Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
І.В. АНТОНОВА, М.В. ЛИСЕНКО. Економіка. Курс лекцій для студентів, 2007 - перейти до змісту підручника

9.4. Еластичність попиту та пропозиції


Поняття еластичності не є чисто економічним. Вона може визначатися практично для будь-яких процесів (фізичних, хімічних і т. д.) Під еластичністю розуміється міра (ступінь) реагування однієї змінної величини на зміну іншої змінної величини.
Будь-який покупець і продавець реагують на зміну багатьох соціально-економічних умов на ринку. Видів еластичності попиту та пропозиції стільки, скільки факторів впливає на зміну цих змінних. Проте вплив багатьох з цих факторів вкрай важко оцінити і формалізувати, тому на практиці аналізується вплив лише найбільш значущих з них.
При аналізі попиту найбільш важливими чинниками, що викликають його зміна, є ціни аналізованих товарів, ціни замінників, взаємодоповнюючих товарів, доходи споживачів. Тому і досліджуються, як правило, три види еластичності попиту:
- пряма еластичність попиту (еластичність попиту за ціною);
- еластичність попиту по доходу;
- перехресна еластичність попиту, що відображає міру реагування попиту на зміну цін інших товарів.
Оцінюється еластичність за допомогою коефіцієнтів еластичності, які показують, на скільки відсотків зміниться одна змінна (в даному випадку попит) при зміні на 1% іншої змінної (ціни, доходу). Коефіцієнт еластичності позначається Е з додаванням відповідних індексів: верхній індекс показує, зміна якої змінної аналізується, нижній - під впливом якої змінної відбувається зміна. Наприклад, коефіцієнт еластичності попиту за ціною розраховується за формулою

коефіцієнт еластичності попиту за ціною

(9.4)

де - процентна зміна обсягу попиту;
- процентна зміна ціни.
Процентне зміна змінної визначається як відношення її абсолютної зміни до первісного рівня, виражене у відсотках
%? Qd=(? Qd / Qd) х 100%; (9.5)
%? P=(? P / P) х 100%. (9.6)
Так як між ціною товару і обсягом попиту на нього існує зворотна залежність, обумовлена законом попиту, то коефіцієнт цінової еластичності попиту має негативне значення. Економісти зазвичай враховують лише абсолютну величину коефіцієнта еластичності попиту, тобто беруть значення коефіцієнта за модулем | ЕdР |.
Розрізняються три основних види цінової еластичності попиту: еластичний, нееластичний, одиничний еластичний.
Якщо попит змінюється більшою мірою, ніж ціна, тобто | ЕdР |> 1, попит вважається еластичним, якщо в меншій мірі (| ЕdР | <1) - нееластичним. Якщо процентна зміна ціни призводить до рівного процентному зміни обсягу попиту, то коефіцієнт дорівнює 1 і попит вважається одиничним еластичним.
Існують два підходи до обчислення еластичності:
- метод обчислення еластичності в точці (в конкретній ситуації);
- метод обчислення еластичності по дузі (на основі знань про стан процесу в двох ситуаціях).
Еластичними функції Y=f (х) в точці х0 називається границя відношення відносних змін величини функції Y і фактора Х за умови, що? Х прагне до 0.
Таким чином, точкова еластичність попиту визначається за формулою

точкова еластичність попиту

(9.7)

де - похідна функції Q (р).

Якщо ж відомі ціни і відповідні їм обсяги попиту для двох ситуацій (двох точок кривої попиту), обчислюється еластичність попиту по дузі (дугова еластичність). У цьому випадку формула коефіцієнта еластичності приймає вид

Коефіцієнт еластичності

(9.8)

При цьому значення Р і Q можуть відповідати будь-який з двох аналізованих ситуацій. Проте в даному випадку можуть бути отримані різні значення коефіцієнта еластичності, в результаті чого економістами, які проводять аналіз, можуть бути дані прямо протилежні рекомендації про шляхи підвищення ефективності цінової політики фірми. Справа в тому, що пряма еластичність попиту аналізується продавцями з метою визначення умов отримання найбільшої загальної виручки (сукупного доходу). Загальна виручка дорівнює ціні товару, помноженої на кількість проданого товару
TR=P х Q, (9.9)
де TR - загальна виручка;
Р - ціна товару;
Q - кількість проданого товару.
Оскільки попит на ринку завжди обмежений платоспроможністю покупців, зміна ціни товару неминуче викличе зміну обсягу його покупок, що може призвести до зміни загальної виручки.
Якщо попит на товар еластичний, продавцю вигідніше знизити ціну, так як обсяг покупок виросте більшою мірою, ніж знизиться ціна, загальна виручка збільшиться.
Якщо ж попит нееластичний, ціну вигідніше підвищити. Обсяг покупок знизиться, але в меншій мірі, ніж підвищиться ціна. Якщо ж коефіцієнт еластичності дорівнює 1, ніяка зміна ціни не може сприяти збільшенню загальної виручки, тобто в цьому випадку вона є максимально можливою.
При визначенні коефіцієнта цінової еластичності попиту слід мати на увазі, що він не є незмінним на всьому протязі графіка кривої попиту, рух уздовж кривої вгору або вниз призводить до зміни значення коефіцієнта. При аналізі еластичності навіть на одному і тому ж відрізку кривої попиту можуть бути отримані різні значення коефіцієнта і, отже, можуть бути дані суперечливі рекомендації з приводу зміни ціни товару, якщо в якості базової беруться різні точки відрізка. Для вирішення цієї проблеми економістами був запропонований розрахунок не по крайнім, а за середніми цінами і обсягами попиту на даній ділянці відрізка (формула центральної точки).
Формула центральної точки для визначення цінової еластичності має вигляд

Формула центральної точки

(9.10)
,

де Р1 і Р2 - ціни в крайніх точках аналізованого відрізка кривої попиту;
Q1 і Q2 - обсяги попиту в крайніх точках цього відрізка.
На цінову еластичність попиту може впливати цілий комплекс факторів.
В одних джерелах виділяються чотири фактори:
- можливість заміни даного товару іншим; чим більше замінників даного товару, тим еластичніший попит на нього;
- питома вага витрат на даний товар у загальній сумі витрат споживачів; чим дорожче товар і більше питома вага витрат на нього в загальній сумі видатків, тим вище еластичність попиту;
- приналежність даного товару до предметів розкоші або до предметів першої необхідності; попит на предмети розкоші звичайно еластичний, на товари першої необхідності - нееластичний;
- фактор часу; попит на товар звичайно тим еластичніший, чим триваліший період часу для прийняття рішень.
В інших джерелах розглядаються дев'ять факторів по Негл, що впливають на цінову еластичність попиту:
- ефект унікальної цінності;
- ефект поінформованості про аналоги;
- ефект сумарних витрат;
- ефект труднощі порівняння;
- ефект кінцевої користі;
- ефект розподілу витрат;
- ефект безповоротних інвестицій;
- ефект зв'язку ціни та якості;
- ефект запасу.
Г.К. Лапушінская і Т.Ю. Баженова пропонують з метою більш повної деталізації доповнити дев'ять факторів по Негл ще трьома:
- ефектом «справедливість ціни»;
- ефектом термінової необхідності;
- ефектом зносу.
При цьому всі дванадцять детермінант пропонується розділити на чотири укрупнених групи (рис. 9.5).

Рис. 9.5. Фактори, що впливають на еластичність попиту за ціною


Як вже зазначалося, попит на даний товар залежить не тільки від його ціни, а й від цін на інші товари. Еластичність попиту на один товар щодо ціни на інший називається перехресної еластичністю
Якщо товари X і Y взаємозамінні, то коефіцієнт перехресної еластичності попиту має позитивне значення, так як збільшення ціни на один товар веде до підвищення попиту на інший .
Якщо аналізовані товари є взаємодоповнюючими, то коефіцієнт перехресної еластичності має негативне значення, оскільки збільшення ціни на один товар викличе зниження попиту не тільки на нього, а й на товар, споживання якого без подорожчав практично неможливо.
Якщо виробники не можуть або не хочуть змінити ціну свого товару, то, пристосовуючись до ситуації, вони повинні скорегувати обсяги виробництва з урахуванням зміни попиту.
Обидва види цінової еластичності (пряма і перехресна) аналізуються також і державою з метою оптимізації політики непрямого оподаткування. Непрямі податки завжди включаються в ціну товару. Приймаючи рішення про зміну податкових ставок з метою збільшення податкових надходжень, уряд повинен враховувати можливе значне зниження попиту, яке може привести не до збільшення, а до скорочення збираної маси податків. попиту. Коефіцієнт перехресної еластичності визначається за формулою

Коефіцієнт перехресної еластичності


, (9.11)
де%? Qx - процентна зміна попиту на товар х;
%? Py - процентна зміна ціни на товар у.
Для багатьох товарів обсяг покупок чутливий до рівня доходів споживачів. Тому, поряд із впливом зміни цін на попит і його величину, досліджується еластичність попиту по доходу
=%? Qd /%? I, (9.
12)
де%? i - процентна зміна доходу.
Для більшості товарів коефіцієнт еластичності попиту по доходу має позитивне значення, тобто в міру зростання доходів споживачів попит збільшується. Такі товари називаються нормальними. Для іншої групи - нижчих товарів - коефіцієнт по досягненні певного рівня доходу буде негативним, так як споживачі почнуть замінювати ці товари більш якісними, хоч і більш дорогими товарами. До нижчих товарам можуть ставитися не тільки низькоякісні, а й товари хорошої якості, для яких за певних способах споживання існують кращі замінники. Найбільш яскравим прикладом може бути хліб. Це один з дешевих основних продуктів харчування. До тих пір, поки він купується для задоволення потреб у хлібобулочних виробах при збалансованому раціоні харчування, - це нормальне благо. Але якщо найбідніші верстви населення набувають його і великих кількостях, ніж необхідно для раціонального харчування, тільки тому, що не можуть при певному рівні доходу придбати м'ясо, овочі, фрукти та інші дорожчі продукти, він стає нижчим благом. Тамуючи голод, хліб в цьому випадку не є хорошим якісним замінником тих продуктів, від яких населення змушене відмовитися внаслідок низького рівня реальних доходів, він не дає організму необхідних мікроелементів і вітамінів. Зі зростанням доходів домашні господарства скоротять споживання хліба, замінюючи його іншими продуктами харчування.
Еластичність пропозиції оцінюється найчастіше лише за ціною аналізованого товару або інших товарів, так як аналіз впливу інших факторів дуже трудомісткий і насилу піддається формалізації.
Цінова пряма і перехресна еластичність пропозиції оцінюються аналогічно відповідним видам еластичності попиту, але в чисельнику враховується відносна зміна обсягу пропозиції (пряма) або пропозиції (перехресна), що позначається відповідним індексом

=? Qs / Qs:? P / P. (9.13)
Цінова еластичність пропозиції показує, на скільки відсотків зміниться обсяг пропозиції при зміні ціни товару на один відсоток. При постійних цінах на ресурси вона визначається особливостями технології виробництва і характеризує чутливість виробників до зміни ціни товару.
Цінова еластичність пропозиції залежить від багатьох чинників:
1. Можливість тривалого зберігання продукції. При наявності у виробників такої можливості пропозиція буде більш еластичним, так як обсяг пропонованого товару може бути змінений при одночасному зміну запасів продукції.
2. Наявність вільних (незавантажених) виробничих потужностей. Пропозиція буде більш еластичним, якщо у фірм є в наявності неиспользуемое обладнання, яке швидко може бути приведений в дію.
3. Тип пропонованих до продажу товарів і послуг. Пропозиція товарів (послуг), технологію та / або обсяги випуску яких можуть швидко змінюватися без значних додаткових витрат капіталу, більш еластично за ціною, ніж в відсутність цих можливостей.
4. Найважливішим фактором, що впливає на еластичність пропозиції, є фактор часу. Період пристосування фірм галузі до нової ціни можна розділити на три часових відрізки:
- миттєвий (ринковий) період - це час, коли реалізується вже вироблений товар; еластичність дорівнює 0;
- короткостроковий період - це час, протягом якого до нових умов пристосовуються вже функціонують в галузі фірми, причому не змінюючи обсяг використовуваних постійних ресурсів (землі, виробничих потужностей і т.д.). Короткострокова еластичність пропозиції залежить від темпу, з яким збільшуються додаткові витрати на одиницю продукції при зростанні обсягу виробництва. У більшості галузей швидке збільшення випуску продукції пов'язане зі значними витратами, тому еластичність пропозиції невелика;
- довгостроковий період - у цьому періоді до нової ціни пристосовується вся галузь. Всі ресурси змінні: фірми можуть змінити технології, розширити виробництво: може змінитися кількість фірм в галузі і т.д.; тому довгострокова еластичність зазвичай більше короткостроковою.
 Тривалість цих умовних періодів неоднакова для різних галузей виробництва. Вона залежить як від тривалості виробничого циклу в аналізованої галузі, так і від умов виробництва засобів виробництва для цих галузей, технологічних особливостей, типу товару, можливостей зберігання не тільки самого товару, а й сировини, матеріалів і напівфабрикатів, що вимагаються для його виробництва, і т . д.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "9.4. Еластичність попиту та пропозиції"
 1. Ключові терміни
    еластичний попит Нееластичний попит Абсолютно нееластичний попит Попит одиничної еластичності Помилка перенесення властивостей частини на ціле Перехресна еластичність попиту за ціною Взаємозамінні і взаємодоповнюючі товари Еластичність попиту по доходу Нормальні і нижчі товари Предмети розкоші і предмети першої необхідності Еластичність пропозиції за ціною Короткострокові
 2. Терміни і поняття
    еластичний, нееластичний попит, одинична еластичність) Коефіцієнт еластичності попиту за ціною Пропозиція Закон зміни пропозиції Крива пропозиції Коефіцієнт еластичності пропозиції Еластичність пропозиції (одинична еластичність, еластичне, нееластичне пропозицію) Рівновага на ринку Ціна Рівноважна ціна «Ціна статі» і «ціна стелі» Ціна попиту і
 3. Терміни і поняття
    еластичний, нееластичний попит, одинична еластичність) Коефіцієнт еластичності попиту за ціною Пропозиція Закон зміни пропозиції Крива пропозиції Коефіцієнт еластичності пропозиції Еластичність пропозиції (одинична еластичність, еластичне, нееластичне пропозицію) Рівновага на ринку Ціна Рівноважна ціна «Ціна статі» і «ціна стелі» Ціна попиту і ціна
 4. Еластичність пропозиції
    еластичністю попиту, яка виражає реакцію покупців на зміну цін на товари та послуги, проявляє себе і еластичність пропозиції, яка характеризує відносні зміни між ціною та пропозицією товарів до реалізації. Коефіцієнт еластичності пропозиції виражає собою зміну виробництва і пропозиції товарів при збільшенні або зменшенні ціни товару на 1%. Якщо при збільшенні
 5. Тема 14. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ
    еластичності. Попит і пропозиція залежать від зміни ціни, однак ступінь залежності окремих товарів різна. Дана особливість товарів враховується допомогою розрахунку еластичності. Еластичність - швидкість реакції попиту або пропозиції на зміну ціни. Якщо її виразити у вигляді процентних змін, то можна розрахувати коефіцієнт еластичності: {foto32} де Еdp-коефіцієнти
 6. 9.2.5.3. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПРОПОЗИЦІЇ У короткий період
    еластичності пропозиції. Еластичність пропозиції за ціною характеризує відносну зміну пропозиції i-го товару при зміні його ціни. Коефіцієнтом прямої еластичності пропозиції за ціною називають відношення відносної зміни обсягу пропозиції у відсотках до відносного зміни ціни. Для характеристики перехресної еластичності пропозиції вводиться додатковий
 7. Цінова еластичність пропозиції
    еластичністю попиту представляє важливість дослідження еластичності пропозиції. Під еластичністю пропозиції розуміється ступінь його зміни залежно від динаміки ціни. Коефіцієнт еластичності _ Зміна величини пропозиції,% пропозиції Зміна цін,% Пропозиція еластично, якщо воно мобільно реагує на зміну цін. Навпаки, нееластичне пропозиція має місце у випадку,
 8. ЦІНОВА ЕЛАСТИЧНІСТЬ
    еластичність попиту або пропозиції стосовно ціни; реакція зміни попиту (пропозиції) на зміну ціни. Розрізняють дугову, вимірювану як середню на дузі кривої попиту і пропозиції, і точкову, вимірювану в точці кривої,
 9. 1.3.4. Еластичність попиту та пропозиції
    еластичність попиту - ступінь зміни попиту у відповідь на 1% зміни ціни. Визначення коефіцієнта цінової еластичності попиту:, де Ed - коефіцієнт цінової еластичності,? Qd (%) - процентна зміна обсягу попиту,? P (%) - процентна зміна ціни. або або, де Q1 - первинний об'єм попиту, Q2 - змінений
 10. Проблемні питання
    еластично, а інших? невідповідно? Як визначається коефіцієнт еластичності пропозиції? 9. Яке значення еластичності пропозиції для
 11. Основні терміни і поняття
    еластичність, еластичність по доходу, пропозиція, закон пропозиції, еластичність пропозиції, ринкова рівновага, ціна ринкової рівноваги, рента (надлишок) споживача, порушення рівноваги, «нормальна» ринкова
 12. Еластичність пропозиції
    еластичність пропозиції за ціною. Мірою цієї зміни є коефіцієнт еластичності пропозиції, що розраховується як відношення обсягу пропозиції (%) до зростання цін (%), тобто за формулою Fs _ Процентне зміна S Процентне зміна? 'Де Ер - коефіцієнт еластичності пропозиції; S-пропозиція; Р - ціна. Еластичність пропозиції служить показником відносної зміни
 13. Одинична еластичність
    еластичним і нееластичним попитом, приймається коефіцієнт одиничної еластичності, коли підвищення (зниження) ціни на 1% викличе відповідно скорочення (збільшення) величини попиту на 1%. Блага, що мають коефіцієнт еластичності більше одиниці, відносяться до групи товарів, що мають високу еластичністю. Коефіцієнт еластичності менше одиниці свідчить про недостатню або низької
 14. Терміни і поняття
    еластичність попиту Коефіцієнт цінової еластичності попиту Перехресна еластичність попиту Еластичність попиту по доходу Гранична корисність Закон спадної граничної корисності Крива байдужості Карта байдужості Гранична норма заміщення Бюджетна лінія Крива
 15. Еластичність пропозиції
    еластичність пропозиції за ціною, можемо отримати відповідь на питання, наскільки виробництво тієї чи іншої продукції реагує на зміну ціни. Коефіцієнт цінової еластичності пропозиції розраховується за тією ж формулою, що і коефіцієнт цінової еластичності попиту. Різниця лише в тому, що замість величини попиту береться величина пропозиції: {foto19}, (9.7) де Q0 і Q1 - пропозиція до і
 16. 5.3. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ВИРОБНИКІВ
    еластичності пропозиції означає відповідну реакцію пропозиції на зміну ціни. Суть її в наступному: якщо виробники чутливі до змін цін, то пропозиція буде еластично. І навпаки: якщо виробники нечутливі до змін цін, то пропозиція буде невідповідно. Еластичність пропозиції ми будемо розглядати так само, як еластичність попиту, пам'ятаючи при цьому, що в даному
 17. Висновки Цінова еластичність попиту визначає вимірюв- ня обсягу попиту при зміні ціни това- ра.
    еластичність попиту визначає вимірюв-ня обсягу попиту при зміні ціни това-ра. Еластичність попиту за ціною збільшується при русі від товарів першої необхідності (нееластичний попит) до предметів розкоші в разі існування близьких товарів-субст-Тутов; в разі вузького визначення ринку або якщо покупці мають великий запас часу для того, щоб відреагувати на
© 2014-2022  epi.cc.ua