Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є. Ф. Борисов. ЕКОНОМІКА, 2009 - перейти до змісту підручника

У чому полягають особливості структури сучасного світового господарства?


За різними історичним, соціально-економічних і політичних причин виробництво економічних благ у різних країнах світу розвивалося вкрай нерівномірно. Це і

Третя стадія - постіндустріальна


понині позначається на структурі світової економіки. Її можна поділити на три рівня, які в основному відповідають відомим історичним стадіях виробництва.
Вихідна стадія реальної економіки досі типова, наприклад, для деяких країн Африки (Гвіана, Малі, Гвінея, Сенегал та ін.), де в сільському господарстві зайнято 2/3 населення. Примітивні знаряддя ручної праці дозволяють працівнику прогодувати не більше двох осіб.
Стадія індустріального виробництва є панівною в багатьох країнах усіх континентів (Туреччина, Мексика, Бразилія, Індонезія та ін.) Правда, як буде показано надалі, в останні десятиліття XX в., Особливо в Південно-Східній Азії, з'явилися нові індустріальні країни з високими темпами зростання економіки.
Нарешті, на вищий щабель постіндустріального виробництва перейшли США, Канада, Японія, держави Західної Європи та деякі інші країни. Про це свідчать, зокрема, статистичні дані про структуру зайнятості працездатного населення. У найбільш розвинених країнах значно зросла вироблення трудівників в традиційних сферах економіки (сільське господарство, промисловість), що дозволило скоротити в них зайнятість. Переважна частина трудових ресурсів перейшла
в сферу послуг.
Однак така трирівнева структура світового виробництва не є незмінною.
Навпаки, особливо в 90-х рр.. XX в. прискорився розвиток багатьох відсталих країн у напрямку індустріального, а в кінцевому рахунку - постіндустріального прогресу. Правда, цей процес вимагатиме дуже багато часу і зусиль.
Тим часом вже сьогодні досвід країн з постіндустріальної економікою дозволяє досить чітко уявити, з яких нових складових частин складається абсолютно оновлене виробництво, яке є реальністю в XXI сторіччі.
Порівняно з індустріальним виробництвом постпромишленная економіка має у своїй структурі ряд корінних відмінностей. Ці відмінності відображені на рис. 1.8.


Рис. 1.8. Структура постіндустріальної економіки


Перша структурна особливість. У всіх високорозвинених країнах економіка складається з двох взаємопов'язаних і доповнюючих один одного типів творчої діяльності: матеріального (виготовляє речові продукти) і нематеріального виробництва (створює духовні цінності: твори науки, культури, мистецтва тощо).
Підвищення питомої ваги нематеріального виробництва у всій господарської діяльності є прямим свідченням узвишшя потреб людей у постіндустріальній економіці. З досягненням матеріального достатку і скороченням часу праці в матеріальному виробництві розвиваються запити людини в тому, щоб раціонально використовувати вільний час і зайнятися розвитком здібностей.
Друга структурна особливість. Сучасна господарська діяльність безпосередньо включає сферу, що створює послуги.
Послуга - такий вид доцільної діяльності, корисний результат якої проявляється під час праці і пов'язаний з задоволенням будь-якої потреби. Наприклад, транспортна послуга полягає в доставці людей і вантажів в задане місце, послуга лікаря полягає в лікуванні хворого.
Послуги поділяються на два види, які відповідають типам виробничої діяльності. Розрізняють матеріальні послуги (їх здійснюють вантажний транспорт, зв'язок по обслуговуванню виробництва, торгівля, житлово-побутове обслуговування тощо) і нематеріальні послуги (їх надають освіту, охорону здоров'я, наукове обслуговування, мистецтво, соціальне обслуговування, кредитування, страхування і т. п.).
Третя структурна особливість. Для постіндустріальної економіки характерно наступне: долаються кордони, що розділяють процеси матеріального і нематеріального виробництва, посилюється їх взаємозалежність і взаємодію.
Так, в умовах науково-технічної революції матеріальне виробництво не може ефективно розвиватися без збільшення таких нематеріальних благ, як інформація, наукові відкриття та винаходи.
Наведені тут приклади ілюструють наступне загальне положення. Всі ланки господарської діяльності внутрішньо взаємопов'язані між собою і становлять єдине ціле, або систему. Тому нам належить виявити системні зв'язки в економіці. Багато в чому ці системні зв'язки отримують розвиток в єдиній сукупності економічних відносин, яка буде розглянута в наступному розділі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " У чому полягають особливості структури сучасного світового господарства? "
 1. КИТАЙ
  ніж я, але зважаючи надоптимістичний оцінок, що з'являються в діловій пресі, слід почати з певної дози реалізму. Минулі відсотки зростання не такі хороші, як здається, а майбутні не будуть так гарні, як минулі. Опубліковані відсотки зростання перебільшують успіхи Китаю. Місцеві чиновники в Китаї отримують премії, що залежать від відсотків зростання в їх регіоні, і ці ж місцеві чиновники відповідають за
 2. 1. Необхідність державного втручання в економіку
  чому, за словами Аристотеля, «середовищем цілком щасливого життя», де держава виховує людину в чесноти, саме в цьому призначення держави. Незаперечно одне: держава - продукт економічного і соціального розвитку суспільства. Воно виникло як потреба нації у виконанні певних функцій (в тому числі й економічних), що забезпечують її виживання і розвиток. Держава жодним
 3. Концепція «нульового економічного зростання»
  ніж виробничі відносини. Зміна формацій відбувається революційним шляхом: стара система руйнується і створюється нова. Теорія стадій економічного зростання У. Ростоу. Створюючи свою теорію, У. Ростоу, з одного боку, спробував показати, що процес економічного розвитку не вичерпується системою тих відносин, які традиційно складають предмет дослідження аналізу економічного
 4. Роздержавлення і приватизація
  чому не обмежена. Для нього важливо, щоб при наявності приватної власності було ясно і чітко визначені правомочності всіх інших суб'єктів прав власності. У своїй практичній діяльності вони більш потребують доступності ресурсів, інформації, кредитів, виході на зовнішній ринок і т.д. Для цього необхідні чіткі правові гарантії з усіх цих питань. Таким чином, підприємець
 5. Тіньова економіка
  чим іншим як моделлю нормативного розподілу, заснованої на тому, що кожен працівник отримує еквівалент своїх трудовитрат (за вирахуванням тієї частки, яка необхідна для накопичення, підтримки вже і ще непрацездатних, розвитку соціальної сфери та інших цілей суспільного або колективного саморозвитку) в нормативній формі (з урахуванням кількості та якості праці, його результативності).
 6. 3. Структурні зрушення в економіці. Формування відкритої економіки
  ніж удвічі) зниження в 1996 р. рентабельності в промисловості - до 10% в порівнянні з більш ніж 50%-ної ставкою на позичковому ринку. В перехідній економіці необхідна також структурна перебудова власності. Ми вже знаємо, що для ринкової економіки характерна наступна структура власності: - провідна роль належить великим акціонерним компаніям з досить високою концентрацією
 7. 9. Теоретичні розробки економістів Росії
  ніж де-небудь, економічна наука була чисто теоретичної галуззю знань, академічною наукою. Економічні проблеми залишалися предметом широкого обговорення серед представників різних верств суспільства, дискутувалися в пресі, відомчих колах, державному апараті. Одне з головних досягнень російської економічної науки - розробка математичних методів, що використовуються в
 8. Глосарій
  ніж для досягнення поставлених цілей використовується певний набір засобів (інструментів) Державний борг - накопичена заборгованість державних органів Державний сектор економіки (держсектор) - сукупність підприємств і організацій, що перебувають у державній власності і фінансуються з коштів державного бюджету (федерального або регіональних)
 9. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  ніж всі інші циклічні кризи повоєнної економіки. При цьому вони перепливли-талісь зі світовими галузевими, насамперед сировинними і енерге-тичними, і структурними кризами. Серед факторів, що викликають розбалансованість економіки, можна відзначити новий виток науково-го прогресу, вичерпання можливостей екстенсивного типу економіч-ського зростання, а також обмеженість традиційних заходів
 10. § 2. Предмет економічної теорії та його відмінність від предмета економіці і політичній економії
  ніж, і інші автори) допускає серйозний алогізм. Так, в умовах капіталістичного способу виробництва робоча сила, трудові ресурси не відносяться до рідкісних, хоча і є обмеженим ресурсом. У даному випадку економіці, якщо виходити з логіки наведеного визначення, беручи до уваги лише наявність вакантних робочих місць, не повинна вивчати таку проблему економічної теорії та
© 2014-2022  epi.cc.ua