Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Падалкіна Л.С.. Світова економіка, 2007 - перейти до змісту підручника

10.1. Конкурентні позиції Росії у світовій економіці


На світовій економічній арені Росія сьогодні виступає як правонаступник СРСР, який, хоча і не входив в рейтингові оцінки конкурентоспроможності країн світу, проте в 80-і рр.. по окремих позиціях мав конкурентні переваги. Ці переваги визначалися:
- великими запасами мінеральної сировини та паливно-енергетичних ресурсів, ціни на які всередині країни були набагато нижче світових;
- значним науково-технічним потенціалом;
- високим загальноосвітнім рівнем населення та кваліфікаційної робочої си-лій при відносно низькому рівні оплати праці;
- досить розвиненою транспортною системою зв'язку, особливо в Європейській частині країни;
- керованої, в рамках централізованого планування, економікою;
- потенційно містким внутрішнім ринком при хронічному дефіциті товарів і послуг і значному відкладеному платіжному попиті населення.
Після розпаду СРСР позиції Росії у світовій економіці погіршилися, насамперед, у зв'язку зі зміною її геополітичного та геоекономічного положення:
1) в результаті утворення незалежних держав з республік СРСР Росія оказа-лась «відсунутою» вглиб Євразійського материка від центрів свого активного внешнеекономі-чеського взаємодії в Європі;
2) обмежився доступ Росії до портів Балтійського і Чорного морів, ускладнилася си-туація на Каспійському морі , виявилися втраченими багато незамерзаючі порти, значна частина флоту;
3) виникла необхідність транзиту через території новостворених незалежних держав. Загострилися проблеми використання трубопроводів, що проходять по їх територіях, особливо по Україні. Встали проблеми облаштування кордону, розвитку митної служби;
4) виявилася відносно слабка забезпеченість Росії власним продовольством-ем, багатьма технічними культурами (наприклад, бавовною);
5) були згорнуті або розірвані виробничі та науково-технічні зв'язки, формувалася в СРСР. Розпалося єдиний економічний, науково-технічне, інформаційне, освітнє, культурне простір.

Проте, Росія має об'єктивно сприятливе геополітичне положення, на-ходясь між двома динамічно розвиваються регіонами світового господарства: Західної Євро-співай та Азіатсько-Тихоокеанським регіоном. Проблема полягає в ефективності використання це-го фактора.
За 90-і рр.. Росія за основними макроекономічними показниками не наблизилася до групи розвинених країн з ринковою економікою та на початку XXI ст. стоїть перед небезпекою бути відсунутою на «периферію» світового господарства.
Росії доводиться одночасно вирішувати три пов'язані між собою завдання:
- по-перше, це системна трансформація, перехід до цивілізованих ринкових від-носіння;
- по-друге, структурна перебудова економіки з метою створення і розвитку сучас-них, конкурентоспроможних виробництв, відповідних пріоритетами Росії в факторах виробництва;
- по-третє, ефективне включення російської економіки в світове господарство на мікро-, макроекономічному та інституційному рівнях.
Після виходу Росії з серпневої кризи 1998 р. у країні почалося економічне зростання, що дозволяє сподіватися на поліпшення її позицій у світовій економіці, а в травні 2002 р. Мі-ністерством торгівлі США і Комісією Європейського союзу Росії був представлений статус країни з ринковою економікою, що істотно покращує її позиції в рейтингу конкуренто-спроможності.
Важливе значення, з точки зору перспектив Росії на світовій економічній арені, має конкурентоспроможність окремих галузей і видів виробництва. За конкурентоспроможності-ності на світових товарних ринках можна виділити три групи галузей російської економі-ки:
1) конкурентоспроможні ресурсомісткі галузі, здатні розвиватися на базі самофі-нансування, а також залучення іноземних інвестицій (нафтова, газова , лісова, алмаз-ная, хімічна промисловість, енергетика, чорна та кольорова металургія);
2) галузі обробної промисловості, здатні виробляти конкуренто-собнимі на світових ринках продукцію (аерокосмічна, атомна, оборонна промисловість; певною мірою енергетичне машинобудування, важке верстатобудування, біотехнології, целюлозно-паперова промисловість).
При протекціоністської підтримки держави вони можуть володіти необхідною міжнародною конкурентоспроможністю;
3) галузі, що задовольняють значну частину попиту на внутрішньому ринку, але не володіють міжнародною конкурентоспроможністю (автомобілебудування, легка і харчова промисловість, виробництво будівельних матеріалів, сільське господарство). Держава має заохочувати внутрішній попит на їх продукцію.
Негативний вплив на конкурентоспроможність російської продукції надаючи-ють: недостатня інноваційна активність, технологічне відставання від промислово раз-кручених країн; відносно низька продуктивність праці; висока енергоємність виробництв-ва; фізичний і моральний знос обладнання; бюрократизація і криміналізація економіки.
Багато властиві російській економіці переваги в 90-х рр.. використовувалися не-достатньо, по суті втрачаючи. Так, різко скоротилися роботи з геологорозвідки та освое-нию запасів корисних копалин; прискорився процес старіння основних фондів у промисловості, аграрній сфері, на транспорті. Не припинявся відтік фахівців з науки і промисло-лінощів за кордон, в банківську сферу, в торгівлю. Росія втратила традиційні для себе ринки країн, що розвиваються, країн Східної Європи, пізніше і країн СНД.
В результаті сучасне становище Росії у світовій економіці не відповідає її потенціалу. Наявна природно-ресурсна база, поки ще зберігся виробничий і науково-технічний потенціал, високий рівень освіти і кваліфікації кадрів повинні бути ефективно використані і послужити основою прискореного економічного зростання у XXI ст.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1. Конкурентні позиції Росії у світовій економіці "
 1. Запитання для самоперевірки
  1. Дайте визначення термінам «підприємницькі здібності» і «підприємницький потенціал». 2. Які цільові установки діяльності фірм в нашій країні? Які цільові установки вашої фірми (підприємства) і які з них є пріоритетними в даний час? 3. Охарактеризуйте процес створення «цінностей» на вашій фірмі. 4. Охарактеризуйте основні види конкурентних стратегій.
 2. Вихідні позиції для переходу до ринкових відносин
  Після тривалого панування адміністративно-командної системи в економіці Росії на рубежі 80-х і 90-х рр.. почався перехід до ринкових відносин. Вихідні позиції для переходу до ринкової економіки, сформовані до кінця 80-х рр.. в Росії, в цілому були несприятливими за наступними обставинами (об'єктивні фактори): - вкрай висока (навіть для країн з адміністративно-командною системою)
 3. Висновки
  1. У мікроекономічному аналізі головним об'єктом є фірма. Це пояснюється тим, що в сучасній економіці підприємства (фірми) виробляють основну масу товарів і послуг. Функціонування фірм забезпечують підприємці. Підприємницькі здібності - це економічний ресурс, до складу якого слід включати насамперед підприємців, підприємницьку інфраструктуру, а також
 4. Глава 10. МІСЦЕ РОСІЇ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
  Проблеми місця Росії у світовій економічній системі сьогодні хвилюють не тільки Росію, але і весь світ. Росія завжди займала одне з ключових місць у світовій економіці, і від того, якими темпами і в якому напрямку піде далі російська економіка, залежить дуже багато, у зв'язку з цим можуть змінитися співвідношення сил, що склалося на світових ринках, пропорції світового господарства і
 5. Конкурентні переваги та слабкі сторони Росії
  Перспективи розвитку зовнішньої торгівлі Росії в значній мірі залежать від реалізації конкурентних переваг її промислового комплексу. До них крім сировинних ресурсів відносяться: досить високий рівень кваліфікованої робочої сили при її порівняльної дешевизні, а також значні обсяги накопичених основних виробничих фондів і фондів універсального обробного
 6. 9. Конкуренти
  1. Основні характеристики існуючих і передбачуваних регіонів-конкурентів. 2. Основні тенденції та прогнози розвитку регіональної конкурентного середовища в рамках Росії і всього світового економічного співтовариства. 3. Основні заходи, спрямовані на ефективну протидію існуючим та передбачуваним
 7. Позиції США у світовому виробництві
  . Займаючи провідні позиції у світовому виробництві, США домінують у розвитку багатьох наукомістких галузей. Вони випереджають інші країни як за часткою, так і за обсягом наукомісткої продукції, зосереджуючи більше 1/3 її об'єму. Так, у світовому авіакосмічному виробництві на їх частку припадає 55% обсягу продажів (Японія - 2%, Німеччина - 3%), у виробництві комп'ютерного обладнання - 34% (Японія - 27%,
 8. Запитання до темі
  1. Проаналізуйте фактори економічного розвитку країн, що розвиваються в 80 - 90-і роки. 2. Охарактеризуйте умови відтворення країн, що розвиваються. 3. Які зміни відбулися в положенні країн, що розвиваються у світовому виробництві (ВМП, промислове виробництво і т.д.)? 4. Розкрийте позиції країн в міжнародному русі капіталу (прямі
 9. В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002
  Світова економіка - складна, динамічна, постійно змінюється система. На основі великого статистичного матеріалу, досліджень та офіційних публікацій міжнародних організацій розкрито основні риси світового господарства, його механізм і функціонування. Аналізуються стан світових ринків (робочої сили, капіталу, продовольства, мінеральних ресурсів), економічне зростання і його якість,
 10. Висновки
  1. У післявоєнний період характерними рисами міжнародної торгівлі є безпрецедентно високі темпи її зростання, концентрація товарного обміну в зоні розвинених країн, збільшення в світовому товарообороті частки промислових, в першу чергу, наукомістких товарів. 2. Теорії міжнародної торгівлі пройшли в своєму розвитку ряд етапів разом із розвитком світової економічної думки. 3. Класичні
© 2014-2022  epi.cc.ua