Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

14.1. Ефективність як економічна категорія та її сутність. Поняття економічної та соціальної ефективності


В умовах інноваційного розвитку ринкової економіки, зростання конкуренції на ринку товарів і послуг, найважливішим завданням є підвищення ефективності використання наявних і нереалізованих можливостей економічного потенціалу кожної торгової організації.
Економічний потенціал - це сукупність виробничих ресурсів торговельних організацій і максимально можлива здатність їх працівників найбільш повно задовольняти попит населення на товари та послуги при високій якості торговельного обслуговування та ефективному використанні наявних у них матеріальних, трудових і фінансових ресурсів .
Кількісними параметрами економічного потенціалу торгівлі є:
1. обсяг роздрібного та оптового товарообігу;
2. наявність і розмір товарних запасів;
3. чисельність, професійно-кваліфікаційний склад працівників;
4. фінансові ресурси, обсяг активів, їх ліквідність;
5. обсяг, структура основних фондів, їх технічний стан та показники відтворення;
6. забезпеченість населення регіонів торговельної та складської площами, ємностями сховищ в порівнянні з встановленими оптимальними нормативами;
7. забезпеченість торгово-технологічним обладнанням.
Основними складовими моделі економічного потенціалу торговельних організацій мають бути:
- обсяг і якість наявних ресурсів;
- професіоналізм і освітній рівень кадрів , здатність фахівців і менеджерів ефективно використовувати виробничі ресурси;
- фінансова спроможність, що виражається в забезпеченості власним капіталом, в ліквідності активів, фінансової стійкості та платоспроможності організації;
- інноваційні здібності, що характеризуються здатністю до оновлення основних фондів, до зміни торгових технологій;
- інформаційні здібності - наявність у персоналу знань, умінь, навичок оперативно використовувати інформацію для прийняття управлінських рішень.
Всі ці складові в порівнянні з вибраними стандартами або критеріями (або в порівнянні з показниками організацій, що працюють в аналогічних умовах) характеризують конкурентоспроможність організації торгівлі, її позиції на ринку.
Звідси, управління економічним потенціалом зводиться практично до оцінки та аналізу факторів, що підвищують або знижують конкурентоспроможність потенціалу, до вибору та реалізації стратегії і тактики для досягнення поставленої мети. Вибір стратегії управління економічним потенціалом повинен здійснюватися з урахуванням зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на показники діяльності організації торгівлі.
Результати використання економічного потенціалу знаходять відображення в показниках економічної та соціальної ефективності діяльності організації торгівлі
В цілому під ефективністю розуміють отримання найбільших результатів при тих же витратах або тих же результатів при менших витратах ресурсів.
Ефективність, як економічна категорія, виражає економічні відносини з приводу використання ресурсів для виробництва або реалізації певної маси споживчих вартостей з метою задоволення особистих та суспільних потреб і отримання на цій основі прибутку, що забезпечує нормальне функціонування організації торгівлі на ринку.
Звідси, вимір ефективності і управління нею на всіх рівнях: макрорівні, мезорівні і мікрорівні є нагальною необхідністю.
Розрізняють економічну і соціальну ефективність діяльності.
Загальновизнаним вітчизняної і в зарубіжній науці і практиці є вимірювання економічної ефективності як відношення отриманого в результаті діяльності ефекту до застосованим ресурсів або виробленими затратам.
У реальному житті не існує ефективності витрат окремо від ефективності застосованих ресурсів.
Ефективність повинна розглядатися як узагальнена функція від ефективності використання окремих видів виробничих ресурсів, оскільки підвищення її є спільний результат кращого використання ресурсів. Мірою зростання цієї ефективності є економія поточних витрат. Водночас відмінність полягає в тому, що економія ресурсів виступає як умова розширення діяльності організації та збільшення на цій основі прибутку, а економія поточних витрат є джерелом збільшення прибутку.
Економічна ефективність є узагальнюючою характеристикою кінцевої результативності діяльності суб'єктів господарювання.
Аналіз ефективності дозволяє виявити взаємозв'язки між факторами її зростання і досягнутими результатами.
Оцінка економічної ефективності не може обмежуватися тільки зіставленням, отриманого результату із застосованими ресурсами і спожитими витратами. Вона повинна включати і показники, які характеризували б як підвищення ефективності структури управління так і кінцеві соціальні результати.
Соціальна ефективність торгової діяльності пов'язана з виконанням торгівлею соціальних функцій і характеризується ступенем задоволення попиту населення на товари при високій якості торговельного обслуговування та раціональне використання товаро-виробничих ресурсів.
14.2. Показники і критерії ефективності торговельної діяльності.
Для вимірювання економічної ефективності необхідно знати показники, що характеризують як результати, так і витрати. Результати торговельної діяльності виражаються в конкретному ефекті, отриманому в процесі цієї діяльності.
При оцінці ефективності діяльності торгових організацій розрізняють два види ефекту: економічний і соціальний.
Економічний ефект визначається як абсолютна величина перевищення отриманих результатів над зробленими витратами. Показниками економічного ефекту торгової діяльності є товарообіг у порівнянних цінах, доходи і прибуток від реалізації товарів, чиста продукція, показники прискорення товарооборачиваемости та економії матеріальних, паливно-енергетичних ресурсів. Пріоритетне значення серед перерахованих показників мають товарообіг у порівнянних цінах і прибуток, відображають кінцеві результати діяльності.
Показниками соціального ефекту є: рівень задоволення попиту населення на товари, якість торговельного обслуговування, що характеризується широтою і стійкістю асортименту товарів, застосування прогресивних форм продажу товарів, кількістю і якістю додаткових послуг, що надаються покупцям.
Показниками загальногалузевий ефективності торгівлі є:
- обсяг роздрібного товарообігу в порівнянних цінах;
- час обігу товарів;
- частка торговельної галузі у валовому внутрішньому продукті країни;
- скорочення втрат споживчої вартості при транспортуванні, зберіганні та реалізації товарів;
- скорочення витрат споживання ;
- скорочення витрат на реалізацію товарів при високій якості торговельного обслуговування;
- широта і якість торговельних послуг, що надаються населенню.
Ресурси, що використовуються у торговельній діяльності, також виступають у двох формах: застосовані та спожиті, або їх можна ще назвати одноразовими і поточними витратами.
Застосовані ресурси (одноразові витрати) включають в грошовому вираженні вартість основних фондів, оборотних фондів і фондів обігу, суму витраченого фонду заробітної плати, включаючи виплати з чистого прибутку. Спожиті ресурси це поточні витрати або витрати на реалізацію товарів.
Для оцінки ефективності на всіх рівнях необхідно наявність критерію.
До критерієм ефективності пред'являються певні вимоги.
По-перше, він повинен бути узгоджений із загальним критерієм ефективності суспільного виробництва і в той же час відображати специфіку торговельної діяльності та узгодженість цілей організації торгівлі та суспільства.
По-друге, критерій повинен виступати як інструмент оптимального планування і відображати єдність економічних і соціальних функцій торгівлі. Використання його в якості орієнтира при плануванні повинно сприяти вибору такого варіанту плану при якому досягається максимальний ефект на одиницю застосованих і спожитих ресурсів.
Критерій виражає сутність ефективності і дозволяє якісно оцінити її. При цьому одним критерієм може відповідати кілька показників, оскільки ефективність може проявлятися в різних формах і її динаміка залежить від багатьох факторів.
В умовах трансформації економіки змінюються як сама трактування, так і ієрархія критеріїв ефективності. Це пов'язано з тим, що головною метою суб'єктів ринку і основою їх функціонування в умовах ринкової економіки є прибуток. Звідси, як первинного критерію економічної ефективності діяльності організацій виступає максимізація прибутку на одиницю застосованих і спожитих ресурсів при високій якості торговельного обслуговування.
Разом з тим, в умовах соціально-орієнтованої ринкової економіки зберігає своє значення і загальногалузевий критерій ефективності торгівлі, що полягає в більш повному задоволенні особистих і суспільних потреб у товарах і послугах при високій культурі торгівлі та раціональне використання матеріальних , трудових і фінансових ресурсів. Отримання прибутку і її максимізація суб'єктами ринку можлива лише через реалізацію цілей суспільства, тобто при задоволенні висунутого населенням і суспільством попиту на товари і послуги. Така ієрархія критеріїв ефективності зумовлена й тим, що загальногалузева ефективність торгівлі залежить від ефективності господарської діяльності кожної окремо взятої організації торгівлі. Чим вище ефективність діяльності організації, тим вища ефективність галузі та економіки країни в цілому.
Визначення критерію економічної ефективності має важливе практичне значення. Він є своєрідним орієнтиром як у процесі розробки бізнес-планів, так і в процесі їх виконання.
Показники, на відміну від критерію, слугують інструментом кількісної оцінки ефективності. За допомогою системи показників забезпечуються кількісний вимір і порівняння ефективності діяльності організації в динаміці, а також порівняння ефективності діяльності суб'єктів торгівлі, заснованих на різних формах власності.
Перелік і зміст показників залежать від мети аналізу, обраної стратегії розвитку, життєвого циклу організації та інших умов.
Оцінка економічної ефективності господарської діяльності передбачає насамперед порівняння фактичної або розрахункової ефективності з нормативним значенням. Тому в системі показників оцінки економічної ефективності повинні бути показники, що виконують роль нормативу.
Важливим завданням торговельних організацій є розробка індивідуальних нормативів з урахуванням умов своєї діяльності, що здійснюють зарубіжні фірми. Такими нормативами можуть бути: товарообіг на 1 кв. метр торгової площі, нормативи товарооборачиваемости по групах товарів, норми запасів за нормованих оборотних коштів, норми праці (виробіток на одного працівника, нормативи чисельності працівників, нормовані завдання, норми часу та обслуговування для окремих категорій працівників), норми рентабельності на вкладений і власний капітал, нормативи витрат за основними статтями та ін
У сучасних умовах зростають можливості подальшого вдосконалення системи показників оцінки діяльності торгових організацій у зв'язку з впровадженням нових інформаційних технологій, необхідних для отримання та аналізу інформації, прийняття ефективних управлінських рішень.
З нормативів ефективності особливе значення має норма прибутку на вкладений капітал. Цей показник може служити критерієм оцінки при прийнятті управлінських рішень про реалізацію окремих інвестиційних проектів з метою отримання додаткового прибутку. Поряд з цим критерієм у якості мінімального нормативу ефективності в умовах стабільної грошово-кредитної системи може бути прийнята і ставка банківського відсотка на довгострокові депозити. Виходячи з цього нормативу може оцінюватися економічна доцільність реалізації окремих проектів по об'єктах реального інвестування в порівнянні зі зберіганням вільних коштів в банках.
При визначенні економічної ефективності можуть бути використані різні методики розрахунку. Зокрема, розрахунки можуть проводитися з використанням як ресурсного, так і витратного методів. Так, при застосуванні ресурсного методу, що передбачає розрахунок ефективності як відношення економічного ефекту до витрат ресурсів необхідно орієнтуватися на максимізацію ефекту, а при оцінці ефективності як відношення витрат до отриманих результатів слід виходити з необхідності мінімізації витрат.
Застосування ресурсного і затратного методу побудови показників економічної ефективності дозволяє більш глибоко вивчити динаміку ефективності, виявити резерви її підвищення.
Однією з актуальних завдань науки і практики є обгрунтування стрункої системи показників оцінки економічної ефективності торгових організацій.
Багато торгові організації до теперішнього часу застосовують систему показників оцінки діяльності орієнтовану переважно на оцінку ступеня виконання планів і динаміку основних показників, а не на підвищення ефективності використання ресурсів. У багатьох організаціях виконання планів (оперативних завдань) або зростання товарообігу є і сьогодні умовою преміювання працівників, в той час як підвищення ефективності діяльності сприяло б преміювання за прискорення товарооборачиваемости або дотримання нормативів товарних запасів, за економію паливно-енергетичних ресурсів, за підвищення продуктивності праці в порівнянних цінах, рентабельності господарської діяльності та досягнення більш високих якісних результатів. Застосовувана в даний час на практиці, система показників не відповідає повною мірою вимогам ринкової економіки, що змінилися зовнішніх і внутрішніх умов роботи підприємств. Ряд показників взагалі втратили своє значення (ступінь виконання планів, наявність товарних запасів на конкретну дату без аналізу їх структури, співвідношень в динаміці товарообігу і товарних запасів та ін
  В системі оціночних показників окремих організацій відсутні показники, що характеризують фінансову стійкість і платоспроможність, ліквідність активів, позицію організації на ринку, рентабельність інвестованого і власного капіталу.
  Ефективністю діяльності організації торгівлі необхідно управляти.
  Складовими елементами механізму управління мають бути:
  - Система показників для стратегічного і поточного планування та управління основною діяльністю, включаючи і показники оцінки економічної ефективності досягнутих результатів;
  - Методика забезпечення достовірності вихідної інформації та розраховуються показників;
  - Методика і послідовність аналізу та оцінки економічної ефективності торговельної діяльності;
  - Методика розрахунку показників;
  - Вивчення та оцінка впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на економічну ефективність торгової діяльності.
  14.3. Класифікація показників економічної ефективності торговельної діяльності
  З урахуванням практики діяльності вітчизняних організацій та досвіду оцінки комерційної діяльності зарубіжних фірм (компаній) система показників ефективності роботи торгових організацій може бути класифікована за такими ознаками:
  1.) За ступенем узагальнення: узагальнюючі і приватні показники:
  2.) За показником вимірювання результату: абсолютні, відносні;
  3.) За тривалістю аналізованих процесів:
  показники, що обчислюються за фіксований відрізок часу, за стадіями життєвого циклу організації або залежно від тривалості торгового циклу;
  4.) За змістом:
  - показники рентабельності капіталу, одноразових і поточних витрат і залежні від них показники фінансової стійкості та платоспроможності;
  - показники, що характеризують позицію організації на ринку, яка визначається в основному показниками її ділової (комерційної) активності та конкурентоспроможності;
  - показники соціальної ефективності (рівень задоволення попиту та якості обслуговування споживачів).
  В якості узагальнюючих показників оцінки економічної ефективності діяльності торгових організацій можуть бути використані:
  (1.) Коефіцієнт ефективності застосованих ресурсів (Ер), що характеризує величину отриманого ефекту на одиницю застосованих ресурсів. Він обчислюється за формулою:

  де Т-обсяг товарообігу в порівнянних цінах:
  - Середньорічна вартість основних фондів;
  - Середньорічна сума оборотних коштів;
  ФЗП - витрачений фонд заробітної плати.
  (2.) Показників ефективності застосованих ресурсів в зарубіжній практиці відповідає показник продуктивності системи (Пс), що обчислюється як відношення обсягу виробленої продукції до кількості ресурсів, спожитих для цієї продукції.

  де Q - обсяг виробленої продукції;
  3 - витрати праці, капіталу, енергії, матеріалів та ін ресурсів /
  Коефіцієнт прибутковості застосованих ресурсів (Кпр). Обчислюється за формулою:

  де П - прибуток за звітний період
  ЧП - чистий прибуток, що залишається в розпорядженні після сплати податків до бюджету.
  (3.) Коефіцієнт ефективності поточних витрат (Ет.з.). Він характеризує величину прибутку, отриману від основної діяльності на карбованець поточних витрат (спожитих ресурсів)
  Пов.
 з.=Пр: Рр
  де IIр - прибуток від реалізації товарів;
  Рр - витрати на реалізацію товарів.
  Наведені узагальнюючі показники доповнюють один одного і передбачають врахування при вирішенні завдань підвищення економічної ефективності діяльності організації особливостей використання застосованих і спожитих ресурсів. Справа в тому, що величина застосованих ресурсів і насамперед оборотного капіталу залежить від організації господарських зв'язків з постачальниками товарів і стабільності ситуації на споживчому ринку, в ній знаходять відображення як досягнення, так і недоліки в системі міжгалузевих зв'язків і розрахунків між суб'єктами ринку. Що стосується спожитих ресурсів (поточних витрат), то величина їх в основному залежить від ефективності управління організацією та рівня господарювання.
  4. Інтегральний показник динаміки ефективності застосованих ресурсів (I):
  =Ер х Iкпр
  Де Ер - індекс зміни коефіцієнта ефективності застосованих ресурсів (Ер=Ер за звітний період: Ер за минулий період);
  Кпр - індекс зміни коефіцієнта прибутковості застосованих ресурсів (IКпр=Кпр за звітний період: Кпр за минулий період).
  Інтегральний показник рекомендується застосовувати тільки для оцінки зміни ефективності в часі.
  Поряд з наведеними узагальнюючими показниками для оцінки економічної ефективності торговельної діяльності необхідно використовувати приватні показники, що характеризують ефективність використання окремих видів ресурсів, що відображають:
  1. фінансову стійкість організації;
  2. позиції організації на ринку;
  3. інтереси споживачів.
  У складі фінансових показників (1 група) слід виділити абсолютні і відносні.
  До основних абсолютними показниками можна віднести: обсяг товарообігу, прибуток від реалізації товарів, прибуток за звітний період, у тому числі, що направляється на розширення торговельної діяльності.
  Перераховані показники необхідні і увнутрішньофірмової поточному плануванні та управлінні.
  До числа найбільш важливих відносних показників відносяться: показники рентабельності товарообігу, реалізованих товарів, вкладеного та власного капіталу, основного й оборотного капіталу, показники фінансової стійкий ості і платоспроможності та ін
  Таблиця 14.1. Методика розрахунку приватних показників економічної ефективності торговельної діяльності Пріоритет у системі показників оцінки ефективності
 Найменування показника  Методика розрахунку  Позначення показника
 Фінансові показники

 1. Рентабельність товарообороту (Рт)


 Рт=(Пр: Т) х 100
 Пр - прибуток від реалізації товарів, Т - обсяг товарообороту
 2. Рентабельність вкладеного капіталу (Рвк)  П - прибуток за звітний період
 3. Рентабельність власного капіталу  Рск=(ПП: СК) х 100  ЧП-чистий прибуток,

 СК - власний капітал
 4. Рентабельність основних засобів (Рос)  - Середньорічна сума основних засобів
 5. Рентабельність оборотних засобів (Роб)  - Середньорічна сума оборотних коштів
 6. Коефіцієнт поточної ліквідності (Ло)  Рб-витрати майбутніх періодів, кр-короткострокові фінансові зобов'язання, Рп - резерв майбутніх витрат
 7. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Ла)  ДС - грошові кошти, КФВ - короткострокові фінансові вкладення
 8. Коефіцієнт забезпеченості власними коштами (автономії) () Ка  Ка=СК: Вб  СК - власний капітал,

 Вб - валюта балансу
 9. Коефіцієнт загальної платоспроможності (Кп)  Кп=РА: ЗК  РА - реальні активи, що функціонують в обігу,

 ЗК - позиковий капітал
 10. Коефіцієнт фінансової напруженості (Кн)  Кн=ЗК: Вб  
 11. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами (Ко.с.)  С.ОБ - власні оборотні кошти;

 ОБ - сума оборотних активів
 12. Коефіцієнт забезпеченості фінансових зобов'язань активами (К.Ф.)  ФО - короткострокові та довгострокові фінансові зобов'язання

 Рп - резерв майбутніх витрат

 ВН - необоротні активи

 ОБ - оборотні активи
 Показники ділової (комерційної) активності організації

 1. Частка організації на ринку (УД)
 УД=(Ti: T) х 100  Ti - товарооборот організації, Т - товарообіг регіону-району діяльності
 2. Коефіцієнт оборотності сукупних активів (Кса)  Кса=Тр: А  Тр - товарообіг у роздрібних цінах, А - середньорічна вартість всіх активів
 3. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів (Коб)  КТА=Тс: Тоб  Тс - товарообіг у цінах собівартості, Тоб - середньорічна сума оборотних коштів
 4. Коефіцієнт оборотності товарних запасів (Ктз)  Ктз=Тс: ТЗ  ТЗ - середньорічна сума товарних запасів
 5. Фондовіддача по основних фондах (Фо)  Тр - товарообіг у роздрібних цінах, - середньорічна сума основних фондів
 6. Фондовіддача по оборотних коштів (Фоб)  - Середньорічна сума оборотних коштів
 7. Продуктивність праці (ПТ)  ПТ=ТСЦ: СЧП  ТСЦ - товарооборот у порівнянних цінах, ОФ - середньооблікова чисельність працівників
 8. Прибуток на одного працівника (ПР)  ПР=П: СЧП  П - прибуток за звітний рік
 9. Товарообіг на 1 м2 торгової площі (ТПм2)  ТПм2=Т: S  S - торгова площа
 10. Прибуток на 1 м2 торгової площі (ПРм2)  ПРм2=Пр: S  Пр - прибуток від реалізації товарів
 Показники оцінки рівня задоволення попиту і обслуговування покупців (соціальної ефективності)

 1. Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообігу (Iфт)
 Iфт=ТСЦ про: ТСЦ б  ТСЦ про, ТСЦ б - товарообіг у порівнянних цінах у звітному і базіспом періодах
 2. Ступінь задоволення попиту (Ср)  Ср=(Т х 100): (Зн + П)  Ср - ступінь реалізації товарів,

 Зн - товарні запаси на початок періоду, П - надходження товарів у звітному періоді
 3. Ступінь осідання товарів в запасах (Сз)  Сз=Зк: (Зн + П) х 100  Зк - товарні запаси на кінець року
 4. Ступінь оновлення асортименту товарів (Со)  Зі=П: (Зн + П) х 100  
 5. Коефіцієнт стійкості асортименту (Ку)  О1, О2, Оn - кількість різновидів в момент перевірки, n - кількість перевірок, А - кількість різновидів по асортиментному переліку
 6. Коефіцієнт розвитку прогресивних методів продажу товарів (Кпр)  Кпр=Тпр: Тоб  Тпр - обсяг товарообігу із застосуванням прогресивних методів продажів, Тоб - загальний обсяг товарообігу
 7. Коефіцієнт додаткового обслуговування покупців (Кд)  У1, У2, Уn - кількість послуг, які виявлялися в момент перевірки, Ус - кількість додаткових послуг за переліком, n - кількість перевірок

 торговельної діяльності повинен бути відданий фінансовими показниками. Через ці показники можна здійснювати дієвий контроль за торговельною діяльністю, фінансовим становищем і приймати ефективні управлінські рішення. Крім того, слід мати на увазі, що без наявності достатніх фінансових ресурсів та ефективності їх використання неможливо впровадження інновацій, закупівля в необхідних розмірах товарів та інших товарно-матеріальних цінностей, поліпшення якості торговельного обслуговування.
  Наведена система показників оцінки ефективності роботи торгових організацій життєва, її застосування дозволяє знайти вузькі місця в діяльності, які при загальному аналізі показників не завжди видно, і прийняти відповідні управлінські рішення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "14.1. Ефективність як економічна категорія та її сутність. Поняття економічної та соціальної ефективності"
 1. Глава 10. Капітал, витрати виробництва, ціна і прибуток
    Соціально-економічний зміст капіталу. Виробничі фонди підприємств і витрати виробництва. Ціна і прибуток Поняття «капітал», «ціна», «прибуток» так само поширені в економічній теорії, як і поняття «гроші», «власність», «заробітна плата». Мета теми - з'ясувати сутність даних категорій, розкрити їх структуру і форми
 2. Питання 19 Економічні категорії: сутність, види
    Відповідь Економічні категорії - абстракції суспільних стосунків виробництва. Кожна економічна категорія як наукове поняття характеризує сутність певного явища. Їх відкриття є початковим моментом пізнання економічної реальності. Економічні категорії - це не назви речей і предметів, що не їх властивості (фізичні, смакові, естетичні тощо), а відображення в
 3. Економічна категорія і закон
    За допомогою абстрактного мислення крок за кроком відбувається розкриття сутності економічних явищ, що вимагає формування певних логічних понять, більш-менш повно відображають реальну економічну дійсність в її розвитку. Економічні категорії - це логічні поняття, що відображають найбільш загальні й істотні сторони економічного життя суспільства. Категоріями є,
 4. Економічна категорія і закон
    За допомогою абстрактного мислення крок за кроком відбувається розкриття сутності економічних явищ, що вимагає формування певних логічних понять, більш-менш повно відображають реальну економічну дійсність в її розвитку. Економічні категорії - це логічні поняття, що відображають найбільш загальні й істотні сторони економічного життя суспільства. Категоріями
 5. 1. Поняття ринку і ринкового механізму
    Ринок - одна з найпоширеніших категорій в економічній теорії, одне з основних понять господарської практики та економічної теорії. Найчастіше поняття «ринок» застосовується як усіма відоме і не потребує будь-яких пояснень. Насправді мається саме різне тлумачення ринку у нас і за
 6. 1. Поняття ринку і ринкового механізму
    Ринок - одна з найпоширеніших категорій в економічній теорії, одне з основних понять господарської практики та економічної теорії. Найчастіше поняття «ринок» застосовується як усіма відоме і не потребує будь-яких пояснень. Насправді мається саме різне тлумачення ринку у нас і за
 7. Глава 8. Ринкова економіка і її еволюція
    Сутність ринкової, соціально-ринкової та змішаної економіки. Причини виникнення регульованої ринкової системи та основні функції держави. Сутність і структура господарського механізму Виникнувши кілька століть тому, ринкова економіка в своєму розвитку пройшла кілька етапів. Мета теми - на основі історичного аналізу з'ясувати сутність сучасної ринкової
 8. Питання для самоперевірки
    1. У чому сутність і зміст перехідної економіки? Які її основні закономірності, риси та завдання? 2. Охарактеризуйте різні концепції перехідної економіки. 3. Що таке власність як економічна і юридична категорії? Чим різняться привласнення (відчуження), володіння, користування, розпорядження? 4. Які форми власності ви знаєте? Охарактеризуйте їхні переваги й
 9. Питання для самоперевірки
    1. У чому сутність і зміст перехідної економіки? Які її основні закономірності, риси та завдання? 2. Охарактеризуйте різні концепції перехідної економіки. 3. Що таке власність як економічна і юридична категорії? Чим різняться привласнення (відчуження), володіння, користування, розпорядження? 4. Які форми власності ви знаєте? Охарактеризуйте їхні переваги й
 10. 1. Поняття «капітал»
    У процесі свого розвитку теорія капіталу набувала найрізноманітніші і химерні трактування, «пофарбовані» то в соціально-психологічні, то в соціально-класові, то в суб'єктивні, то в об'єктивні тони. Проте їх об'єднує те, що з категорією «капітал» так чи інакше завжди в нерозривному парі знаходиться прибуток. Не вдаючись в історію економічної думки, звернемо увагу на два основні
© 2014-2022  epi.cc.ua