Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
І.А. Марчева. Страхування, 2012 - перейти до змісту підручника

4.5. Страхові резерви, їх види


Страхові резерви - сукупність грошових коштів цільового призначення,
формована за рахунок отриманих страховиком страхових премій і
використовувана ним для забезпечення прийнятих на себе страхових зобов'язань.
Страхові резерви утворюються страховиком по кожному виду страхування
і в тій валюті, в якій проводиться страхування. Страхова організація
розраховує розміри страхових резервів при визначенні фінансових
результатів від проведення страхової діяльності станом на кожну
звітну дату (один раз в квартал). Страховик формує наступні
страхові резерви:
1) страхові резерви з видів страхування, інших, ніж страхування життя,
які включають технічні резерви та резерв попереджувальних
заходів. У свою чергу, технічні резерви поділяються на
обов'язкові (резерв незароблених премії; резерв заявлених, але
неврегульованих збитків; резерв що відбулися, але незаявлених збитків) і
додаткові (резерв катастроф, резерв коливань збитковості та інші
резерви, які страховик може утворювати за погодженням з органом
страхового нагляду);
2) резерв зі страхування життя.
Резерв незароблених премії являє собою страхову премію,
надійшов за договорами страхування, що діяли в звітному періоді, але
відноситься до періоду їх дії, виходить за межі звітного періоду.
Він утворюється страховиком для забезпечення виконання прийнятих ним
зобов'язань за договорами, не закінченим у звітному періоді.
Резерв заявлених, але неврегульованих збитків утворюється
страховиком для забезпечення виконання своїх зобов'язань за договорами
страхування, що виникли у зв'язку зі страховими випадками , які мали місце до
звітної дати і про факт настання яких було заявлено страхової
організації до закінчення звітного періоду, але страхові виплати за якими
на звітну дату проведені не були. Величина даного резерву визначається
по кожній неврегульованою претензії в сумі майбутніх страхових виплат.
Якщо про страховий випадок було заявлено, але розмір майбутніх виплат не
встановлений, для розрахунку приймається максимально можлива величина
очікуваної страхової виплати , що не перевищує страхову суму.
Резерв що відбулися, але незаявлених збитків призначений для
забезпечення виконання страховиком своїх зобов'язань за договорами
страхування, що виникли у зв'язку з що відбулися страховими випадками протягом
звітного періоду, про факт настання яких страхової організації не було
заявлено у встановленому законом або договором страхування порядку на
звітну дату. Його величина обчислюється:
- в розмірі 10% від суми базової страхової премії за звітний період,
якщо звітним періодом вважається рік;
- в розмірі 10% від суми базової страхової премії за чотири звітних
періоду, що передують звітній даті, якщо звітним періодом вважається
квартал.
Резерв коливань збитковості призначений для компенсації витрат
страховика на здійснення страхових виплат у випадках, якщо фактичне
значення збитковості страхової суми у звітному періоді перевищує
очікуваний рівень збитковості, що з'явився основою для розрахунку нетто-ставки
страхового тарифу за видом страхування. Даний резерв формується у разі,
якщо показник фактичного рівня збитковості страхової суми по виду
страхування, виявляється, за підсумками роботи за рік, нижче очікуваного рівня
збитковості, з'явився основою для розрахунку нетто-ставки страхового тарифу по
виду страхування.

У разі якщо фактичний показник збитковості за звітний період по
виду страхування перевищує очікуваний рівень збитковості, обчислений при
розрахунку страхового тарифу, резерв коливань збитковості зменшується на суму,
обчислену як різниця між фактичною сумою страхових виплат та
страховою премією, що надійшла у звітному періоді. Остаточний розмір
резерву коливань збитковості визначається як сума величини даного
резерву на початок року та відрахувань до нього за підсумками року, за вирахуванням витрат
з даного резерву в звітному році. При цьому величина резерву коливань
збитковості по кожному виду страхування не може перевищувати сукупного
розміру страхової суми за договорами страхування даного виду, діючим
на кінець звітного року.
Резерв катастроф призначений для покриття надзвичайного збитку,
з'явився наслідком природних катастроф (повеней, виверження вулканів,
землетрусів і т. п .) або великомасштабних аварій, які спричинили
необхідність здійснення страхових виплат по великому числу договорів
страхування. Цей резерв формується за видами страхування, умовами,
проведення яких передбачені зобов'язання страховика зробити
страхову виплату у зв'язку з збитком, нанесеним в результаті впливу
природної катастрофи або великомасштабної аварії, і може використовуватися в
випадках, коли спеціальними рішеннями органів влади те що подія
визнано катастрофою. Порядок формування та використання даного резерву
визначається страховою організацією самостійно і узгоджується з
органом державного страхового нагляду.
Резерв запобіжних заходів призначений для
фінансування заходів з попередження нещасних випадків, втрати
або пошкодження застрахованого майна, а також на інші цілі ,
передбачені страховиком у «Положенні про резерв попереджувальних
заходів». Цей резерв формується шляхом відрахувань від страхової премії,
надійшла за договорами страхування у звітному періоді. Розмір відрахувань
визначається виходячи з відсотка, передбаченого в структурі тарифної ставки
на зазначені цілі, і не може перевищувати 15%. Остаточна величина даного
резерву відповідає сумі відрахувань до нього у звітному періоді, збільшеною
на розмір резерву запобіжних заходів на розпочато звітного періоду
і зменшеної на суму коштів, витрачених на попереджувальні
заходи у звітному періоді.
Резерв по страхуванню життя призначений для забезпечення виконання
зобов'язань страховика по страхових виплатах за укладеними договорами
при дожитті застрахованого до певного терміну або віку або смерті
застрахованого. При страхуванні життя, страховики повинні накопичувати
страхові внески, що надходять протягом усього періоду дії договору
страхування, для здійснення страхових виплат, які найчастіше
виробляються в кінці його терміну.
Стабілізаційний резерв є оцінкою зобов'язань страховика,
пов'язаних із здійсненням майбутніх страхових виплат у разі утворення
від'ємного фінансового результату від проведення страхових операцій в
результаті дії факторів, що не залежать від волі страховика.
Для розрахунку страхових резервів договори розподіляються на 19 облікових
груп:
- облікова група 1. страхування (співстрахування) від нещасних випадків і
хвороб;
- учетнаягруппа2.добровольноемедицинскоестрахование
(співстрахування);
- облікова група 3.
Страхування (співстрахування) пасажирів (туристів,
екскурсантів);
- облікова група 4. страхування (співстрахування) громадян, що виїжджають за
рубіж;
- облікова група 5. страхування (співстрахування) засобів наземного
транспорту;
- облікова група 6. страхування (співстрахування) засобів повітряного
транспорту;
- облікова група 7. страхування (співстрахування) засобів водного
транспорту;
- облікова група 8. страхування (співстрахування) вантажів;
- облікова група 9. страхування (співстрахування) товарів на складі;
- учетнаягруппа10.страхование (співстрахування) урожаю
сільськогосподарських культур;
- облікова група 11 . страхування (співстрахування) майна, крім
перерахованого в облікових групах 5 - 10, 12;
- облікова група 12. страхування (співстрахування) підприємницьких
(фінансових) ризиків;
- облікова група 13. добровільне страхування (співстрахування)
цивільної відповідальності власників автотранспортних;
- облікова група 13. обов'язкове страхування (співстрахування)
цивільної відповідальності власників транспортних засобів;
- облікова група 13. страхування (співстрахування) цивільної
відповідальності власників транспортних засобів, що здійснюється в рамках
міжнародної системи страхування "Зелена карта";
- облікова група 14. страхування (співстрахування) цивільної
відповідальності перевізника;
- облікова група 15. страхування (співстрахування) цивільної
відповідальності власників джерел підвищеної небезпеки, крім
зазначеного в облікової групи 13;
- облікова група 15. обов'язкове страхування (співстрахування)
цивільної відповідальності власника небезпечного об'єкта за заподіяння шкоди в
результаті аварії на небезпечному об'єкті;
- облікова група 16. страхування (співстрахування) професійної
відповідальності;
- облікова група 17. страхування (співстрахування) відповідальності за
невиконання зобов'язань;
- облікова група 18. страхування (співстрахування) відповідальності, крім
перерахованого в облікових групах 13 - 17;
- облікова група 19. договори, прийняті в перестрахування, крім
договорів перестрахування, відповідно до умов яких у
перестрахувальника виникає обов'язок з відшкодування заздалегідь встановленої
частки в кожній страховій виплаті, виробленої страховиком по кожному
прийнятому в перестрахування договором (договорами), за яким стався
збиток, що підпадає під дію договору перестрахування (договори
непропорційного перестрахування).
На товариства взаємного страхування не поширюється вимога про
розподілі договорів за обліковими групами 1-3, 13, 13, 15, 19.
Для розрахунку страхових резервів страховик може всередині кожного облікового
групи вводити додаткові облікові групи договорів залежно від
умов договорів, об'єктів страхування , місцезнаходження об'єктів
страхування та переліку страхових ризиків.
У разі укладення страховиком договорів, що відносяться до декількох
обліковими групами, для цілей розрахунку страхових резервів зазначені договори
розділяються на окремі умовні договори, кожен з яких відноситься до
відповідної облікової групи. Більш докладно про склад страхових резервів,
вимог до методів їх розрахунків див. [40].
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.5. Страхові резерви, їх види "
 1. Питання 2 Оподаткування страхових компаній
  страхових організацій при формуванні ними резерву запобіжних заходів (РПМ), а також оподаткування підприємств та організацій, використовують засоби РПМ та Фонду пожежної безпеки, має деякі особливості і регулюється значним числом нормативних актів. Розібратися у виникаючих у зв'язку з цим проблеми і в проблемах, що з'являються у зв'язку з набранням чинності гл. 25 НК,
 2. 2. Страхові ринки
  страхової компаніі400 дол у вигляді страхової премії в обмін настраховой поліс, який буде зобов'язувати компа-нію купити власникові поліса нову машину, якщо 'Оскільки багато поширені види азартних ігор або незакон-ни, або їх результати важко виміряти, наприклад дружня гра впокер, ми не можемо знати напевно, які загальні витрати людей наазартние гри. З іншого боку, деякі
 3. Золотовалютні резерви
  резерви - офіційні запаси золота та іноземної валюти, що знаходяться в центральних банках і казначействах. Використовуються для здійснення міжнародних розрахунків і платежів, покриття дефіциту платіжного балансу для стабілізації курсу валюти на міжнародному ринку. У Росії офіційні золотовалютні резерви становлять резерви Центрального банку і
 4. Валютні резерви
    резерви - централізовані запаси золота та іноземні валюти, що знаходяться в центральних банках і фінансових органах країни або в міжнародних валютно-кредитних організаціях і використовуються для здійснення міжнародних розрахунків і платежів. До складу валютних резервів входять якісно різні елементи: резервні валюти, СДР, резервна позиція країни в МВФ. Валютні резерви використовуються
 5. 29. СТРАХУВАННЯ І ЙОГО ФУНКЦІЇ
    страхових випадків - за рахунок заздалегідь сформованих грошових або натуральних фондів, що формуються шляхом сплати ними страхових внесків. До форм страхування відносять: - обов'язкове страхування, яке здійснюється на підставі закону; види, умови і порядок такого страхування визначаються відповідними законами Росії; - добровільне страхування, яке здійснюється на основі договору
 6. Дивіденд
    страхових резервів, виплати відсотків за облігаціями та ін Розмір фіксованого дивіденду за привілейованими акціями встановлюється при їх
 7. Питання 81. Статистика особистого і майнового страхування
    страхування є все населення або працездатне населення. Страховими подіями для статистики особистого страхування є: 1) дожиття страхових осіб до певного віку; 2) одруження; 3) нещасний випадок; 4) летальний результат. Основний показник статистики особистого страхування - тарифна ставка або брутто-ставка. На основі тарифної ставки розраховують, скільки грошей
 8. Стаття 22. Фінансування заходів щодо сприяння зайнятості населення
    страхових внесків роботодавців, обов'язкових страхових внесків із заробітку працюючих, асигнувань при необхідності з федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів, добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, включаючи іноземних, інших надходжень ... 2. Розміри обов'язкових страхових внесків до фонду зайнятості, асигнувань з федерального бюджету,
 9. 38. Експедиторське свідоцтво та страхові документи
    страхова компанія засвідчує укладення страхового договору. У страховому полісі відображаються розмір і характер страхового захисту. При страхуванні перевезень розрізняють разовий і генеральний поліси. Разовий поліс видається на одну транспортування, тоді як генеральний являє собою довгостроковий страховий договір, за яким забезпечується постійна страховий захист. При наявності генерального
 10. Додаткова
    страхової діяльності: Навчальний посібник. Барнаул: Изд-во Алт. ун-ту, 2001. Нікітенков Л.К., Осипов В.І. Майнове страхування: Навчально-практичний посібник / За ред. проф. Л.К. Нікітенкова. - М.: «Іспит», 2002. Нікуліна М.М., Еріашвілі Н.Д. Страховий менеджмент. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. Сплетухов Ю.А., Дюжіков Е.Ф. Страхування: Навчальний посібник. - М.: ИНФРА-М, 2006. Сучасне
 11. Стаття 25. Норматив обов'язкових резервів банку
    резервів, що депонуються в Банку Росії, в тому числі за строками, обсягами та видами залучених коштів ... Банк зобов'язаний мати в Банку Росії рахунок для зберігання обов'язкових
 12. 9.3. Страхові посередники
    страхування. Посередниками страховика є страхові агенти та страхові брокери. Страхові агенти? фізичні або юридичні особи, що діють від імені страховика і за його дорученням відповідно до наданих страховою компанією повноваженнями. Діяльність страхових агентів регламентується умовами трудового договору або угоди зі страховою компанією і Правилами
 13. 4.7. Доходи, витрати і прибуток страховика
    страхових організацій складаються з таких трьох елементів: доходів від реалізації товарів (робіт, послуг), позареалізаційних доходів і доходів від страхової діяльності. До доходів від реалізації відноситься, наприклад, виручка від реалізації основних фондів, матеріальних цінностей та інших активів, включаючи цінні папери. Позареалізаційними доходами зізнаються, зокрема, доходи: від пайової
 14. Банківські резерви
    резерви. Банківський резерв - це та сума грошей, яка необхідна для розрахунків з кредиторами і зберігається в центральному банку (банках) без виплати відсотків. В даний час вона оцінюється в межах 3-15% від загальної суми вкладів. Резерви виконують подвійну функцію. З одного боку, вони покликані гарантувати повернення залучених грошових коштів. Одночасно це дозволяє певним чином
 15. 1.1. Основні поняття
    страхових внесків. У страхуванні беруть участь дві сторони: страховик і страхувальник. Страховик? юридична особа будь-якої організаційно-правової форми, створене для здійснення страхової діяльності та отримало відповідну ліцензію. Предметом безпосередньої діяльності страховиків не можуть бути виробнича, торгово-посередницька та банківська діяльність. Страхувальник?
 16. 14. Резерви підвищення продуктивності праці
    резерву - це процес перетворення можливостей у дійсність. Резерви зростання продуктивності праці об'єднати в такі групи: 1) резерви, що утворюються в результаті впливу матеріально-технічних факторів (неповне використання засобів праці за часом і виробничої потужності, недовикористання можливостей технології і прогресивних видів сировини і ін), 2) резерви, пов'язані з
 17. 2.1. Нормативно-правова база
    страхової діяльності в РФ включає загальне законодавство, спеціальне законодавство, підзаконні акти та відомчі нормативні документи. Загальне законодавство охоплює загальні правові акти, що регулюють діяльність усіх суб'єктів права, включаючи і страховиків. Спеціальне законодавство включає закони, Укази Президента Російської Федерації, постанови Уряду
 18. Стаття 38. Розмір обов'язкових резервів у процентному відношенні до зобов'язань кредитної організації, а також порядок їх депонування в Банку Росії встановлюються Радою директорів
    резервів не можуть перевищувати 20 відсотків зобов'язань кредитної організації і можуть бути диференційованими для різних кредитних організацій. Нормативи обов'язкових резервів не можуть бути одночасно змінені більш ніж на п'ять пунктів. За порушення нормативів обов'язкових резервів Банк Росії має право стягнути в безспірному порядку з кредитної організацій суму недовнесених
© 2014-2022  epi.cc.ua