Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
З.К.Раджабова. Світова економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

II.1.1. Сутність міжнародної економічної інтеграції. Концептуальні підходи

Витоки інтернаціоналізації господарського життя йдуть в епоху первісного нагромадження капіталу, великих географічних відкриттів кінця ХV і початку XVI ст., В епоху розвитку нового класу, який прагне до розширення ринку як в національних рамках, так і у світовому масштабі. Ці явища дали імпульс інтернаціоналізації господарського життя і привели до утворення світового ринку.
Історія розвитку світового господарства показує, що спочатку процес усуспільнення виробництва розвивався всередині окремих держав у формі спільної виробничої діяльності багатьох людей, трудових колективів, працюють на одному або декількох підприємствах.
У подальшому, усуспільнення виробництва виходить за рамки окремих країн і набуває міжнародного характеру. Спочатку, міжнародне усуспільнення виробництва або інтернаціоналізація виробництва носить формальний характер, тобто країни беруть участь у міжнародному поділі праці, але витрати на виробництво одних і тих же товарів в окремих країнах не однакові, а часом дуже різні. Плюс до всього кордону між ними закриті для вільного переміщення товарів, робочої сили, капіталів, зберігаються різні (митні та ін.) бар'єри між ними.
На стадії формальної інтеграції перебуває сьогодні СНД. Тут багато умов Договору про Економічний союз країн Співдружності, що передбачає створення спільного економічного простору, рівних можливостей і гарантій для господарюючих суб'єктів країн-учасниць, забезпечення вільного переміщення товарів, послуг, капіталів, робочої сили не виконуються.
Друга половина ХХ в. стала часом розвитку нових тенденцій в області інтернаціоналізації виробництва. У цей період багато країн стали переходити від формального до нового періоду міжнародного усуспільнення виробництва, який отримав назву інтеграційного процесу. Основа розвитку реального інтеграційного процесу було покладено підписанням Римського договору (1957 р.) про утворення Європейського економічного співтовариства (ЄЕС). Договором відразу ж було передбачено поетапне зниження митних зборів на ввезення товарів, створення умов для вільного переміщення капіталів, товарів і послуг.
Головна ціль, що змусила країни Західної Європи об'єднати свої зусилля, полягає в тому, що економічна інтеграція ними розглядалася в якості найважливішого засобу подолання соціально-економічної роздробленості, ефективного розвитку економіки країн-членів ЄЕС, які окремо не мали достатніми можливостями для реалізації всіх поставлених завдань.
Інтеграція (лат. integratio) - відновлення, заповнення, об'єднання в ціле якихось частин, елементів. Це слово використовується в різних галузях науки, техніки, а також у політиці та суспільному житті. В економічному сенсі інтеграція передбачає економічний процес взаємного пристосування і об'єднання національних господарств двох і більше держав переважно з однотипним суспільним ладом і однаковим рівнем розвитку і розглядається як якісно новий етап інтернаціоналізації господарського життя. Інтернаціоналізація господарського життя передбачає формування стійких виробничо-економічних зв'язків між окремими країнами на основі міжнародного поділу праці.
У другій половині ХХ в. з'явилася велика кількість досліджень, присвячених теоретичним основам і практичним крокам інтеграційних процесів у світі. Серед них можна виділити:
- концепцію ринкової інтеграції * 1 (Б. Беласс, Г. Кремер, Т. Стіцовскі, Б. Олін). Суть її полягає в лібералізації економічного обміну між країнами, скасування національних бар'єрів з метою створення спільного ринку та забезпечення повної свободи конкуренції;
___
* 1 Тарушкін А.Б. Інтеграція Росії у світову економічну систему. СПб., 1995. - С. 20.
- Концепція "керованої інтеграції", висунута Я. Тібергом, А. Філіпом та ін, грунтується на активній участі інтеграційних структур у сфері міжнародного економічного обміну і внутрішнього економічного розвитку країн, що інтегруються. При цьому вчені роблять акцент на неминучість створення економічного, а далі і політичного союзу держав з соотвествующих наднаціональними структурами;
- концепція "компромісів" (Х.
Уоллас, Е . Хаас та ін.) розглядає інтеграцію як процес створення різних об'єднань (коаліцій) на добровільних засадах і компромісній основі.
Інші теоретики економічної інтеграції велику увагу приділяли концепції створення єдиного ринку, а деякі (Т. Стіцовскі, М. Гальперін) бачили головний важіль інтеграції у вільному суперництві ринкових сил між незалежними конкуруючими підприємствами.
Аналіз теоретичних підходів до проблем міжнародної економічної інтеграції (МЕІ) свідчить, що немає абсолютно єдиної думки. Тим часом, майже всі ідеї вищеназваних концепцій знайшли своє практичне відображення в процесі становлення європейської інтеграції.
Інтернаціоналізація господарського життя на сучасному етапі приймає всеохоплюючий характер, тобто підсилює взаємо-залежність економік, соціальних процесів - науки, освіти, підготовки робочих кадрів, інженерного персоналу, використання сировинних ресурсів, валютних відносин, економічних проблем.
Таким чином, міжнародна економічна інтеграція - процес господарсько-політичного об'єднання країн на основі розвитку глибоких стійких взаємозв'язків і поділу праці між національними господарствами, взаємодії їх відтворювальних структур на різних рівнях і в різних формах.
На мікрорівні цей процес йде через взаємодію капіталу окремих господарських суб'єктів (підприємств, фірм) сусідніх країн шляхом формування системи економічних угод між ними, створення філій, спільних підприємств і т. д.
На міждержавному рівні інтеграція відбувається на основі формування економічних об'єднань держав, узгодження національних політик в рамках проведення спільної економічної, науково-технічної, фінансової, валютної і оборонної політики. Це створює найкращі умови для вільного переміщення товарів, послуг, капіталів, робочої сили в рамках єдиного регіону.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " II.1.1. Сутність міжнародної економічної інтеграції. Концептуальні підходи "
 1. Глава 22. Міжнародні економічні відносини і їх структура
  сутність і механізм дії основних форм міжнародних економічних відносин та особливості їх регулювання на національному та інтернаціональному
 2. Запитання до теми
  міжнародного поділу праці (МРТ); охарактеризуйте ступінь участі в ньому підсистем і окремих країн. 3. У яких галузях насамперед виявляється ефект «економії на масштабі виробництва»? 4. Що таке міжнародна економічна інтеграція? Перерахуйте форми міжнародної економічної інтеграції. 5. Чи сприяє освіту економічних інтеграційних
 3. Запитання для самоперевірки
  сутність міжнародної економічної інтеграції? 3. Чи впливають зовнішньополітичні умови на процес інтеграції? 4. Яким чином функціонують зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний і валютний союз? 5. Наскільки ефективна система управління ЄС? 6. Які основні джерела дохідної частини бюджету ЄС? 7. Чи існують можливості і перспективи входження
 4. Запитання для самоперевірки
  сутність та економічну доцільність світового господарства? Які його основні риси? 2. Що таке міжнародний поділ праці і які теорії МРТ ви знаєте? 3. Охарактеризуйте структуру світового господарства. 4. Що ви розумієте під економічною інтеграцією і інтернаціоналізацією? У чому їх відмінність? 5. Які типи інтеграції та основні види інтеграційних об'єднань ви знаєте? 6.
 5. Запитання для самоперевірки
  сутність та економічну доцільність світового господарства? Які його основні риси? 2. Що таке міжнародний поділ праці і які теорії МРТ ви знаєте? 3. Охарактеризуйте структуру світового господарства. 4. Що ви розумієте під економічною інтеграцією і інтернаціоналізацією? У чому їх відмінність? 5. Які типи інтеграції та основні види інтеграційних об'єднань ви знаєте? 6.
 6. Запитання для повторення
  сутність світового ринку? 2. Яке визначення світового господарства? 3. У чому відмінність світового господарства від світового ринку? 4. Які риси характеризують світове господарство? 5. Яка структура світового господарства? 6. Які суб'єкти світового господарства? 7. Які країни можна віднести до центру, а які до периферії? 8. У чому сутність нової моделі розвитку промислово розвинених країн?
 7. 2. Моделі AD-AS і IS-LM
  економічної дійсності. В тій чи іншій мірі вони зазвичай відображають національні особливості та конкретні ситуації окремих країн. Аналіз функціональних залежностей між окремими макропараметрами допомагає зрозуміти ситуацію, уточнити економічну політику, але не дає універсальних
 8. Теорії міжнародної міграції
  міжнародної економічної інтеграції. Трудові ресурси відповідно до ринкових законів шукають собі найбільш вигідне застосування, що дає максимальну ефективність. Існує кілька теорій, що пояснюють причини і спрямованість міжнародних міграційних процесів. Найбільш поширений концептуальний підхід виходить з класичної теорії і, зокрема, з уявлення про співвідношення
 9. 1. Попит, пропозиція і рівновага на ринку праці
  економічній теорії ринок праці - це ринок, де реалізується лише один з інших ресурсів. Тут можна виділити чотири основних концептуальних підходу до аналізу функціонування сучасного ринку
 10. Передмова
  сутність понять: "передумови", "фактори", "рушійні сили" світової економіки, нерівномірність розвитку МЕ; неоднаковість швидкості розвитку світової економіки, розкрити сутність такого поняття як "розвиток - основний закон світової економіки". Для глибокого вивчення даного курсу і наступних курсів спеціальності "Світова економіка" особливе значення має аналіз вузлових питань, сутність
 11. Примірний перелік екзаменаційних питань з курсу «Макроекономіка»
  сутність і вимір. 22. Фактори економічного зростання. 23. Типи і протиріччя економічного зростання. 24. Завдання та функції держави в ринковій економіці. 25. Методи та інструменти державного впливу на економіку. 26. Бюджетно-податкова (фіскальна) політика держави. 27. Податкова система і податкові методи регулювання економіки. Крива Лаффера. 28. Класифікація
 12. Терміни і поняття
  економічна інтеграція Зона вільної торгівлі Митний союз Платіжний союз Спільний ринок Економічний і валютний союз Глобалізація господарського життя Відкрита економіка Європейський союз (ЄС) Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА) Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) Азіатсько-Тихоокеанське економічне співтовариство (АТЕС) МЕРКОСУР
 13. 4. Механізм інтеграції: приклад ЄС
  інтеграція з самого початку була процесом, що йде як знизу (на рівні фірм), так і зверху (на міждержавному, наднаціональному
 14. Тема 26 Необхідність та концептуальні напрями реформування податкової системи Росії
  концептуальні напрями реформування податкової системи
 15. 10.1. Нове обличчя інтеграції: знаряддя конкурентної боротьби
  інтеграція в світове господарство веде не до прискорення зростання, а до закріплення периферійної моделі економіки та втрати ... ресурсів розвитку
 16. 13.4. Регіоналізація світового ринку
  економічна інтеграція; - Співдружність незалежних держав (СНД). Форми регіональної економічної інтеграції: 1) зона вільної торгівлі; 2) загальний ринок; 3) економічний і валютний союз; 4) політична інтеграція (створення федеративної держави). Регіональна економічна інтеграція, з одного боку, сприяє зближенню національних держав, що беруть участь в цьому
© 2014-2022  epi.cc.ua