Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Т. Г. Морозова. Регіональна економіка, 2001 - перейти до змісту підручника

ПРО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ПІДРУЧНИКАМИ

При вивченні змісту підручника "Регіональна економіка" необхідно насамперед засвоїти, що економіка Росії вступила на шлях економічних радикальних реформ переходу до ринку. Структура економіки Росії піддається докорінної реконструкції в сторону соціологізування.
В даний час економіка країни зазнає спад виробництва, який багато в чому пояснимо розривом економічних зв'язків з колишніми республіками СРСР, нині суверенними державами.
Усередині Росії йде процес суверенізації регіонів, республік, автономних утворень. Тому посилений процес регіоналізації економіки окремих суб'єктів Федерації, виробляються нова регіональна політика та регіональна стратегія, головні положення яких потрібно знати кожному економісту. Потрібно також знати територію Росії та її регіонів, природно-ресурсний потенціал, рівні розвитку, трудові ресурси, розміщення провідних галузей господарства, так як вся економічна діяльність здійснюється на конкретній території, що має свої особливості.
На сучасному етапі особливо важливий диференційований підхід до вирішення конкретних економічних питань залежно від можливостей і особливостей кожного регіону. Тільки строгий всебічний облік усіх природно-економічних, демографічних, екологічних та інших умов і особливостей різних регіонів під кутом зору завдань розвитку і розміщення господарського комплексу країни дає можливість розумно поєднувати вирішення основних завдань підйому економіки з раціональним розвитком економіки регіонів.
Важливою вимогою до студентів є глибоке самостійне вивчення підручника, обов'язкове конспектування всіх його розділів. При вивченні кожного розділу, кожної глави необхідно уважно прочитати текст, виділити головні положення, визначення і коротко законспектувати зміст.
Особливу увагу слід звернути на визначення окремих наукових положень підручника, знання і розуміння яких потрібні від студента обов'язково - особливо визначення предмета регіональної економіки, знання методів дослідження, визначення і знання закономірностей і принципів розміщення продуктивних сил, визначення економічного району, промислового центру, промислового вузла, територіального та агропромислового комплексу тощо
При вивченні підручника велике значення для студентів має складання економічних характеристик: галузей народного господарства, економічних районів і республік, що входять до складу Росії. Так, наприклад, при вивченні окремої галузі план повинен включати наступні послідовно викладаються теми:
1. Значення галузі господарства Росії та її структура.
2. Економічна оцінка сировинної бази галузі.

3. Сучасна оцінка стану галузі в умовах переходу до ринку.
4. Розміщення галузі по території Росії, особливості розміщення.
5. Основні напрямки розвитку та хід економічних реформ.
При вивченні економічного району і республіки логічна послідовність викладу повинна включати наступні теми:
1. Адміністративний склад району, республіки.
2. Особливості економіко-географічного положення.
3. Місце району, республіки в господарському комплексі країни.
4. Коротка економічна оцінка природних умов і ресурсів. Екологічні проблеми регіону.
5. Характеристика населення і трудових ресурсів. Демографічні проблеми.
6. Розвиток і розміщення основних галузей ринкової спеціалізації району, республіки.
7. Галузі, що доповнюють територіальний комплекс і сфери послуг.
8. Внутрішньорегіональні і міжрегіональні економічні зв'язки.
9. Промислові центри, вузли, територіально-виробничі комплекси.
10. Основні напрямки розвитку регіону в умовах розвитку ринкових відносин.
Практика показує, що якщо студенти запам'ятовують безліч фактів, що не пов'язуючи їх в одну струнку завершену концепцію, то навчальний матеріал засвоюється неміцно і швидко забувається. Користування же планом сприяє усвідомленому засвоєнню тексту підручника, допомагає відібрати основний матеріал; набувається навик економічного аналізу. Глибоко засвоїти навчальний матеріал - це вміти самостійно розбиратися в ньому, правильно обгрунтовувати головні теоретичні положення курсу.
Велике значення для самостійного вивчення підручника має порівняльний метод, який яскравіше показує відмінності в специфіці регіонів і республік. Особливо важливо встановити риси подібності або відмінності в географічному положенні, природних умовах і ресурсах, структурі господарства та ринкової спеціалізації окремих економічних регіонів.
При зіставленні слід робити висновки про подібність і відмінності і пояснювати їх причини. Порівняння сприяють свідомому і глибшому вивченню навчального матеріалу.
Велике місце в підручнику займають різні економіко-статистичні показники, що дають можливість розібратися в економічному житті країни, що особливо важливо для студента і в його майбутньої професії економіста. Слід мати на увазі, що заучування цифрових показників не повинно служити самоціллю. Цифрові дані є об'єктивними і точними критеріями для визначення рівнів розвитку галузей господарства. У підручнику цифрові показники даються в систематизованому вигляді і для порівняння рівнів розвитку галузей господарства на різних історичних етапах.

Від студента вимагається знання даних по чисельності населення Росії і республік, щільності, співвідношення міського і сільського населення, рівня розвитку окремих найважливіших галузей господарства в динаміці. Ці знання мають бути усвідомленими, а не механічно завченими. Тому необхідно ретельно продумати, зіставити і законспектувати цифрові показники. Засвоїти матеріал допоможуть картосхеми, наведені у додатку.
При вивченні окремих глав студенти повинні виділити і засвоїти головне їх зміст.
У розділі "Предмет, метод і завдання регіональної економіки" слід звернути особливу увагу на визначення наукової дисципліни, предмет дослідження на сучасному етапі, методи дослідження та основні завдання.
У розділі "Природно-ресурсний потенціал Росії та його економічна оцінка" - студент повинен зрозуміти сутність економічної оцінки природних ресурсів і засвоїти розміщення основних корисних копалин і природних ресурсів, вміти показати їх на карті.
У розділах, що містять аналіз розвитку і розміщення галузей промисловості, студент повинен засвоїти структуру промисловості, знати особливості (принципи) розміщення кожної галузі, розміщення електростанцій різних типів, найважливіші нафтогазоносні райони, вугільні та металургійні бази, розміщення інших галузей промисловості, а також хід економічних реформ.
У розділі про АПК студенту необхідно засвоїти сутність агропромислового комплексу, його ланок і зв'язки між ними. Необхідно також знати розміщення окремих галузей сільського господарства, а також статистичні дані, що характеризують динаміку виробництва. Потрібно знати перебіг аграрних реформ.
У главі про транспорт основну увагу слід звернути на знання найважливіших транспортних шляхів, структуру вантажоперевезень, сучасний стан транспорту та напрямки розвитку.
У розділах, що характеризують регіони, студент повинен звернути особливу увагу на теорію економічного районування. Необхідно знати адміністративно-територіальний устрій Росії і сітку сучасних економічних районів, їх склад, ринкову спеціалізацію і розміщення провідних галузей господарства кожного регіону, а також територіально-виробничі комплекси. У кінці кожного розділу дається картосхема даного регіону, яку слід уважно вивчити.
У розділі про зовнішньоекономічних зв'язках Росії студент повинен зрозуміти сутність міжнародного поділу суспільної праці, засвоїти основні форми співпраці Росії з країнами ближнього і далекого зарубіжжя. Наочно ілюструють даний матеріал картосхеми, прологом в кінці книги.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Про САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З підручника "
 1. Передмова до третього видання
  самостійну роботу студентів. Підручник базується на прикладах і статистикою, взятих переважно з російської господарського життя. Велика увага в ньому приділяється найбільш гострим для Росії питань економічної теорії та практики: ролі держави в перехідній економіці, господарським реформам перехідного періоду, особливої ролі зовнішньоекономічної діяльності в цей період і т.д. Тому
 2. II. Методичні вказівки до вивчення дисципліни та самостійної роботи студентів
  самостійної роботи. Самостійна робота студентів передбачена навчальними планами ХГАЕП для спеціальності 080107 «Податки та оподаткування» і спеціальності 080105 «Фінанси і кредит» (спеціалізації «Податки і оподаткування) і передбачає виконання обов'язкових і спеціальних форм завдань для самостійної роботи. Після виконання завдань, запропонованих на самостійне вивчення
 3. Список рекомендованої літератури з курсу
  студентів вузів, що навчаються за економічними спеціальностями. Под ред. В.І. Відяпіна, Г.П. Журавльової. - М.: ИНФРА-М, 2007. 4. Борисов Е.Ф. Економічна теорія.-М.: Юрайт, 2002. 5. Саліхов Б.В. Економічна теорія. Підручник. -М.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К», 2007. 6.Макконнелл К., Брю С. "Економікс", тому 1,2. М.: Видавництво «Республіка», ИНФРА-М, 2005. 7.БалікоевВ.З.
 4. Є.Г. Єфімова. Економіка для юристів, 1999
  студентами-юристами. На основі досягнень сучасної економічної думки розглядаються основні питання мікро-, макроекономіки і світового господарства. Виклад теоретичних проблем супроводжується аналізом їх стану в сучасній Росії. У підручнику міститься великий фактичний і статистичний матеріал. Наведені в підручнику вилучення з російського законодавства характеризують
 5. Форми контролю знань студентів
  самостійні роботи; підсумковий контроль - залік у письмовій або усній формі: підсумкова оцінка визначається з урахуванням результатів роботи студентів протягом
 6. І.П. Деветьярова. ЕКОНОМІКА. Методичний посібник з підготовки до занять з курсу «Економіка», 2008
  самостійної роботи. Електронна форма навчального посібника дозволяє зробити його доступним більшому числу студентів, що особливо важливо для студентів заочної форми
 7. В.Е.Рибалкін. Міжнародні економічні відносини., 1997
  самостійно вивчають міжнародні економічні відносини і всіх, хто цікавиться цими
 8. 4. Рекомендації по роботі з навчальним посібником
  самостійної роботи з додатковою літературою або на консультації з викладачем, що веде курс. Виконання тестових завдань, використовуваних як самоконтролю, дозволить не тільки адекватно оцінити власні знання, а й покаже викладачеві рівень освоєння студентом навчального матеріалу. Підсумкова оцінка з курсу «Історія економіки» буде виставлена за результатами виконання
 9. 4. Рекомендації по роботі з навчальним посібником
  самостійної роботи з додатковою литерату-рій або на консультації з викладачем, що веде курс. Виконання тестових завдань, використовуваних як самоконтролю, дозволить не тільки адекватно оцінити власні знання, а й покаже викладаючи-телю рівень освоєння студентом навчального матеріалу. Підсумкова оцінка з курсу "Історія економіки" буде виставлена за результатами виконання
 10. В.П. Колесов, М.В. Кулаков. Міжнародна економіка, 2004
  студентів вищих навчальних закладів економічного та управлінської освіти. Підручник підготовлено за сприяння НФПК - Національного фонду підготовки кадрів в рамках Програми «Удосконалення викладання соціально-економічних дисциплін у вузах» - Інноваційного проекту розвитку
 11. Однак у багатьох випадках витрати не так очевидні, як може здатися на перший погляд.
  Самостійній роботі юнаки, а значить, економія витрат на дах над головою і хліб насущний - перевага вступу в коледж. Друга проблема оцінки витрат полягає в тому, що до уваги не береться більша частина витрат, пов'язаних з вступом до коледжу, - час студента. Якщо він протягом року відвідує лекції, годинами сидить в Біб-лиотека і ночами працює над курсовими
© 2014-2022  epi.cc.ua