Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.Г. Перерви, Н.І. Погорєлов, В.Г. Дюжев. Економіка і організація праці, 2006 - перейти до змісту підручника

21.2.3 Аналіз впливу різних факторів на рівень продуктивності праці

На продуктивність праці впливають численні технічні, технологічні, організаційні, соціально-економічні, психологічні та інші чинники. Виявлення ступеня впливу кожного дозволяє судити про причини зростання (зниження) вироблення, а також про резерви її збільшення в черговий період часу. Серед основних факторів виділяють наступні:
- підвищення техніко-технологічного рівня виробництва;
- вдосконалення організації виробництва, праці та управління;
- структурні зміни виробництва.
Зміна продуктивності праці визначають шляхом розрахунку відносної (або абсолютної) економії чисельності працівників за окремими факторами і їх сукупності. Це забезпечує також можливість визначення розміру резервів по окремих виробничих підрозділах і по підприємству в цілому, що дозволяє обгрунтовувати зростання продуктивності праці в плановому періоді.
Приріст продуктивності праці за рахунок скорочення чисельності персоналу в аналізованому періоді розраховують за формулою:

Приріст продуктивності праці за рахунок скорочення чисельності персоналу


(21.12)
де ЕЧ - економія чисельності за факторами, чол.; Чп - планова чисельність працюючих, чол.
Аналіз зростання продуктивності праці в результаті підвищення технічного рівня виробництва дозволяє виявити вивільнення чисельності робітників у результаті впровадження нового обладнання, механізації та автоматизації виробництва, скорочення затрат ручної праці, поліпшення використання устаткування.
Економія робочої сили від зниження трудомісткості продукції за рахунок підвищення технічного рівня виробництва () розраховується за формулою:
(чол.),

Економія робочої сили від зниження трудомісткості продукції за рахунок підвищення технічного рівня виробництва


(21.13)
(чол.),


(21.13)
де Тбаз (пл), Тф - витрати праці на один виріб у базисному (плановому) періоді і фактичні, люд.-год., нормо-год.; Оф - обсяг продукції на трудомісткості якої відбилося впровадження даного заходу, од.; Фф - годинний фонд часу одного робітника (всіх робітників) фактично, час.; К - коефіцієнт виконання норм робітниками-відрядниками; Б - кількість виробів, що підлягають обробці на даному обладнанні, шт.; В - тривалість дії нового (або модернізованого) устаткування, міс.
Приклад. У планованому році у зв'язку з введенням в дію з 1 червня автоматичної потокової лінії вдалося додатково випустити 120 складальних вузлів і знизити трудомісткість одиниці виробу з 2570 нормо-год. до 2560 нормо-год., річний фонд роботи одного робітника склав 1780 годин, коефіцієнт виконання норм - 1,03. Економія чисельності за рахунок зниження трудомісткості склала:


Економію чисельності персоналу при впровадженні нового обладнання та модернізації діючого () розраховують за формулою:
,

Економію чисельності персоналу при впровадженні нового обладнання та модернізації діючого


(21.15)
де М - кількість обладнання у звітному періоді, шт.; М1 - кількість обладнання, що не піддавалося модернізації та заміни у звітному періоді, шт .; М2, М3 - кількість нового і модернізованого обладнання в аналізованому періоді, шт.; П2, П3 - показники зростання продуктивності нового і модернізованого обладнання,%; В2, В3 календарний термін роботи нового і модернізованого обладнання:
,

(21.16)


де Кд - число місяців дії нового або модернізованого обладнання; Кк - календарне число місяців; Чр - чисельність промислово-виробничого персоналу розрахункова, чол.; У-питома вага робітників, зайнятих обслуговуванням устаткування, у загальній чисельності ППП.
Приклад. Відповідно до плану впровадження нової техніки в механічному цеху для виробництва планових робіт необхідно 50 верстатів. З 1 січня встановлено 40 нових верстатів, по 5 верстатів нової модифікації отримано з 1 березня і з 1 червня, продуктивність яких на 40 і 20% вище, ніж у раніше встановлених. Питома вага робітників, зайнятих на верстатних роботах, - 5,5% від загальної чисельності ППП. Розрахункова чисельність ППП-1500 чол.Аналогічним способом встановлюють вплив на економію робочої сили виконання плану комплексної механізації та автоматизації виробництва, впровадження нових технологічних процесів і т. д.
Аналіз зростання продуктивності праці після вдосконалення організації виробництва, праці та управління дозволяє виявити вивільнення чисельності робітників у результаті впровадження різних заходів, таких, наприклад, як скорочення втрат робочого часу, підвищення норм виробітку і норм обслуговування, поліпшення умов праці, суміщення професій та інших, що сприяють поліпшенню використання сукупного фонду робочого часу.
Економія чисельності персоналу за рахунок вдосконалення організації виробництва, праці та управління (ЕЧ °) визначають за формулою:

Економія чисельності персоналу за рахунок вдосконалення організації виробництва, праці та управління


(21.17)
де Фф-фактичний фонд робочого часу одного робітника, год.
; Тф - фактичне зниження трудомісткості в результаті впровадження різних заходів, нормо-год.; К-коефіцієнт виконання норм відрядниками.
Зменшення (збільшення) втрат робочого часу за рахунок зміни кількості прогулів, простоїв, хвороб, невиходів з дозволу адміністрації, поліпшення умов праці дає можливість збільшити (знизити) бюджет робочого часу. Ці показники відповідно впливають на фактичне вивільнення чисельності.
Економію чисельності за рахунок збільшення (зниження) бюджету робочого часу () розраховують за формулою:

Економію чисельності за рахунок збільшення (зниження) бюджету робочого часу


(21.18)
де Фбаз (пл) - число годин (днів), відпрацьованих одним робітником у базисному плановому і звітному періоді відповідно, годину (день); Чр - розрахункова чисельність ППП . чол.; У-питома вага робітників у загальній чисельності ППП.
Економію чисельності робітників за рахунок скорочення (збільшення) втрат робочого часу через внутрізмінних простоїв () розраховують за формулою:

Економію чисельності робітників за рахунок скорочення (збільшення) втрат робочого часу через внутрізмінних простоїв


(21.19)
де Тпрб (пл), Тпрф - втрати робочого часу через внутрізмінних простоїв відповідно в базисному (плановому) і звітному періодах, год.
Приклад. У результаті атестації і раціоналізації робочих місць поліпшено умови праці основних робітників. Ці заходи призвели до скорочення втрат робочого часу на 0,5% (7,5% замість 8%). Фактичний фонд робочого часу одного робітника дорівнює 1800 годин, коефіцієнт виконання норм часу поранений 1,06. Питома вага основних робітників у загальній чисельності ППП дорівнює 55%. Чисельність ППП дорівнює 1,473 чол. Зменшення чисельності фактично за рахунок поліпшення умов праці складе:Аналіз втрат від браку продукції, що випускається дає економію робочого часу, оскільки є можливість збільшити випуск продукції без додаткових затрат праці.
Економію чисельності за рахунок скорочення втрат від браку, що випускається () розраховують за формулою:

Економію чисельності за рахунок скорочення втрат від браку продукції, що випускається


(21.20)
де Бп, Бф - питома вага втрат від браку в собівартості продукції в базисному і звітному періодах,%.
Приклад. В результаті впровадження нової технології ливарного виробництва у звітному періоді скорочені втрати від браку на 0,2% (0,4 замість 0,6 у базисному періоді). Чисельність ППП базисного періоду дорівнює 1450 чол. Питома вага основних робітників у загальній чисельності ППП - 50%. Відносне зменшення чисельності за рахунок зниження втрат від браку складе:Економію чисельності за рахунок скорочення витрат праці при зменшенні відхилень від нормальних умов роботи () розраховують за формулою:

Економія чисельності за рахунок скорочення витрат праці при зменшенні відхилень від нормальних умов роботи


(21.21)
де Дб, Дф - питома вага доплат робітникам-відрядникам у загальному обсязі ФЗП робочих відповідно в базисному і звітному періодах,%; Чоб - чисельність основних робітників у базисному періоді, чол.
Приклад. Відсоток доплат робітникам-відрядникам у зв'язку з відхиленнями від нормальних умов роботи в загальному ФЗП робітників у базисному році склав 1,7%, а в звітному 0,8%. Решта необхідні вихідні дані для розрахунку економії чисельності в результаті, відхилень від нормальних умов роботи візьмемо з попереднього прикладу.


Економію чисельності робітників за рахунок скорочення числа випадків невиконання норм виробітку () розраховують за формулою:

Економія чисельності робітників за рахунок скорочення числа випадків невиконання норм виробітку


(21.22)
де Прн - відсоток зниження числа робочих, що не виконували норму; У1 - питома вага групи робітників-відрядників, що не виконували норму виробітку, в загальній чисельності робітників,%; К - коефіцієнт підвищення рівня виконання норм, що відбувається протягом всього аналізованого періоду (приймається рівним 0,5, що показує: підвищення рівня норм відбувалося рівномірно).
Приклад. В аналізованому періоді скорочено на 50% число робітників, які не виконують норму виробітку. Питома вага робітників, які не виконують норму виробітку, становить 3% від загальної чисельності основних робітників. Інші дані для розрахунку візьмемо з попередніх прикладів.При вдосконаленні нормування праці відносне вивільнення чисельності () визначають за формулою:


(21.23)
де t1, t2 - норма часу (виробітку) на одиницю продукції (в одиницю часу) до і після впровадження заходів, нормо-год.; Ог - фактичний річний обсяг продукції (робіт) після впровадження заходів, штук; Ф1 - фонд робочого часу одного робітника до впровадження заходів, год. ; Кп - коефіцієнт виконання норм виробітку за планом.
Приклад. На механічній дільниці в результаті надпланового введення верстатів нової модифікації здійснили перегляд норм часу з 4,5 години до 3,8 години на один виріб.
Річний обсяг проекції фактично склав 20000 виробів. Фонд робочого часу до впровадження заходу дорівнював 1800 годин, коефіцієнт виконання норм за планом 1,04.Відносне зменшення чисельності робітників за рахунок підвищення кваліфікації, в результаті чого скорочується кількість робочих, які виконують норму виробітку () визначають за формулами:

Відносне зменшення чисельності робітників за рахунок підвищення кваліфікації


(21.24)


(21.25)
де Рнв1, Рнв2 - рівень виконання норми праці до і після підвищення кваліфікації, %, Чнв - чисельність робітників, що збільшили рівень виконання норми праці в результаті підвищення кваліфікації, чол.; Рнв - приріст відсотка виконання норми праці,%.
Приклад. Чисельність токарів і фрезерувальників механічної ділянки, що виконували норму часу відповідно на 96 і 101%, становила 70 і 90 чол. Після проведення цільових курсів з підвищення кваліфікації рівень виконання норм склав відповідно 101 і 105%. Визначимо відносну економію чисельності робітників. Дня цього визначимо спочатку, на скільки відсотків збільшилася виконання норм часу токарями і фрезерувальниками.
Токаря -фрезерувальників -Визначимо відносну економію чисельності робітниківВідносна економія чисельності робітників при впровадженні заходів, спрямованих на зниження плинності кадрів, у звітному періоді в порівнянні з базисним () визначають за формулою:

Відносна економія чисельності робітників при впровадженні заходів


(21.26)
де Чб, Чот - чисельність працівників, що звільнилися впродовж року в базисному і звітному періодах, чол.; В - втрати робочого часу в середньому на одного звільнився, днів; Ф - явочний фонд робочого часу одного працівника, в днях; 0,5 - коефіцієнт, що показує, що звільнення робітників протягом року відбувалося рівномірно.
Приклад. У звітному періоді в результаті поліпшення умов праці, вдосконалення систем преміювання та початку будівництва житлового будинку число звільнених за власним бажанням знизилося до 50 чол., Проти 150 у базисному році. Втрати робочого часу (за даними соціологічних досліджень) у середньому на одного працівника, що звільнився склали 12 днів. Явочний фонд робочого часу одного працівника дорівнює 218,67 дні.
Визначимо відносну економію чисельності:При збільшенні питомої ваги покупних напівфабрикатів в собівартості продукції економію чисельності робітників () визначають за формулою:


(21.27)
де Уф, Ун - питома вага покупних напівфабрикатів в собівартості продукції звітного і базисного (планового) періодів відповідно,%; Чр - середньорічна фактична чисельність ППП, чол.
Якщо питома вага покупних напівфабрикатів в собівартості продукції звітного періоду зменшується, тобто Уф <Ун, то підприємству буде потрібно додаткова чисельність робітників, яка визначається за формулою:


(21.28)
Приклад. Визначимо збільшення чисельності працівників у результаті зменшення обсягу кооперованих поставок у звітному періоді з 12% до 10%. Чисельність працюючих складає 1429 чол. У цих умовах додаткова потреба чисельності працівників складе:  При зміні питомої ваги продукції різної трудомісткості в її загальному обсязі () економію (збільшення) чисельності визначають за формулою:


  (21.29)
  де Оф - фактичний випуск продукції, грн.; УТФ, УТП - питома трудомісткість в нормо-ч. на 1 тис. грн. продукції в звітному і плановому періодах, відповідно,%; К - коефіцієнт виконання норм виробітку фактичний; Фф - фактичний річний бюджет робочого часу одного робітника, год.
  Приклад. За планом на 1 тис. грн. продукції витрачалося в середньому 300 нормо-год., а до звітному періоді за тими ж нормами - 295 нормо-год. Фонд робочого часу одного робітника склав 1800 год., Коефіцієнт виконання норм - 1,06, фактичний обсяг продукції дорівнює 2200 тис. грн. Фактична економія робочої сили від зміни питомої ваги різних видів продукції складе:  Для визначення можливого зростання продуктивності праці за всіма чинниками необхідно підрахувати загальну розрахункову економію чисельності персоналу (ЕЧ). а потім скористатися формулою (21.12).
  Так, наприклад, якщо загальна розрахункова економія чисельності (з урахуванням зростання чисельності через зменшення питомої ваги покупних напівфабрикатів в собівартості продукції) склала 36 чол. при середньооблікової чисельності персоналу рівною 1500 чол., то зростання продуктивності праці складе:« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "21.2.3 Аналіз впливу різних факторів на рівень продуктивності праці"
 1. 21.2 Аналіз продуктивності праці
    аналізу продуктивності праці - виявлення резервів її зростання, а, отже, і резервів підвищення ефективності виробництва. Для досягнення зазначеної мети в процесі аналізу з'ясовують: - ступінь виконання внутрішньовиробничого плану по зростанню продуктивності праці, її динаміку, тобто зміна в часі; - вплив зростання продуктивності праці на обсяг випущеної продукції; ступінь
 2. Питання 30. Статистичні методи вивчення факторів зростання продуктивності праці
    аналіз динаміки середнього рівня продуктивності праці за деякою сукупністю виробничих одиниць. Застосування методу ланцюгових підстановок розглянемо на прикладі аналізу впливу використання робочого часу на продуктивність праці. На рівень і динаміку середньомісячної виробітку продукції в розрахунку на одного працюючого впливають кілька факторів: 1) середньогодинна
 3. Питання 28. Аналіз динаміки продуктивності праці в умовах виробництва однорідної продукції
    аналізі динаміки продуктивності праці в умовах виробництва однорідної продукції використовуються індекси продуктивності праці. Існує кілька методів визначення даних індексів: 1) метод, при якому зіставляються прямі показники рівня продуктивності праці: {foto84} де Q1, Q0 - кількість виробленої продукції в звітному і базисному періодах відповідно; T1, T0 -
 4. 12. Фактори та умови зміни продуктивності праці
    вплив і які обумовлюють динаміку продуктивності праці. До факторів, що підвищує продуктивність праці відносять все, що пов'язано з поліпшенням організації праці та виробництва, соціальних умов працівників; до знижує - несприятливий вплив природних умов, недоліки в організації виробництва і праці, негативний вплив негативних елементів соціальної обстановки. Залежно від
 5. Дана глава присвячена аналізу поведе- ня цих змінних в довгостроковому періоді.
    аналізу поведе-ня цих змінних в довгостроковому періоді. У наступних розділах ми роз-рим короткострокові коливання реального ВВП навколо його рівня, визначального довгострокову тенденцію розвитку. Наш аналіз включає в себе три етапи. По-перше, ми розглянемо показники середньодушового доходу в різних країнах і познайомимося з відмінностями в рівні життя їх населення. По-друге, ми
 6. Продуктивність праці
    факторів, що визначають рівень і динаміку продуктивності праці, - темпи і характер накопичення капіталу і динаміка капіталовооруженності праці; темпи впровадження у виробництво і спрямованість науково-технічних досягнень; розвиток методів організації та стимулювання праці, а також методів управління виробництвом; зрушення в якісних і кількісних характеристиках трудових ресурсів;
 7. Цінність праці
    аналізу і зіставлення різних видів праці до співставлення «праці» та «очікування» неминуче веде до відмови від реальних витрат і використанню грошових витрат виробництва. Тому постає все те ж питання про фактори, що визначають витрати виробництва в їх вартісному вираженні. Отже, реальні витрати впливають лише остільки, оскільки вони регулюють рівень грошових
 8. 10.5. Аналіз ефективності праці
    аналізу впливу факторів на середньорічну вироблення одного працюючого НДІ представлені в табл. 10.17. Таблиця 10.17 Вихідні дані для аналізу впливу факторів на середньорічну вироблення працюючих НДІ {foto187} Кількісна оцінка впливу факторів, що обумовлюють зміна середньорічний вироблення одного працюючого НДІ в розмірі +667,9 тис. руб., Або 354 дол. США, наведена в табл.
 9. Глава 2 Освіта і розвиток світового господарства
    вплив один на одного. На них впливали численні фактори внутрішнього і зовнішнього порядку, географічне середовище, що зумовило нелінійний характер розвитку при загальній тенденції до підвищення рівня продуктивних сил. Історія людського суспільства і продуктивних сил характеризувалася створенням у різних районах планети стійких багатовікових соціально-економічних утворень з особливим
 10. 30. АНАЛІЗ РІВНЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
    аналізі продуктивності праці слід встановити ступінь виконання плану і динаміку зростання, причини зміни рівня продуктивності праці (зміна обсягу продукції і чисельності, використання засобів механізації та автоматизації, наявність або усунення внутрізмінних і цілоденних простоїв, стан нормування праці тощо). Узагальнюючий показник продуктивності праці (виробіток на
 11. У Південній Кореї, Гонконгу та Сінгапурі зростання продуктивності праці випереджав зростання заробітної плати.
    різні? Для повної відповіді на це питання потрібно ана-ліз економічного зростання в довгостроковому періоді, який лежить за межі-ми теми цієї глави. Проте ми коротко відзначимо три основні чинники продуктивності: - Фізичний капітал. Наявність більшої кількості обладнання в біль-шем кількості будівель. - Людський капітал. Високий рівень освіти працівників.
 12. § 3. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПО ФАКТОРАМ
    факторного рахунку. Приріст продуктивності праці методом прямого рахунку визначається за формулою: де: - обсяг виробництва (реалізації) продукції в розрахунковому та базовому періодах; - чисельність персоналу відповідно в розрахунковому та базовому періодах. Для економічної оцінки підвищення продуктивності праці за методом факторного рахунки всі фактори
© 2014-2021  epi.cc.ua