Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

1.4.2. Основні риси і стадії розвитку громадянського суспільства


| у-Громадянське суспільство являє собою таку сукупність відносин, яка гарантує соціальну та особисту свободу людини і його громадянські права. Воно виникає тоді, коли людина стає вільним у виборі економічних, соціальних, політичних, світоглядних переваг і рішень, відповідальним за цей вибір, і за його результати.
Можна виділити кілька основних рис громадянського устрою суспільства. Його економічними основами є, по-перше, приватна власність як спосіб і форма привласнення результатів поточної діяльності або раніше накопиченого багатства, можливості її відтворення і розвитку; во-вторь1х, наявність у тих чи інших; формах і обсягах громадських чи державних коштів, необхідних для формування загального середовища життєзабезпечення і тим самим для громадського захисту становища людини як вільного громадянина. Співвідношення між цими основами визначається рівнем розвитку і конкретним типом громадянського суспільства.
Соціальною основою громадянського суспільства є свобода соціальної динаміки, ступінь і умови реалізації якої також залежать від ступеня розвитку і типу цього товариства. Його правову основу складає рівність усіх перед законом і гарантована їм юридична свобода людини по відношенню до інших людей, яким-небудь їх спільнотам і державі.
Такі самі загальні риси громадянського суспільства. Вони свідчать про те, що це суспільство являє собою не ту чи іншу конкретну систему соціально-економічних відносин, формацію і т.п., а є більш широким типом суспільного устрою, змістом якого є економічна, політична, юридична, духовна свобода людини.
Громадянське суспільство може розвиватися в рамках різних систем соціально-економічних відносин, соответствущих його рисам і критеріям. Але при цьому способи та рівні забезпечення громадян-

ських свобод людини, співвідношення і ступінь розвиненості та реалізації різних боків і в цілому типи громадянського суспільства будуть різними. Кожному типу громадянського суспільства будуть відповідати свої конкретні риси і критерії, і ті суспільні пристрої, які в минулому представляли собою форми громадянського суспільства, в сучасних умовах такими можуть вже й не бути.
Можна виділити три великі стадії розвитку громадянського суспільства. Виникнення його першого типу пов'язано з буржуазними революціями, в першу чергу з Великою французькою революцією, і з політичним і законодавчим оформленням капіталізму. Саме тоді був проголосили "'гасло громадянського суспільства' (Свобода, Рівність і Братерство) і було офіційно визнано поняття« гражда: нин »по відношенню до кожного члена суспільства. Капіталізм (і то багато в чому формально) частково реалізував економічні, політичні та інші цивільні свободи, перетворив формально рівні економічні, соціальні та інші права в класову нерівність і став протилежністю брітства. Кажучи іншими словами, капіталізм став недосконалою 'та незавершеної формою громадянського суспільства. Реальні свободи та їх економічна, соціальна і політична забезпеченість "були створені лише для однієї частини суспільства, в той час як більшість мала право на них, але не мало основ і можливостей їх реалізації. Звідси класова боротьба, соціальні конфлікти і вибухи.
У міру розвитку, під впливом, з одного боку, цієї боротьби, а з іншого - в результаті нарощування економічних можливостей поступово настала нова (друга) стадія розвитку громадянського суспільства. Стали розширюватися види і форми гарантій економічних, соціальних та інших цивільних прав, виникли механізми регулювання економіки.
У другій половині XX в. розвиток громадянського суспільства вступило в третю стадію розвитку. Це пов'язано з переростанням часткових коригувань капіталістичних відносин у процесі трансформації капіталізму в суспільну систему нового типу. Така трансформація була зумовлена кризою індустріального суспільства і переходом до постіндустріальної стадії суспільного розвитку. У ході цього розвитку:
| виникли не тільки можливості, а й потреби соціальної динаміки, росту рівня загальної і спеціальної освіти, кваліфікації працівників;
| відкрилися нові технічні та технологічні можливості
для видів діяльності, які в минулому придушувалися, у тому числі для малих виробництв в самих різних галузях;
| були створені нові сфери і види діяльності, пов'язані з інформатикою, електронікою тощо;
| змінився характер організації та управління виробництвом, структура відносин власності, різні функції якої стали розділятися між різними суб'єктами, а сукупний власник став багатосуб'єктних;
| в різних сферах господарства стали розвиватися конкуруючі і взаємодіючі сектори та уклади, спектр яких включає різні форми приватного, частноколлектівного (акціонерного, кооперативного), колективного, державного, змішаного господарства. В результаті розширилися права та економічні свободи громадян;
| склалися два типи економічної стратегії та політики - неоліберальний і неокейнсіанській і їх 'варіанти, механізми їх взаємодії і зміни;
| були відпрацьовані механізми вирішення соціальних протиріч і конфліктів та забезпечення соціальної спрямованості економічного розвитку;
| багато в чому змінилися основи формування соціальної структури суспільства: її класові основи поступово розмивалися і посилювалася роль факторів, пов'язаних з спільністю середовища життєдіяльності і життєзабезпечення, широкого кола професійних інтересів, життєвих установок і т.д. Найбільш значним вираженням цих змін є формування широкого середнього шару як Некласові освіти, що є основою соціальної стабільності суспільства.
Виникаюча в ході трансформації капіталізму суспільна система приймає неформаціонний характер і являє змішане (відкрите) суспільство. Формування цієї системи не завершено і в різних країнах знаходиться на різних стадіях, приймає різні форми. Наявність різних соціально-економічних секторів, що принципово відрізняються за своїм соціальним змістом, неминуче Порождает - і буде породжувати - соціальні протиріччя різного ступеня гостроти. Більш того, формування суспільної системи такого типу і не може бути завершеним в силу відкритості її характеру, динамізму структури утворюють се секторов.пе-періодичного зміни економічних і соціальних стратегій та інших факторів. Цим і визначається історична перспективність відкритого суспільства, відсутність меж його розвитку в часі.

У даному випадку важливо відзначити існування не тільки тенденцій розвитку, а й структур та інститутів змішаного товариства, що визначають соціальну суть сучасного громадянського суспільного устрою, його риси та критерії. До них відносяться не тільки наявність всіх раніше зазначених основ та реалізація загальних цивільних прав і свобод, а й наступні його критерії:
досягнення високих життєвих стандартів різних соціальних верств населення та створення сприятливого (комфортної) життєвого середовища;
зменшення кількісних меж соціального розшарування;
створення гарантій економічного і соціального стану і благополуччя як приватною власністю продуктивного і споживчого призначення, особистим накопиченим багатством, так і сукупністю різних форм соціальної захисту з боку держави і муніципалітетів;
сформованість демократичної політичної системи, забезпечу ? реалізацію ставлення населення до проведеної по літіке і складається ситуації через зміну утримуваних влади політичних сил і включає наявність, розділеність і взаємодія державної влади та недержавних (самоврядних) почав в організації середовища жізнедеятель ності і життєзабезпечення;
орієнтація розвитку на задоволення потреб людей і розвиток людської особистості і т.д.
Безумовно, в різних країнах рівні, так само як і способи реалізації даних рис і критеріїв громадянського суспільства різні. Їх втілення в життя стикається з соціальними протиріччями і далеко не завжди послідовно. Все це відображає незавершеність формування сучасного громадянського суспільства. Але важливо, що ці критерії вже існують як частково досягнуті, що досягаються або як цільові орієнтири розвитку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.4.2. Основні риси і стадії розвитку громадянського суспільства "
 1. Контрольні питання
  1. Назвіть основи і стадії розвитку громадянського суспільства. Поясніть, чому змішане (відкрите) суспільство - це сучасний тип громадянського суспільства. 2. У чому особливості становлення громадянського сус-тва в Росії? 3. Які основи і стратегічні орієнтири розвитку громадянського суспільства змішаного (відкритого) типу? 4. Розкрийте роль самоврядування у розвитку громадян-ського
 2. § 1. Відмінні риси третій стадії виробництва
  § 1. Відмінні риси третій стадії
 3. № 165. Основні риси політики «воєнного комунізму» в СРСР
  . ВІЙСЬКОВИЙ КОМУНІЗМ, система соціально-економічних відносин, заснована на ліквідації товарно-грошових відносин і концентрації всіх ресурсів у руках більшовицької держави в умовах Громадянської війни; передбачала введення продовольчої диктатури, продрозкладки, прямого продуктообмена між містом і селом; державного розподілу продуктів за класовою ознакою
 4. 1.4.2. Основні риси і стадії розвитку громадянського суспільства
  | у-Громадянське суспільство являє собою таку сукупність відносин, яка гарантує соціальну та особисту свободу людини і його громадянські права. Воно виникає тоді, коли людина стає вільним у виборі економічних, соціальних, політичних, світоглядних переваг і рішень, відповідальним за цей вибір, і за його результати. Можна виділити кілька основних
 5. Запитання до теми
  1. Розкрийте основні ознаки промислово розвинених країн. 2. Визначте основні риси динаміки економічного розвитку західних країн у XX ст. 3. Проаналізуйте позиції країн - лідерів у світовій економіці. 4. Стосовно до груп країн і окремих країнах розкрийте характерні риси моделей господарських механізмів. Яка з них найбільш
 6. Громадянське суспільство
  Ми взаємодіємо з іншими д ля здійснення утилітарних цілей - виробництва більшої кількості їжі, обміну товарами, створення нових технологій, - але цим справа не обмежується: ми до того ж відчуваємо глибоку, чисто людську потребу в спілкуванні, любові, дружбі і со-солідарності. Асоціації, які ми створюємо разом з іншими, складають так зване громадянське суспільство. Ці
 7. ЛІТЕРАТУРА
  Змішане суспільство: основи, сутність, проблеми / За ред. Л.В.Нікіфорова. М.: Наука, 1993. Соціально-економічні альтернативи розвитку Росії: суспільство змішаного типу замість капіталістичної олігархії / Под ред. Л. В.Нікіфорова.М.: ІЕ РАН, 1997. Никифоров Л.В. Муніципальні реформи як процес становлення первинних територіальних структур громадянського суспільства. М.: ІЕ РАН,
 8. 1.4. Становлення громадянського суспільства
  1.4. Становлення громадянського
 9. 1.4. Становлення громадянського суспільства
  1.4. Становлення громадянського
 10. Запитання до теми
  1. Охарактеризуйте соціальні та виробничі системи організації виробництва в древні і середні віки, вкажіть їх основні риси. 2. Коли стало проявлятися економічне відставання нині країн, що розвиваються від Західної Європи? Які умови і чинники зумовили це? 3. Чи розрізняються поняття «світовий ринок» і «світове господарство»? Обгрунтуйте свою
 11. Наукові абстракції
  Істотні зв'язки між двома явищами або окремими сторонами одного і того ж явища, закономірності їх розвитку знаходять своє вираження в системі понять, суджень, умовиводів, тобто у формах абстрактного мислення. У процесі теоретичного пізнання шляхом мислення виробляються наукові абстракції, або узагальнені поняття, абстрактні від конкретних явищ, але відображають їх
 12. Тема 2 Основні риси розвитку первіснообщинного, рабовласницького та феодального способів виробництва
  Основні риси і періодизація первісного господарства. Передумови виникнення соціальної і майнової нерівності. Розпад первіснообщинного ладу. Особливості економічного розвитку давньосхідних товариств. Особливості землеробства. Економічні функції держави. Патріархальне рабство. Основні етапи розвитку Стародавньої Греції та Стародавнього Риму. Економіка античних держав. Загальне та
 13. № 108. Соціальна структура і цивільний порядок Київської Русі
  . Цивільний порядок, який будувався за Ярослава був закріплений в «Руській правді» (збірнику законів Київської Русі). У ньому говорилося про поділ суспільства на 3 основні категорії: 1) княжі чоловіки; 2) смерди; 3) челядь або холопи. З дружинників і нащадків родоплемінної знаті формувався привілейований клас бояр. Смерди - залежні селяни. Князь виділяв їм землю, забезпечував захист. За
 14. ТЕМА 1. Перехідна економіка: сутність, закономірно-сті, етапи
  План: 1.Теория перехідної економіки: джерела, елементи, місце в економіч-ської теорії. 2.Закономерності і етапи перехідної економіки. 3.Мета і завдання перехідної економіки. 4.Основние риси і протиріччя економіки перехідного періоду. 5.Історія реформування в Росії. Програмна анотація. Теорія перехідної економіки: місце в економічній теорії, сущ-ність, джерела, основні
 15. Г Л А В А 3 сучасному ринковому господарству
    У сучасному світі економіка більшості розвинених країн змішана. У ній державні та приватні рішення визначають структуру розподілу та використання обмежених ресурсів суспільства з метою задоволення потреб людей. У цьому розділі будуть розглянуті основні риси такої економічної
 16.  30.1. Основні риси економічного розвитку
    30.1. Основні риси економічного
© 2014-2022  epi.cc.ua