя потреб. Маржинализм У другій половині XIX в. була сформульована теорія маржина-лізм, яка виникла як реакція на економічне вчення К. Маркса, його критичне осмислення. Саме маржиналізм лежить в основі
 5. Концепція «нульового економічного зростання»
  індустріалізації. Крім розглянутих вище концепцій в економічній теорії існують також концепції індустріального і постіндустріального суспільства, що акцентують увагу на еволюції сучасних промислових структур та перспективи їх
 6. Тема 6. Історія промислового перевороту та індустріалізації кінця XVIII-XIX ст.
  Зміст промислового перевороту Його джерела, направле-ня, наслідки. Особливості в європейських країнах, США та Японії. Зрушення в структурі економіки та зайнятості населення. Розвиток фінан-совою системи. Країни-лідери та їх економічна роль у світі. Господарський розвиток Росії в 1830-1860 рр.. Передумови і умо-ви промислового перевороту. Основні проблеми і протиріччя
 7. 1.1. Предмет історії економіки та його еволюція
  індустріалізація; * урбанізація; * демографія; * аграрна історія; * генезис капіталізму; * методологія та методи історії економіки . В результаті гострої дискусії між представниками різних шкіл і напрямів була прийнята сучасне трактування предмета історії економіки. Історія економіки вивчає розвиток економічних процесів, структур, інститутів, діяльності, подій і
 8. 5.5. Реформи Петра I та їх наслідки
  індустріалізації, прирекла Росію на еко-номічного відсталість в майбутньому, тому що, поширивши кріпосне пра-во на промисловий сектор економіки, Петро I закріпив ту відсталу соціальну структуру, що стала перешкодою при подальшому розви-тії. Крім того, проведення модернізації супроводжувалося масовим знищенням населення (близько 12,5% тодішнього населення Росії). Якщо в Західній Європі
 9. Лекція 6. Історія промислового перево-рота та індустріалізації кінця XVIII- XIX вв.
  індустріалізації кінця XVIII-XIX
 10. 6.1. Зміст промислового перевороту
  індустріалізації. Індустріалізація - процес створення великого машинного про- изводства у всіх галузях народного господарства і, перш за все, в про-мисловості. У західній економічній теорії прийнято виділяти три головні моделі індустріалізації: традиційну, командну і ринкову. Традиційна модель відповідає укладу щодо нерозвинених товариств, в основі яких лежать сільські
© 2014-2022  epi.cc.ua