Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Артюхов І.П., Т.Д.Морозова, Денисова Н . І., Юр'єва Е.А.. Основи економічних знань, 2006 - перейти до змісту підручника

4.3.2. Підприємницька політика, ініціатива і стратегія медичного підприємства


Успіх медичного підприємства визначається знанням потреб ринку і плідністю підприємницької господарської ініціативи керівників підприємства і його персоналу.
Господарська ініціатива - це самостійні дії персоналу підприємства, спрямовані на отримання заданого результату. Ініціатива, в свою чергу, є функцією цільової установки, визначеної самим підприємством або нав'язаної йому з боку, в тому числі наказом вищого господарського органу або вимогами акціонерів. Для досягнення поставленої мети персонал підприємства здійснює комплексний аналіз внутрішнього потенціалу підприємства та стану зовнішнього середовища, в якій воно діє, і, перш за все, аналіз:
- фізичного та морального зносу і структури виробничих потужностей підприємства;
- кадрів та їх кваліфікації
- фінансів підприємства і можливостей залучення позикового капіталу;
- кон'юнктури цікавлять підприємство сегментів ринку. На основі отриманих даних визначаються найбільш доцільне напрямок діяльності і стратегія розвитку підприємства. Встановлюються фірмові пріоритети, короткострокові завдання і довгострокові цілі підприємства в цілому і його підрозділів. Вибудовується тактика поведінки фахівців і керівників, спрямована на досягнення стратегічної мети підприємства і формування його пріоритетів.
Мета - це конкретний кінцевий стан або бажаний результат, який прагне отримати підприємство (група людей чи окрема особа). Пріоритети - це основні цінності, прийняті підприємством в його діяльності на період руху до мети, виражені у формі ідеї (наприклад, створення і виробництво нового товару) або тактики поведінки з метою завоювання ринків збуту. Найчастіше пріоритети виражаються в конкретних показниках: якісні характеристики товару, фінансові ресурси та їх розподіл. Наприклад, основними пріоритетами можуть бути:
- максимум прибутку на вкладений капітал;
- мінімум витрат на виробництво конкретної продукції;
- усунення залежності від деяких зовнішніх факторів (поставок сировини, матеріалів, послуг, що надаються тощо);
- висока якість продукції як гарант розширення (або утримання) ринків збуту.

Вибір пріоритету в значній мірі обумовлений поставленою метою, а також станом внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства. Вибрані пріоритети обов'язково набувають конкретну форму вартісних або технічних показників роботи підприємства і його підрозділів чи вказівок для персоналу у вигляді інструкцій, розпоряджень. Після цього встановлюється контроль за дотриманням цих показників і розпоряджень.
Політика - це форми і методи відстеження та підтримання пріоритетів для досягнення основних цілей підприємства. На основі встановлених цілей, пріоритетів та виробленої політики підприємства визначаються головні напрямки діяльності його структурних підрозділів та посадових осіб, відповідальних за отримання намічених результатів, і їх конкретні завдання. Наведемо простий приклад. Якщо, скажімо, в якості мети мандрівником обраний місто N, то бажаний результат подорожі - прибуття в місто. Пріоритетами в такому випадку для нього будуть служити дорожні знаки і покажчики. До складу конкретних завдань у цьому випадку буде входити технічний огляд засобу пересування перед від'їздом, заправка паливом в дорозі, оформлення необхідних у дорозі документів.
Домінуюча мета підприємства - отримання і нарощування доходу, так як тільки за наявності фінансових і матеріальних ресурсів, видобутих з доходу, підприємство в змозі нормально функціонувати і вирішувати завдання підтримки виробництва, збільшення випуску продукції, її систематичного оновлення і підвищення якості, зниження собівартості. Вирішення соціальних питань, таких як підвищення рівня оплати праці персоналу та створення сприятливих умов роботи на підприємстві також пов'язані з додатковими витратами, які можливо здійснювати, лише маючи додатковий дохід, що перевищує поточні витрати.
Зрозуміло, вибір і конкретизація цілей підприємства значною мірою визначаються інтересами і потребами його власника (включаючи державу), розміром його капіталу, а також дією різних внутрішніх і зовнішніх факторів. Інтереси приватних осіб і державних органів можуть бути не тільки різними, але навіть несумісними чинності непорівнянності відповідальності за результати діяльності і, як правило, колосального розбіжності у кількості ресурсів, якими вона володіє.
У той час як держава може випускати окремі види збиткової продукції для безперебійного забезпечення внутрішніх потреб країни або містити підприємство, що не приносить доходу, з метою збереження робочих місць для населення, приватна особа, вчинивши подібні дії, розориться . Держава на відміну від приватного власника може покрити втрати за рахунок податків з інших, ефективно працюючих підприємств. Однак мотиви поведінки найбільш великих об'єднань можуть частково або повністю збігатися з інтересами держави при їх тісній взаємодії.
Загалом на вибір цілей підприємств впливають, головним чином, наступні фактори:
- наявність і обсяг попиту на дану медичну послугу, роботу;
- наявність власних матеріальних і фінансових ресурсів;
- рівень рентабельності, який визначається як відношення ціни на послугу до її собівартості;
- капіталоємність продукції, яка визначається на підставі двох параметрів;
- наявність постачальників сировини, матеріалів, комплектуючих виробів та обладнання, необхідних для здійснення медичної діяльності;
- наявність кваліфікованих кадрів.
У приватному медичному підприємництві на вибір основних пріоритетів і цілей істотний вплив роблять професія підприємця, його схильності і сімейні традиції. У всіх випадках кожен підприємець враховує:
- наявність конкурентів і їх наміри;
- ступінь міжнародних зв'язків в галузі торгівлі продукцією, що представляє для нього інтерес;
- наявність земельних площ для будівництва та можливого розширення підприємства;
- вид і потужність медичного обладнання;
- наявність комунальної та іншої інфраструктури, відповідне вимогам , для обслуговування діючого підприємства.
Облік і аналіз основних факторів діяльності підприємства необхідні для уникнення в майбутньому втрат коштів і часу, які можуть призвести до банкрутства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.3.2. Підприємницька політика, ініціатива і стратегія медичного підприємства "
 1. 4.4. Підприємницький податок (податок на підприємницьку діяльність)
  підприємницького податку за видами оподатковуваних послуг Об'єкт оподаткування Ставка податку Послуги транспорту 3% Будівництво 3% Фінансові послуги, страхування 8% Послуги пошти та зв'язку 3% Послуги, надавані установами культури та спорту 3% Послуги закладів дозвілля 5 - 20% Послуги підприємств сервісу 5% Обороти нематеріальних активів 5% Реалізація нерухомого майна 5% Сума
 2. В. Стратегія
  підприємницьких , маркетингових та інноваційних стратегій дотримується (керується) регіональна адміністрація загалом і по кожному окремому напрямку діяльності? 2. Наскільки обгрунтовано застосування на даному регіональному рівні тих чи інших підприємницьких, маркетингових та інноваційних стратегій? 3. Наскільки оптимально розподілені ресурси регіональної економічної
 3. 4.1.1. Поняття підприємницької діяльності
  підприємницької діяльності: 1. Підприємницька діяльність характеризується самостійністю. Умовно можна виділити майнову та організаційну самостійність підприємця. Майнова самостійність визначається наявністю у підприємця відокремленого власного майна як економічної бази діяльності. Обсяг майновій самостійності залежить
 4. Контрольні питання
  медичної установи? 3. Як визначаються загальні витрати на охорону здоров'я у проекті бюджету району? 4. Назвіть найважливіші моделі (методи) фінансування медичних установ. 5. Охарактеризуйте страхові відносини в охороні здоров'я. 6. Що служить нормативною базою медичного страхування? 7. Перерахуйте суб'єктів медичного
 5. Підприємницький дохід
  підприємницький дохід. У реальному господарському житті його важко виділити, проте це не абстрактна економічна категорія. Підприємницький дохід - це та плата, яку отримує підприємець за свою організаторську роботу з об'єднання і використанню економічних ресурсів, за ризик збитків від використання цих ресурсів, за господарські ініціативи (інновації) і монопольну
 6. Предмет бухгалтерського обліку
  підприємницької діяльності. Залучені джерела господарських засобів - це тимчасово належать медичному закладу грошові кошти, які використовуються нарівні з власними (позики і кредити банку, кредиторська заборгованість, зобов'язання з розподілу). Господарські процеси, як об'єкти бухгалтерського обліку, в охороні здоров'я підрозділяються на процес
 7. 4.14. Планування як функція управління медичним підприємством
  підприємницької діяльності. Питання для самоконтролю: 1. У чому полягає сутність планування і які його основні завдання? 2. Чому підвищується роль планування в умовах ринкових відношенні? 3. Які принципи слід дотримуватися при плануванні? 4. Які бувають види планів? 5. З яких процедур складається така планова операція, як виявлення проблеми підвищення
 8. 2.1.4. Системи охорони здоров'я.
  Медичних наук, - Державний комітет санітарно-епідеміологічного нагляду РФ, - що знаходяться в державній власності лікувально-профілактичні та науково-дослідні установи, освітні установи, - фармацевтичні підприємства та організації, аптечні, санітарно-профілактичні установи , установи судово-медичної експертизи, служби
 9. Види послуг медичного закладу
  медичної послуги полягає в тому, що вона забезпечує життєво важливі для людини функції, і при цьому зберігає свою економічну сутність, будучи протікає процесом праці. При цьому, медична послуга - це захід, спрямований на профілактику захворювань, їх діагностику та лікування, має самостійне закінчене значення. Розрізняють детальну, просту, і комплексну
 10. Що таке підприємницькі здібності (підприємництво)?
  Підприємницьку інфраструктуру, а також підприємницьку етику і культуру. У свою чергу, до підприємців ставляться насамперед власники компаній, менеджери, які не є їх власниками, а також організатори бізнесу, поєднують в одній особі власників і керуючих. Використовують також термін «підприємницький потенціал». В цілому підприємницький потенціал можна
 11. Функція ціни на медичну послугу
  підприємницької діяльності. Доведено фінансових коштів до медичних установ проявляється при бюджетному фінансуванні та при фінансуванні в системі ОМС. Тут не ставиться завдання повного відшкодування витрат, так як в тарифи по ОМС включаються тільки заробітна плата, медикаменти та продукти харчування. Облікова служить цілям статистичного обліку і планування (визначення
© 2014-2022  epi.cc.ua