Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Лобачова. Економічна теорія, 2012 - перейти до змісту підручника

15.3. Цілі і функції держави в господарському житті

Цілі державного регулювання економіки. Існуючих система державного регулювання економіки в умовах ринку склалася в результаті довгої еволюції і являє собою певну сукупність методів, засобів і форм. Світова практика показала, що структури державного регулювання досить різноманітні. У кожній країні вони мають особливості, що відображають як національну своєрідність, так і конкретні завдання даного етапу розвитку. Однак можна виділити загальні цілі, властиві механізму державного регулювання більшості розвинених країн.
Які ж цілі переслідує державне регулювання економіки? Від економічного розвитку країни залежать благополуччя людей, доля нації, доля самої держави. Міра економічного успіху визначає, чи буде країна лідирувати, зміцнюючи свої позиції на світовому ринку, підвищуючи добробут населення, або вона все більш почне відставати. Крім чисто економічних проблем перед будь-яким суспільством стоять і проблеми соціальні: як допомогти бідним та інвалідам, що потрібно зробити для соціальної гармонії і стабільності. Жоден народ у світі не ізольований від іншого, при цьому взаємозв'язок між націями і національними економіками посилюється, виникають проблеми зовнішньоторговельних зв'язків, руху ресурсів через кордони, митних зборів і валютних курсів. Але не можна вирішити всі ці питання, якщо держава буде байдуже до міру економічного успіху. Зрештою цільові установки в економічній діяльності держави виражаються в здійсненні принципів ефективності, рівності і стабільності економічного і соціального розвитку суспільства. Реалізація цих принципів передбачає створення умов для виробництва все більшої кількості товарів і послуг на постійно змінюється технологічній основі, мінімізацію витрат при використанні обмежених виробничих ресурсів, зміцнення своїх позицій на світовому ринку, створення робочих місць для всіх, хто може і бажає працювати. Це передбачає і економічну свободу для всіх видів господарської діяльності, споживачів і продавців на ринку, для того щоб вони мали свободу вибору. Вельми важлива і соціальна підтримка з боку держави малозабезпечених, інвалідів, пенсіонерів, безробітних, багатодітних сімей та інших категорій населення.
Опції держави в регулюванні економіки. Досягнення цілей господарського життя тієї чи іншої країни реалізується через функції держави. Ці функції досить різноманітні, але найбільш істотними, на наш погляд, є наступні.
1. Розробка та затвердження правових основ економіки. Держава в особі своїх парламентських і урядових структур визначає
«правила гри» підприємств і населення на ринку. Господарське зако-н давство в країнах Заходу виходить з принципу «все дозволено, що ні нш | ющено», надаючи, таким чином, підприємцям широке поле діяльності. Але те, що дозволено, регламентується чітко відпрацьованим шконодательством. У Росії господарське законодавство, адекватне рм 11ку, ще остаточно не сформувалося, і це суттєво стримує формування ринкових відносин, гальмує економічний розвиток.
2. Визначення пріоритетів макроекономічного розвитку. Держава повинна визначити, що важливо для нації сьогодні, скільки це потребуватиме ресурсів, як швидко вони дадуть віддачу, які соціальні, нсологіческіе, світогосподарські наслідки наших дій. На жаль, в Росії діяльність політиків і вищої адміністрації націлена на короткострокові результати, і політичні міркування роблять значний вплив на прийняті рішення. Ефективність і продуктивність зведені до другорядної ролі.
3. Реалізація соціальних цінностей. Будь-які наші закони, результати господарської діяльності мають сенс лише в тому випадку, якщо вони спрямовані на процвітання нації. Насамперед це стосується охорони здоров'я, культури, вищої освіти. Якщо в окремих країнах, наприклад н Японії, індустріалізація та комп'ютеризація викликали потребу у нсеобщем вищу освіту, то в Росії перехід до ранньої стадії капіталізму руйнує багато соціальні досягнення 1960-1980-х рр..
4. Регулювання економічної діяльності для досягнення поставлених завдань і реалізації соціальних цінностей. Але це регулювання не повинно підміняти ринку, інакше воно перетворюється в адміністрування. Головним визначальним фактором тут є регулювання сукупного попиту та сукупної пропозиції для підтримки функціонування ринкового механізму.
5. Позитивне вирішення глобальних проблем, і насамперед екологічних.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 15.3. Цілі і функції держави в господарському житті "
 1. Висновки
  1. Головним засобом перерозподілу ВВП служать бюджет і податки. 2. Державний бюджет являє собою форму освіти і витрачання фонду грошових коштів, призначених для фінансового забезпечення завдань і функцій держави та місцевого самоврядування. Він складається з центрального та територіальних бюджетів; їх проекти та звіти про виконання щорічно приймаються парламентом. 3.
 2. ТЕМА 9. Роль і функції держави в перехідній економіці.
  План: Введення 1. Особливості сучасної перехідної економіки. 2. Необхідність державного втручання в перехідну економіку. 3. Цілі і функції державного регулювання у перехідній економіці. 4. Напрями державного регулювання в перехідній еко-номіці. 5. Інструменти державного регулювання. 6. Особливості держави перехідного періоду.
 3. Що таке підприємництво?
  В міру ускладнення господарської діяльності стають більш важкими завдання управління підприємством. У зв'язку з цим підвищується значення діяльності підприємця. Підприємець - це людина (або група людей), який бере на себе ризик і відповідальність за організацію і управління фірмою. Залежно від масштабів господарської діяльності підприємництво підрозділяється на два
 4. Ступінь глобалізації, міровізаціі господарських процесів
  . При аналізі процесів глобалізації господарського життя використовуються абсолютні і відносні показники. Насамперед вони стосуються руху підприємницького та позичкового капіталів і виробництва на підприємствах, контрольованих іноземним капіталом. Слід зазначити, що оскільки світове господарство є розвивається, динамічної категорією в цілому та її складових частин, найбільш
 5. Регулююча функція
  Вона пов'язана з впливом ринку на всі сфери господарської діяльності , перш за все на виробництво. Постійні коливання цін не тільки інформують про стан, справ, але і регулюють господарську діяльність. Зростає ціна - сигнал до розширення виробництва; падає ціна - сигнал до його скорочення. Інформація, яку надає ринком, змушує виробників знижувати витрати, поліпшувати якість
 6. Тема 12 Грошово-кредитна система та монетарна політика держави
  Сутність, функції, види кредиту. Сучасна банківська система. Комерційні банки та їх функції. Як банки роблять гроші. Центральний банк, його місце і роль в сучасній економіці. Банк Росії і його функції. Федеральні закони «Про банки і банківську діяльність» та «Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії)». Попит на гроші. Грошовий ринок. Теорія монетаризму. Монетарна
 7. § 1. Цілі і функції підприємця
  § 1. Цілі і функції
 8. Функція управління - планування
  Друга функція управління - планування - спирається на інформаційно-аналітичну функцію і також властива будь-якому суб'єкту управління. Планування обгрунтовує і визначає напрямки діяльності системи управління економічним суб'єктом на всіх рівнях ієрархії. Крім того, дана функція визначає цілі, завдання і заходи щодо їх здійснення. Зараз до функції планування відносяться кілька
 9. Економічна політика та її цілі
  На нормативної економіці заснована економічна політика, тобто прийняття економічних рішень. Найчастіше під цим терміном мають на увазі економічну політику країни, точніше її уряду. В економічній політиці виділяють окремі напрями, називаючи їх також політикою, наприклад грошово-кредитна, податково-бюджетна, валютна, промислова політика і т.д. У ході реалізації економічної
 10. Розділ I ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ
  У розділі I розглядається цільова функція економічної діяльності людей, проблема рідкості, загальні закономірності економічної організації суспільства, проблеми власності як найважливішої характеристики економічної системи, аналізуються основні риси ринкової економіки, місце і роль держави в господарському житті суспільства, особливості сучасної російської економіки.
 11. 4. Контрольна функція оподаткування
  Через податки держава здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю організацій і громадян, а також за джерелами доходів і витратами. Завдяки грошовій оцінці сум податків можливо кількісне зіставлення показників доходів з потребами держави у фінансових ресурсах. Завдяки контрольній функції оцінюється ефективність податкової системи, забезпечується
 12. 3. Цілі і функції державного регулювання у пе-перехідному економіці
  Перераховані проблеми, які потребують державного втручання ства в ринок і обумовлюють його особливості в перехідній економі-ці, визначають цілі державного регулювання в перехідній еко-номіці: 1 . Економічні:? розвиток виробництва;? досягнення успіху на світовому ринку;? підвищення добробуту нації. 2.Соціальні:? життєзабезпечення непрацюючої, але працездатної
 13. 2. Цілі і функції фірми
  Підприємці створюють в ринковій економіці сектор підприємств. Підприємства (фірми), що складають основу цього сектора, являють собою самостійні господарські одиниці різних форм власності, які об'єднали економічні ресурси. Для здійснення комерційної діяльності. Під останньою розуміється діяльність з виробництва товарів і надання послуг для третіх осіб, фізичних та
 14. Примірний перелік екзаменаційних питань з курсу «Макроекономіка»
  1. Предмет і основні цілі макроекономіки. 2. Методи макроекономічних досліджень. 3. Основні теоретичні концепції макроекономічного світу. 4. Макроекономічні моделі та їх види. 5. Модель кругових потоків. Макроекономічний кругообіг і відтворення економічних благ. 6. ВВП, ВНП, ВНД і сполучені показники. 7. Методи розрахунку ВВП. 8. Номінальний і реальний ВВП.
 15. Обмін
  Якщо кожен учасник господарського життя спеціалізується на виробництві обмеженого кола продукції, то всі інші блага, потрібні йому як виробникові і споживачеві, він повинен отримувати з боку. Для цього він обмінює наявні в його розпорядженні блага (виробничі ресурси і споживчі блага) на ті блага, які йому потрібні. У господарському житті обмін благами зазвичай приймає
 16. 1. Фіскальна функція оподаткування
  Фіском (від латинського fiscus, букв. - Кошик) в Стародавньому Римі називалася військова каса, де зберігалися гроші, призначені до видачі. З кінця I в. до н. е.. фиском стала називатися приватна скарбниця імператора, що знаходилася у веденні чиновників і пополнявшаяся доходами з імператорських провінцій. З IV в. н. е.. фиск - єдиний загальнодержавний центр Римської імперії, куди стікалися всі види доходів,
 17. 2. Основні функції сучасної держави
  Більшість сучасних західних економістів поділяють погляд про те, що навіть у системі «вільного» ринку не можна обійтися без держави. Воно бере на себе функції, які принципово не може здійснити сам ринок. Це насамперед такі функції: 1) регулювання так званих зовнішніх (або побічних) ефектів; 2) задоволення потреб у колективних благах (або в громадських
 18. 2. Основні функції сучасної держави
  Більшість сучасних західних економістів поділяють погляд про те, що навіть у системі «вільного» ринку не можна обійтися без держави. Воно бере на себе функції, які принципово не може здійснити сам ринок. Це насамперед такі функції: 1) регулювання так званих зовнішніх (або побічних) ефектів; 2) задоволення потреб у колективних благах (або в громадських
 19. ТЕМА 1 Вступ до історії економіки. Основні терміни і поняття
  Кожному з наведених нижче положень, відзначених цифрами, знайдіть відповідний термін або поняття. а) Предмет історії економіки; б) прагматична функція історії економіки; в) ціннісна функція історії економіки; г) культурна функція історії економіки; д) історичний метод; е) логічний метод; е) продуктивні сили; з) спосіб виробництва, і) виробничі
 20. Гіпотези, теореми, теорії, концепції та моделі
  У процесі виявлення та узагальнення закономірностей економісти висувають гіпотези, т . е. наукові припущення. Якщо гіпотеза може бути математично доведена, то її називають теоремою. На основі вже виявлених і узагальнених, перевірених і успішно використовуваних закономірностей господарського життя (законів, принципів) економісти створюють теорії - набори положень, що пояснюють ті чи інші явища
© 2014-2022  epi.cc.ua