Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Д. А. Шевчук. Економічна теорія. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

12.1. Регіональна економіка: сутність, цілі та основні підходи аналізу

Регіональна економіка структурно відноситься до мезоекономіку і являє собою особливу господарське освіту, складність якого проявляється множинністю форм.
Регіональна економіка - це галузь економічної науки, що вивчає територіальну організацію виробництва. Вона описує економічні явища і процеси, пов'язані з ринковим розвитком господарства окремих регіонів та їх включенням в єдиний економічний простір. Тому метою дослідників є, з одного боку, визначення спільних рис, притаманних регіонах, з іншого - виявлення специфіки кожного з них і на базі отриманих результатів вироблення конкретної програми щодо їх подальшого комплексного розвитку.
Існує два основних підходи до аналізу регіональної економіки, представлених на схемі 69.
Схема 69.
Основні підходи до регіональної економіки.

Основні підходи до регіональної економіки


Якщо світогосподарських і геополітичний підходи активно використовуються в таких науках, як світова економіка і політологія, то в національній економіці важливе місце займає територіально-відтворювальний підхід. В умовах адміністративно-розподільчої системи, заснованої на принципах пріоритету галузевого управління, регіональна економіка була найбільш слабкою ланкою. Свідченням тому служить відсутність комплексності в розвитку багатьох регіонів Росії, серйозні диспропорції між різними елементами господарської, соціальної та природної систем. У зв'язку з формуванням багатоукладної економіки, нових економічних відносин, радикальною зміною всієї системи управління постало завдання розробки нового механізму управління соціально-економічним розвитком регіону. Створення такого механізму має базуватися на теорії регіонального відтворення - на вивченні законів суспільного відтворення і їх прояву на регіональному рівні. Відтворювальний підхід до управління соціально-економічним розвитком регіону означає необхідність управління взаємозв'язками і залежностями між усіма елементами регіональної системи, що забезпечують ефективний розвиток регіональної економіки та зростання добробуту населення.

Вихідним поняттям теорії регіонального відтворення є поняття «регіон». У науковій літературі і в повсякденній практиці часто як синонімів даного терміну використовуються такі поняття, як територіальна система, регіональна економіка, район та ін Однак їх зміст має певні відмінності.
В економіці, де територіальна одиниця є об'єктом управлінських рішень, а самі ці рішення можуть прийматися на різних рівнях управлінської системи - федеральному, регіональному (республіка, область, край), муніципальному, необхідні більшу єдність і строгість при районуванні країни і законодавчо-правове закріплення статусу кожного рівня. Не випадково в рамках Європейського економічного співтовариства розроблено загальне для всіх країн поняття регіону. При цьому ознакою, за яким ту чи іншу територію можна представити як відносно самостійну одиницю, служить її соціально-економічна єдність з усією національною економікою, тобто протікають на ній економічні процеси повинні відображати певні закономірності суспільного відтворення, що формуються під впливом взаємопов'язаних економічних, соціальних і природних факторів. У цьому сенсі регіон постає як територіально-спеціалізована частина народного господарства країни, що характеризується єдністю і цілісністю відтворювального процесу. Таким чином, слова «регіон» і «територія» повинні співвідноситися як частина і ціле. Поняття ж «район» і «регіон», позначаючи частина загальної території, є в широкому сенсі синонімами і вживаються стосовно до деякої обмеженої частини простору.
У територіальній системі Росії можна виділити кілька регіональних структур.
1. Структура, утворена згідно з економічним районуванням на основі територіального поділу праці. Території у складі цієї структури мають певну спеціалізацію в єдиному процесі суспільного відтворення і свої специфічні особливості. Територіальний поділ праці - це об'єктивний процес виробничої спеціалізації, відокремлення економічних районів, розвитку міжрайонної кооперації, обміну продукцією та послугами.
Воно визначає основні закономірності та форми територіальної організації виробництва.
2. Структура, що відповідає критерію національно-державного устрою і визначальна відповідно до Конституції країни сукупність рівноправних суб'єктів Російської Федерації.
3. Регіональна структура, що відображає територіально-адміністративний устрій кожного суб'єкта федерації. Вона визначається специфікою розселення населення і складністю централізованого управління соціально-економічними процесами на обширній території держави.
4. Райони реалізації регіональних комплексних програм. Їх реалізація викликає серйозні зрушення у територіальних пропорціях розміщення продуктивних сил і формування особливих регіонів.
Названі регіональні структури показані на схемі 70.
Схема 70.
Регіональна структура територіальної системи Росії.


Метою функціонування регіональної економіки є забезпечення високого рівня і якості життя населення відповідного регіону. Регіональна економіка повинна базуватися на використанні трьох основних принципів: по-перше, ретельного обліку потреб населення регіону, стану і динаміки формуються ринків, інтересів держави та окремих підприємств, по-друге, створення умов для максимального пристосування структури економіки регіону до внутрішніх і зовнішніх факторів; по-третє, активної реалізації регіональних інтересів.
Доцільно виділити кілька функцій регіональної економіки, показаних в таблиці 30.
Таблиця 30.
Опції регіональної економіки.

Опції регіональної економіки


« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "12.1. Регіональна економіка: сутність, цілі та основні підходи аналізу"
 1. Б. Завдання і цілі регіональної економічної системи
  регіональної економічної системи відповідають її завданням і служать керівництвом до дії? 2. Наскільки завдання регіональної економічної системи відповідають її конкурентному положенню, ресурсів та можливостей? 3. Наскільки повно цілі і завдання регіональної економічної системи відповідають маркетинговому і інноваційного потенціалу і сприяють її
 2. ЧАСТИНА 2. Стратегія регіональної маркетингової діяльності
  регіональні соціально-економічні цілі та завдання. 2. Основні положення регіональної соціально-економічної програми на коротко-, середньо-та довгострокову перспективу. 3. Основні підприємницькі, маркетингові та інноваційні стратегії, що застосовуються регіональної адміністрацією. 4. Основні напрями та етапи маркетингової діяльності регіональної адміністрації. 5. Основні
 3. В. Система контролю
  регіональної маркетингової діяльності? 2. Як часто і повно керівництво регіональної адміністрації здійснює аналіз основних показників регіональної маркетингової
 4. Глава 8. Ринкова економіка і її еволюція
  економіки. Причини виникнення регульованої ринкової системи та основні функції держави. Сутність і структура господарського механізму Виникнувши кілька століть тому, ринкова економіка в своєму розвитку пройшла кілька етапів. Мета теми - на основі історичного аналізу з'ясувати сутність сучасної ринкової
 5. 3. Реклама
  регіональної служби маркетингової діяльності в галузі реклами та пропаганди. 2. Основні показники та системи оцінки ефективності функціонування регіональної служби маркетингової діяльності в області рекламної діяльності та
 6. 2. Функціональна ефективність
  регіональної служби маркетингової діяльності з іншими регіональними структурними підрозділами. 2. Основні характеристики і напрямки систем мотивації, контролю, стимулювання, навчання, підвищення кваліфікації працівників регіональної служби маркетингового
 7. Контрольні питання
  економіці і в чому сутність кожного з них? 2. Що є предметом, а що об'єктами макроекономіки? 3. Які основні цілі макроекономічної політики? 4. Що таке національна економіка і які її основні цілі? 5. Що таке світове господарство? 6. Які основні напрямки теоретичної думки в економічній науці та їх характерні риси? 7. Які основні макроекономічні
 8. Тренувальні завдання до теми 12
  регіональну політику прийнято вважати сферою змішаного регулювання. Поясніть це положення. 3. Проаналізуйте особливості відносин між далекосхідним регіоном і центром. На прикладах з періодичної преси розкрийте зміст відцентрових і доцентрових тенденцій. Які з названих тенденцій в сучасний період отримують домінуюче значення? Які наслідки може мати
 9. А. Програма регіональної маркетингової діяльності
  регіональної маркетингової діяльності відповідає і відповідає основним регіональним соціально-економічним цілям і завданням? 2. Наскільки реальною вона
 10. Примірний перелік екзаменаційних питань з курсу «Макроекономіка»
  економіки. 2. Методи макроекономічних досліджень. 3. Основні теоретичні концепції макроекономічного світу. 4. Макроекономічні моделі та їх види. 5. Модель кругових потоків. Макроекономічний кругообіг і відтворення економічних благ. 6. ВВП, ВНП, ВНД і сполучені показники. 7. Методи розрахунку ВВП. 8. Номінальний і реальний ВВП. 9. Показники рівня
 11. Запитання для самоперевірки
  економіки? Які її основні закономірності, риси та завдання? 2. Охарактеризуйте різні концепції перехідної економіки. 3. Що таке власність як економічна і юридична категорії? Чим різняться привласнення (відчуження), володіння, користування, розпорядження? 4. Які форми власності ви знаєте? Охарактеризуйте їх переваги і недоліки. 5. Чим відрізняється
 12. Запитання для самоперевірки
  економіки? Які її основні закономірності, риси та завдання? 2. Охарактеризуйте різні концепції перехідної економіки. 3. Що таке власність як економічна і юридична категорії? Чим різняться привласнення (відчуження), володіння, користування, розпорядження? 4. Які форми власності ви знаєте? Охарактеризуйте їх переваги і недоліки. 5. Чим відрізняється
 13. Б. Клієнтура
  регіональної адміністрації? 2. Які заходи можна і необхідно реалізовувати на регіональному рівні для того, щоб клієнтура брала сприятливі для регіональної економічної системи
 14. Б. Система планування
  регіональної адміністрації в області планування регіональної маркетингової діяльності ? 2. Наскільки ефективно здійснюється прогнозування розвитку різних основних для регіональної економічної системи ринків, товарів і
 15. Е. Інноваційні, маркетингові та допоміжні організації
  регіональних інноваційних, маркетингових і допоміжних організацій? 2. Що на регіональному рівні можна і необхідно здійснити для підвищення ефективності взаємовідносин регіональної адміністрації з інноваційними, маркетинговими і допоміжними організаціями? 3. Що на регіональному рівні можна і необхідно здійснити для підвищення інноваційного потенціалу регіональної
 16. В. Стратегія
  регіональна адміністрація загалом і по кожному окремому напрямку діяльності? 2. Наскільки обгрунтовано застосування на даному регіональному рівні тих чи інших підприємницьких, маркетингових та інноваційних стратегій? 3. Наскільки оптимально розподілені ресурси регіональної економічної системи між різними товарами, ринками, напрямками, стратегіями? 4. Наскільки оптимально
 17. Ж. Контактні аудиторії
  регіональної економічній системі та регіональної адміністрації додаткові можливості або проблеми? 2. Які заходи на регіональному рівні можна і необхідно здійснювати для ефективної роботи з кожної контактної
 18. В. Ефективність взаємодії
  регіональної маркетингової діяльності та інших структурних підрозділів в рамках регіональної економічної
 19. 1. Товари та послуги
  регіональної економічної системи. 2. Основні положення та характеристики регіональної соціально-економічної програми. 3. Основні характеристики своєї в регіоні
© 2014-2022  epi.cc.ua