Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Падалкіна Л.С.. Світова економіка, 2007 - перейти до змісту підручника

7.3. Регулювання міжнародної трудової міграції


Враховуючи, що міжнародна трудова міграція має не тільки позитивні, але і негативні наслідки як для приймаючої, так і для що віддає країни, держава не може не втручатися в сферу міжнародної міграції робочої сили, що викликає необхід-ність регулювання міграційних процесів. Для цього кожна країна проводить свою націо-нальна міграційну політику, яка регулює процес міжнародної трудової міграції-ції.
Державна міграційна політика - це сукупність заходів з регулювання міграційних потоків населення.
Більшість приймаючих країн використовують селективний підхід при регулюванні імміграції. Його зміст полягає в тому, що держава не перешкоджає в'їзду тих категорій працівників, які потрібні в даній країні, обмежуючи в'їзд всім іншим. Як правило, будь-яка країна приймає працівників наступних категорій:
- працівників, готових за невелику плату виконувати важку, шкідливу, брудну рабо-ту (будівельні, підсобні, сезонні робітники);
- робітників рідкісних професій (огранщики алмазів, реставратори картин);
- фахівців зі світовим ім'ям (великих вчених, видатних музикантів, арти-стів, спортсменів, лікарів, письменників);
- великих бізнесменів, що переносять свою підприємницьку діяльність у при-нітрохи країну, інвестують капітал і створюють нові робочі місця.
Для працівників звичайних професій приймаюча країна встановлює серйозні ог-раничения, використовуючи різні інструменти міграційної політики.
Основними інструментами міграційної політики є.
- Якісні вимоги до іноземної робочої сили. Законодавства всіх прини-мающих країн встановлюють жорсткі вимоги до рівня освіти і стажу роботи по спе-ціальностей. Отримана освіта має підтверджуватися дипломом, а стаж роботи за фахом повинен бути не менше 3-5 років;
- віковий ценз. В основному країни-імпортери приймають іноземних робітників 20-40 років. Обмежується приплив іммігрантів похилого віку, жінок з малолітніми дітьми, так як ці категорії громадян збільшують витрати на соціальну сферу в приймаючій країнах-не;
- обмеження особистого характеру (вимоги до стану здоров'я, відсутність судимо-сти). Законодавство приймаючих країн висуває жорсткі вимоги до стану здоро-в'я іммігрантів. У країни не допускаються наркомани, психічно хворі люди, люди, зара-женние вірусом СНІД. Іммігранти зобов'язані пройти спеціальне медичне обстеження і надати довідку про стан свого здоров'я, завірену консульською установою при приймаючої країни. Приймаюча країна відмовляє також іноземцям, судимою за кримінальні злочини;
- тимчасові обмеження. Більшість приймаючих країн встановлюють максі-формальні терміни перебування іноземних робітників на їх територіях. Після закінчення цього терміну іноземні робітники повинні залишити країну або одержати дозвіл на продовження свого перебування в країні.
Це робиться для того, щоб запобігти розвитку в приймаючій країнах-не «чорного ринку» праці, який утворюють нелегальні іммігранти;
- кількісне квотування, визначальне частку іммігрантів у національної еко-номіці і окремих галузях. Щорічно приймаюча країна визначає максимальну кількістю-ство іммігрантів, яке розраховується на основі показника імміграційної квоти. Це де-лается для того, щоб приплив іммігрантів не викликав зростання безробіття в приймаючій країнах-не;
- фінансові обмеження. Країни-імпортери в першу чергу приймають іммігрантів, готових інвестувати в економіку приймаючої країни визначену законом суму і створити певну кількість робочих місць. За законодавством деяких країн іммігранти для працевлаштування на місцеве підприємство зобов'язані виплатити до державного бюджету певну суму грошей;
- національно-географічні пріоритети. Практично кожна приймаюча країна законодавчо встановлює географічну і національну структуру імміграції. Напри-заходів, в США імміграційний закон заохочує в'їзд висококваліфікованих фахівців з країн Західної Європи;
- система санкцій, що діють щодо нелегальних мігрантів, роботодавців, що незаконно використовують іноземну робочу силу (депортація, тобто возращение на батьківщину, позбавлення волі, штрафи);
- програми по стимулюванню рееміграції, тобто з поверненню іноземних робо-чих на батьківщину (програми матеріальної компенсації, професійної підготовки, економі-чеський допомоги регіонам масової еміграції). Наприклад, в західноєвропейських країнах (Герма-ванні, Франції, Нідерландах) приймалися програми, що передбачають виплати материаль-ної компенсації при добровільному від'їзді іммігрантів на батьківщину. Причому отримання матері-альної компенсації позбавляло іммігранта права повторно в'їхати в приймаючу країну. Виплати допомоги здійснювалися за рахунок коштів, накопичених у фонді соціального страхування або пенсійному фонді в результаті відрахувань підприємством, найнявши іммігранта на роботу.
У деяких країнах (Франції, Німеччини, Швейцарії) реалізуються програми з професійної підготовки іноземних робітників. Суть цих програм полягає в тому, що, по-лучив освіту в розвинутій країні, іммігранти по поверненні на батьківщину можуть розраховувати на більш високооплачувану роботу. Проте інтерес самих іммігрантів до таких програм досить низький, оскільки придбання спеціальності ще не гарантує отримання роботи за цією спеціальністю на батьківщині. Тому більшість іммігрантів воліють зберегти свої низькооплачувані робочі місця в розвинених країнах, ніж намагатися знайти кращу роботу на батьківщині.
Деякі розвинені країни надають фінансову допомогу країнам - експортерам ра-бочей сили з метою створення в них нових робочих місць для реемігрантів. Найбільший розвиток така форма стимулювання рееміграції отримала у двосторонніх відносинах Німеччини і Туреччини.
У ряді випадків нові турецькі компанії, створені в основному за німецькі гроші, не тільки стали пунктом притягання для реемігрантів, але й призупинили нові потоки еміграції з Туреччини до Німеччини.
Вихід Росії на зовнішні ринки праці також передбачає формування міграційних-ної політики, регулюючої процеси міжнародної трудової міграції. У Росії вже склалася правова база регулювання міграційних процесів, заснована на Конституції Російської Федерації та інших нормативних правових актах, що визначають порядок виїзду і в'їзду в країну, працевлаштування російських громадян за кордоном, заходів з міграційного контролю і т. д.
Найбільш важливими аспектами російської міграційної політики є:
- реалізація громадянами України прав на свободу переміщення;
- гарантія захисту і підтримки трудящих-мігрантів за кордоном;
- забезпечення безперешкодного повернення на батьківщину і допомогу в адаптації мі-грантів.
Росія у міжнародній трудовій міграції виступає одночасно і країною - їм-портером, і країною - експортером робочої сили. У зв'язку з цим при розробці російської мі-Граціоні політики слід вирішувати різноспрямовані завдання.
Росія як країна - імпортер робочої сили проводить міграційну політику, спрямовану на забезпечення захисту національної економіки від надлишкового припливу трудящих-мігрантів з інших країн, розробку заходів з регулювання кількісних і якісних параметрів потоку імміграції; забезпечення раціонального використання прибувають тру-дящихся-мігрантів в економічних і політичних інтересах Росії.
Росія як країна - експортер робочої сили реалізує міграційну політику, спрямовану на поліпшення ситуації на ринку праці за рахунок скорочення безробіття; залучення валютних надходжень в країну за рахунок грошових переказів трудящих-мігрантів з-за кордону; захист прав і забезпечення підтримки російських громадян, що працюють за кордоном.
Для регулювання міграційних процесів на міжнародному рівні створено не-скільки організацій:
- Міжнародна організація праці (МОП) встановлює міжнародні стандарти в таких областях, як заробітна плата, тривалість робочого дня, умови праці, соціаль-ве страхування та забезпечення, оплачувана відпустка, охорона праці;
- Міжнародна організація з міграції (MOM) займається питаннями організації межстрановой міграції, регулює кількісну та якісну сторони міграції, рас -сматрівает проблеми біженців;
- Комісія ООН з народонаселення в своєму розпорядженні певний фондом, частина якого використовується на субсидування національних програм в галузі міграції населення;
- Форум мігрантів, створений при Комісії ЄС, здійснює контроль за облаштуй-ством життя іммігрантів у приймаючих країнах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.3. Регулювання міжнародної трудової міграції "
 1. Тема 15 Міжнародне переміщення факторів виробництва
  регулювання міждержавногопереміщення робочої сили. Міграція праці в сучасній
 2. РЕЗЮМЕ
  регулювання мить-раціонних процесів і потоків, керуючись принципами свободи і демократії з урахуванням національних інтересів. Міжнародна організація праці (МОП) є унікальною серед всесвітніх організацій у тому, що при розробці її політики представники трудящих і підприємців володіють рівною кількістю голосів з представниками урядів. Однією з її найбільш важливих
 3. 3. Наслідки міжнародної міграції кадрів
  міжнародна міграція робочої сили (як і взагалі міграція населення) - це не тільки економічне, а й складне політичне, і соціально-економічне явище. Воно значно впливає на склад трудових ресурсів, як країн-донорів, так і приймаючих країн, створює нову ситуацію на ринках праці, привносить чимало змін (і не тільки позитивних) в соціальне і політичне життя багатьох
 4. Запитання для повторення
  трудової міграції? 4. У чому полягають особливості міграційних процесів в Росії? 5. Які соціально-економічні наслідки трудової
 5. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  регулювання міжнародної торгівлі. 4. У чому полягає сутність вивозу капіталу і які його основні форми? 5. Назвіть основні закономірності та особливості вивозу капіталу в сучасних умовах. 6. У чому полягає сутність міжнародної міграції робочої сили і які її основні риси? 7. Які основні важелі державного та наддержавного регулювання міграції
 6. Глава 36. Міжнародна міграція робочої сили
  міжнародна міграція робочої сили і
 7. Глава 22. Міжнародні економічні відносини і їх структура
  регулювання на національному та інтернаціональному
 8. 13.6. Міжнародні міграції
  міжнародної міграції за кордон переміщується товар особливого властивості - робоча сила. Принципова її відмінність від інших факторів виробництва полягає в тому, що вона сама є чинником виробництва інших факторів, творцем додаткової вартості. Виділяються наступні види міжнародної міграції: безповоротна, тимчасово-постійна (від року до шести років), сезонна, маятникова
 9. Тест
  міжнародної міграції робочої сили є: а) США , Канада, Росія, б) США, Західна Європа, Близький Схід, в) США, Німеччина, Японія, р) США, Швейцарія, Австралія. 3. Основною складовою трудового міграційного потоку в Європі є: а) біженці, б) низькокваліфіковані працівники; в) висококваліфіковані працівники; г) студенти. 4. Найбільш суттєві
 10. Запитання для самоперевірки
  міжнародної міграції робочої сили? 2. Яка правова база процесу міжнародної міграції робочої сили та населення? 3. Що являють собою сучасні світові міграційні потоки? 4. Які тенденції і причини еміграції з Росії? 5. Які тенденції і причини імміграції до Росії? 6. Що говорить світовий досвід про наслідки міжнародної міграції робочої сили? 7. Які
 11. Теорії міжнародної міграції
  регулювання в даній області. У реальному житті всі перераховані підходи та пояснення доповнюють один одного і взаімопереплетени. Говорячи про порівнянності людських ресурсів з іншими економічними ресурсами на міжнародних ринках, важливо відзначити і їх особливості. Вони відображають специфіку товару «робоча сила», який є не тільки об'єктом, а й суб'єктом міжнародних економічних
 12. Основні поняття
  міграція робочої сили - Мігранти - Трудова міграція - « Витік
 13. Запитання до теми
  міжнародної трудової міграції. 9. Які вигоди отримують від міжнародної міграції приймаючі
 14. Запитання для закріплення матеріалу
  регулювання? 3. Назвіть основні критерії класифікації міжнародного переміщення капіталу і основні наслідки цього переміщення. Які природа і причини зростання ефективності застосування капіталу в результаті межстрановой мобільності? 5. j Охарактеризуйте переміщення капіталу у вигляді кредиту. Поясніть економічний сенс межчасовий торгівлі, реальної процентної ставки,
© 2014-2022  epi.cc.ua