Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Фактори, що визначають економічну інтеграцію

Основною метою інтеграції є забезпечення максимально сприятливих умов для функціонування національних капіталів в рамках єдиного економічного простору об'єдналися країн. До таких умов відносяться насамперед заходи щодо усунення квотування і ліцензування взаємних поставок товарів. Під квотою розуміється допустима кількість ввезеного в дану країну товару, виражене в натуральних або вартісних показниках, під ліцензуванням - отримання дозволу на експорт тих чи інших товарів і послуг в певну країну. Нерідко ліцензія містить в собі і елемент квотування.
Для стимулювання взаємної торгівлі вживаються заходи щодо скасування митних тарифів, тобто зовнішньоторговельного оподаткування. Зокрема, в ЄС митне оподаткування фактично ліквідовано, як і усунені квотування і ліцензування.
Іншою умовою розвитку інтеграції є пом'якшення та усунення перешкод для вільного переміщення капіталів і робочої сили, а також вільне переміщення громадян інтегрувалися країн. Забезпечення даної умови відкриває шлях до такої міграції капіталів і праці, яка дозволяє не тільки усунути диспропорції даних факторів виробництва в окремих країнах, а й сформувати передумови для більш ефективного їх взаємодії в часі і в просторі.
На державному та міждержавному рівнях мова йде насамперед про поступову уніфікації економічної політики країнами - членами інтеграційного угруповання. Крім того, на цих же рівнях узгоджується єдина митна політика (передусім встановлення єдиного тарифу) по відношенню до третіх країн. Причому треба відзначити, що так звана єдина митна політика виборча і диференціювання у відношенні як цілих груп країн, так і тих чи інших товарних груп, окремих товарів. Тут проявляються і економічні, і політичні моменти, якими керуються країни - учасниці інтеграційного блоку.
Крім економічних причин на процес інтеграції країн впливають і інші фактори. Серед них слід назвати насамперед територіально-географічну близькість країн, національні особливості окремих країн і різне їх положення в системі світового господарства. Інтеграція країн дозволяє їм зміцнити свої економічні та політичні позиції в світовому співтоваристві і захистити свої регіональні інтереси. Крім того, інтеграція дозволяє об'єднати країну більш успішно конкурувати в світовому господарстві з сильнішими партнерами за сфери свого політико-економічного впливу в розвивається частині світу.
У свою чергу, розгортання інтеграційних процесів створює оптимальні умови для організації великомасштабних виробництв, зорієнтованих на регіональний ємний ринок, відкриває доступ до різного роду ресурсів, новим технологіям, накопиченому досвіду і знаннями в окремих областях і галузях різних національних економік. Інтеграція забезпечує простір для вирішення регіональних (в національному та інтегрованому масштабах) гострих соціальних проблем, насамперед зайнятості, соціального захисту, забезпечення і гарантій.
Інтеграційне об'єднання країн в той же час дозволяє створити привілейовані умови для господарюючих суб'єктів, що функціонують всередині економічного угруповання, і захистити промисловість, сільське господарство та інші сфери і галузі народного господарства від зовнішніх конкурентів. Інтеграція дає можливість об'єднати країну виступати згуртованою групою у вирішенні виникаючих міжнародних економічних, фінансових, валютних, соціальних, політичних і військово-стратегічних проблем, більш впевнено відстоювати свої і національні, і регіональні інтереси, а також проводити єдину науково-технічну політику, що відкриває нові можливості для прискорення НТП, виходу на нові технології.
Водночас інтеграційні процеси мають суперечливий характер. Це протиріччя між національними та інтернаціональними інтересами країн-учасниць, національними та наднаціональними підходами до вирішення економічних, соціальних і політичних проблем, зовнішньоекономічними та зовнішньополітичними інтересами кожної країни-учасниці, між інтернаціональними угрупованнями та рештою країн. Дані протиріччя важливо враховувати з точки зору не тільки країн, що інтегруються, а й усіх учасників світового господарства та світової спільноти. Не секрет, що у світі постійно відбуваються процеси, що ведуть до зміни співвідношення сил на
міжнародній арені. Яскравими доказами тому служать приклади Японії, Китаю, Радянського Союзу (Росії), країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Фактори, що визначають економічну інтеграцію "
 1. 4. Механізм інтеграції: приклад ЄС
  Західноєвропейська інтеграція з самого початку була процесом, що йде як знизу (на рівні фірм), так і зверху (на міждержавному, наднаціональному
 2. 10.1. Нове обличчя інтеграції: знаряддя конкурентної боротьби
  У багатьох випадках інтеграція у світове господарство веде не до прискорення зростання, а до закріплення периферійної моделі економіки та втрати ... ресурсів розвитку
 3. 13.4 . Регіоналізація світового ринку
  Регіональні угруповання держав: - Європейський союз (ЄЕС); - Північноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА); - Тихоокеанському-азіатська економічна інтеграція; - Співдружність незалежних держав (СНД). Форми регіональної економічної інтеграції: 1) зона вільної торгівлі; 2) загальний ринок; 3) економічний і валютний союз; 4) політична інтеграція (створення
 4. Запитання до теми
  1. В результаті чого утворюється єдність відтворювального процесу в глобальному масштабі? Яка роль іноземних прямих інвестицій у світовому виробництві? 2. Розкрийте поняття міжнародного поділу праці (МРТ); охарактеризуйте ступінь участі в ньому підсистем і окремих країн. 3. В яких галузях насамперед виявляється ефект «економії на масштабі
 5. Висновки
  1. Економічна інтеграція є об'єктивний процес, заснований на інтернаціоналізації господарського життя та міжнародному поділі праці. При цьому взаємодія здійснюється як на макро- , так і на мікрорівні. Основні форми міжнародної економічної інтеграції - зона вільної торгівлі, митний союз, економічний і валютний союз. 2. Міжнародні інтеграційні
 6. Політико-економічний характер інтеграції
  Економічна інтеграція - це новий щабель і форма інтернаціоналізації господарського життя різних країн, що виражає поєднання двох взаємопов'язаних процесів: взаємне переплетення економік і проведення узгодженої політики в економічних відносинах між країнами, що входять в дану угруповання, і у відносинах з третіми країнами. Тому економічна інтеграція - це
 7. 2. ФАКТОРИ, визначається інтеграційними процесами
  Економічна інтеграція має у своїй основі ряд об'єктивних чинників, серед яких найважливіше місце займають: | зросла інтернаціоналізація господарського життя; | поглиблення міжнародного поділу праці; | загальносвітова за своїм характером науково-технічна революція; | підвищення ступеня відкритості національних економік. Всі ці фактори
 8. Тенденція до регіональної інтеграції
  . Особливе значення надавалося господарським аспектам співробітництва між самими країнами, що розвиваються. Воно виражалося в тенденції до інтеграції їх національних господарств на регіональному рівні. На відміну від інтеграції розвинених капіталістичних країн тісне економічне співробітництво держав, що розвиваються не підготовлене достатньою мірою попереднім розвитком продуктивних сил, а
 9. Терміни і поняття
  Міжнародна економічна інтеграція Зона вільної торгівлі Митний союз Платіжний союз Спільний ринок Економічний і валютний союз Глобалізація господарського життя Відкрита економіка Європейський союз (ЄС) Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА) Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) Азіатсько-Тихоокеанське економічне співтовариство (АТЕС)
 10. 3.3. Регіональна економічна інтеграція - форма розвитку світового виробничого процесу
  Регіональна економічна інтеграція являє собою процес розвитку стійких економічних зв'язків і поділу праці національних господарств, який, охоплюючи зовнішньоекономічний обмін і сферу виробництва, веде до тісного переплетення національних господарств і створення єдиного господарського комплексу в регіональному масштабі. Процес економічної інтеграції складний і суперечливий. Він
 11. Питання 8 Етапи міжнародної інтеграції
  Відповідь Відповідно до теорії американського економіста угорського походження Б. Баласса (Bela Balassa) виділяється п'ять етапів міждержавної інтеграції (рис. 6). {foto19} Рис. 6. Етапи міждержавної інтеграції На першому етапі завдяки скасуванню митних зборів та інших митних обмежень виникає зона вільної торгівлі (free trade zone; FTZ). На етапі виникнення
© 2014-2022  epi.cc.ua