Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Г. Р. Вечканова, Г. С. Вечканов. Мікроекономіка, 2010 - перейти до змісту підручника

Питання 46Общее рівновагу і економічна ефективність.


ВІДПОВІДЬ
Розрізняють часткове рівновагу і загальну рівновагу.
Під частковим рівновагою розуміється рівновага, що складається на окремому ринку. При частковому рівновазі не враховується, як зміна ціни одного блага впливає на ціни інших благ, і ігнорується виникає при цьому ефект зворотних зв'язків.
Ефекти зворотного зв'язку - це наслідки зміни цін і обсягів благ на даному ринку у відповідь на викликані на ньому зміни цін на взаємопов'язаних з ним ринках.
У реальній дійсності всі ринки перебувають у тісній взаємодії, в результаті якого зміни в попиті чи реченні на одному ринку впливають на рівноважні ціни і обсяги реалізації на всіх ринках. Тому крім аналізу часткової рівноваги потрібно аналіз загальної рівноваги.
Загальна рівновага - це система взаємопов'язаних цін, що забезпечує одночасне рівність попиту і пропозиції на всіх ринках. Загальна економічна рівновага - це такий стан економіки, коли всі ринки одночасно перебувають у рівновазі, а кожен суб'єкт максимізує свою цільову функцію.
Ефективність виробництва це така ситуація, в якій при даних виробничих ресурсах і існуючому рівні знань не можна зробити більший обсяг одного блага, не жертвуючи при цьому можливістю виробництва деякого об'єму іншого блага. Поняття ефективності виробництва, як і більш широке поняття економічної ефективності, включає в себе уникнути збитку.
Ефективність виробництва досягається тоді, коли ресурси розподіляються таким чином, щоб забезпечити максимально можливий чистий виграш від їх застосування. Ефективність виробництва виступає критерієм успіху господарської діяльності людей, що застосовують ресурси. Якщо досягнута ефективність виробництва, то ніяка зміна методів виробництва або подальший обмін благами не приведе до додаткового виграшу.
Як інструмент в аналізі виробництва та розподілу ресурсів в економіці, які відповідають критерію ефективності виробництва, використовується діаграма (ящик, коробка) Еджуорта.

Вважається, що при даному реченні благ споживання є економічно ефективним, якщо рівень добробуту однієї особи можна поліпшити тільки за допомогою зниження рівня добробуту іншої особи.
Вважається, що при даному реченні ресурсів спостерігається ефективне їх розміщення, якщо неможливо збільшити випуск одного блага, які не скоротивши одночасно випуск іншого блага.
Зазначене вище положення зображується лінією (кривої) виробничих можливостей.
Лінія (крива) виробничих можливостей показує, який максимальний обсяг одного товару може бути випущений при даному обсязі випуску іншого товару з використанням даного обсягу ресурсів і технології. Виробництво є ефективним, якщо досягається одна з точок на кривій виробничих можливостей. Ця крива зображена суцільною лінією на рис. 46.1.
На рис. 46.1 точка Q, F показує випуск одягу, точка Q з - випуск їжі. Точки Е, F і G взяті з кривою контрактів (рис. 47.2).


Рис. 46.1. Крива (лінія) виробничих можливостей


Крива виробничих можливостей має увігнуту (опуклу вгору) форму, тобто її нахил збільшується зі збільшенням випуску Qq. Для опису цього положення введемо поняття граничної норми трансформації.
Гранична норма трансформації (MRT) це тангенс кута нахилу кривої виробничих можливостей в кожній точці; вона вимірює той обсяг одного блага, від якого необхідно відмовитися заради отримання додаткової одиниці іншого блага. Так, в точці Е на кривій MRT дорівнює 1, так, як щоб отримати додаткову одиницю їжі, слід скоротити виробництво одягу на 1 одиницю. У точці G MRT дорівнює 2, оскільки потрібно пожертвувати 2 одиницями одягу заради отримання додаткової одиниці їжі.
Увігнута форма кривої виробничих можливостей означає, що гранична норма трансформації (MRT) збільшується в міру того, як збільшується виробництво їжі.
Таке положення пояснюється тим, що продуктивність праці і продуктивність капіталу розрізняються при вкладеннях у випуск їжі та одягу.
Форму кривої виробничих можливостей можна виразити в термінах граничних витрат. Те, що ми «виграємо», зменшуючи випуск одягу на невелику величину, - це граничні витрати виробництва в галузі, яка випускає одяг. Використовуючи отримані таким чином «ресурси» в галузі, що виробляє їжу, отримуємо збільшення її випуску. Отже, нахил кривої виробничих можливостей, або гранична норма трансформації, визначається співвідношенням граничних витрат:


Ця умова більш імовірно для Е, де МРТ одно 1.
Фірми, максимизирующие прибуток, застосовують фактори виробництва в таких комбінаціях, які мінімізують витрати виробництва при будь-якому даному обсязі випуску. Таким чином, виробники їжі реагують на ціни праці і капіталу, що встановилися на конкурентних ринках факторів виробництва, виправляючи застосування даних ресурсів до тих пір, поки не буде досягнуто таку умову:


Виробники одягу, максимизирующие прибуток, теж забезпечують таке застосування ресурсів, при якому гранична норма заміщення капіталу працею не буде рівною відношенню ціни праці до ціни капіталу:


На конкурентному ринку ціна на стандартизовані фактори виробництва однакова для всіх користувачів. З цього випливає, що відношення ціни праці до ціни капіталу має бути рівним для всіх виробників їжі та одягу. Отже,


що є умовою ефективного використання факторів виробництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 46Общее рівновагу і економічна ефективність. "
 1. 15.2. Теорії макроекономічної рівноваги
  питання про те, наскільки ефективно розподіляються ресурси, то для ринку на макрорівні найбільш важливими є наступні питання. - Наскільки повно використовуються ресурси? - Якому рівню зайнятості трудових ресурсів і завантаженості виробничого потенціалу відповідає сталий рівноважний обсяг виробництва? - Якою має бути роль держави у підтримці макроекономічного
 2. Терміни і поняття
  рівновагу Рівновага на товарному і грошовому ринках «Пастка ліквідності» Модель AD-AS Модель IS-LM Макроекономічна неравновесность Умови загальної рівноваги Закон Вальраса Теорія макроекономічної рівноваги
 3. Лекція 15 Тема: макроекономічної рівноваги. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
  питання: - роль і значення для розвитку економіки економічної рівноваги; - теорії макроекономічної рівноваги; - роль держави в регулюванні
 4. 7. Лозаннський ШКОЛА. КОНЦЕПЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РІВНОВАГИ
  рівноваги. Умови рівноваги. Взаємозв'язок ринків. Ринок факторів виробництва (продуктивних послуг) і ринок споживчих продуктів. Критерій ефективності виробництва за В. Парето (оптимум Парето). Розподіл населення за величиною одержуваного
 5. Макроекономічна рівновага в економіці
  питання був Л.
 6. Г Л А В А 10 макроекономічної рівноваги
  рівновагу між попитом і пропозицією, так і в масштабах всієї економіки необхідно макроекономічну рівновагу. Досягнення макроекономічних цілей, стабільність економіки можливі тільки в умовах її збалансованості. При цьому економічна теорія розглядає два випадки рівноваги: рівновага при змінюються цінах (класична модель: «сукупний попит - сукупна пропозиція») і
 7. Запитання для закріплення матеріалу
  рівновагу економіки ? Що означає зовнішню рівновагу економіки? Чому учасники грошового ринку зацікавлені в підтримці внутрішньої рівноваги? У яких випадках відсутність зовнішньої рівноваги не становить загрози для національної економіки? Що показує крива платіжного балансу ВР1 16.1 Поясніть, чому економіка знаходиться в рівновазі, коли криві IS, LMvi BP перетинаються
 8. Лекція 16 Тема: циклічність розвитку ЕКОНОМІКИ ТА макроекономічною нестабільністю: КРИЗИ
  питань, що пояснюють причини відхилення економіки від рівноваги. До них відносяться: - причини коливань економічної активності в часі; - економічні теорії циклічності; - зміст і загальні риси економічного циклу; - особливості економічної кризи в Росії наприкінці ХХ
 9. Контрольні питання
  рівновагу? Які його види ви знаєте? 2. Які моделі макроекономічної рівноваги ви знаєте? 3. Що таке сукупний попит і які його складові? 4. З чим пов'язана зворотна залежність між величиною сукупного попиту і рівнем цін? 5. Назвіть нецінові фактори сукупного попиту. 6. Що таке сукупна пропозиція і які фактори роблять на нього вплив? 7. Які варіанти
 10. 2.5. Принцип рівноважного аналізу
  рівновагу, економічна ефективність, економічна ефективність по Парето, умови неоптимальности (економічної неефективності). В економіці, як і в природі, все прагне до рівноваги. Закон збереження енергії, відкритий Ньютоном, в застосуванні до економічного аналізу може співвідноситися лише з ідеальними моделями. Однак саме ці моделі і складають основу теоретичного знання.
 11. Запитання для самоперевірки
  рівновагу. У чому полягають відмінність і взаємозв'язок між ними? 5. Як взаємодіють криві сукупного попиту і сукупної пропозиції в кейнсіанської моделі AD-AS? 6. Поясніть, як встановлюється рівновага на ринку грошей і ринку товарів за моделлю IS-LM. 7. Поясніть, чи може мати місце загальне рівновагу при наявності диспропорцій в економіці? У чому полягають переваги ринкової системи
 12. 10.1. Визначення спільного макроекономічної рівноваги
  рівновагу товарного та грошового ринків - ситуація, коли ринок товарів і послуг і ринок грошей одночасно знаходяться в рівновазі (рис. 10.1). {Foto168} Рис. 10.1. Рівновага ринку товарів і послуг Макроекономічна рівновага на ринку товарів і послуг (тобто рівність планованих витрат і сукупного випуску, а також рівність інвестиційного попиту та обсягу заощаджень) досягається
 13. Цільові зони
  рівноваги в короткостроковому періоді. Він не фіксується, але коливатися може в узгоджених межах в ту або іншу сторону. У цій моделі завдання полягає не в тому, щоб домагатися підтримки зовнішнього рівноваги, а в тому, щоб забезпечити стійкість реального ефективного обмінного курсу в рамках встановлених відхилень від його цільового значення. Якщо, наприклад, починається відхилення від
 14. Розрізняють ідеальне і реальне рівновагу
  рівновага досягається в економічній поведінці індивідів при повній оптимальної реалізації їхніх інтересів у всіх структурних елементах, секторах, сферах народного господарства. Досягнення такої рівноваги передбачає дотримання наступних умов відтворення: - всі індивіди повинні знайти на ринку предмети споживання; - всі підприємці повинні знайти на ринку фактори виробництва;
 15. 1. Поняття макроекономічної рівноваги
  питаннями теорії та практики є: як встановлюється ця рівновага; достатньо для цього тільки ринкового механізму, або ж необхідно втручання держави? В економічній науці існує багато моделей (теорій) МР, відображають погляди різних економічних шкіл на ці питання. Перше подібною моделлю вважається модель простого відтворення, представлена в економічній таблиці
© 2014-2022  epi.cc.ua