Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

2.3.1. Економічні реформи і монополізм


Реформування російської економіки почалося без серйозної трансформації економічних основ монопольних структур, за відсутності системи антимонопольного регулювання і контролю. Лібералізація цін та зовнішньої торгівлі зняла адміністративні обмеження монополізму, не забезпечивши в належній мірі розгорнуту систему антимонопольної захисту на ринковій основі. Це в чималому ступені і зумовило сплеск інфляції, спад виробництва в безпрецедентних масштабах, глибокий і тривалий інвестиційний криза, відтік капіталів за кордон.
Поведінка більшості виробників-монополістів після лібералізації цін зводилося до їх роздування поряд зі зниженням
обсягів виробництва, що дозволяло домагатися вигідних для себе економічних показників. Однак згодом ситуація дещо змінилася. Якщо в 1992 р. і в першій половині 1993 спад виробництва був обумовлений не тільки монопольними проявами, а й незабезпеченістю підприємств матеріальними ресурсами, порушенням господарських зв'язків, фінансовими труднощами, викликаними платіжним кризою, то потім на видне місце висунувся фактор платоспроможного попиту на продукцію, що випускається продукцію. Разом з тим в умовах триваючих спаду, інфляції та кризи неплатежів російські монополісти знаходять нові способи вилучення високих прибутків, використовуючи цю кризу для отримання інфляційних доходів, ігри на курсових різницях за рахунок «прокрутки» грошових коштів постачальників.
Криза російської економіки значною мірою ускладнює відсутність послідовної стратегії демонополізації та конкурентної політики. Хоча спад і висока інфляція в поєднанні з попитом-вимі обмеженнями скорочують можливості монопольного диктату, це не знімає гостроти проблеми. Не можна не враховувати нові можливості для вилучення монопольних вигод та недобросовісної конкуренції.
Сформовані економічні умови серйозно ускладнюють проблему демонополізації, яка тісно пов'язана з виживанням російської економіки, збереженням її науково-технічного потенціалу. Тому формування системи антимонопольних механізмів і дієвої стратегії демонополізації відноситься до числа першочергових завдань на другому етапі реформи.
| Витоки монополізму в російській економіці. Становлення ринкової економіки в Росії зіткнулося і продовжує стикатися з монополізмом особливого роду. Він сформувався в неринковою середовищі і за своїм походженням істотно відрізняється від монопольних відносин, що виростали з концентрації та централізації капіталів у процесі конкуренції.
Монополізм в нашій країні склався як результат одержавлення економіки з притаманною йому адміністративно-командною системою управління. Воно і становило стрижень, навколо якого сформувалися всі елементи монопольної структури. На відміну від ринкових монополій в західній економіці так звані адміністративні, або відомчі, монополії створювалися за наказом. Що не має аналогів управлінська та організаційна монополія становила відмінну рису вітчизняного монополізму. Вона супроводжувалася величезною концентрацією влади на всіх рівнях і функци-

ональних напрямках централізованого планування та управління економікою. Ця проблема має соціальний і політичний характер, оскільки з даними структурами тісно переплетені інтереси політичної, адміністративної та господарської еліти сучасного російського суспільства.
Відсутність ринкових принципів управління і розподілу ресурсів, централізоване розміщення інвестицій призвели до формування своєрідного технологічного монополізму. Переважна більшість господарських зв'язків складалося директивно, носило не економічний, а строго детермінований організаційний і технологічний характер. Монополізм пронизував всі сфери і галузі радянської економіки, рівні та підсистеми організації та управління. Монополізм економіки переплітався з монополізацією інших сфер суспільного життя.
До коріння російського монополізму відносяться і його характерні риси, які пов'язані з хронічною розбалансованістю радянської, а тепер і російської економіки. Глибокі структурні диспропорції постійно відтворюють дисбаланси пропозиції і попиту, нерівноправність продавця-виробника і покупця-споживача.
Традиційний для колишніх господарських зв'язків диктат виробника стосовно споживача перетворюється на монополізм на продуктових, галузевих і регіональних ринках.
У монопольних позиціях окремих секторів і галузей відбувається якісна перегрупування. Різко погіршилися позиції реального сектору порівняно з фінансовим та торгово-посеред-ного секторами. Це відноситься як до владно-розпорядчих функцій державної бюджетної та банківської систем, так і до комерційних банків.
Особливості державної організації господарства, а також значна частка сировинних галузей зумовили унікальну роль природних монополій (їх визначення дане нижче). В силу певних обставин (неможливість форсованого роздержавлення відповідних галузей виробництва та виробничої інфраструктури, погіршення структури російської економіки, тобто посилення її сировинної спрямованості) значимість цього виду монополій на даному етапі зростає.
Характер і особливості лібералізації та приватизації в галузях, що представляють собою природні монополії, призводять до того, що складається досить небезпечне зрощення неминучого «єства» і нового управлінського та частнохозяйственного монополізму. У ряді випадків воно переходить в монопольний «бєспрєдєл», який може
становити загрозу для економічної безпеки країни. Зросла локалізація (відокремлення) ринків, яка і раніше була відмінною рисою російської економіки. Зростає рівень і питома вага транспортних витрат у структурі цін, що посилює ступінь локалізації ринків. Єдиний національний ринок має тенденцію до розпаду на безліч локальних ринків з різноманітними проявами регіонального монополізму.
Найбільш виразно монополізація пов'язана з концентрацією виробництва, хоча і не тотожна їй. Концентрація виробництва перетворюється на монополію лише в певних умовах. Це положення важливо враховувати в антимонопольної політики, щоб не перетворювати боротьбу з монополізмом у протидію об'єктивним процесам концентрації виробництва.
В СРСР рівень концентрації і спеціалізації виробництва був дуже високим. Проведений в 1989 р. аналіз розподілу продукції виробничо-технічного призначення (8 тис. найменувань) за п'яти господарським комплексам - машинобудівному, металургійному, хіміко-лісовому, будівельному і соціальної сфери - показав, що в чотирьох комплексах понад половини розглянутих асортиментних позицій випускалося на трьох і менш підприємствах, а в машинобудуванні 87% з 5885 найменувань продукції випускалося на одному підприємстві. До такого ж висновку приводив порівняльний аналіз структури ринків в СРСР (Росії) і в розвинених капіталістичних країнах за окремими видами продукції. У Росії певний вид продукції зазвичай справляє менше число підприємств, ніж за кордоном. Дослідження структури ринку хімічних волокон і ниток, проведене також у 1989 р., показало, що з 375 асортиментних позицій 288 випускалися підприємствами-монополістами.
Сучасна російська економіка зберегла основні риси відтворювальної структури колишньої радянської економіки. Разом з тим політичні та економічні зміни внесли відомі поправки в показники концентрації та спеціалізації виробництва. Так, за даними Державного комітету РФ з антимонопольної політики і підтримці нових економічних структур (ГКАП РФ), хімічна та нафтохімічна промисловість залишається в групі висококонцентрованих ринків. При цьому 10 підгалузей складають висококонцентровані ринки, 11-помірно концентровані і 8 - неконцентровані. Більш суттєві зрушення відбулися в машинобудуванні. Тут 32 виробництва віднесені до висококонцентрованим ринкам, 24 - до помірно концентрованим, 43 - до неконцентрірованним. Виробництво автомобілів і сільсько-


господарське машинобудування перемістилося з групи висококонцентрованих ринків у групу помірно концентрованих, а виробництво тракторів і підшипникова промисловість стали неконцентрованими.
В цілому специфіка російського монополізму полягає не стільки у високому рівні концентрації виробництва і великому розмірі підприємств щодо внутрішньогалузевого ринку, скільки в дуже вузькій предметній спеціалізації виробництва.
Звідси очевидна неправильність орієнтації антимонопольної стратегії на безумовну деконцентрацію виробництва.
Підхід до монополізму в умовах відкритої економіки докорінно відрізняється від такого підходу стосовно закритій економіці. Монополізм і конкуренцію слід розглядати предметно, насамперед з точки зору конкурентоспроможності національної економіки та національних виробників. Великі і найбільші фірми, що активно працюють на світових ринках, не можуть оцінюватися за тими критеріями, які діють для окремих галузевих і продуктових ринків.
РАО «Газпром» - характерний приклад того, як некоректно підходити з одними і тими ж антимонопольними критеріями до компаніям, що працюють на внутрішньому ринку, і до найбільшим корпораціям, які працюють на світових ринках. Російський газ надходить до Європи з початку 70-х років. Навіть в останні роки, незважаючи на перебудову ПЕК, зниження його керованості і падіння нафтовидобутку, газовидобуток залишалася на рівні 600 млрд м3, а обсяг поставок на Захід не опускався нижче 100 млрд м3 на рік. РАО «Газпром» є найважливішим постачальником газу в Європі, але на європейських ринках ця компанія не виглядає таким сверхмонополістом, як в масштабах російського ринку. По дну Північного моря прокладено труби, по яких норвезький газ надходить до Німеччини і Бельгії, через Туніс і по дну Середземного моря алжирський газ приходить до Італії. Вивчаються можливості отримання близькосхідного, а також туркменського газу через Іран і Туреччину. Тим самим Європа змушує конкурувати між собою Росію, Норвегію, Алжир, готує варіанти вступу на європейський ринок інших потенційних конкурентів.
Часткові зміни в рівнях концентрації виробництва в російській економіці в порівнянні з союзної пов'язані не стільки з цілеспрямованою політикою демонополізації, скільки з процесами ломки виробничих структур і господарських зв'язків в ході розпаду СРСР, з безперервним загальним спадом виробництва. Починає позначатися і приватизація власності.
Проте становлення системи антимонопольної захисту в Росії триває. Удосконалюється антимонопольне законодавство (прийняті закони «Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках», «Про природні монополії» та ін.) Для попередження і припинення монополістичної діяльності ведеться Державний реєстр об'єднань і підприємств-монополістів. Державними органами розробляються стратегія і програми демонополізації російської економіки. Закладено основи організаційної структури (ГКАП РФ), яка здатна здійснювати систематичний антимонопольний контроль як на федеральному, так і на регіональних рівнях управління.
Намічаються заходи щодо посилення регулювання природних монополій, що має привести до зниження тарифів на транспорті та в енергетиці.
Аналіз витоків російського монополізму дозволяє виявити всю складність і неоднозначність цієї проблеми. Він застерігає від спрощеного підходу до ліквідації державного монополізму, ігнорування соціальної та відтворювальної бази монопольних структур. Формальне роздержавлення і лібералізація економіки самі по собі нетотожні згортанню монополізму і автоматичному розгортанню конкуренції. У певних умовах вони можуть навіть сприяти реставрації монополізму в нових формах і з новими можливостями.
Потрібні об'єктивні оцінки сучасної ролі великих господарських одиниць, тенденцій концентрації і спеціалізації виробництва в російській економіці. Курс на безумовне розукрупнення виробництва, некритична орієнтація на зарубіжні зразки антимонопольної практики відносно великих господарських одиниць грунтуються на перебільшенні проблеми надконцентрації російських підприємств. Це може підірвати їх ефективність і конкурентоспроможність.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.3.1. Економічні реформи і монополізм "
 1. 3. Податкова реформа
  реформу 1986 р. пішов закрупнимі змінами в податковому законодавець-стве, вжитими в 1978 р., 1981 р. і 1982 р., атакож напруженою дискусією і аналізом опо-вої системи професійними економістамі1. Цілком очевидно, що в майбутньому нас чекають но-ші податкові реформи, оскільки Закон про опо-вої реформу 1986 р. не врегулював ряд крупнихпроблем. У цьому параграфі ми розглянемо
 2. № 87. Реформи уряду Мейдзі в Японії
  реформа (заміна самурайського війська регулярної армією). 2. Аграрна реформа (ліквідація державної власності на
 3. Контрольні питання
  монополізм і монополії? У чому особливості монополізму в російській перехідній економіці? 2. У чому суть і основні напрямки політики демонополізації та антимонопольної політики на сучасному етапі? 3. Що таке бар'єри входу на ринок? У чому їх галузева специфіка? 4. Форми розвитку великих і найбільших виробництв і антимонопольне регулювання: що заохочувати і що обмежувати?
 4. № 117. Реформи Івана Грозного
  реформ: 1. Адміністративна реформа - створення системи наказів, вищих органів галузевого управління. 2. Військова реформа, впорядкувала військову службу бояр, дворян, стрільців, гармашів, козаків. 3. Земська і губна реформи спочатку обмежили, а потім скасували влада кормленщиков. Були створені органи місцевого самоврядування. У 1549 р пройшов 1-й Земський собор, за підсумками якого був
 5. Тема 5. Особливості економічного розвитку європейських країн в епоху первісного накопичення капіталу і мануфактурного виробництва
    економічної структури провідних країн. Розвиток світової торгівлі. Еволюція форм торговельної політики. Роль буржуазних революцій в господарському розвитку Голландії та Англії. Особливості початкового етапу первісного нагромадження капіталу в Росії. Проблема російської модернізації. Реформи Петра 1 та їх наслідки для соціально-економічного розвитку країни. Економічна політика Катерини II.
 6. Тема 5. Особливості економічного розвитку європейських країн в епоху первісного нагромадження капіталу і мануфактурного виробництва
    економічного розвитку країни. Економічна політика Катерини II. Посилення монополізму і кріпосного характеру економіки. Стан фінансової бази Росії. Проблеми державного бюджету. Економіка Росії наприкінці XVIII-першої третини XIX ст. Складаючи-ня дозвільної системи підприємницької діяльності. Роль розкольників в економічному житті Росії. Сепаратну акціонерне
 7. Тема 7 Економічний розвиток СРСР
    економічні уклади; використання державного капіталізму, його основні форми. Розвиток системи планування. Грошова реформа 1922 - 1924 рр.. Грошова реформа 1947 року й подальші зміни в грошовій системі. Скасування карток. Економічні реформи 30-х років. Реорганізація управління промисловістю. Кредитна реформа. Податкова реформа. Економічні реформи 50-60-х років та їх
 8. Розвиток власності на рубежі XX-XXI століть
    монополізм власності, як приватної, так і державної, виявилася неспроможною, що не забезпечує ефективного розвитку національних економік. Як наслідок - "впровадження" в економіку як тих, так і інших країн "протилежних" механізмів. Зокрема, починаючи з 70-х рр.. ряд країн з приватновласницької орієнтацією (Швеція, Італія та ін.) почали переорієнтувати економіку на
 9. Теми рефератів
    економічних реформ в Росії в
 10. Тема 7 Економічний розвиток СРСР
    економічні
 11. Контрольні питання
    економічних реформ в Росії? 2. Які основні напрямки реформ в Росії? 3. Розкажіть про досвід країн Центральної та Східної Європи, а також Китаю з реформування своєї економіки. 4. Які особливості кожного їх трьох етапів россий-ських реформ? 5. Опишіть соціально-економічну структуру ком-прадорско-корпоративної системи. 6. Які шляхи формування соціально
 12. ЛІТЕРАТУРА
    реформами. М.: ІЕ РАН,
 13. 2. Варіанти системних реформ у перехідній економіці
    реформ в країнах з перехідною економікою мають вихідні
 14. ЛІТЕРАТУРА
    економічних перетворень. М ".: Наука, 1996. Кудрі В. М. Пора повертатися до радикальної реформи / / Російський економічний журнал. 1994. № 3. Кудрі В. М. Вихід один: повертатися до радикальної реформи / / Питання економіки. 1994. № 5 . 'Ольсевич Ю.Я. Трансформація господарських систем. М.: ІЕ.РАН, 1994. Реформи очима американських і російських учених / За ред. О.Т.Богомолова. М.:
 15. 9.4. Сучасні види монополізму
    економічного застою. Цей тип монополій звичайно регулюється державою. 2. Олігополії, влада яких над ринком носить особливий характер. Олігополія різниться за галузевою ознакою. Застосовувана тих нологія дозволяє такому, як правило, великому підприємству досягти hi нкмюльного положення, концентрувати в своїх руках матеріальні та I м> дс кі ресурси і на цій основі максимізувати
 16. Введення
    реформа в Росії, пройшовши ряд етапів, була зупинена відсутністю інституційної основи - земельного законодавства. Мета лекції: визначити умови, напрями та результати аграр-ної реформи у перехідній економіці, способи державної підтримки сільського господарства Росії та їх
 17. Глава 7. Монополії і конкуренція
    монополізму за допомогою антимонопольного
 18. ТЕМА 7 Економічний розвиток СРСР. Основні терміни і поняття
    економічні реформи 30-х років; г) грошова реформа 1947 року; д) економічні реформи 50-60-х років; е) господарська реформа 1965 року. Реформа пов'язувалася з відміною карток, в обміні перебували в обігу грошових знаків на нові в співвідношенні 10:1 і диференційованої переоцінці грошових вкладів населення. Реформи передбачали поступове вирівнювання рівня життя
 19. Теми рефератів
    реформа кінця 1920 - початку 1930 рр.. в СРСР. Податкова реформа кінця 1920 - початку 1930 рр.. в СРСР. Колективізація сільського господарства в 1929-1932
© 2014-2022  epi.cc.ua