Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Світова економіка. Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

26. Науково-технічний потенціал (НТП) у світовому господарстві


Науково-технічний потенціал держави (промисловості, окремої галузі) - сукупність науково-технічних можливостей, що характеризують рівень розвитку даної держави як суб'єкта світового господарства і залежних від кількості та якості ресурсів, що визначають ці можливості, а також від наявності фонду ідей і розробок, підготовлених до практичного використання (впровадженню у виробництво). У процесі практичного освоєння нововведень відбувається матеріалізація науково-технічного потенціалу.
Наукові дослідження, особливо в галузі природничих та технічних наук, дедалі більше перетворюються в безпосередню складову частину процесу матеріального виробництва, а прикладні дослідження та дослідно-конструкторські розробки практично можна вважати невід'ємною складовою частиною цього процесу.
Наука являє собою складну і вельми важко піддається будь-яким вимірам систему, що втілює в собі результати інтелектуальної діяльності людей, упорядкований комплекс їх ідей, знань і досвіду.
Внаслідок цього дослідження результатів науково-технічної діяльності пов'язане з рядом труднощів.
Основні складові НТП: забезпеченість країни науково-технічними кадрами та матеріально-технічне забезпечення науково-дослідної діяльності. Основні «якісні» складові: організацію системи управління наукою; забезпеченість науково-технічною інформацією; основні напрями наукових досліджень.
Розвиток НТП свідчить про настання якісно нового етапу світового розвитку, що виявляється в наступному: 1) економіка переживає безперервний інноваційний процес, в ході якого зливаються воєдино перетворення в технологічній, організаційній та соціальній сферах. При цьому формується нова модель розвитку і використання людських ресурсів, орієнтована на висококваліфіковану робочу силу, інтегровану в систему виробництва, 2) пріоритетного значення набуває нематеріальне накопичення, в тому числі капіталовкладення в людину, в порівнянні з матеріальним накопиченням, 3) в найважливішу продуктивну силу перетворюється інформація.
Її виробництво, переробка, поширення, створення інформаційної інфраструктури та інформаційних мереж стають необхідними умовами конкурентоспроможності та економічного зростання; 4) галузевий комплекс послуг, що виконує важливі виробничі функції в сучасному процесі відтворення, стає головною сферою зайнятості населення ; 5) зростає рухливість суспільних інститутів, професійно-кваліфікаційних та соціально-класових структур; 6) зростає громадський контроль над капіталом, збільшуються соціальні витрати корпорацій, підвищується роль соціальних орієнтирів у розвитку всього суспільства; 7) розповсюдження потужних інформаційних систем посилює взаємопов'язаність держав світу. Однак глобальний характер набувають і багато критичні проблеми, що постають перед суспільством (руйнування навколишнього природного середовища, обмеженість ресурсів, багатство і бідність, тероризм і т.п.).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 26. Науково-технічний потенціал (НТП) у світовому господарстві "
 1. Сутність науково-технічного потенціал
  науково-технічний потенціал у широкому сенсі цього поняття. Саме в цьому сенсі науково-технічний потенціал держави (промисловості, окремої галузі) можна представити як сукупність науково-технічних можливостей, що характеризують рівень розвитку даної держави як суб'єкта світового господарства і залежних від кількості та якості ресурсів, що визначають ці можливості, а також від
 2. Глава 17 Загальна характеристика промислово розвинених країн
  науково-технічного потенціалу світу. Господарський розвиток країн Заходу, їх внутрішньоекономічна і зовнішньоекономічна політика зумовлюють основні напрямки науково-технічних зрушень і структурної перебудови в світовому господарстві, стан світового
 3. Критерії оценк
  науково-технічної діяльності пов'язане з рядом труднощів, викликаних специфічним характером її «продукції», яку вельми складно піддати небудь кількісній оцінці. Однак, представляючи сучасний науково-технічний потенціал як суспільно-економічну категорію у вигляді великої і складної системи, що характеризується динамічним розвитком відповідно до низки властивих їй
 4. Науково-технічна політик
  науково-технічного співробітництва вже зараз виходять за рамки національних інтересів, стають предметом вироблення взаємоприйнятної політики як на двосторонній, так і на багатосторонній основах. У майбутньому цей процес посилиться, а його результатом стане якісна зміна поняття «національна безпека». Головною умовою безпеки будь-якої соціально-економічної системи стає її
 5. Приклади розв'язання
  науково-технічний потенціал, в експорті переважає паливно-сировинна та енергетична складова, а в імпортних поставках - продовольство і предмети споживання. 3. Оскільки у нас в країні переважає експорт сировини та продукції паливно-енергетичного комплексу (80 - 90%); знижений на 50% зовнішній торговий оборот з країнами ближнього зарубіжжя; низька конкурентно здатність продукції;
 6. 6.1. Заощадження, капіталовкладення і економічний розвиток
  науковий потенціал. Масштаби світової економіки і внутрішня структура капіталовкладень визначають рівень і темпи економічного розвитку, включаючи економічне зростання, продуктивність праці та інші складові цієї
 7. 1. Сукупний економічний потенціал: поняття і сутність
  науково-технічний потенціал країни; 6) ступінь розвитку невиробничої сфери економіки; 7) кількість, якість і ступінь раціональності використання корисних копалин. Сукупний економічний потенціал безпосередньо залежить від сукупних продуктивних сил та обсягів багатства національної економіки. Він безпосередньо відображає положення національної економіки в системі світової
 8. Г. Науково-технічні фактори
  науково-технічні зміни відбуваються в навколишньому регіональну економічну систему середовищі, як вони пов'язані з випускається в рамках регіону продукцією (надаються послугами)? 2. Які нові товари, послуги можуть і повинні пропонувати економічні суб'єкти, розташовані в регіоні, своїм споживачам з урахуванням науково-технічного
 9. Процеси інтеграції в сфері НТ
  науково-технічного прогресу (НТП) все більш тісно пов'язується з оцінкою тенденцій у соціально-економічній сфері. І якщо донедавна технологічна складова розглядалася як домінанта, в значній мірі визначає довгострокові тренди, то зараз її аналіз все більш тісно пов'язується з факторами соціального, політичного, культурного характеру. За наявними оцінками,
 10. Запитання до теми
  науково-технічний потенціал США. 3. Дайте характеристику якості робочої сили США. 4. Які масштаби внутрішнього і національного ринку? 5. Охарактеризуйте масштаби і рівень участі США у світовому господарстві. 6. Які галузі господарства належать до експортоорієнтованого? 7. Охарактеризуйте масштаби «другої економіки» та її вплив на відтворювальний процес США.
 11. 15. Природні ресурси та їх роль у світовій економіці
  науково-технічного прогресу. Важливою є класифікація за принципом вичерпності. З цієї точки зору всі ресурси діляться на вичерпні і невичерпні. Потреби в вичерпних ресурсах різко перевищують їх обсяги і швидкість їх природного заповнення, що призводить до виснаження цих ресурсів. На основі інтенсивності і швидкості природного поновлення вичерпні ресурси діляться
 12. Запитання до теми
  науково-технічних досягнень в підсистемах світового господарства. 6. Розкрийте вплив НДДКР на економічний розвиток. 7. Як змінився рівень мілітаризації світового господарства в 80-90-ті роки? 8. Проаналізуйте вплив військових витрат на соціально-економічний розвиток світу. 9. Розкажіть про проблеми конверсії військового
 13. Спільна науково-технічна політик
  науково-технічної діяльності. Першим кроком було прийняття «рамкової» комплексної програми (1984-1987), яка вводила середньострокове планування науково-технічної діяльності ЄС. Однак основоположним у розробці єдиної науково-технічної стратегії стало прийняття в 1989 р. другий, а потім і діяла з 1995 по 2000 р. третій комплексних програм. Вони були націлені на підтримку та
 14. СВІТОВА ЕКОНОМІКА НА СУЧАСНОМУ ЕТАП
  науково-технічної революції, визрівання різноманітних кризових ситуацій (що знаходило вираження у прояві структурних і циклічних криз). Проте основоположною тенденцією розвитку світової економіки стала набирала в ці роки темпи, розмах і силу інтернаціоналізація господарського життя. [Див
 15. Науково-технічний прогрес (технічний прогрес)
  наукові досягнення за останні два століття відбулися в технології виробництва продукції і особливо машин і устаткування. Англійський економіст, лауреат Нобелівської премії Джон Хікс запропонував ділити технічний прогрес на нейтральний, трудосберегающий і капіталосберегающій. Нейтральний технічний прогрес забезпечує одночасне підвищення продуктивності праці і капіталу. Трудосберегающий
 16. 14.3. Науково-технічний прогрес і економічне зростання
  науково-технічний прогрес, який зачіпає всі елементи продуктивних сил. Класичний економічний аналіз виходить з того, що в міру збільшення маси використовуваного капіталу норма прибутку знижується і її стійке зростання можливий тільки за рахунок впровадження нових технологій (Солоу). Він призводить до зміни технологічних систем, а зрушення в них викликають підвищення сукупної
 17. 1. Науково-технічні фактори
  науково-технічні досягнення, що можуть надати і надають вплив на діяльність економічних суб'єктів, розташованих в регіоні. 2. Нові товари або послуги, засновані на досягненнях НТР і пропоновані регіональними органами влади та економічними
© 2014-2022  epi.cc.ua