Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

5.5.2. Криза банківської системи та шляхи її подолання


Глибинної причиною кризи є вкрай важке становище фінансів російських комерційних банків, багато з яких по суті давно вже неспроможні. Причому він носить широкомасштабний, затяжний, структурний характер, що створює потенційну загрозу для всієї банківської системи.
Характерно, що в останні роки число ліквідованих банків набагато перевищує загальну кількість новостворюваних.
Важкий фінансовий стан вітчизняного банківського сектора обумовлено низкою факторів. Найважливіші з них: вузький набір фі-нансових послуг, недостатньо високу їх якість при завищених цінах; слабкість капітальної і депозитної бази переважної кількості банків; диспропорції між накопиченням і споживанням; недостатня диверсифікація банківської діяльності; застарілі форми і методи роботи; низький рівень банківського менеджменту (насамперед середньострокового та стратегічного); здійснення ризикованої валютно-кредитної політики в гонитві за високої інфляційної прибутком і спекулятивними доходами; погана якість кредитного порт-феля1; непомірно великі податки; відсутність необхідних резервів для покриття сумнівних боргів; отримання прибутку в набагато менших масштабах порівняно із запланованою, а часто і просто збитків; невиправдано великі операційні та інші витрати, осо-
1 У кожного п'ятого московського банку прострочена позичкова заборгованість становить від 10 до 50% виданих кредитів, а у деяких всі кредити прострочений-ні.

Ливо на будівництво офісів, виплату зарплати і премій персоналу; недостатній рівень компетентності останнього; невисока про-изводительность праці в багатьох банках; втрата і іммобілізація банками власних і позикових капіталів; економічно необгрунтована трансформація короткострокових ресурсів в довгострокові кредити, тобто використання цих ресурсів для покриття заборгованості по мно-гократно пролонгіруемим кредитами і тривалої простроченої позичкової заборгованості; значний рівень корупції та економічної злочинності в кредитно-фінансовій сфері.
У Росії поки не відпрацьована до кінця - ні в законодавчому, ні в практичному плані - процедура банкрутства комерційних банків. До 1996 р. процес відкликання ліцензій у банків, потерпілих фінансовий крах, по ряду причин стримувався ЦБ РФ. Ось чому загальна криза вітчизняної системи комерційних банків не міг не вилитися в кризу на міжбанківському кредитному ринку.
Криза банківської системи проявляється в наступному: Широка поширеність такого фундаментального недоліку, як ігнорування необхідності для кожного банку мати власну обгрунтовану концепцію розвитку і виведену з неї концепцію управління (політика банку стосовно до різних напрямків його діяльності на певний період і система відповідних практичних заходів), або невміння реалізувати таку необхідність.

Останнє проявляється в таких фактах, як:
| відсутність концепції розвитку як такої;
| фрагментарний, некомплексний характер політики банків і намічуваних ними практичних заходів для її реалізації;
| відсутність належної ув'язки між пунктами концепції розвитку і політики, політики і практичних заходів;
| невміння відібрати напрямки (цілі) діяльності банку, щодо яких розробка стратегії в даний момент може вважатися пріоритетною в порівнянні з іншими напрямками;
| недотримання логічного взаємозв'язку між послідовними етапами процесу прийняття управлінських рішень - аналізом, плануванням, регулюванням, контролем (наприклад , регулювання не грунтується на плануванні, а планування - на аналітичній роботі);
| відсутність планування діяльності банків або невміння налагодити таку роботу.
Відсутність у більшості банків продуманої системи інформаційного забезпечення процесу управління. Мається на увазі
відсутність механізмів і методик відстеження та аналізу первинної та зведеної інформації, що не вкладається в рамки функції основних традиційних підрозділів банків; оперативної напрацювання дійсно важливої інформаційної бази, необхідної для якісного управління, її системного аналізу; кваліфікованого управління інформаційними потоками в банках; повноцінних інформаційно-аналітичних служб. Слабке або недостатній розвиток горизонтальних структурних зв'язків між підрозділами банків (а також між банками), що приводить до відсутності злагодженості в їх роботі, взаємної професійної необізнаності і на цьому грунті - до прийняття неузгоджених і поспішних рішень. Надмірна захопленість банків розвитком своїх підрозділів, які забезпечують «вал», і відсутність уваги до підрозділам або службам, які могли б вести системний аналіз, діагностику та прогнозування всієї діяльності банків. Через такої однобічності в своєму розвитку банкц звикають задовольнятися поточної поверхневої інформацією (яка відображає результати діяльності банку лише постфактум), її зовнішнім, видимим пластом, що не дозволяє заглянути навіть у найближче майбутнє банку. Незатребуваною залишається та частина інформації, яка може виявитися вирішальною для банку в перспективному плані. Все це означає відсутність механізмів ефективного управління прибутковістю банків, технологій серйозного аналізу процесу формування прибутковості. _ 'Відсутність практично в кожному банку цілісного, змістовно узгодженого комплекту внутрішньобанківської документації. У зв'язку з погіршенням фінансового становища багатьох банків, різким зростанням неплатежів по позиках їх клієнтів та міжбанківськими кредитами необхідно прискорити розробку положень про порядок проведення санації комерційних банків і надання їм стабілізаційних кредитів, порядок, умови та джерела формування банківських фондів (резервів) та основні напрямки використання даних фондів (згідно ст.
24 Закону про банки і банківську діяльність це - прерогатива ЦБ РФ), а також підготувати інструкцію, що регулює порядок здійснення различных'корреспондентских операцій, включаючи проведення банками взаємних розрахунків та надання ними взаємних кредитів. Невід'ємною частиною інструкції повинен стати кореспондентський договір, що укладається головними територіальними управліннями ЦБ РФ з комерційними банками з приводу їх кредитно-розрахункового і касового обслуговування.
Можливо, має сенс зменшити розмір обов'язкових резервів на суму грошових коштів, що зберігаються на допоміжних

кореспондентських рахунках, які банки відкривають один у одного для проведення фінансово-кредитних, розрахунково -касових та інших грошово-них операцій. За своїм характером ці кошти (як і гроші в касах і сейфах банків, їхні кошти на основних кореспондентських рахунках у Центральному банку) є найбільш ліквідними грошовими активами і цілком можуть використовуватися для задоволення резервних вимог. Одночасно банкам повинні встановлюватися територіальними підрозділами ЦБ РФ ліміти постійних, незнижуваний-трудящих. залишків коштів на допоміжних кореспондентських рахунках (за аналогією з лімітами залишків коштів у касах банків). Інакше ЦБ РФ не зможе контролювати дотримання банками резервних вимог. Приблизно така практика підрахунку обов'язкових резервів існує в США. Реалізація запропонованих рекомендацій сприяла б вирішенню платіжної кризи, нормалізації межбан-ковського кредитного ринку, підвищенню фінансової надійності банків, змусила б їх вести більш виважену грошову, валютно-кре-дітно політику.
Слід підтримувати економічно ефективні рішення з реорганізації банків у формі злиття і поглинань. Банк Росії не прагне витіснити з ринку невеликі кредитні організації, що займаються роздрібними банківськими операціями. Більше того, перед-покладається розробити порядок діяльності кредитних організацій, що здійснюють обмежене коло банківських операцій, вільний від високих вимог до величини власних коштів (капіталу). Однією з можливостей нарощування капіталів банків є їх участь у фінансово-промислових групах та інших господарських об'єднаннях. Територіальним установам Банку Росії важливо уважно відстежувати такого роду процеси, звертаючи особливу увагу на необхідність мінімізації ризиків, пов'язаних в цьому випадку з особливими взаємовідносинами з засновниками.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.5.2. Криза банківської системи та шляхи її подолання "
 1. 6.5. Господарський розвиток Росії в епоху промислового перевороту
  криза феодально-кріпосницької системи. Головним показником цього стала Кримська війна 1853-1856 рр.. Наприкінці 50-х років Росія опинилася в стані фактично неплатоспроможного боржника. Державний борг досяг 1 млрд. рублів, а бюджетний дефіцит зріс у шість разів - з 52 до 307 млн. рублів. У складному со-стоянні перебувала і кредитна система. Ще в 1839 р. міністр фінан-сів Є. Канкрін
 2. § 61. Міжнародний рух капіталу
  кризи, що почалася в 1973 р., експорт капіталу у формі нафтодоларів інтенсивно здійснюється окремими багатими нафтою країнами Близького Сходу. По-п'яте, серед різних форм руху міжнародного капіталу переважають недержавні. На їх частку припадає близько 60% всього вивозу капіталу, а на частку державного капіталу - 30 і 10% експорту. Разом з тим, переплетення цих форм
 3. § 1. З ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАВЧАНЬ
  криза, вихід з якого не можна було знайти з позицій неокласицизму. Радикальний спосіб позбавлення від згубних криз і масового безробіття дала кейнсіанська революція, названа по імені видатного англійського економіста Джона Мейнарда Кейнса (1883-1946 рр..). У своєму головному творі - книзі "Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей" (1936 р.) Дж. Кейнс виклав зовсім нові
 4. 11.4.4. Подолання структурних диспропорцій
  криза 1997-1998 років не дає реалізувати її (хоча ряд проектів і був успішно завершений; так, вже навесні 2000 року було завершено будівництво Південно-Синьцзянська залізниці протяжністю 1451 км), керівництво Китаю змістило центр своєї уваги на залучення іноземних інвестицій. У 2000 році на Міжнародному інвестиційному форумі в Пекіні і на форумі «Захід Китаю - 2000» були
 5. 1.3. Концепції економічної трансформації
  кризового розвитку може виникати реальна можливість переходу суспільства до якісно різним стійким станам, або, іншими словами, реальна багатоваріантність майбутнього. Тому нечіткість вихідних посилок в дослідженнях трансформаційних процесів частково відображає невизначеність самого об'єкта дослідження. Безпосереднім предметом аналізу в даному розділі служать
 6. 4.2.2. Реалізація антикризових заходів
  кризових явищ. Тому використання сформованих передумов подолання інвестиційної кризи, про які йшлося вище, також у біль-шой мірою залежатиме від цілеспрямованості державної політики з управління подальшим ходом реформ. Це не може бути зроблено шляхом повернення до стандартних ідеям монетаризму і лібералізму. Концепцію реформ потрібна уточнити і розвинути за двома
 7. Висновок
  криза, криза бюджетної та банківської системи, посилення боргового характеру російської економіки. Падіння виробництва досягло двухкратного рівня по відношенню до 1990 р., а обсяг промислового виробництва скоротився ще більше, причому найбільш істотно в галузях обробної промисловості, у виробництвах, заснованих на сучасних технологіях. Триває руйнування технологічного
 8. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  криз, що трясли ділове життя Англії в 30-х і 40-х роках XIX в. Банк Англії, а також інші банки і банкіри розширювали кредит, в той час як в інших країнах, з яким Великобританія вела торгівлю, розширення кредиту не відбувалося або воно здійснювалося принаймні не в такій мірі. Внаслідок цього відбувалася зовнішній витік. Всі спроби банківської школи спростувати цю теорію
 9. Коментарі
  криза, 802-808; працю і, 574; мета, 805-808 Законодавство про законних платіжних засобах, 734 - 737; грошові проблеми і, 439, 533-534; метод, 297, 673; реакція ринку на, 714-718; ринкова економіка, деформована, 670-808 Інтереси: гармонія і конфлікти, 623-645, 678-683; майнові, 253, 261, 316, 799; класові, 8, 78; потомство, обмеження, 625;? правильно розуміються?, 631-640
 10. 4.5. Кредитний консалтинг
  криза - консалтингу. Професійні консультаційні послуги в Росії виявляються вже понад десять років. Незважаючи на настільки тривалих термін, ясного розуміння того, для чого запрошувати консультантів і чи потрібно їх взагалі запрошувати, серед потенційних споживачів консультаційних послуг поки не склалося. Причиною цього багато в чому є неадекватне уявлення про те, що можуть і чого не
© 2014-2022  epi.cc.ua