Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
Наступна »
Л.М. Горбач, О.В. Плотніков. Міжнародні економічні відносини: Підручник, 2005 - перейти к содержанию учебника

Вступ

Розвиток країн з ринковою економікою обумовлює велику увагу до сфери їх економічної взаємодії. Сучасні процеси глобалізацій є тією рушійною силою, яка обумовлює особливості національного і наднаціонального розвитку світу.
Розвиток світових економічних і політичних процесів все відчутніше підштовхує розмежування між заможними і бідними країнами. Це призводить до зменшення центрів економічної і політичної могутності в світі та їх певної стабілізації. Основні економічні й політичні процеси на планеті стають все більше пов'язаними один з одним. Глобалізація все рішучіше охоплює світ, роблячи його більш структурова-ним. Водночас глобалізаційні процеси відбуваються в умовах, коли вже друге десятиліття фактично зруйнованим є поділ світу на "капіталістичну" та "соціалістичну" системи. Сучасна глобалізація, маючи безперечні негативні наслідки для загальноцивілізаційного розвитку, характеризує також процеси відповідності існуючого розвитку потребам конкретних індивідів.

Міжнародні економічні відносини характеризують спосіб і характер взаємодії всіх країн світу в сфері економічного співробітництва,розвитку і переплетення торгівельних, виробничо-технологічних, валютно-фінансових зв'язків, у
Зростаюча глобалізація світової економіки, ускладнення і взаємо-переплетення господарських процесів спонукають до пошуків нових шляхів і засобів щодо збереження національних інтересів на світовому ринку. Посилення міжфірмової та міждержавної конкурентної боротьби за ринки збуту і джерела сировини обумовлює необхідність кооперації як фінансових, так і виробничих зусиль територіально суміжних країн, що дає можливості заощаджувати на митних зборах, уникати додаткових витрат виробництва. Інтеграційні процеси, які спочатку розвивалися в кількох регіонах світу, нині вже охопили практично всі континенти та призвели до утворення різноманітних регіональних і субрегіональних торгово-економічних блоків, більшість з яких проголошує своєю кінцевою метою вихід на інтеграційну стадію економічного співробітництва.

Саме тому в умовах ринкової трансформації економіки посилюється увага до сфери міжнародних економічних відносин як до системи господарських зв'язків між національними економіками окремих країн,
відповідними суб'єктами господарювання, як до особливої форми діяльності, що базується на міжнародному поділі праці.
Запропонований підручник дає загальне уявлення про міжнародні економічні відносини. Подальше вивчення курсу та окремих його складових вимагатимуть залучення додаткової навчальної та наукової літератури.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Вступ"
 1. Денежная форма стоимости
  вступило в противоречие с потребностями растущего обмена, который уже требовал перехода к единому эквиваленту. Эта роль постепенно закреплялась за благородными металлами - золотом и серебром. С этого момента вступает в силу денежная форма стоимости, которую можно представить в виде формулы:=унция
 2. Статья 31. Обеспечение благоприятных условий для доступа на внешние рынки
  вступая, в частности, в этих целях в двусторонние и многосторонние переговоры и заключая международные договоры, а также участвуя в создании и деятельности международных организаций и межправительственных комиссий, призванных содействовать развитию торгово-экономических связей Российской Федерации с иностранными
 3. Товарное производство
  вступить в отношения обмена с другими хозяйственными субъектами, которые производят данный продукт. Вступая в отношения обмена, каждый товаропроизводитель, получая от своего контрагента какое-то благо, взамен вынужден уступать, отдавать другие блага. Происходит товарообмен. Таким образом, товарное производство - это такая общественная форма производства, при которой продукты производятся не для
 4. глава 6 тактики электронного трейдинга
  вступае- те в борьбу с лучшими трейдерами мира. Дэйтрейдинг и микротрен- довый трейдинг можно с полным основанием охарактеризовать словом «война». Большинство сражений выигрывается и проигрывается на подго- товительной стадии, задолго до первого выстрела. Важно предвидеть действия и реакцию неприятеля. Трейдинг - это битва высоких тех- нологий. Ваш противник - хорошо вооруженный, опытный,
 5. Регулирование внешней миграции в России
  вступил в силу 1 января 1993 г.), предоставивший каждому гражданину возможность выезжать, жить и работать за границей и явившийся правовой основой для международной миграции российских граждан, в том числе и в целях трудоустройства за рубежом. Все граждане страны в соответствии с данным законом имеют право на получение заграничного паспорта сроком на пять лет. Исключение составляют лишь лица,
 6. Раздел III СЕКТОР КРУПНОГО АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА
  вступило большое число предпринимателей. В итоге решающая роль в национальной экономике перешла к очень крупному акционерному капиталу. Последний отличается от малых хозяйств не только размерами производства и сбыта товаров, но и качественно иными экономическими отношениями. Такие отношения образовали особый сектор хозяйственной деятельности, названный
 7. ЛИТЕРАТУРА
  вступ. статья д.эк.н" проф. Дякина Б.Г. М., "РОСБИ". 1991. 5. Смирнов А.Л. Лизинговые операции. / Серия "Международный банковский бизнес". -М" Изд-во АО "Консалтбанкир", 1995. 6. Жуков Е.Ф. Трастовые и факторинговые операции коммерческих банков. / Серия "Международный банковский бизнес". М., Изд-во АО "Консалтбанкир",
 8. НА ХРЕБТЕ У СПЕЦИАЛИСТА
  вступили в рынок покупатели, я стал продавцом. Имен- но так я и сделал деньги. Но это еще не вся история. Деньги были заработаны, в действительности, только потому, что я доверился специалисту. Я знал, что 39 1/8 - безопасная цена для открытия акции. Но не знал, что акция откроется на 39 1/8, на 15 пунктов ниже прежней цены. Дело не в цене. Я чувствовал себя спокойно, зная, что поступаю
 9. Что вы думаете о продолжающихся, но все еще безрезультатных, переговорах о вступлении России в ВТО?
  вступить в ВТО и готовят все необходимое - удовлетворяют выставленные требования. На это, в частности, направлен и пресловутый закон о копировании, санкционирующий уголовное преследование за копирование информации в глобальной сети. Правительство еще верит, что цены на нефть долго удержатся на зимнем уровне. Не так оптимистичны в Газпроме. Реальность такова, что новая полоса снижения цен на
 10. Регулирование международной миграции
  вступившему в силу в ноябре 1990 г., начиная с 1995 г. в страну ежегодно допускается не более 675 тыс. человек. Закон вводит также квоту для лиц, выезжающих в США в поисках работы, - 140 тыс. человек в год. В связи с ростом политической и демографической нестабильности в 90-х гг., усложнением процесса адаптации и трудоустройства иммигрантов многие европейские страны также ужесточили свои
 11. 27.6. Государственный фонд борьбы с преступностью
  вступившим в законную силу приговорам, определениям и постановлениям судов, за исключением средств и имущества, в отношении которых установлен особый порядок распоряжения и реализации; 2) 15% денежных средств, взысканных в качестве штрафов, налагаемых в административном порядке, а также по вступившим в законную силу приговорам судов, за исключением средств, в отношении которых установлен особый
 12. 21. Економіка России в XVIII в.
  вступила на путь перехода от традиционного аграрного общества к индустриальному. Модернизация затронула все сферы общественной жизни: политику и экономику, общественную жизнь и идеологию, право и культуру. Активизировалось вмешательство государства в экономику. Определились национальные
 13. № 218. Сравнить изменения, произошедшие в США, Англии, Германии после Первой мировой войны
  вступили в войну, понесли небольшие людские потери, но выгоды получили большие. Из должника Европы США превратились в кредитора. В Великобритании политический процесс протекал в рамках парламентаризма. Економіка восстанавливалась медленно, нарастала социальная напряженность. В 1929 г разразился экономический кризис, который потряс весь капиталистический
© 2014-2022  epi.cc.ua