Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Г. Р. Вечканова, Г. С. Вечканов. Мікроекономіка, 2010 - перейти до змісту підручника

Питання 54Ринок і ціна: поняття, структура, взаємозв'язки.


ВІДПОВІДЬ
РИНОК - це: а) сукупність економічних відносин з приводу купівлі-продажу товарів; б) один з центральних елементів у системі товарно-грошових відносин; в) базовий елемент господарського механізму; г) регулятор функціонування ринкової економіки.
Передумовами виникнення ринку є: а) суспільний поділ праці, б) приватна власність на засоби і продукти виробництва.
Основними елементами ринку виступають попит, пропозиція, конкуренція, ціна. Відмінними рисами ринку є: гнучкість, ефективність, прагнення до рівноваги.
Оптимальне функціонування ринку передбачає наявність наступних умов: а) вхід на ринок і вихід з ринку повинні бути вільними, б) наявність вільних ресурсів і вільне їх використання; в) вільний доступ до ринкової інформації; г) відсутність монополізму у виробництві та ціноутворенні.
З позицій ціноутворення і характеру конкуренції різняться такі моделі ринку:
- ринок досконалої конкуренції (багато продавців і багато покупців);
- ринок монопольної конкуренції (один продавець);
- ринок олігополії (мало продавців і багато покупців);
- ринок олігопсонії (багато продавців і мало покупців);
- ринок двосторонньої олігополії (мало продавців і мало покупців);
- ринок дуополии (два продавці й два покупця);
- ринок монопсонии (багато продавців і один покупець);
- ринок монополістичної конкуренції (багато продавців і багато покупців).
Залежно від об'єктів купівлі-продажу ринки різняться: а) ринок товарів: б) ринок послуг; в) ринок капіталів; г) ринок праці; д) ринок інформації (науково-технічних розробок).
З точки зору меж і масштабів розрізняють: місцевий ринок (у межах села, міста, району); національний (внутрішній ринок); світовий (зовнішній ринок).
Суб'єктами ринку виступають: юридичні особи (фірма, підприємство, установа), фізичні особи; держава.
Розвинений ринок передбачає розвинену ринкову інфраструктуру, основними елементами якої є: банківська система, страхова система, інформаційна система.
Ринок володіє позитивними і негативними рисами.
Позитивні:
- сприяє ефективному розподілу та використання обмежених ресурсів суспільства;
- здатний досить швидко усувати дефіцит товарів і послуг;
- сприяє розробці та впровадженню новітньої високопродуктивної техніки і технології виробництва;
- координує економічну діяльність без адміністративного примусу;
- сприяє вільному економічному вибором.

Разом з тим ринок не ідеальний механізм економічної діяльності суспільства. В силу своїх внутрішніх якостей і закономірностей ринок не в змозі забезпечити вирішення багатьох найважливіших проблем життєдіяльності людей. Ринок має наступні негативні сторони:
- ринок не здатний ліквідувати безробіття та інфляцію;
- ринок не може забезпечити соціальний захист у суспільстві;
- ринок не здатний забезпечити оптимальні структурні зрушення у виробництві в довготривалому періоді;
- ринок не здатний бути ефективним в процесі виробництва «суспільних товарів»;
- ринок не володіє механізмом, який запобігав би зародження соціальної несправедливості, розшарування суспільства на багатих і бідних.
Ціна - грошове вираження вартості товару. Величина ціни товару визначається: а) вартістю самого товару; б) вартістю грошового матеріалу (золота), в) співвідношенням попиту і пропозиції. Перевищення попиту над пропозицією викликає підвищення величини ціни над вартістю, а перевищення пропозиції над попитом веде до відхилення ціни нижче вартості. При рівності попиту та пропозиції встановлюється ціна рівноваги. Ціна виступає одним з важливих показників, що характеризують стан і динаміку рівня життя населення. Отже, в ціні відбиваються різноманітні економічні та соціальні процеси функціонування суспільства.
Розрізняють діючу і реальну ціну товару. Діюча ціна товару являє собою його номінальну ціну. Реальна (порівнянна) ціна товару являє собою ціну, розраховану стосовно сукупного показника цін - такого, як індекс на споживчі товари (ІСЦ). ІСЦ фіксує, як вартість великого набору товарів на ринку змінюється у часі щодо великої сукупності споживачів. У мікроекономіці найчастіше використовуються зіставні, а не діючі ціни на товари. Відносні ціни порівнянні, коли є загальна база порівняння. Зміна цін в грошових одиницях передбачає реальну купівельну спроможність грошових знаків. Порівнянні ціни розраховуються по агрегованому індексу цін - такому, як ІСЦ.
Розрізняють облікову, стимулюючу і розподільчу (перераспределительную) функції. Облікова функція відображає в ціні результати господарювання. Стимулююча функція ціни впливає на ефективність виробництва, впровадження новітньої техніки і технології, ресурсозбереження, підвищення якості продукції.
Розподільна (перерозподільна) функція враховує в ціні податок на додану вартість та інші форми централізованого чистого доходу, що надходить до бюджетів різних рівнів державної структури. Використання розподільної функції ціни дозволяє суспільству вирішувати соціальні проблеми.
Між категоріями «ринок» і «ціна» існують найтісніші взаємозв'язки. Необхідно знати, як формуються ціни на конкурентних і неконкурентних ринках, аналізом яких займається мікроекономіка. Ринкове ціноутворення - це синтез ринку і ціни, який відбувається без централізованого керівництва з боку держави.
На реальних ринках діють різного роду обмеження, що монополізують ті чи інші сфери ринку і утворення цін. В результаті чого ціни на конкретні блага найчастіше встановлюються при домінуючому або навіть монополізованому положенні виробника, продавця або покупця блага. У таких умовах виникає потреба в державному або муніципальному регулювання цін. Державне регулювання цін в умовах ринкової економіки охоплює комплекс заходів, націлених на підтримку стабільного рівня цін і ефективних співвідношень цін на найважливіші групи товарів (продуктів, послуг). У даному випадку мається на увазі підтримка на ринку конкурентного середовища, запобігання монополізації, проведення соціально орієнтованої політики цін, вплив на оптимальне співвідношення зовнішньоторговельних і внутрішніх цін. Державні заходи щодо регулювання цін здійснюються як на макроекономічному, так і на мікроекономічному рівні. Перший означає вироблення принципів і концепції політики цін і ціноутворення, законодавче та нормативне їх забезпечення, проведення гнучкої грошово-кредитної і бюджетної політики, регулювання валютного курсу. Мікроекономічні державні заходи з регулювання цін включають контроль за природними та іншими монополіями, встановлення цін на блага, що має соціальне значення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 54Ринок і ціна: поняття, структура, взаємозв'язки. "
 1. Глава 10. Капітал, витрати виробництва, ціна і прибуток
  ціна »,« прибуток »так само поширені в економічній теорії, як і поняття« гроші »,« власність »,« заробітна плата ». Мета теми - з'ясувати сутність даних категорій, розкрити їх структуру і форми
 2. 6. Моделювання економіки в цілому
  зрозуміти взаємозв'язки між інфляцією, безра-ботіцей та економічним зростанням, з одного боку, і поведінкою фірм, домашніх господарств і макрое-кономіческіх політикою - з іншого, ми должнипостроіть модель економіки в цілому Це завдання ре-щує в частинах 5 і 6 цієї книги, і построеннаямодель використовується для аналізу макроекономічного ської політики і функціонування экономики.Макроэкономическое моделювання
 3. Терміни і поняття
  структура Структурні кризи Галузева структура Відтворювальна
 4. Запитання для самоперевірки
  ціна розраховується як: а) ціна капітального активу (ціна купівлі-продажу), б) рентна (прокатна) ціна; в) всі відповіді
 5. Запитання для самоперевірки
  ціна розраховується як: а) ціна капітального активу (ціна купівлі-продажу), б) рентна (прокатна) ціна; в) всі відповіді
 6. 1.1.3. Метод економічної теорії
  ціна, прибуток та ін.) Економічний закон - стійкі, істотні, повторювані взаємозв'язку між економічними явищами. В економічній теорії дуже широко використовується функціональний аналіз, що лежить в основі побудови економічних моделей. З його допомогою вивчається взаємозв'язок між двома змінними величинами: аргументом (незалежною змінною величиною) і функцією
 7. Терміни і поняття
  ціна «Ціна статі» і «ціна стелі» Ціна попиту і ціна пропозиції Економічна цінність Вартість Корисність Парадокс цінності «Ножиці цін» А.
 8. Терміни і поняття
  ціна «Ціна статі» і «ціна стелі» Ціна попиту і ціна пропозиції Економічна цінність Вартість Корисність Парадокс цінності «Ножиці цін» А.
 9. 27.4. Зміни в структурі пропозиції
  структурою і динамікою місцевого виробництва. Існує тісний взаємозв'язок між структурою виробництва і процесом суспільного поділу праці. У ході розвитку продуктивних сил суспільства відбувається якісна диференціація трудової діяльності людей, ведуча до відокремлення різних видів праці. Зрушення в структурі виробництва також взаємопов'язані з споживанням, спрямованістю
 10. Запитання для самоперевірки
  ціна і як різні школи економічної думки визначають базу (основу) ціни? 8. У чому специфіка ринкового механізму? 9. Як утворюється рановесная ціна на ринку? 10. Яка роль ціни в
 11. Запитання для самоперевірки
  ціна і як різні школи економічної думки визначають базу (основу) ціни? 8. У чому специфіка ринкового механізму? 9. Як утворюється рановесная ціна на ринку? 10. Яка роль ціни в
 12. Запитання до теми
  поняття інституційної структури внутрішніх ринків, визначте її складові частини. 8. Які причини підвищення частки та ролі дрібних і середніх компаній в промислово розвинених країнах в 70-80-ті роки XX в.? 9. Які зміни відбулися в соціальній структурі господарюючих суб'єктів західних країн в 80-90-ті
 13. Терміни і поняття
  ціна Ціни «статі» і
© 2014-2022  epi.cc.ua