Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Н.А. Кошелєв. Національна економіка.Шпаргалкі, 2009 - перейти до змісту підручника

11. Економічні ресурси: їх види.

Велике значення в національній економіці мають економічні ресурси, які визначають характер її функціонування, темпи, структуру і травні-штаби розвитку. Вони являють собою базу для економічного зростання. По суті, це такий вид благ, який може бути використаний для виробництва інших благ.
Економічні ресурси - це вид ресурсів, необхідних для виробництва благ - товарів і послуг.
Існують наступні види економічних ресурсів:
1) підприємницький потенціал. Це здатність населення до організації виробництва благ в різних формах;
2) знання. Це конкретні наукові та технічні розробки, які дозволяють організувати виробництво і споживання благ на більш високому, ніж попередній, рівні;
3) природні ресурси. Це конкретні корисні копалини, наприклад, земля, надра, а також кліматичне і географічне положення країни;
4) людські ресурси. Це конкретна кількість населення країни, що відрізняється певними якісними показниками - освітою, культурою, професіоналізмом. У сукупності людські ресурси є найбільш важливим економічним ресурсом, так як без нього неможливо уявити нормальне функціонування національної економіки;
5) фінансові ресурси. Це капітал, представлений конкретними грошовими коштами, наявними в національній економіці.
Природні ресурси за своїм складом досить різноманітні і включають земельні, енергетичні, водні, біологічні, лісові, мінеральні, рекреаційні, кліматичні ресурси. Їх використання взаємопов'язано між собою (наприклад, для використання земельних ресурсів необход-ма техніка, а для її роботи потрібні мінеральні ресурси - паливо). Природні ресурси поділяють на:
1) розвідані. Видобуток їх вже ведеться;
2) достовірні. Про існування їх достовірне відомо, але з різних причин їх видобуток не ведеться;
3) прогнозні.
Це корисні копалини, які гіпотетично повинні існувати, але це достовірне невідомо.
За оцінками фахівців при існуючих темпах видобутку корисних копалин їх запаси будуть вичерпані приблизно через 500 років. Одночасно потреба в них економік постійно збільшується в середньому на 10% щорічно. Для підвищення ефективності використання цього ресурсів постійно ведеться розробка і впровадження ресурсозберігаючих технологій.
Людські ресурси в нашій країні обмежені. Незважаючи на високий рівень безробіття, існує брак людських ресурсів, що відрізняються певними якісними характеристиками - професійним та кваліфікаційним рівнем. Відчувається гостра нестача співробітників певних кваліфікацій і професій, що істотно загальмовує розвиток національної економіки.
12. Властивості економічних ресурсів
Основною властивістю економічних ресурсів є їх обмеженість при безмежності потреби в них для виробництва благ - товарів і послуг. Ізетого властивості випливає закономірна необхідність ефективного використання економічних ресурсів для максимально повного задоволення потреб населення. У цьому випадку необхідно постійно приймати рішення про доцільний розподілі ресурсів, тобто про їх застосування таким чином, щоб отримати від цього максимальний результат.
Іншим властивістю економічних ресурсів є їх взаємодоповнюваність. Наприклад, для раціоналізації використання природних ресурсів використовуються знання - економічний ресурс, який на підставі науково-технічних розробок дозволяє зробити взаємодоповнюваність більш ефективним і оптимальним чином. У свою чергу, знання становлять основу людських ресурсів і полягають у конкретних знаннях, уміннях, професійних навичках співробітників.
Мобільність економічних ресурсів полягає в їх здатності переміщатися між галузями, регіонами, країнами.
Стосовно до кожного економічного ресурсу ступінь мобільності буде різна і буде залежати від безлічі як об'єктивних, так і суб'єктивних факторів. Наприклад, мінімальна мобільність буде у економічного ресурсу - землі, так як неможливо змінити її географічне положення. Найбільшою мобільністю відрізняються людські ресурси, які здатні переміщатися між національними економіками.
Важливою властивістю економічних ресурсів є їх взаємозамінність, яка полягає у здатності замінити один економічний ресурс на інший.
Наприклад, для того щоб збільшити ефективність виробництва, можна використовувати як підприємницький потенціал - змінити технологію виробництва, так і знання - навчити співробітників, щоб ті більш ефективно виконували свої посадові обов'язки. Здатність до заміни у економічних ресурсів обмежена і не може бути проведена повністю і тотально. Наприклад, капітал не може повністю замінити людські ресурси. Первісна заміна ресурсів може принести позитивний результат, але надалі господарська діяльність істотно ускладнюється, і може бути знижена її ефективність.
Головне завдання господарюючого суб'єкта полягає в постійному підвищенні ступеня ефективності та раціональності використання економічних ресурсів, для чого залучаються їх властивості - взаємозамінність, взаємодоповнюваність, мобільність.
У рамках національної економіки звернення економічних ресурсів відбувається на відповідних їм ринках (наприклад, ринок капіталу, ринок праці). Усередині цих ринків також існує певна сегментація (наприклад, ринок праці складається з сегмента менеджерів, економістів, інженерів).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11. Економічні ресурси: їх види. "
 1. Види факторних доходів
  економічних ресурсів (факторів виробництва) називають факторними доходами. Власники факторів виробництва (економічних ресурсів) отримують такі види доходів: від природних ресурсів - ренту (земельну, гірську, плату за воду і т.д.); від трудових ресурсів - заробітну плату; від капіталу - відсоток (як дохід власників грошового капіталу) і прибуток (як дохід власників
 2. Запитання для самоперевірки
  ресурси? 2. Як впливає забезпеченість природними ресурсами на розвиток економіки країн світу? 3. Назвіть види ренти. 4. Які існують основні види забруднення навколишнього середовища? 5. Як розвинені країни світу можуть допомогти розвиваються в боротьбі з наслідками забруднення навколишнього середовища? Чи підуть вони на це? 6. Які країни найбільшою мірою несуть відповідальність за забруднення
 3. 1.2.2. Виробничі ресурси та їх види
  економічних благ необхідні певні фактори, з яких і за допомогою яких їх можна виробити. Ці чинники називаються економічними ресурсами. РЕСУРСИ --- --- ВИРОБНИЦТВО --- БЛАГО Економічні ресурси: - природні (земля та її надра); - матеріальні (засоби праці, предмети праці, реальний капітал); - трудові (робоча сила,
 4. Поняття економічних ресурсів
  економічними ресурсами розуміються всі види ресурсів використовуються в процесі виробництва товарів і послуг. По суті, це ті блага, які використовуються для виробництва інших благ. Тому їх нерідко називають виробничими ресурсами, виробничими чинниками, факторами виробництва, факторами економічного зростання. У свою чергу, інші блага називають споживчими
 5. 3. Доходи та їх види. Прибуток
  економічні ресурси мають своїх власників. Ті самі їх споживають або, що частіше буває, продають на ринках ресурсів (див. 5.2) і отримують за це плату у вигляді доходів. Покупці ресурсів (переважно фірми) мають можливість оплатити їх, так як продають на товарних ринках вироблену на базі економічних ресурсів продукцію і також отримують за це плату у вигляді доходів. Таким чином,
 6. Лекція 23 Тема: ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ, ФОРМИ І ВИДИ. ТЕОРІЯ РИЗИКІВ
  види; - аналізуються ознаки і види підприємництва; - з'ясовуються достоїнства і недоліки всіх форм підприємництва; - досліджуються організаційні форми російського бізнесу; - розглядається теорія
 7. Стаття 20. Види діяльності
  види діяльності, що відповідають цілям, передбаченим у статуті підприємства, за винятком заборонених чинним на території РРФСР
 8. Лекція 8 Тема: РИНКОВА КОНКУРЕНЦІЯ ТА ЇЇ ВИДИ
  види конкуренції та механізм їх дії; - аналізуються втрати від недосконалої конкуренції та антимонопольне
 9. 2. Види ринків та їх структура
  економічних ресурсів (праці, землі, капіталу, підприємницьких здібностей , знань). Через відповідні ринки вони продають фірмам свої ресурси, отримуючи за це доходи. Виробники використовують придбані ресурси для організації виробництва продукції, яку потім продають на ринках продукції. Тут вона купується споживачами за їх доходи. Будь-який ринок можна дробити на все більш
 10. Запитання для самоконтролю
  види негативної дії на навколишнє середовище. 2. Яким законом введена плата за негативний вплив на навколишнє середовище? 3. Який орган влади визначає порядок плати та її граничні розміри за забруднення навколишнього природного середовища, розміщення відходів, інші види шкідливого
 11. Контрольні питання
  економічний цикл? 2. Які показники економічних циклів ви знаєте? 3. Які основні типи економічних циклів? 4. Що таке криза? 5. Які існують фази економічного циклу? 6. У чому сутність довгохвильових циклів М. Кондратьєва? 7. Що таке інфляція і які основні її причини? 8. Які види інфляції та інфляційних очікувань ви знаєте ? 9. Які наслідки інфляції?
 12. Питання для самоперевірки
  економічного цик-ла? 8. Які основні джерела економічного зростання? 9. Який вплив ефекту акселератора на економічне зростання ? 10. Які види виробничих пропорцій ви знаєте? 11. Назвіть основні риси трансформації галузевої структури економіки в розвинених
 13. Стаття 4. Види ставок мит
  види ставок мит: адвалорні , що нараховуються у відсотках до митної вартості оподатковуваних товарів; специфічні, що нараховуються у встановленому розмірі за одиницю оподатковуваних товарів; комбіновані, що поєднують обидва названих видів митного
© 2014-2022  epi.cc.ua