Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

3.3.1. Державний сектор: роль, межі і тенденції його розвитку в перехідній економіці


Досвід розвитку сучасних індустріальних країн свідчить про те, що ринкова структура економіки включає в себе не тільки почала вільної конкуренції. У ній мають місце елементи монополії, монополістичної конкуренції та олігополії. Складовою частиною ринкової економіки є також державний (суспільний) сектор.
Роль і значення суспільного сектора в економіці індустріально розвинених країн розрізняються як за обсягом, так і за структурою. Співвідношення різних секторів економіки в ході її еволюції не залишається постійним. Воно змінюється під впливом широкого кола факторів. Довгострокової і стійкою тенденцією соціально-економічного розвитку є підвищення ролі і місця громадського сектора. Разом з тим на Заході в ході неоконсервативних революцій, процесів дерегулювання, деетатізаціі (роздержавлення) і реприватизації (передачі раніше націоналізованої власності в приватні руки) частка суспільного сектора істотно скоротилася. Скорочення громадського сектору, хоча й у силу зовсім інших причин, відбувається в постсоціалістичних економіках країн Східної Європи та СНД. Як показує історичний досвід, що відбувається деякий час скорочення громадського сектору доходить до певного рубежу і потім припиняється. За певних умов громадський сектор відновлює і зміцнює свої позиції. На нових витках його розвитку складаються нові механізми його функціонування, відповідні інституційні форми та організаційні структури.
Необхідність існування громадського сектору обумовлена тим, що ряд економічних задач ринкова економіка засобами ринкового саморегулювання вирішити не може. Існують такі соціальні та економічні блага, які приватний сектор або не виробляє, або не може виробляти з мінімальними витратами. Такі блага отримали назву суспільних благ. Споживання даних благ визначає стан і благополуччя суспільства в цілому. Воно здійснюється, як правило, колективно. До даних благ зазвичай відносять безпеку (нації, суспільства, особистості, екології), обо-
рону, право, законодавство, охорона здоров'я, освіту, культуру, енергетику, зв'язок, транспорт, комунальні послуги, соціальну стабільність , зайнятість, економічне зростання і т.д. Саме об'єктивні потреби в даних благах, роль останніх у соціальному і економічному прогресі визначають собою частку і структуру громадського сектору в економіці, його межі. Ресурси, необхідні для нормального функціонування громадського сектору, лімітуються величиною ВВП і готовністю суспільства робити альтернативний вибір з обмеженого набору різних видів благ на користь колективного споживання суспільних благ. У реальній дійсності забезпечення функціонування громадського сектору бере на себе держава, і з цим пов'язані його найбільш важливі економічні функції. У цьому сенсі поняття суспільного і державного сектора ідентичні.
Частка громадського сектору в економіці не є статичною величиною. Вона залежить від ряду факторів і змінюється в часі залежно від конкретних економічних, соціальних, політичних, історичних, географічних і природних умов. Так, в умовах економічної розрухи, необхідності відновлення економіки після війн, у фазах системних криз роль держави та громадського сектору, як правило, зростає. У міру стабілізації та відновлення економіки вона може стабілізуватися і навіть (до певних меж) скорочуватися. Можна сказати, що існують короткострокові коливання частки суспільного сектора в економіці і довгострокові тенденції. Останні полягають у тому, що внаслідок усуспільнення виробництва, посилення взаємозв'язків в економіці, розвитку інфраструктури ринку (зв'язок, енергетика, транспорт), збільшення потреб у таких суспільних благах, як освіта, культура, охорона здоров'я, екологія, частка громадського сектору хоча і нелінійно, але стійко зростає.
Істотний вплив на громадський сектор в економіці надають масштаб території, протяжність її кордонів, наявність різних природно-кліматичних зон. Великі за розмірами 1ерріто-рії держави, як правило, мають і високу частку громадського сектору в економіці, оскільки масштаби диктують необхідність в певній інфраструктурі, яка зв'язує території і населення в єдине державне та економічне ціле (енергетика, зв'язок, транспорт та інші форми комунікації, кордон).
Підрив основ суспільного сектора в економіці, для якої він традиційно мав основне значення, може привести до ослаблення державного ва, економічному і політичному відокремлення окремих територій (економічному і політичному сепаратизму) * зростання соціальної нестабільності.
Важливе значення має і врахування історичних особливостей становлення нації і держави, традицій і ценнортей, національного менталітету. Там, де історично колективні дії людей обумовлювали успішне протистояння природі і зовнішнього оточення, успіх в економічній діяльності, формували особливий тип творчості та культури, висока частка суспільного сектора відбивала і ієрархію національних цінностей, в яких солідарності та колективізму, соціальної справедливості надавалося особливе значення.
Стан громадського сектору та роль держави в перехідній економіці характеризуються двома тісно взаємопов'язаними і взаємодіючими тенденціями. Перша тенденція полягає в тому, що при переході від планової до ринкової економіки на перших етапах реформ громадський сектор скорочується, зменшується регулююча роль держави і частка його доходів (витрат) у ВВП. Приватизація державної власності істотно розширює межі приватного сектора та ринкових відносин (механізмів). Радикально змінюється співвідношення громадських і приватних благ.
Однак даний перехід відбувається в умовах системної кризи економіки, супроводжуваного скороченням ВВП, падінням інвестиційної активності, інфляцією, фінансовою кризою, збільшенням безробіття. Виникають такі негативні явища, як нестабільність сьогодення, невизначеність майбутнього, відсутність гарантій прав власності та ін Розробка і реалізація антикризових стратегій і програм у цих умовах багато в чому лягають на плечі держави, що вимагає посилення його ролі в економіці. Потреба в таких суспільних благах, як визначеність, стабільність, зайнятість, спокій, економічне зростання, безпека особи, суспільства, нації, різко зростає. Економіка все більше і більше відчуває дефіцит ресурсів, здатних забезпечити вирішення назрілих проблем. Але ці ресурси не можуть виникнути з виробництва, яке знаходиться в глибокій кризі. Тому на перший план висуваються або витрати держави (збільшення громадського сектору), або зовнішні запозичення.
Таким чином, складаються дві протилежні, хоча і тісно взаємозалежні тенденції у розвитку громадського сектору та державного регулювання економіки. Одна полягає в неминучому зменшенні частки суспільного сектора в економіці, сформиро вавшейся в дореформений епоху. Інша проявляється в необхідності збільшення державних витрат, розширенні масштабів державного регулювання (але вже на ринкових засадах) відповідно до збільшеною потребою у перерахованих вище суспільних благах.
Реалізація другої тенденції може стикатися з труднощами, пов'язаними з трьома основними моментами. Перший - побоювання з боку суспільства рецидивів елементів старої розподільчої системи і загального дефіциту товарів (приватних благ). Другий - відсутність механізмів, здатних ефективно використовувати ресурси в громадському секторі економіки. Третій - невизначеність в напрямку використання додаткових доходів держави (громадського сектора).
Перша проблема втрачає свою актуальність у міру поглиблення незворотності проведених реформ. Невизначеність у використанні додаткових сукупних витрат зменшується в міру посилення потреби суспільства в таких суспільних благах, як зайнятість, стабільність, зростання. Складніше йде справа з механізмами функціонування суспільного сектора.
Державний сектор - двоїсте і суперечливе освіту. Він містить в собі як би два начала: ринкове - засноване на оплатне, еквівалентності, купівлі-продажу, відчуження права власності, і неринкове - засноване на нееквівалентності обміну, позаринкових механізмах розподілу ресурсів, безоплатне виділення основних фондів державним і муніципальним підприємствам, невизначеності права власності .
Така подвійність природи громадського сектору дуже часто породжує неефективність використання економічних ресурсів в ньому і спотворення в розподілі доходів. Дана подвійність у виробництві суспільних благ викликає необхідність дієвого законодавчого регулювання даного сектора з метою створення умов для ефективного використання економічних ресурсів у виробництві суспільних благ і раціонального розподілу виникаючих тут доходів відповідно з реальними правами, функціями і відповідальністю всіх суб'єктів відносин у даному секторі економіки (державні органи, підприємства, керівництво підприємств, трудові колективи).
Особливе місце в системі суспільного сектора займають муници-Пальпа підприємства та місцеві фінанси. У віданні-муніципальних утворень знаходяться питання місцевого значення. Вони відповідають за
безпосереднє забезпечення життєдіяльності населення муніципальних утворень в тій мірі, в якій це передбачено статутом муніципального освіти відповідно до Конституції Російської Федерації і Федеральним законом «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації».
У віданні місцевого самоврядування знаходяться такі питання, як володіння, користування, розпорядження муніципальною власністю; встановлення місцевих податків і зборів; комплексне соціально-економічний розвиток муніципальних утворень; утримання та використання муніципальних житлового фонду та фонду нежитлових приміщень ; організація, утримання і розвиток муніципальних установ охорони здоров'я, забезпечення санітарного благополуччя населення; охорона громадського порядку та утримання відповідних органів; планування і забудова своїх територій; контроль за використанням земель; організація, утримання і розвиток місцевих енерго-, газо-, тепло-і водопостачання і каналізації; місцеве дорожнє будівництво та утримання доріг, організація транспортного обслуговування; підтримання і сприяння зайнятості та ін
Основою діяльності муніципального сектора і фінансовою базою реалізації перерахованих завдань є місцеві бюджети і податки. Законодавство РФ визначає та регламентує право місцевих органів влади встановлювати муніципальні податки.
Все більше делегування повноважень щодо задоволення суспільних потреб на рівень місцевих органів влади має супроводжуватися і передачею необхідних для їх здійснення матеріальних і фінансових коштів (податки). Хоча повноваження муніципальних властей в перехідній економіці Росії зростають, матеріально і фінансово вони не підкріплені. Навантаження на муніципальні бюджети зростає, а ресурсні можливості їх не змінюються. Фінансова незабезпеченість муніципального сектора полягає в низькій частці його податків і зборів у загальному їх обсязі. Рівень же оподатковуваної бази в Росії досить високий. Тому встановлення місцевими органами додаткових податків і зборів виявляється нереальним. Так, наприклад, частка дохідної частини місцевих бюджетів у консолідованому бюджеті держави впала з 27,6% у 1992 р. до 23,5% в 1996 р. При цьому величезна кількість об'єктів соціальної сфери, переданих органам місцевої влади, фактично не береться державою (центральною владою) як розрахункова ^ база при формуванні місцевих бюджетів.
Збільшення фінансових можливостей громадського сектору (державного та муніципального) при обмеженості оподатковуваної бази і збільшення споживання суспільних благ може здійснюватися за рахунок розширення доходів даного сектора від діяльності державних і муніципальних підприємств. Але при цьому діяльність даних підприємств повинна забезпечувати ефективне використання ресурсів (фондів), які їм виділяються органами влади (державної та муніципальної).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.3.1. Державний сектор: роль, межі та тенденції його розвитку у перехідній економіці "
 1. Контрольні питання
  державного сектора в економіці? 2. У чому полягає суперечливість тенденцій у розвитку державного і приватного секторів у перехідній економіці? 3. Які сфера діяльності місцевих органів влади і межі муніципальної власності? 4. Як можуть розподілятися функції права власності (володіння, користування і розпорядження) між органами державної влади,
 2. ТЕМА 9. Роль і функції держави в перехідній економіці.
  Державного втручання в перехідну економіку. 3. Цілі і функції державного регулювання у перехідній економіці. 4. Напрями державного регулювання в перехідній еко-номіці. 5. Інструменти державного регулювання. 6. Особливості держави перехідного періоду. 7. Державне регулювання ринку та його кордону: податки, до-тації, фіксовані ціни.
 3. Запитання для самоперевірки
  державний сектор економіки, які його рамки в перехідній економіці? 3. Що таке комерціалізація державних підприємств, які її переваги та недоліки? 4. Які підприємства повністю або частково зберігаються у державній власності, в чому сенс державного контролю? 5. Які типи приватних і змішаних компаній діють в перехідній економіці, від чого залежить
 4. Поняття державного сектора
    державної власності і фінансуються з державного бюджету. Межі державного сектора в перехідній економіці досить рухливі. Через набирає силу корпоратизації та приватизації підприємств існує велика різноманітність змішаних державно-приватних структур. В даний час статистика більшості країн з перехідною економікою зазвичай виключає з рамок держсектора
 5. О.С. Белокрилова. Теорія перехідної економіки. Навчальний посібник, 2002
    державного регулювання перехідної еконо-міки. Для студентів, аспірантів, викладачів економічних вузів і факультетів, підприємців, банківських працівників, менеджерів дер-жавних і комерційних фірм, що цікавляться проблемами адаптації своїх підприємств до умов перехідної
 6. ТЕМА 2. Відносини власності та їх трансформа-ція в перехідній економіці
    державної, перехідних і корпоративному форм власності. 4.Дінаміка постприватизаційної структури акціонерного капіта-ла. Програмна анотація. Власність. Економічний та юридичний аспекти власне-сти. Форми реалізації власності. Структура форм власності в перехідній економіці. Теорії власності. Реформування ставлення-ний власності. Становлення
 7. Роль державного регулювання економіки
    державного регулювання в перехідній економіці характеризується двома визначальними тенденціями. По-перше, відбувається лібералізація економіки, яка зводиться до відмови держави від монополії на ведення тих чи інших видів господарської діяльності. По-друге, відбувається перехід від переважно адміністративних методів державного регулювання (шляхом приписів, заборон,
 8. Введення
    державного втручання в ри-нок, тобто мікрорівень аналізу. Разом з тим, визначення необхідності державного регулювання ринкової економіки, його напрямків, інструментів форм і методів, звичайно, входить до макроекономічні проблеми теорії перехідної економіки. Особливість аналізу проблема ролі держави в умовах перехідної економіки зумовлена особливостями держави
 9. ТЕМА 7. Ринок капіталу та інвестиційні рішення в перехідній економіці
    роль банків в їх акумуляції. Особливості зміни граничної схильності до по-требления в РФ. Робертсоніанскій лаг. Перспективи руху норми накопичення в різних варіантах соціально-економічного розвитку в
 10. 40. Основні напрямки ринкових перетворень. Роль держави в трансформаційній економіці.
    державного регулювання цін, перехід до вільного ціноутворення і припинення контролю над торгівлею з боку держави. Практично у всіх країнах з трансформирующейся економікою, в тому числі і в Білорусі, після звільнення цін спостерігалися високий рівень інфляції, спад виробництва, взаємні неплатежі, посилення соціального розшарування населення, зниження його життєвого рівня. .
 11. ТЕМА 1. Перехідна економіка: сутність, закономірно-сті, етапи
    перехідної економіки: джерела, елементи, місце в економіч-ської теорії. 2.Закономерності і етапи перехідної економіки. 3.Мета і завдання перехідної економіки. 4.Основние риси і протиріччя економіки перехідного періоду. 5.Історія реформування в Росії. Програмна анотація. Теорія перехідної економіки: місце в економічній теорії, сущ-ність, джерела, основні елементи.
 12. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
    перехідній економіці. Ростов-на-Дону, 1996. 2. Гайгер Л. Макроекономічна теорія і перехідна економіка. М., 1996. Гол. 15. Пар 3. 3. Борисов Е.Ф. Економічна теорія. М., 1997. Гл.18. 4.Курс перехідної економіки. / Под ред. Абалкін А.І. М., 1997. Розділ 2. 5. Курс економічної теорії / За ред. Чепуріна М.Н., Кисельової Е.А. Кіров., 1994. Гл.24, пар. 4. 6. Основи теорії перехідної
© 2014-2022  epi.cc.ua