Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

18.3. Суперечності і проблеми світової економіки

Розвиток світової економіки на рубежі XX-XXI ст. виявило ряд серйозних протиріч, що вимагають уваги:
З одного боку, проявилася тенденція до взаємодії і взаємозалежності країн, обумовлена високим рівнем техніко-технологічного розвитку, використанням глобальних інформаційних систем, що визначають характер взаємозв'язку між учасниками світового господарства. При цьому виділилася група країн, що мають стабільні, достатньо високі показники економічного розвитку - США, Великобританія, Німеччина, Франція, Швеція та ін
З іншого боку, країни, що не мають досконалої техніко-технологічної бази, опинилися в невигідному становищі.
В системі міжнародного поділу праці за рівнем "технологічності" виділяються дві групи країн:
1) орієнтовані на наукомістку продукцію (насамперед, розвиток машинобудування і металообробку - Великобританія, Німеччина, Угорщина, Франція, Чехія, Швеція, Респ. Корея, Сінгапур, США та ін.);


2) орієнтовані на сировинні джерела (паливно-енергетичний комплекс - Росія, Казахстан, Грузія, Туркменія) (табл. 18.1).
При цьому для більшості високорозвинених країн характерна стабільна, стійка тенденція макроекономічного зростання.
Разом з тим, можна відзначити виділення ряду в минулому відносно не розвинених країн, що здійснюють «скачок», що забезпечують надзвичайно високий рівень економічного зростання - Китай, Ірландія, Індонезія, Сінгапур, та ін
Таким чином, в світі є неоднорідна ситуація: більшість високорозвинених, високотехнологічних країн мають стійкий рівень розвитку, що дозволяє їм «на рівних» взаємодіяти в інтегрованій світовій економіці.


* Близько рівні мають Казахстан, Грузія, Туркменія. Росія і країни світу. Статистичний збірник. 2002. С. 159.
Друга група - країни з коливальної динамікою рівнів економічного зростання. При цьому для ряду з них характерні високі, для інших - низькі темпи економічного зростання.
Результати їх участі в інтеграційних процесах також неоднозначний-ни.

Як правило, в системі взаємодії виграють високорозвинені країни, що мають відпрацьовані технології бізнесу, що працюють на їх користь.
Для країн з недостатньо високим рівнем економічного розвитку взаємодія з високотехнологічними країнами загрожує стабілізацією відсталості, збереженням потворною, як правило, сировинної спеціалізації. При цьому настільки ж закономірно збереження тяжкого становища проживає в них населення.
Зокрема, згідно з проведеними Світовим банком в кінці 90-х рр.. дослідженнями, в нових, динамічно розвиваються, незважаючи на успіх, зберігається тяжке становище населення. Наприклад, в Китаї менш ніж на 2 дол на день проживає 53,7%, на 1 дол - 18,5% населення; в Індії - відповідно 86,2 і 44,2%, в Індонезії - 66,1 і 15 , 2%, у Пакистані - 84,7 і 31%, в Бангладеш -77,8 і29, 1% населення. На рубежі тисячоліть з 6 млрд. людей, що населяють нашу планету, 2,8 млрд. живуть менш, ніж на 2 дол на день, а 1,2 млрд. - менше, ніж на 1 дол в день.
При екстраполяції цих даних на 2000 р. з невеликою часткою похибки отримаємо, що наприкінці XX в. в названих п'яти країнах було зосереджено більше 1,9 млрд. бідних і 790 млн. жебраків, або близько 2 \ 3 загального числа обездоленних1.
1 Світовий банк. Доповідь про світовий розвиток 2000 \ 2001. Наступ на бідність. С. 302-303.
За додатковою оцінкою Медісона, розрив між найбагатшими та бідними регіонами світу за показником ВВП на душу населення зріс з 13:1 в 1973 р. до 19:1 в 1998 г2.
Таким чином, суперечливість економічного розвитку країн не тільки зберігається, але навіть посилюється.
Суперечливість світового економічного розвитку призвела до формую-ванию на рубежі XX-XXI ст. проблем, не розв'язаних в рамках однієї країни. Ці проблеми одержали назву глобальних проблем, що вимагають для свого рішення спільних зусиль світової спільноти.
Під глобальними проблемами розуміється ряд найбільш значущих проблем, які зачіпають життєво важливі інтереси всього людства, що представляють загрозу розвитку цивілізації, що вимагають колективних зусиль для свого рішення. До таких проблем належать:
- демографічна проблема;
- продовольча проблема;
- екологічна проблема;
- проблема подолання економічної відсталості, боротьби з бідністю та ін

Демографічна проблема обумовлена започаткованим у другій половині XX ст. «Демографічним вибухом», пов'язаним зі стрімким зростанням населення Землі. При цьому виникла асиметрія в його динаміці: понад 80% світового приросту населення припало на Азію, Африку, Латинську Америку. В результаті досягнень медицини тут вдалося знизити дитячу смертність, ліквідувати деякі масові епідемії. З одного боку, це призвело до подовження середньої тривалості життя. З іншого - збереглася надмірно висока народжуваність. У сукупності вони зумовили "зсув" людського потенціалу в цих регіонах.
За прогнозами, до 2100 р. 85% населення Землі буде проживати в цих ре-регіонах.
Разом з тим бурхливий ріст і концентрація населення в окремих регіонах перешкоджають раціональному господарюванню, викликають серйозні проблеми.
Посилюється руйнівний вплив на природу з боку людей, пов'язане з надмірним споживанням природних продуктів, наростаюча лавина відходів, що гублять навколишнє середовище, нерівномірність розподілу населення світу по відношенню до життєво важливих ресурсів (землям, водним джерелам, корисним копалиною і т. д.).
В умовах швидкого зростання населення в окремих країнах обнаружива-ються ознаки абсолютного перенаселення.
З іншого боку, спостерігається недовоспроізводство населення в розвинених країнах. Воно виражається в наступному:
- старінні населення;
2Maddison A. The World Economy: A. Millennial Perspective, p. 126,127.
- Скорочення частки працездатних;
- збільшенні частки пенсіонерів;
- падінні чисельності корінного населення;
- загрозу зникнення окремих народів.
Представлений "дуалізм" обумовлює необхідність.
Не лише державного, а й міждержавного регулювання цих проблем, насамперед стимулювання або обмеження народжуваності.
Вирішення цих проблем - одне з найважливіших завдань світового сообщест-ва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 18.3. Суперечності і проблеми світової економіки "
 1. Тема 8. Економіка «державного соціалізму»
  Господарський розвиток СРСР у передвоєнний період. Проблеми і протиріччя розвитку економіки «державного соціалізму». Методи організації та етапи розвитку країни в роки Великої Вітчизняної війни. Основні напрями і тенденції відновлення. Суперечності методів управління. Господарсько-політична концепція народно-господарських планів 50-60 рр.. НТП і роль СРСР у світовому
 2. Тема 8. Економіка "державного соціалізму-ма"
  Господарський розвиток СРСР у передвоєнний період. Проблеми і протиріччя розвитку економіки "державного соціалізму". Методи організації та етапи розвитку країни в роки Великої Оте-чественной війни. Основні напрями і тенденції відновлення. Суперечності методів управління. Господарсько-політична концепція народно-господарських планів 50-60 рр.. НТП і роль СРСР у світовому
 3. Запитання до теми
  1. Чи існують відмінності в розумінні світового господарства, і якщо так, то які вони? 2. Розкрийте основні риси світової господарської системи. Охарактеризуйте кожний з основних господарюючих суб'єктів світової економіки. 3. Чи протиріччя в положенні господарюючих суб'єктів світової економіки, в чому вони проявляються? Визначте основні критерії
 4. 11.1. Взаємозв'язок національної економіки та світового господарства
  Світова економіка робить великий вплив на національну економіку будь-якої країни світу, включаючи і економіку Росії. Однак у світовій економіці є свої проблеми, відмінні від проблем, властивих національним економікам. Необхідно розуміти, які економічні проблеми існують в світогосподарських відносинах, і стежити за їх розвитком. В економічній літературі часто зустрічаються поняття:
 5. Розділ V ВСЕСВІТНЯ ЕКОНОМІКА
  У всіх розділах підручника було показано, що мікро-, мезо-та макроекономіка знаходяться в певних господарських відносинах зі багатьма країнами. У розділі V докладніше розглядаються особливості міжнародних економічних відносин та світового господарства: - характерні риси сучасного світового господарства; - інтернаціональні економічні відносини; - сучасні міжнародні торговельні
 6. 1.2.8. ПРОТИРІЧЧЯ ЕКОНОМІКИ
  Аналіз суспільного виробництва, в т. ч. умов реалізації, показує можливість нормального, безкризового, сталого розвитку ринку за певних умов, підтримування пропорцій, своєчасного здійснення структурних зрушень і т.п. Водночас дійсність, практика економічного розвитку характеризується кризами, порушеннями економічного зростання, диспропорціями. І
 7. ТЕМА 6. Ринок праці та особливості його становлення в перехідній економіці
  . План: Введення 1. Проста неокласична модель попиту на працю. 2. Пропозиція праці: прийняття рішення про зайнятість. 3. Ринки праці з недосконалою конкуренцією. 4. Особливості ринку праці в перехідній економіці. 5. Формування інститутів ринку праці в перехідній економіці: проблеми і протиріччя 6. Інфляція і безробіття 7. Державна політика на ринку праці.
 8. 74. Криза Бреттонвудської валютної системи
  З кінця 60-х рр.. ХХ століття настала криза Бреттонвудської валютної системи. Її структурні принципи, встановлені в 1944 р., перестали відповідати умовам виробництва, світової торгівлі і співвідношенню сил у світі. Сутність кризи Бреттонвудської системи полягає в протиріччі між інтернаціональним, глобальним характером міжнародних економічних відносин та використанням
 9. Асоціальний аспект взаємодії продуктивних сил
  Спочатку розглянемо механізм саморуху економічного ладу суспільства на рівні безпосереднього взаємодії елементів продуктивних сил, абстрагуючись від їх соціально-економічної форми. Основне внутрішнє їх протиріччя полягає в протиріччі між речовими і особистісними моментами процесу праці. Розвиток головної продуктивної сили зумовлюється станом
 10. Розділ V СВІТОВА ЕКОНОМІКА
  Світова економіка чинить все більший вплив на національне господарство будь-якої країни, у тому числі Росії. Водночас світова економіка має свої власні проблеми, відмінні від проблем національних економік. Тому світове господарство є традиційним предметом вивчення з боку економічної
 11. ЛІТЕРАТУРА
  Акулова Г.Н. Міжнародні валютно-фінансові організації і країни, що розвиваються. М.: 1988. Валютна політика капіталістичних країн. М.: 1990. J Горбунов С.В. Міжнародний валютний фонд: протиріччя капіталістичного валютного регулювання. М.: 1989. Звєрєв А.В. Фінанси зовнішньоекономічних зв'язків. М.: 1990. Кузнєцов B.C. Світова валютна система капіталізму: під знаком "боргового"
 12. Сильні сторони Америки
  Якщо США спробують вирішити проблеми продуктивності праці за допомогою таких заходів, як інфляція, протекціонізм, девальвація, державні програми податкових пільг, ми успіху не доб'ємося. Жоден з цих методів не дасть вирішення проблеми на тривалий період, і це найголовніше, Ми перерахували глибинні причини спаду продуктивності праці в Америці - достаток, старіння, антагонізм в
 13. Тема 5 Економічний розвиток розвинених капіталістичних країн між першою і другою світовими війнами (1918 - 1939 рр..)
  Економічні підсумки першої світової війни. Причини зміцнення позицій США. Версальський мирний договір. Відродження економіки Німеччини. Плани Дауеса Ч. і О. Юнга. "Велика депресія" 1929 - 1933 рр.. і загострення соціальних протиріч. Реформи адміністрації Ф.Д. Рузвельта ("Новий курс"), їх результати і значення. Економічна політика фашистської Німеччини. План економії англійського банкіра Дж. Мея.
© 2014-2022  epi.cc.ua