Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Г. Вечканова, Г. Вечканов. Економічна теорія, 2010 - перейти до змісту підручника

Питання 72 Основні макроекономічні показники

Відповідь
Основними макроекономічними поняттями, що характеризують результати економічної діяльності країни, виступають валовий внутрішній продукт (ВВП) і валовий національний продукт (ВНП). Обчислення найважливіших макроекономічних показників виробляється в системі національних рахунків (СНР) - комплексі таблиць, що мають форму бухгалтерських рахунків, в яких відображаються процеси виробництва, розподілу і кінцевого використання суспільного продукту і національного доходу. Система національних рахунків створена за кордоном і до останнього часу застосовувалася лише у західній статистиці. У Росії показники СНР розраховуються з 1988 р. Ключовим макроекономічним показником системи національних рахунків в Росії виступає валовий внутрішній продукт (ВВП), який дублює показник валового національного продукту (ВНП) з деяким відхиленням.
Валовий внутрішній продукт (ВВП) - макроекономічний показник, що є ринкову вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених в країні за певний період (звичайно за рік) всіма виробниками, незалежно від того, знаходяться фактори виробництва в власності громадян даної країни або є власністю іноземців.
Під ВВП розуміється сума доданих вартостей, що означає різницю між виручкою і вартістю матеріальних витрат на випуск і реалізацію продукції.
Валовий національний продукт (ВНП) - макроекономічний показник, що є ринкову сукупну вартість кінцевих товарів і послуг, створених факторами виробництва, що знаходяться у власності громадян даної країни, не тільки всередині країни, але і за кордоном.
У закритій економіці ВНП=ВВП. У відкритій економіці ВНП відрізняється від ВВП величиною чистих факторних доходів з-за кордону:
ВНП=ВВП + ЧФД.
Чисті факторні доходи з-за кордону - це різниця між доходами, отриманими громадянами даної країни за кордоном, і доходами іноземців, отриманих на території цієї країни.
ВНП більше ВВП, якщо доходи власників факторів, що застосовуються за кордоном, перевищують доходи іноземців від застосування належних їм факторів виробництва в економіці даної країни.

Кінцевими товарами і послугами є ті з них, які купуються протягом даного року з метою кінцевого споживання і не застосовуються в проміжному споживанні для випуску інших товарів і послуг.
ВВП, як і ВНП, вимірюється трьома способами:
- за видатками (по кінцевому використанню);
- за доходами (за розподільчим способу);
- за доданою вартістю.
При розрахунку ВВП (ВНП) за витратами підсумовуються витрати всіх економічних суб'єктів (домашніх господарств, фірм, держави, іноземного сектора):
ВВП=С + I + G + NE,
де С - споживання (витрати); I - валові приватні внутрішні інвестиції; G - державні закупівлі товарів послуг; NE - чистий експорт.
Розрахунок ВВП (ВНП) за доходами здійснюється підсумовуванням всіх видів факторних доходів (заробітна плата, премії, прибуток, рентні доходи, відсотки) плюс два компоненти, які не є доходами, - амортизація і чисті непрямі податки на бізнес, тобто податки мінус субсидії. Сюди не включається виплата відсотків по державному боргу.
У СНР видаткова частина повинна дорівнювати дохідної:


чи Y=C + I + G + NE.
Дохід дорівнює сумі витрат
При розрахунку ВВП (ВНП) за доданою вартістю підсумовується вартість, додана на кожній стадії виробництва кінцевого продукту. Цей метод дає можливість визначити внесок різних фірм і галузей у виробництво ВВП (ВНП). Сума доданої вартості дорівнює вартості кінцевих товарів і послуг.
У вартість ВВП (ВНП) не включаються непродуктивні угоди, які не є результатом виробництва:
- чисто фінансові угоди:
| трансфертні виплати з бюджету (з соціального страхування, пенсії, допомоги, стипендії);
| приватні трансфертні платежі (щомісячні субсидії, одержувані студентами від батьків, тощо);
| операції з цінними паперами;
- перепродаж вживаних речей.
Ці показники розраховуються як в поточних (діючих) цінах, так і в незмінних (базисних) цінах базисного року.

ВВП (ВНП), розрахований в поточних ринкових цінах, називається номінальним, а розрахований в постійних цінах - реальним ВВП (ВНП).
Номінальний ВВП (ВНП) може збільшуватися як за рахунок зростання фізичного обсягу всієї продукції, так і за рахунок зростання рівня цін. На реальний ВВП (ВНП) рівень цін не впливає. Тому реальний ВВП (ВНП) виступає основним показником фізичного обсягу товарів і послуг.


Індекс цін виражає зміну середнього рівня цін широкої групи товарів за певний період. Взаємозв'язок між номінальним і реальним ВВП (ВНП) виражається формулою

Взаємозв'язок між номінальним і реальним ВВП


Чистий національний продукт (ЧНП) - являє собою найбільш точний макроекономічний показник; обчислюється шляхом вирахування з ВВП (ВНП) амортизації: ЧНП=ВВП (ВНП) - амортизаційні відрахування.
Національний дохід (НД) - найважливіший макроекономічний показник сукупних доходів всього населення даної країни за певний період часу (звичайно за рік); новостворена вартість. Національний дохід визначається за формулою
НД=ЧНП - Чисті непрямі податки на бізнес.
Основними компонентами НД є: доходи найманих працівників і некорпоративних власників; прибуток фірм; рентні доходи; процентний дохід.
Особистий дохід (ЛД) - сума доходів, реально одержуваних населенням після вирахування з НД: внесків населення в соціальну систему страхування; податків на прибуток корпорацій; нерозподіленого прибутку корпорацій плюс трансфертні платежі.
Особистий наявний дохід (ЛРД) - та частина особистого доходу, яка залишається в розпорядженні домашніх господарств після сплати ними податків. Особистий наявний дохід визначається за формулою
ЛРД=ЛД - Індивідуальні податки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 72 Основні макроекономічні показники "
 1. Контрольні питання
  основні недоліки ВВП як комплексного макроекономічного показника? 6. Що таке дефлятор ВВП? 7. Якими методами можна розрахувати ВВП (ВНП)? 8. Як пояснити сутність методу розрахунку ВВП потоком витрат? 9. Які пов'язані з ВВП макроекономічні показники ви знаєте? 10. Які макроекономічні індикатори та індекси цін вам
 2. Взаємозв'язок макроекономічних показників
  макроекономічних показників може бути представлена на рис. 12.3. Дана схема чітко ілюструє головний висновок даної теми - будь-яке національне господарство служить для забезпечення населення країни доходами, забезпечують їх життєвими благами. Тому, чим більш ефективна національна економіка, тим більше можливостей у кожного підвищити свій життєвий
 3. Методологічні аспекти макроекономічних показників
  основному матеріальне виробництво, а система національних рахунків - народне господарство в цілому, тобто матеріальне і нематеріальне виробництво. Надалі необхідно використовувати і ті, й інші категорії в інтересах не тільки правильної інтерпретації показників розвитку економіки в минулому, а й кращого освоєння наукового понятійного
 4. 1. Поняття Системи національних рахунків
  макроекономічних показників була усвідомлена ще англійським економістом Вільямом Петті, який вперше у світі здійснив оцінку національного доходу своєї країни. Першу макроекономічну модель національної економіки створив француз Франсуа Кене, глава школи фізіократів. Проте особливо сильно потреба в системі макроекономічних показників проявилася в 20-30-х рр.. XX в. У СРСР була
 5. Лекція 13 Тема: ЦІЛІ ТА ІНСТРУМЕНТИ макроекономічної політики. Національне рахівництво
  макроекономічних проблем присвячено 9 лекцій (з 13-ї по 21-ю). У лекції 13 розглядаються: - роль і значення макроаналізу; - система макроекономічних показників; - відтворювальні та галузеві пропорції національного господарства; - роль і функції національного
 6. Контрольні питання
  основні методи застосовуються в макроекономіці і в чому сутність кожного з них? 2. Що є предметом, а що об'єктами макроекономіки? 3. Які основні цілі макроекономічної політики? 4. Що таке національна економіка і які її основні цілі? 5. Що таке світове господарство? 6. Які основні напрямки теоретичної думки в економічній науці та їх характерні риси?
 7. § 1. Новий тип макроекономічних показників
  макроекономічних
 8. Інструменти макроекономічної стабілізації
  основні сценарії макроекономічної стабілізації: ортодоксальний і
 9. Тематика курсових робіт з дисципліни «Макроекономіка»
  макроекономічних досліджень. 2. Макроекономічна політика в різних економічних системах. 3. Макроекономічна збалансованість на основі ринкових методів господарювання. 4. Національна економіка та її структура. 5. Макроекономічна ефективність. 6. Різноманіття форм власності - одна з важливих передумов ефективної макроекономічної політики.
 10. М.Є. Дорошенко, Г.М. Куманін, І.Є. Рудакова. Введення в макроекономіку: Навчальний посібник для вузів, 2000
  питання з таких тем, як: макроекономічні показники, модель ринку товарів і послуг, рівновага на ринку і його регулювання, фіскальна політика, кредитно-фінансова система сучасної економіки, грошово-кредитна політика, рівновагу товарного та грошового ринків, макроекономічна нестабільність, платіжний баланс і валютний курс, теорія міжнародної торгівлі та ін Для студентів
 11. Глава 8. Національна економіка: основні риси і по-казателі
  основні риси макроекономіки 8.2. Система показників макроекономіки 8.3. Національні рахунки Ніколи не плутайте валовий національний продукт з добробутом нації. Концепція ВНП настільки умовна, в ній стільки довільних припущень і винятків, що її не можна використовувати для порівняння добробуту різних країн. І навіть тут можна отримати неправильні результати, якщо порівнювати далеко
 12. Запитання для самоперевірки
  основні елементи? 5. Які принципи зіставлення вартісних макроекономічних показників? 6. Розрахуйте: а) ВВП; б) ЧВП; в) чистий національний доход, використовуючи наведені нижче умовні дані СНС, млрд. ден. од.:
 13. Терміни і поняття
  макроекономічної рівноваги
© 2014-2022  epi.cc.ua